Nieuwsbrief GBR 1-2011

Nieuwsbrief 1 van GBR in 2011- over de ondersteuning van het Platform Lokale Partijen bij de provinciale verkiezingen. lees hier de volledige nieuwsbrief

GBR-bestuur weer compleet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van GBR op 22 april jl. is een nieuw bestuur benoemd.
Hans de Groot is als penningmeester afgetreden, hij gaat de fractie versterken en de politieke arena verkennen. Hans werd opgevolgd door naamgenoot Hans (van der Meer). Het bestuur werd verder gecompleteerd door Cees Nieuwenhuizen en Patty Lemson. Als secretaris werd Jan Fit benoemd, hij verruilde de fractie voor een bestuursfunctie binnen de vereniging. Peter Geluk blijft aan als voorzitter.

Zie voor de volledige gegevens onze pagina “bestuur”. 

Alg Ledenvergadering GBR 22-4

ALGEMENE LEDENVERGADERING GEMEENTEBELANGEN  ROZENBURG

Donderdag 22 april wordt de Algemene Ledenvergadering van GBR gehouden in het Wapen van Rozenburg, aanvang 20.00 uur

De vergadering is openbaar dus ook niet-leden zijn van harte  welkom,  zij hebben echter geen stemrecht.

In deze vergadering wordt teruggekeken op onze activiteiten in 2009 en geven we een vooruitblik naar 2010. Aan het einde van de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan bestuur,  fractie en oud-wethouder Van der Meer.

Tot ziens! 
 

Terugblik 2006-2010 in Gemeentekrant

De gemeentekrant van februari 2010 met een terugblik op de activiteiten van 4 jaar coalitie GBR-CDA.

Open met één klik de link voor de Pdf-versie : http://www.rotterdam.nl/DG%20Rozenburg/Document/Gemeentekranten/Gemeentekrant%20februari%202010.pdf

 

Laatste begroting zelfstandig Rozenburg

Op 10 november werd de allerlaatste begroting van de zelfstandige gemeente Rozenburg besproken en unaniem goedgekeurd.

Gemeentebelangen keek terug op de afgelopen periode en gaf een vooruitblik onder de noemer: “het afscheid en de glazen bol”.

Het betoog van fractievoorzitter Pamela Blok is hieronder in te zien evenals de ingediende amendementen, de motie en het initiatiefvoorstel.

Algemene beschouwingen GBR gemeentebegroting 2010

Bijlage algemene beschouwingen GBR

Motie monitoring peilbuizen Vinkseweg

Amendement speelplaatsen

Amendement parkeren

Initiatiefvoorstel fietspad Volgerweg

Illustratie aanpassingen fietspad Volgerweg

Het bedrag voor de speelplaatsen is uiteindelijk uitgekomen op 15.000 extra (bovenop de al eerder geaccepteerde verhoging van 25.000 euro), de parkeerplaatsen moesten het met 10.000 euro  extra  ‘doen’. De motie voor de monitoring van de peilbuizen werd unaniem ondersteund en het initiatiefvoorstel wordt (volgens de regels) voorgelegd aan de raadscommissie VROMVV.

Tegen besluit openhouden Schans

 

Betoog Pamela Blok (GBR) op 29 oktober 2009 tegen krediet 4 ton voor de Schans:

Ik zou het kort kunnen houden en zeggen: onverantwoord, onnodig en onjuist, wij zijn tegen!

Maar dit besluit is te veelzeggend om het daarmee af te doen. De manier waarop door een aantal fracties over zo’n groot bedrag aan gemeenschapsgeld wordt beslist is niet de onze. We hebben het hier niet over ons eigen zakgeld maar over geld van de burger dat wij in handen gesteld krijgen om zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.

Wij zijn het eens met het college, dit is een onverantwoorde investering . De exploitatie van de Schans is al jaren niet rond te krijgen, het pand heeft een boekwaarde van nulkomma nul en het gebouw moet gesloopt worden. De raad zelf heeft besloten dat er op de locatie moet worden terugverdiend voor financiering van het MFC. Elke euro die je daarin stopt is dus weggegooid geld en het gaat nu zelfs over een complete renovatie.

De berekeningen die door bureau Asset gemaakt zijn voor de aanpassingen en investeringen in de onderwijshuisvesting waren eerder zonder commentaar een hamerstuk in deze raad. Het is ronduit ongeloofwaardig dat daarentegen alle berekeningen over de Schans , door datzelfde bureau gemaakt, ter discussie worden gesteld in deze raad.

In december 2008 hebben wij als raad besloten om de Schanslocatie versneld te gaan ontwikkelen. Voor de 5 verenigingen die de Schans toen gebruikten is een alternatieve locatie gezocht en gevonden. We hebben de beschikking over De Rozet, Woutershof, Ontmoeting, oefenruimtes in de Elzenlaan en aan de Laan van Nw Blankenburg. Voor de meerkosten van de verhuizing etc. is het onderhoudsbudget 2009 van de Schans door deze raad ter beschikking gesteld.

De meerderheid van deze gemeenteraad, ja, weer de kleinst mogelijke meerderheid, kiest er nu voor om het besluit terug te draaien en daaraan wordt 400.000 euro besteed.

Als de raad het college opdraagt om voor de verenigingen een tijdelijke oplossing te zoeken dan kan het toch niet zo zijn dat er voor 1 vereniging een uitzondering wordt gemaakt en de hele zaak weer wordt teruggedraaid? En toch helemaal niet als die vereniging zelf zich open stelt voor alternatieven? Naar onze mening was er ruimte voor overleg. Er is zelfs gesproken over aanpassing van de tijdelijke locatie als oefenruimte en voor de uitvoeringsavonden waren ook alternatieven bespreekbaar.

TOT de politiek zich ermee ging bemoeien, de redelijkheid verdween al snel en toen was er geen weg meer terug. 4 ton of niet. De betrokken vereniging is dat niet aan te rekenen. Is dit een voorbeeld van betrouwbare politiek? Eerst op verzoek van de raad laten verhuizen waarvoor zelfs extra geld beschikbaar is gesteld en daarna gewoon weer terugdraaien?

Een gemeenteraad moet haar verenigingsleven gelijkwaardige kansen bieden en met de ontwikkeling van het MFC wordt daaraan tegemoetgekomen Wij hebben als gemeenteraad een verantwoording naar alle Rozenburgse verenigingen, zij verdienen het om op dezelfde manier behandeld te worden. Maar hoe kunnen wij dit besluit verantwoorden naar de andere verenigingen?

En hoe zit het met de verantwoording naar onze andere burgers? GBR klopt bijvoorbeeld al twee jaar aan bij de raad voor extra geld voor speelplaatsen, ook een wens van veel burgers, maar de meerderheid van de raad wil daar geen extra geld voor uitgeven. En dan waren er ook nog bezuinigingsrondes voor de kinderboerderij, zwembad, peuterspeelzalen. Is dat nog uit te leggen?

Ik hoef niet voor te rekenen hoeveel geld er beschikbaar is bij kapitalisering van het gevraagde bedrag, maar daar kan een veelvoud aan wensen mee vervuld worden.

En ter vergelijking, nog niet zo lang geleden moesten alle buitensportaccommodaties het met hetzelfde bedrag doen. 4 ton voor de tennis, de twee voetbalverenigingen, de volleybal, de handbal en de korfbal gezamenlijk. En nu 4 ton voor de renovatie van maar 1 pand? En was dat nu nog een bestaand en blijvend gebouw dan was het ook nog een heel bedrag maar investeren in een slooppand ? Is dit nu het goede rentmeesterschap waar de CU het altijd over heeft ?

Het verenigingsleven in Rozenburg mag best wat kosten en dat is ook nodig , het is de taak van een gemeentebestuur om het belang van alle verenigingen te wegen en daarvoor geld ter beschikking te stellen. Maar met dit voorstel worden de verhoudingen volledig scheef getrokken.

Dit voorstel kan niet gezien worden als instandhoudingskrediet voor een druk bezocht dorpshuis of verenigingsgebouw want daarvoor ontbreken nut en noodzaak volledig.

Het gaat om 4 ton waarvoor helemaal niets terugkomt en dat na gebruik verdampt tussen de sloopresten van het gebouw en zogenaamd omdat 1 vereniging daar behoefte aan heeft.

Het gaat allang niet meer over de redelijkheid en of het verantwoord is. Het gaat er niet om of de Smooksnuivers een goede locatie hebben voor hun oefeningen en uitvoeringen. Het gaat er niet meer om dat de raad zelf geld ter beschikking heeft gesteld voor de tijdelijke huisvesting of dat er alternatieven of oplossingen te vinden zijn.

Het gaat er niet om of het eerlijk is ten opzichte van de andere verenigingen Het gaat niet om een verantwoorde uitgave of goed rentmeesterschap

Hier gaat het om een hopeloos verziekte politieke verhouding die ten koste van gemeenschapsgeld wordt beslecht. Maar wel zogenaamd ten behoeve van het verenigingsleven in Rozenburg.

Voorzitter wij hebben dit spelletje nu al een aantal malen meegemaakt en we hebben onze buik er van vol. Het gaat hier niet om betrouwbare politiek, om goede argumentaties en verantwoord beheer van gemeenschapsgeld.

Nee, De meerderheid in de raad laat zich gelden en wil dat laten merken, De minderheid zal voelen wie de baas is. Of het nu onverantwoord, onjuist of onnodig is.

Maar het is niet de minderheid in de gemeenteraad die verliest, het zijn de burgers van Rozenburg . Zij zijn het die op grove wijze tekort worden gedaan, door verspilling van de ergste soort.