alle informatie over dossier Calandbrug vindt u in het archief

Hoorzitting Nadeelcompensatie 15-4

Op vrijdag 15 april 2011 wordt een openbare hoorzitting gehouden in het (deel)gemeentehuis van Rozenburg.
Het gaat om bezwaar dat door een aantal benadeelden tegen de afwijzing van schadevergoeding door Prorail is ingesteld.
De hoorzitting is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden van 10.00- 11.30 uur.

 

Decibel-GBR en nadeelcompensatie-vervolgstappen

9 maart 2011
De bezwaarprocedure ligt op schema en is in behandeling bij de advocaat. Een werkgroep bereidt de technische input voor, levert de benodigde documenten aan en overlegt met de advocaat namens de benadeelden. De beroepstermijn is verlengd tot 7 april 2011.

29 januari 2011

Het eerste overleg met de advocaat staat gepland voor 31 januari. Alle deelnemers aan de gezamenlijke bezwaarprocedure  hebben een informatie-bulletin ontvangen. Afgesproken is om met een zo groot mogelijke groep de procedure in te gaan en de kosten gezamenlijk te dragen .

12 januari 2011- tweede informatie-avond
Het tweede overleg met benadeelden dat om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Rozenburg plaatsvond werd bezocht door ca. 60 mensen. Na een uitleg via powerpoint van de stappen tot nu toe, werd door een van de benaderde advocaten een toelichting gegeven op kansen en bedreigingen. Duidelijk is dat met de huidige grote groep de kosten redelijk binnen de perken blijven ten opzichte van een individuele zaak. Lange adem is wel noodzakelijk, de schatting is dat indien deze procedure tot aan de Raad van State wordt gevolgd er misschien twee jaar verlopen zal zijn. De betrokkenen ontvangen op korte termijn een overzicht van de te verwachten acties en een definitief voorstel voor de te volgen stappen en de kosten  die daarmee gemoeid zijn. Tevens is een werkgroep gevormd die de zaak praktisch zal invullen en namens benadeelden de contacten zal leggen, uitwerken en administreren.

———————————————————————————————
6 januari 2011- pro forma bezwaar verstuurd aan Prorail
Het pro forma bezwaar is op 6 januari 2011 namens ca. 70 benadeelden in de westwijk van Rozenburg verstuurd aan Prorail. Een pro forma bezwaar wordt ingediend om te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de termijnen voor het indienen van beroep. Inhoudelijk wordt nog niet op het bezwaar ingegaan. Gebruikelijk is dat daarna een aantal weken uitstel wordt verleend om een goed en gedegen bezwaarschrift op te kunnen stellen. Er wordt nu overleg gevoerd met juristen om de groep Rozenburgers te vertegenwoordigen. Alle betrokkenen hebben de informatie via e-mail of post ontvangen. 

———————————————————————————————————————————————————————— 

 

29 december 2010: werkgroep Decibel en GBR druk bezig met inventarisatie en uitwerking vervolgstappen
Voor de indiening van een gezamenlijk bezwaar bij Prorail hebben zich 67 benadeelden aangemeld. Momenteel wordt uitgezocht hoe de procedure het best aangepakt kan worden, zodra meer informatie bekend is ontvangen alle betrokkenen de gegevens. De feestdagen beïnvloeden een snelle afwikkeling maar de termijnen van bezwaar zullen niet overschreden worden.
Bij de deelgemeenteberichten van week 52 in de Schakel is een artikel opgenomen waarin het dagelijks bestuur aangeeft geen partij te zijn in deze procedure maar wel diverse documenten ter beschikking stelt. Deze documenten zijn in bezit van Decibel en GBR en zullen benut worden bij de bezwaarprocedure.

———————————————————————————————————————————————————-


15 december 2010:Vervolgstappen besproken op bijeenkomst Decibel/GBR over nadeelcompensatie Betuweroute.


schade betuwelijn

Op woensdag 15 december om 20.00 uur hielden Decibel en Gemeentebelangen Rozenburg een bijeenkomst in het Stadskantoor over de nadeelcompensatie Betuweroute. Ca. 35 personen waren aanwezig. Voor allen geldt dat de nadeelcompensatie niet wordt toegekend en op de bijeenkomst is besproken of een gezamenlijke aanpak zinvol is. 

Een aantal benadeelden tracht via de rechtsbijstandverzekering stappen te ondernemen maar de meeste aanwezigen hebben besloten om gezamenlijk een pro-forma bezwaar in te dienen. Dit bezwaar wordt binnen de daarvoor geldende termijn ingediend en daarna kan bepaald worden welke argumenten er aangevoerd kunnen worden om het bezwaar ‘handen en voeten’ te geven.

De aanwezigen waren akkoord met de plannen van de werkgroep Decibel om uit te zoeken of het mogelijk is om de groep als geheel te laten bijstaan door een advokaat en de kosten daarvan te delen.  Begin januari zal daar waarschijnlijk meer duidelijk over zijn en wordt in overleg met de groep besloten of het zinvol en haalbaar is om een juridisch specialist in te schakelen.

Hebt u ook een afwijzing ontvangen en wilt u eveneens aanhaken bij het pro-forma bezwaar?
Download dan de ondersteuningsverklaring (klik hier voor de Word-versie)   (klik hier voor de Pdf-versie), print het uit, vul het formulier in en geef het bij voorkeur vóór 23 december af bij Loek Janssen op Heereplaats 27. Voor aanvullende informatie belt u Loek Janssen (tel 216572) of Joop Mookhoek( 214371). 

Werkgroep Decibel- Joop Mookhoek en GBR- Paméla Blok

—————————————————————————————————————————————————–


7 december 2010: Nieuws van Decibel en nadeelcompensatie Betuweroute
Diverse bewoners van de westwijk in Rozenburg hebben bericht ontvangen van de schadebeoordelingscommissie van de Betuweroute. Het lijkt erop dat er geen nadeelcompensatie wordt toegekend. Decibel beraadt zich samen met Gemeentebelangen Rozenburg op actie in de richting van de verantwoordelijk minister. We houden u op de hoogte via de Schakel en deze website. 

U kunt zich aanmelden voor meer informatie via het mailadres [email protected] onder vermelding van nadeelcompensatie.
Namens de Werkgroep Decibel,  Joop Mookhoek

 

Decibel meet zelf lawaai Calandbrug

Eindelijk is het continue meetsysteem operationeel!!

Decibel kan zelf metingen verrichten naar de overlast van de treinen op de Calandbrug.
(zie ook de opmerking van Decibel onder dit artikel)

Nu zal onomstotelijk blijken wat de effecten voor Rozenburg zijn van het treinverkeer dat over de Calandbrug rijdt. Het geluidsniveau, de snelheid van de treinen, de hoeveelheid wagens en de rijrichting wordt gesignaleerd maar ook de invloed van het weer en zomer/wintersituatie wordt vastgelegd en de uitkomsten kunnen vergeleken worden. Klik hier voor het artikel uit het AD van Theo Teitsma


Loek Jansen van de werkgroep ( en niet actiegroep) Decibel reageert (mede namens Joop Mookhoek) op het artikel:

‘De inhoud is niet geheel afkomstig van Decibel. Joop Mookhoek werd gebeld door het AD met wat vragen. Het gesprek heeft ongeveer 1,5 minuut geduurd en er zijn geen concrete zaken naar voren gebracht. De inhoud van dit artikel is de verwoording van de auteur. We zijn momenteel aan het testen, maar de meetset is nog niet geheel operationeel. Waarvan akte, het zou mensen op het verkeerde been kunnen zetten’.

 

Overlast en werk aan Calandbrug

Op de website van de deelgemeente hebben wij de volgende informatie gevonden :

20 september 2010 | Deelgemeente Rozenburg | nieuwsbericht

Rijkswaterstaat is 13 september gestart met de renovatie van het stalen rijdek van de Calandbrug. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn nodig om de kwaliteit van het rijdek in stand te houden. In het staal is vermoeiing opgetreden als gevolg van een sterkere groei van het autoverkeer en zwaardere belasting door vrachtverkeer dan destijds tijdens de bouw kon worden voorzien. Tot 1 november wordt er dag en nacht gewerkt aan de Calandbrug. Door onder andere las- en slijpwerkzaamheden aan het staal kan geluidshinder ontstaan.
Geluid tijdens de werkzaamheden
Rijkswaterstaat probeert de hinder voor omwonenden te beperken door de werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken zoveel mogelijk overdag en aan het begin van de avond te laten uitvoeren. Ook worden de avonden in het weekend én de zondag zoveel mogelijk ontzien. Desondanks kunnen omwonenden de gehele week door in de avond en nacht geluidshinder waarnemen.

lees meer: 

 

Beroep Calandbrug ongegrond verklaard

De Raad van State heeft op 12 mei 2010 het beroep ( ingesteld tegen het verlenen van de Hogere Waarde aan Prorail door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland) ongegrond verklaard. Joop Mookhoek heeft – mede gesteund door de fractie van GBR en de leden van de werkgroep Decibel – namens vele omwonenden deze zaak bepleit. De gemeente Rozenburg, Ressort Wonen en een individuele inwoner hebben eveneens een niet onaanzienlijke bijdrage gegeven aan het verzet tegen de verlening van de Hogere Waarde. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat (minder herrie op de Calandbrug) geleid. Het beroep is ongegrond verklaard. Dit was de laatste mogelijkheid om het geluid bij de bron aan te pakken, de Raad van State is de laatste instantie tot wie de inwoners zich hebben kunnen wenden. 
Lees meer………………

Lees de uitspraak van de Raad van State in Pdf ( in paars de bijdrage van Joop Mookhoek)
of bekijk de uitspraak op de website van de Raad van State
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=44620&utm_id=1&utm_source=Hoofd

berichten in het AD van 14 en 15 mei

bericht en filmpje op de website van RTV-Rijnmond:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News/Default/2010/mei/Geluid%20goederenspoor%20Calandbrug%20binnen%20de%20perken

 

RaadvState: nog 6 weken nodig

Een afschrift van de brief die Joop Mookhoek op 7 april ontving van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin zij de termijn voor het doen van uitspraak met zes weken verlengen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u nader informeren. Lees de brief……….

 

 

Leren van de Betuweroute (?)

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft een tussenbericht gepubliceerd met ‘leermomenten’over de Betuweroute. Rozenburg wordt hierin genoemd als een nog ‘lopend project’ in verband met de niet afgeronde gevelisolatieproblematiek.
In Rozenburg weten we er alles van en het wachten  is op de uitspraak van de Raad van State op het lopende beroep door Joop Mookhoek ( namens ca. 40 bewoners), de Gemeente Rozenburg en Ressort Wonen. Intussen is de eerste termijn van 6 weken al voorbij,  de tweede termijn van 6 weken is stilzwijgend ingegaan……………

klik hier voor “Leren van de Betuweroute” 
(zien de letters in het document er vreemd uit? maak dan het document iets kleiner en verlaag het percentage bovenin het document) 

 

Zitting (22-2) Caland bij Raad van State

Op 22 februari 2010 werd om 10.00 uur de zitting gehouden over het beroep dat is ingediend op het verlenen van de Hogere Waarde door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Prorail. Vijf partijen hadden zich aangemeld en gaven via een zgn. pleitnota hun reactie op het tot nu toe gepresenteerde deskundigenonderzoek .

Zie hieronder voor:
               foto’s uit ‘zittingkamer 6’ van de Raad van State
               de pleitnota van Joop Mookhoek en anderen
               bericht uit het AD van 24-2 over de zitting
               
Na de inspraak van de advocaten van de Gemeente Rozenburg en van Ressort Wonen kwamen achtereenvolgens ook Joop Mookhoek en de vertegenwoordigers van Prorail en de Provincie Zuid-Holland aan het woord. Hierna werd door de drie vertegenwoordigers van de Raad van State (waaronder staatsraad Mw. Winnie Sorgdrager, voormalig minister van Justitie) een aantal zeer kritische vragen gericht aan de vertegenwoordigers van de Provincie en aan Prorail. Na deze vragenrond kon elke inspreker een eindbetoog houden. Om ca. 12.30 uur werd de zitting gesloten met de mededeling dat na 6 weken (of maximaal 12 weken) uitspraak volgt.

Tussenbericht Caland februari 2010

15 februari 2010 : Tussenbericht geluidsoverlast Calandbrug

Aan alle medeondertekenaars van het beroep vaststelling hogere grenswaarden railverkeerslawaai (Calandbrug) door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aan ProRail.

Sinds het indienen van het beroep heb ik een verweerschrift ontvangen van Gedeputeerde Staten. Daarna is er een deskundige aangesteld door de Raad van State waar ik een deskundigenverslag van heb ontvangen. Op 22 februari 2010 om 10:00 uur zal op de Lange Voorhout 3 in Den Haag het geding worden behandeld. Er is in reactie op het deskundigenverslag een pleitnota opgesteld die ik daar zal verwoorden namens alle mede-ondertekenaars van het beroepschrift. Maximaal 12 weken (2×6 weken) na de zitting hoop ik u meer te kunnen mededelen.

Joop Mookhoek – Heereplaats 23 – Rozenburg