Wijkprofiel laat positieve ontwikkeling in de wijken zien

Rotterdammers zijn vrij positief over hun situatie.

Rotterdammers zijn meer tevreden met hun buurt en hun vertrouwen in de toekomst en de toekomst van Rotterdam neemt toe. Dat blijkt uit het tweede wijkprofiel van het onderzoeksbureau van de gemeente (OBI). Een vergelijking met de cijfers zowel op het gebied van veiligheid als de fysieke situatie van de stad toont vooruitgang. De sociale index binnen het wijkprofiel geeft aan dat Rotterdam in dat domein stabiel is.
 
Op www.wijkprofiel.rotterdam.nl staat informatie over hoe Rotterdammers naar zichzelf en hun omgeving kijken. Het wijkprofiel laat zien hoe de veiligheids-, de sociale en fysieke index zich ontwikkelen op stedelijk-, gebieds- en wijkniveau. In 2014 kwam het wijkprofiel voor het eerst uit, met de nulmeting van toen is het mogelijk ontwikkelingen zichtbaar te maken.

Feiten en meningen
Het wijkprofiel bestaat zowel uit objectieve cijfers – zoals over luchtkwaliteit, geregistreerde misdrijven in de wijk en leegstand – als uit subjectieve gegevens. Hiervoor hebben bijna 30.000 Rotterdammers hun mening gegeven over bijvoorbeeld de omgang met buurtbewoners, de nabijheid van sportvelden en de ervaren overlast van vuil naast de container.

Over het geheel genomen zijn Rotterdammers vrij positief over hun situatie. Zo zijn bewoners tevreden over hun kwaliteit van leven (80% tegenover 79% in 2014) . Van de ondervraagde Rotterdammers is 64% tevreden met de manier waarop hij of zij meedoet in de Rotterdamse samenleving (62% in 2014). De meeste Rotterdammers kunnen goed rondkomen van hun inkomen, toch geeft 19% aan er moeite mee te hebben (22% in 2014). Van de Rotterdammers noemt 20% zijn gezondheid matig tot slecht (21% in 2014).

Veiligheidsindex
Aan de veiligheidsindex heeft het college 3 targets verbonden. De eerste target betreft het stedelijke veiligheidsniveau van Rotterdam. Dat moet in 2018 omhoog zijn gegaan. In 2016 is de veiligheidsindex gestegen van 100 naar 102. De objectieve cijfers tonen wederom een stijgende lijn; stedelijk stijgt het objectieve deel van de index dan ook naar 105. De veiligheidsbeleving van Rotterdammers blijft hier soms bij achter, het subjectieve deel daalt licht van 100 naar 99.

De tweede target behelst wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren en in 2018 gemiddeld een verbetering laten zien. De 35 wijken die in 2014 onder de 100 scoorden, scoorden gemiddeld 88. In 2016 is het gemiddelde 89.

De derde target gaat over de 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken). Deze moeten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheidsindex laten zien. In het wijkprofiel van 2016 laten er 2 een verbetering zien en 3 een verslechtering.

Rotterdammers geven aan minder overlast te ervaren in de eigen buurt van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren (4% tegenover 5% in 2014). Maar meer vrouwen en mannen geven aan op straat te worden lastig gevallen (6% tegenover 5% in 2014). Daarnaast komt fietsendiefstal vaker voor (22% tegenover 17% in 2014) volgens Rotterdammers. In Rotterdam als geheel is de veiligheidsbeleving toegenomen (111 tegenover 100 in 2014).

Fysieke index
In vergelijking tot de nulmeting in 2014 zijn meer Rotterdammers tevreden met hun buurt (78% nu tegenover 76% in 2014) en met het groen in hun buurt (van 80% naar 82%). Ook de tevredenheid met de eigen woonsituatie is gestegen (van 68% naar 71%). Deze tevredenheid vertaalt zich onder andere naar het aantal mensen dat aangeeft te willen verhuizen uit de buurt. Dat is gedaald van 22 naar 21 procent.

In de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) tekent zich op fysiek terrein een voorzichtige verbetering af. Hoewel deze 7 wijken (Tarwewijk, Carnisse, Oud Charlois, Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Feijenoord) nog onder het Rotterdams gemiddelde scoren zijn alle wijken wel gestegen op de fysieke index. Meer mensen dan in 2014 geven nu aan dat ze een verbetering ervaren op fysieke zaken als leegstand, openbare ruimte en woonbeleving.

Sociale index
Rotterdammers geven aan vaker culturele activiteiten te bezoeken (39% tegenover 36% in 2014), zich meer in te zetten als mantelzorger (15% tegenover 11% in 2014) en vaker lid te zijn van een hobbyclub of vereniging (36% tegenover 29% in 2014). Het aantal Rotterdammers dat moeite heeft met de Nederlandse taal is licht gestegen (14% tegenover 13% in 2014). Het aantal Rotterdammers zonder startkwalificatie is gedaald van 15% naar 13%.

Wijkvergelijking
Het wijkprofiel geeft een totaalbeeld van de stad en maakt het mogelijk om wijken die qua samenstelling op elkaar lijken, te vergelijken. Met dit instrument kunnen gemeentebestuur en de gebiedscommissies samen met bewoners, ondernemers, corporaties en andere maatschappelijke organisaties de gebiedsplannen herijken.
 

Nieuw in Rozenburg: Huis van de Wijk ’t Veerhuis

Vrijdag 12 februari opende Huis van de Wijk ’t Veerhuis officieel de deuren voor alle bewoners in de wijk.

Wethouder de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) onthulde tijdens de openingsbijeenkomst de nieuwe naam van het Huis.

Het Rozenburgse Huis van de Wijk is te vinden in de voormalige Roserie, onder woonzorgcentrum Blankenburg. De keuze voor deze locatie is vooral ingegeven door de combinatie van verschillende functies die nu ook al hier te vinden zijn. Welzijnsaanbieder Kwadraad wil met onderaannemers Careyn en stichting PUSH nadrukkelijk het huis openstellen voor alle groepen inwoners uit de wijk: jong en oud.

Rotterdam telt sinds begin dit jaar 48 Huizen van de Wijk. Invulling hieraan wordt zoveel mogelijk gegeven door bewoners zelf, met op de achtergrond de professionals die het welzijnswerk organiseren. In Rozenburg wordt het Huis van de Wijk vormgegeven vanuit “Eilandkracht” dat zich sterk maakt voor een goede verbinding tussen welzijn, zorg en wonen.

In ’t Veerhuis kunnen bewoners zelf aan de slag. Er is alle ruimte voor eigen initiatief. Wie iets wil organiseren of opzetten, kan daarvoor terecht in het Huis van de Wijk. Jong en oud zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten binnen het huidige aanbod, maar ook vrij om nieuwe activiteiten te ontwikkelen samen met “Eilandkracht”, zoals cursussen, inloop en dagbesteding.

Het Huis van de Wijk is ook de plek waar kinderen bijvoorbeeld hun jongerencoach ontmoeten, waar werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren en waar mensen met schulden hun financiën weer op orde brengen. Het heeft tevens een functie als  ondersteuningspunt voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Leerlingen van diverse middelbare scholen doen er maatschappelijke stages. Zij helpen bijvoorbeeld bij barwerkzaamheden of het uitserveren van maaltijden aan bezoekers.

Nieuwe website!

Het heeft even geduurd, maar fractie en bestuur van Gemeentebelangen Rozenburg zijn zeer tevreden met de nieuwe internetsite. De komende periode zal de Kalender verder worden ingevuld en nieuwe berichten worden geplaatst.

Heeft u al in de Kalender gekeken?
Volgt u ons al op Twitter? –> @GBRozenburg
Of via Facebook? –> www.facebook.com/gbrozenburg

Kijkt u gerust eens rond op deze uitgebreide site.
Wij horen graag wat u ervan vindt!

Namens het bestuur,

De fractieleden,
Marjon McElligott-Wolters, Erik Nieuwenhuizen, Rob Oosterlee en Hans de Groot.

Werving stembureauleden gestart

Het lijkt misschien nog ver weg, maar voor we het weten is het 6 april en gaat Nederland naar het stembureau.

Dit keer zijn er ruim 2300 mensen nodig om de stembureaus te bemensen. Doordat het een referendum is, is het telproces eenvoudiger. Daarom vraagt de gemeente dit keer geen extra tellers.
Gemeente Rotterdam is druk bezig met het werven van (plaatsvervangend) voorzitters en stembureauleden. Vele ervaren voorzitters en plaatsvervangend voorzitters zijn al uitgenodigd en ook de bekende stembureauleden ontvangen binnenkort een e-mail om zich weer beschikbaar te stellen. 

Geen nieuwe stembureauleden
Inmiddels hebben we een goed opgebouwd bestand van ervaren stembureauleden. De komende weken nodigen we deze mensen uit. Vooralsnog hebben we geen extra aanmeldingen nodig.
Wilt u ook graag een rol vervullen in een Rotterdams stembureau? Houd dan de website in de gaten. We geven een seintje wanneer we uw hulp kunnen gebruiken!

Referendum
Nederland gaat op 6 april naar de stembus voor het referendum. Dit keer gaat het over de samenwerking tussen de Europese Unie en Oekraïne. Voor meer informatie over het stemmen, stempassen, de stembureaus en alle overige vragen kunt u kijken op de gemeentelijke website rotterdam.nl/verkiezingen

Bomenkap op Raadhuisplein

Renovatie luifels en werk aan de riolering
Binnenkort worden de luifels bij de winkels gerenoveerd. Daarna gaat de gemeente Rotterdam aan de slag met rioleringswerkzaamheden.

Zestien bomen worden gerooid
Voorafgaand aan deze werkzaamheden moeten 16 bomen worden gerooid. Het gaat om essen en esdoorns. Twee lindebomen worden verplant. Vanwege het aanstaande broedseizoen is ervoor gekozen om de bomen op korte termijn te rooien om te voorkomen dat er vogels nesten in maken. Voor de bomen geldt een herplantplicht.

Na de werkzaamheden nieuwe inrichting Raadhuisplein
Na alle werkzaamheden wordt het plein opnieuw ingericht, met bestrating, verlichting, een fraai waterornament en bomen.

Uitnodiging Opening Politiesteunpunt

Op woensdag 10 februari 2016 om 13.00 uur wordt het nieuwe Politiesteunpunt in Rozenburg officieel geopend.

Bewoners van Rozenburg zijn van harte welkom om die middag een kijkje te komen nemen. Het Politiesteunpunt is gevestigd in het gebiedskantoor van Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1.

Basisteam Haringvliet
Enige tijd geleden is het politiebureau van Rozenburg gesloten. De politiezorg in Rozenburg wordt verzorgd door het basisteam Haringvliet vanuit het politiebureau in Hellevoetsluis. De politie vindt het belangrijk om in contact te zijn met de bewoners van Rozenburg en opent daarom dit steunpunt waar bewoners op afspraak met een politiemedewerker kunnen spreken.

Opening Steunpunt
Met de opening van het Steunpunt hebben Rozenburgers nu toch de kans om aangifte te doen in hun eigen dorp.

Aangifte doen
Naast 3D aangifte is het voor een aantal delicten ook mogelijk telefonisch of via internet aangifte te doen. Voor telefonisch aangifte doen kunt u een afspraak maken via 0900-8844. De website om aangifte te doen is www.politie.nl. Aangifte doen in persoon kan door een afspraak te maken via het algemene politietelefoonnummer  0900 – 88 44. Ook met wijkagenten Angelique Bink en Michel Soeters kunt u via dit nummer contact zoeken.

Programma opening
Het programma van de opening is als volgt:

Openingswoord door Annet de Jonge, teamchef van het basisteam Haringvliet van de politie en Frank Schellenboom, voorzitter van de gebiedscommissie. Voor geïnteresseerden is er een uitleg over het 3D loket en natuurlijk is er koffie, thee en cake in de hal van het gebiedskantoor.

We hopen u te zien bij de opening!

Rooiwerkzaamheden Grote Stern

Waar bestaan de werkzaamheden uit
Deze zomer wordt langs de Grote Stern een vrij-liggend fietspad aangelegd. Hiervoor worden in de tweede week van februari langs de Grote Stern 13 bomen gerooid. Net om de hoek van de Grote Stern, langs de Meeuwensingel, worden 2 bomen gerooid. Ook worden de struiken tussen het voetpad en het water en de haagjes tussen de rijbaan en het voetpad verwijderd. Sommige bomen worden verwijderd omdat ze de aanleg van het fietspad belemmeren, andere moeten in verband met hun leeftijd en de veiligheid worden vervangen. Tijdens het rooien en afvoeren van de bomen kan de weg tijdelijk gestremd zijn. Het verkeer wordt met borden op de werkzaamheden gewezen en begeleid.

Nieuwe beplanting
In het plantseizoen, nadat de werkzaamheden aan het fietspad zijn afgerond, wordt 1 boom verplaatst en worden 32 nieuwe bomen geplant, allemaal van redelijk formaat. Ook worden 600 mahoniestruiken aangeplant en wordt langs de Koninginnelaan en de singel bloemrijk gras ingezaaid. De zijbermen langs de weg worden met gras ingezaaid.