Laatste begroting zelfstandig Rozenburg.

Op 10 november werd de allerlaatste begroting van de zelfstandige gemeente Rozenburg besproken en unaniem goedgekeurd.

Gemeentebelangen keek terug op de afgelopen periode en gaf een vooruitblik onder de noemer: “het afscheid en de glazen bol”.

Het betoog van fractievoorzitter Pamela Blok  is hieronder in te zien evenals de ingediende amendementen, de motie en het initiatiefvoorstel.

Het bedrag voor de speelplaatsen is uiteindelijk uitgekomen op 15.000 extra (bovenop de al eerder geaccepteerde verhoging van 25.000 euro), de parkeerplaatsen moesten het met 10.000 euro  extra  ‘doen’. De motie voor de monitoring van de peilbuizen werd unaniem ondersteund en het initiatiefvoorstel wordt (volgens de regels) voorgelegd aan de raadscommissie VROMVV.

Bus 89,……misschien,…………!

Het kan verkeren! Een drukke week met veel aandacht voor bus 89. Maar voordat we hier aan toekomen eerst de maandag. ’s Ochtends een uitgebreid overleg over groen, dit keer vooral ook vanuit de communicatie bekeken. Dit jaar nog moet er één en ander via de gemeentekrant gecommuniceerd worden. Niet in de laatste plaats onze boombalans, hoe staan we ervoor met kappen ten opzichte van herplanten. Verder werd er deze dag gesproken over het Raadhuisplein en over belangrijke informatie voor de commissie over het geld dat tot nu toe uitgegeven is aan de woningbouwprojecten. ’s Avonds was er nog een bijeenkomst van de coalitie waar we de begrotingsraad voorbereidden.
Dinsdag was natuurlijk de dag van de collegevergadering en ’s middags begon de begrotingsraad.
De laatste begroting als zelfstandige gemeente. Het was een vergadering met een bijzonder tintje. Belangrijkste is dat de begroting is aangenomen. Goed is ook dat er diverse moties en amendementen zijn aangenomen waarmee de raad stuurt op prioriteiten. De raad nam ook unaniem een motie aan waarin het college opgedragen werd alles in het werk te stellen om bus 89 te handhaven. Nou is dit niet aan dit college, maar aan de Stadsregio. Aanstaande woensdag ga ik de motie aan de portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Stadsregio overhandigen, samen met de gebruikers die handtekeningen hebben opgehaald.
Woensdagochtend startte ik met een bijeenkomst van de bestuurlijke kamer verkeer en vervoer van Voorne, Putten en Rozenburg. Hier heb ik aandacht gevraagd voor de slechte bebording van de nieuwe route van Spijkenisse naar Rozenburg. Ook spraken we over onderzoeken die gedaan zijn naar de drukte rondom Rotterdam. Komt er eindelijk een tunnel?
Daarna hield ik een inleiding in de Ontmoeting, waar een conferentie was over voor- en vroegschoolse educatie. Ontzettend leuk om te praten met mensen uit het onderwijs en de kinderopvang. Zo ontzettend belangrijk ook. Een inspirerende bijeenkomst! ’s Avonds bezocht ik badmintonvereniging Sowat in de Rozet in het kader van mijn “rondje langs de velden”. Ook weer een leuke club mensen die met de nodige vrijwilligers zorgen dat de Rozenburger zowel in competitieverband als recreatief kan badmintonnen.
Donderdag had ik een gesprek met vertegenwoordigers van het OBR (ontwikkelingsbedrijf) over de continuïteit van onze woningbouwprojecten na de herindeling. Een intensief gesprek over een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt,…..Daarna nog een overleg over de ijsbaan met de werkgroep. Het begint allemaal vorm te krijgen, maar is een enorme organisatie.
Vrijdag, na een extra vergadering van het college om de bestuurlijke bijeenkomst met Rotterdam van maandag de 16e voor te bereiden, ontvingen wij het Rotterdamse college. Na een rondrit door Rozenburg hebben we in de Ontmoeting een bijeenkomst gehad met het zogenaamde maatschappelijk middenveld. Mensen uit alle (beroeps)groepen waren aanwezig. Zeer geanimeerd werd er gesproken met de wethouders en de burgemeester van Rotterdam. Ook hier kwam bus 89 weer aan de orde. Er lijkt beweging te zitten in het absolute NEE, dus we wachten vol spanning op woensdag en de komende weken!
Het was me weer een bijzondere week!

Tot de volgende week!

BUS 89,…… ZEG MAAR DAG!

Deze week kwam de brief van de stadsregio binnen in antwoord op ons dringende schriftelijk verzoek van SEPTEMBER om een bestuurlijk overleg te hebben over bus 89. Bus 89 houdt op te bestaan. Al onze argumenten hebben niet geholpen. Bus 89 stopt ermee. Alles hebben we eraan gedaan en ieder jaar weer was het op het laatst spannend en toch bleef de 89 dan rijden, maar dit keer heeft niets meer geholpen. Argumenten over kosten en reistijden,……niet hielp. Een trieste conclusie, ook omdat we zo lang hebben moeten wachten op een antwoord en ons verzoek om een bestuurlijk overleg niet gehonoreerd werd. Heel vervelend voor de reizigers en heel vervelend voor de file, want die wordt alleen maar langer, wanneer alle openbaar vervoer reizigers de bus uitgejaagd worden!

Op maandag had ik overleg over alle onderwerpen in mijn portefeuille. Gedurende de hele dag bespreek ik met de desbetreffende ambtenaren wat de stand van zaken is, zowel met betrekking tot de onderwerpen inhoudelijk als financieel. Na de collegevergadering van dinsdag had ik overleg over de voortgang van het Raadhuisplein en ’s avonds was er een werkgroepvergadering herindeling, waar met de fractievoorzitters gesproken werd over de voortgang van de herindeling. Op donderdag bezocht ik de opening van de Rank. Het aangebouwde en vernieuwde gebouw aan de Jan van Goyenstraat is een prachtige aanwinst voor ons dorp geworden. Als wethouder onderwijs mocht ik namens de gemeente het woord voeren. Mooie momenten! Daarna had ik een gesprek met de directeur van de Verkeersonderneming. Natuurlijk kwam bus 89 aan de orde en onze wens voor een derde pont en vervoer over water. Aan de derde pont wordt serieus gewerkt. Interessant gesprek met mooie vooruitzichten. Aan het eind van de middag voerde ik nog een gesprek met de Jeugdland organisatie voor de afwikkeling van de financiën van dit jaar. ’s Avonds bezocht ik de volleybalvereniging Vovero, waar we een blik wierpen op de training en spraken met het bestuur. Een leuke club! Daarna bezocht ik de karatevereniging. Minder leden dan de volleybalvereniging, maar met een uitgesproken visie op jeugd. Twee goede gesprekken met sportverenigingen, die zeker ook mee willen werken aan onze toekomstige acties met betrekking tot het Nederlands Actieplan Sport en Bewegen! Op vrijdag voerde ik ’s ochtend nog een aantal interne gesprekken, zoals over de vergunning voor de ijsbaan.

Zaterdag was er nog een overleg met de SPAR over de ijsbaan en ’s middags bezocht ik het Hafabra festival in De Ontmoeting, waar de verenigingen van Voorne-Putten en Rozenburg acte de presence gaven. ‘Onze’ UDI speelde natuurlijk weer de sterren van de hemel. Ik ben benieuwd naar het juryrapport!

Tot de volgende week!

Tegen besluit openhouden Schans.

Ik zou het kort kunnen houden en zeggen: onverantwoord, onnodig en onjuist, wij zijn tegen!

Maar dit besluit is te veelzeggend om het daarmee af te doen. De manier waarop door een aantal fracties over zo’n groot bedrag aan gemeenschapsgeld wordt beslist is niet de onze. We hebben het hier niet over ons eigen zakgeld maar over geld van de burger dat wij in handen gesteld krijgen om zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.

Lees verder…

Eerste kamer akkoord met opheffing Rozenburg.

Senaat stemt in met opheffing gemeente Rozenburg

28 oktober 2009

De Eerste Kamer heeft dinsdag 27 oktober ingestemd met de opheffing van de gemeente Rozenburg. De Rijnmondgemeente met 12.500 inwoners, gelegen langs de Nieuwe Maas, gaat vanaf 18 maart 2010 verder als deelgemeente van de stad Rotterdam. Een van de argumenten van de regering voor samenvoeging van Rozenburg met Rotterdam is dat de bestrijding van crises en rampen in dit industrierijke gebied beter is gewaarborgd onder één gemeentelijk gezag. Alleen woordvoerders van de fracties van OSF en SP voerden het woord over het wetsvoorstel. In de slotronde lieten zij aantekenen dat zij tegen het wetsvoorstel zijn. De andere fracties maakten geen bezwaar tegen de samenvoeging.

Senator Vliegenthart uitte namens de SP-fractie met name bedenkingen over de werkwijze van het gemeentebestuur van Rozenburg, dat aanvankelijk wel, maar enkele maanden later toch geen referendum wilde houden over de herindeling. De SP is in principe voor het houden van volksraadplegingen bij gemeentelijke herindelingen. Vliegenthart citeerde staatsrechtsgeleerde D.J. Elzinga, die herindelingen als een achterhaald instrument heeft gekwalificeerd. Hij wees staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het wetsvoorstel verdedigde, op de onzekere toekomst voor het bestuurlijk stelsel van deelgemeenten in Rotterdam. Volgens de SP staat niet vast of de Maasstad na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 verder wil met dit stelsel.

Senator Ten Hoeve van de Onafhankelijke Senaatsfractie, die ook sprak namens de Partij voor de Dieren, hekelde de gang van zaken bij de inspraak. Deze zou pas op gang zijn gekomen nadat de gemeenteraad van Rozenburg met een nipte meerderheid had ingestemd met het voorstel om de eigen gemeente op te heffen. Volgens ten Hoeve heeft de gemeente Rozenburg zich onvoldoende ingespannen om maatschappelijk draagvlak te zoeken voor de beoogde herindeling. “Er is weinig zorgvuldig gehandeld”, aldus Ten Hoeve, die twijfels heeft over de noodzaak van een spoedige samenvoeging met Rotterdam per 18 maart 2010.

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten antwoordde dat de datum door de gemeenteraden van Rozenburg en Rotterdam zelf is voorgesteld. “Van onderop dus”, zo verwees zij naar een uitgangspunt dat de regering hanteert bij gemeentelijke herindelingen. De staatssecretaris erkent dat de inspraak in het geval van Rozenburg geen schoonheidsprijs verdient, maar blijft er bij dat wel degelijk is voldaan aan de regels die de Wet Algemene Bepalingen Herindeling stelt.

Gemeentebelangen Rozenburg heeft tot het einde gevochten voor de zelfstandigheid van Rozenburg en voor de inspraak van de inwoners bij dit proces. Wij hebben alle betrokkenen voorzien van informatie over de bijzondere gang van zaken, zonder draagvlak en zonder burgers. De raadsleden van de gemeente Rotterdam, de leden van Provinciale Staten, de Tweede Kamerleden en de leden van de Eerste Kamer hebben wij telkens voorzien van documentatie over de situatie. ‘Groter’ wordt als ‘beter’ aangemerkt voor de inwoners van Rozenburg maar echt goede argumenten voor de herindeling heeft niemand kunnen aandragen. Wij hebben helaas niet kunnen bewerkstelligen dat het besluit werd teruggedraaid of dat de gemeenteraad werd teruggefloten door de regering.

Op 18 maart 2010 zal Rozenburg deelgemeente van Rotterdam worden.

Gemeentebelangen Rozenburg

VERGADEREN, VERGADEREN, VERGADEREN

Opgefrist terug gekomen van een weekje vakantie weer volop aan de slag. De week begon met groenoverleg waar we over alle projecten spraken die op dit moment aan de orde zijn. Ook wordt in dit overleg kritisch gekeken naar bomenkap en andere grootschalige ingrepen in het groen. Om burgers nog beter te informeren hangen we tijdens de werkzaamheden in het kader van het groenstructuurplan de plattegronden nog een keer in de hal. Het is vaak even schrikken wanneer men het groen gaat aanpassen, maar over het algemeen bereiken we meer openheid en verbetert de hele buitenruimte. In de stuurgroep multifunctioneel centrum (MFC) werd gekeken naar de uitkomsten van de bijeenkomsten met toekomstige gebruikers en omwonenden van het MFC. We willen terdege rekening houden met alle wensen die er zijn, maar natuurlijk moet het financieel allemaal wel passen. Daar wordt op gepuzzeld, maar ook de eerste massastudie met maquette kwam aan de orde. In november in de commissie VROM! Ook op maandag een gesprek over een nieuw promotiefilmpje dat we willen laten maken over Rozenburg. Daarna volgde bestuurlijk overleg met Ressort Wonen. Hier wordt gesproken over alle projecten die lopen en ideeën en plannen worden uitgewisseld en afspraken gemaakt. “s Avonds was de ledenvergadering van Gemeentebelangen waar het verkiezingsprogramma werd vastgesteld en de volgorde van de lijst bekend werd gemaakt. Met onze huidige fractievoorzitter Paméla Blok op de eerste plaats gaan we de verkiezingen in. Ondergetekende gaat de Rozenburgse politiek verlaten en staat dan ook als lijstduwer op de 30e plaats. Dinsdagochtend was natuurlijk de gebruikelijke vergadering van het college, waarna burgemeester en secretaris in de richting van de Eerste Kamer togen waar ’s middags het besluit over de herindeling genomen zou worden. Helaas kon ik hier niet bij aanwezig zijn, een memorabel moment in de geschiedenis van ons mooie dorp!
Op woensdag had ik bestuurlijk overleg met de DCMR. We spraken over de werkzaamheden van 2009 en spraken over 2010, wanneer we geen bevoegd gezag over de DCMR meer zijn. Rotterdam gaat het dan bepalen en daar mag ons milieu niet onder lijden! ’s Avonds hadden we een wijktafel aan de Essendaal. Veel belangstelling van burgers, die in aanwezigheid van de politie, Ressort Wonen, de DCMR en de gemeente van gedachten wisselden over het thema: schoon, heel en veilig. De donderdag begon met een overleg over de ijsbaan, daarna verkeersoverleg met de politie, een tweetal gesprekken met burgers en een gesprek over de kinderboerderij en de prijs die de stichting Beest en Boel heeft gewonnen van de Rabobank. ’s Avonds was er een raadsvergadering met een tweetal besluiten over de Schans. Enerzijds openhouden en anderzijds een plan voor de herontwikkeling opstellen. Op vrijdag voerde ik gesprekken met horecaondernemers voor de activiteiten tijdens de ijsbaan. Op zaterdag opende ik de wellnessmarkt in de Ontmoeting waar ik bijzondere informatie kreeg van de standhouders. Een hele andere kant van Rozenburg, wat een enthousiasme over intuïtief schilderen en verschillende therapieën. Bovendien hadden we een kraam waar we de start gaven voor de verkiezingscampagne!
Een drukke week! Tot de volgende!

PIJNLIJK VOETJE, DAT IS NIET HANDIG

Nog steeds niet helemaal de oude waar het gaat om het scheurtje in mijn enkelband. Vooral autorijden is lastig, dus kan ik niet te ver weg,  wat vooral invloed heeft op mijn agenda.  Op dinsdag sprak ik na de wekelijkse vergadering van het college over de voortgang van het project Raadhuisplein. Er wordt gerekend op de ideeën die er zijn en gekeken naar de mogelijkheden om het financieel haalbaar te maken, het eerste raadsbesluit hierover wordt eind dit jaar verwacht. ’s Avonds had ik nog een afspraak met hondenschool WAF over nieuwe pachtprijs, verhuizing en watervoorziening op de Landtong. Erg ingewikkeld omdat er zoveel partijen bezig zijn met de Landtong.
Woensdag was het een beetje kerst in het gemeentehuis. De raadzaal werd in kerstsfeer omgetoverd om ’s avonds hier de ondernemers te kunnen ontvangen die eventueel een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van de ijsbaan. Onder het motto “Rozenburg on(w)ijs” komt in december gedurende drie weken een ijsbaan op het gemeenteplein. Echt ijs met goede horeca en een leuk programma voor het hele gezin, schaatsclinics voor de jeugd, kortom heerlijk winterfeest, in de volgende weken vast meer hierover!

Verder deze week reikte ik nog de eerste diploma’s uit op de kindertuinen voor de mooiste tuin en de grootste zonnebloem. Wat een geweldig succes dit eerste seizoen op de nieuwe tuinen en ook weer door de inzet van veel vrijwilligers! Verder was er overleg met de ruitervereniging over de Landtong.
Ook was er een inloopavond voor burgers over de structuurvisie. Helaas was er weinig animo voor. Dit was de tweede avond waar burgers konden meedenken en praten over de structuurvisie. In december wordt deze visie in de raad vastgesteld.
Op vrijdag overlegde ik over de gemeentekrant. Onderwerpen. teksten en ideeën worden dan besproken, zodat er na een paar weken weer een nieuw exemplaar ligt!

Komende week 19 t/m 25 oktober geniet ik van een weekje vakantie! Tot de week daarna!

Nieuwsbrief verantwoording 2006-2009.

Voor u ligt een speciale editie van onze leden-nieuwsbrief. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner van Rozenburg kunt beoordelen of GBR de verkiezingsbeloftes uit 2006 heeft waargemaakt. Die beloftes zijn samen met de Rozenburgers tot stand gekomen en wij hebben al onze energie in de uitvoering daarvan gestoken.

Lees verder…

DAT WERD WEL WEER EENS TIJD ZEG!

Dat werd inderdaad  wel weer eens tijd. Want na een best nog goed gevulde zomer, die voornamelijk gevuld werd met het schrijven van mijn afstudeerscriptie en het daadwerkelijke afstuderen twee weken geleden, wordt het de hoogste tijd om de draad van de week van de wethouder weer op te pakken.
Natuurlijk is ook gedurende de zomer veel tijd besteed aan de herindeling. De nieuwe organisatie en werkwijze begint langzaam vorm te krijgen. Ook is hard gewerkt aan het sociaal statuut. Diverse bijeenkomsten met de medewerkers van de gemeente hebben zicht gegeven op de knelpunten die we kunnen verwachten. Onze projectleider herindeling is hier hard mee aan de slag.
In de tussentijd vergeten we onze politieke doelen zeker niet. Alle projecten lopen door, hoewel wij natuurlijk wel de gevolgen van de recessie merken. Het bouwen aan de Wilgentuinen in fases is hier een goed voorbeeld van.
Afgelopen week was de commissieweek en hoewel ik de maandag commissie sociale zaken, welzijn en onderwijs moest missen vanwege een scheurtje in mijn enkelband, was ik dinsdag weer van de partij op twee onhandige krukken. Naast de wekelijkse collegevergadering, deed ik deze dag een aanbesteding voor het onderhoud van bruggen, had ik een interview in het kader van de begrotingskrant en sprak ik met Careijn vastgoed over de ontwikkeling van de locatie Baken en Anker en alle daarmee samenhangende activiteiten. Na een gesprek met de Jeugdland organisatie als evaluatie van 2009 werd ik met krukken en al naar huis gereden.
De woensdag werd gevuld met vooral voorbereiding voor de commissie en wat inhaal vergaderingen van de maandag. ’s Avonds was een lange commissie, waar met name veel over woningbouw werd gesproken. De gegeven presentatie over het Raadhuisplein werd goed ontvangen. In de laatste commissieweek van dit jaar zullen we hier over doorspreken. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we eindelijk starten met het aanpakken van het plein! Verbaasd was ik over de reactie van het CDA op de grondaankoop van de Beertjes. Hier willen we al jaren vrije kavels realiseren en nu dit bijna rond is, kreeg ik de indruk dat het CDA dit geen goed idee vindt. Ik besloot het stuk even mee terug te nemen en er later op terug te komen!
Op donderdag had ik alleen nog een bespreking over de herindeling, een mooie dag om wat achterstallige mail te beantwoorden en post weg te werken en het toch wel weer gevoelige voetje te laten rusten. Zo las ik op vrijdag nog de concepten en proefdrukken van de begrotingskrant, de gemeentekrant en de aanbiedingsbrief van het college aan de raad met betrekking tot de begroting 2010. Hopelijk ben ik volgende week weer helemaal op de been!