Buurtsportcoach presenteerde zich

VERSLAG PRESENTATIE VAN DE BUURTSPORTCOACH OP 27 NOVEMBER 2013

Op verzoek van de commissieleden heeft de 22-jarige Buurtsportcoach Patrick zich gepresenteerd om te voorkomen dat hij voor iedereen een grote onbekende is.

Wat vooral opviel aan zijn presentatie is zijn enorm enthousiaste betoog over het nut en de noodzaak van het instituut Buurtsportcoach (BSC).

 De BSC is een initiatief van de gemeente Rotterdam en Stichting PUSH, die het jongerenwerk in Rozenburg verzorgt, is zijn werkgever. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 50.000, waarvan 40% betaald wordt door het Rijk en 20% door de stad, het resterende deel betaalt de deelgemeente. (kosten van uitvoering en salaris)

Jammer vindt Patrick dat hij straks niet meer als aanspreekpunt kan dienen in het jongerencentrum Chill Out, voor de jeugd die wil gaan sporten. De werktijden van de BSC zijn flexibel en hij is op verschillende manieren te bereiken. 

Patrick is zijn werkzaamheden gestart met alle sportverenigingen in Rozenburg in kaart te brengen inclusief de schaakclub. Vervolgens heeft hij met alle verenigingen contact opgenomen om binnen hun verenigingen jongens en meisjes onder begeleiding kennis te laten maken met hun sport. Als absolute uitspringer was de belangstelling voor de Ruitervereniging, waar zelfs een wachtlijst is ontstaan. De verenigingen reageerden in beginsel aarzelend, beducht als zij waren voor concurrentie.

Na de enthousiaste aanpak van Patrick kwam men er al ras achter dat de BSC en de sportvereniging elkaar juist versterken.

De BSC werkt niet op straat maar vanuit een steunpunt. De begeleiding op straat wordt gedaan door zijn Push-collega’s op straat. Rozenburg is de eerste van de vier buitenstedelijke deelgemeenten waar een BSC aan de slag is gegaan. Deze regeling duurt tot en met 2016.

Hoewel GBR positief staat tegenover het opheffen van Chill Out, waardoor een forse bezuiniging wordt bereikt, hadden Erik Nieuwenhuizen en ondergetekende nog wel wat vragen aan de BSC.
De vrees die door sommigen aan ons is geuit voor mogelijk extra overlast van de jongerengroep, die zich meestal in het donker pleegt op te houden tussen Chill Out en het voormalige Groene Kruisgebouw, werd door Patrick ontzenuwd. Hij gaf aan dat hij er in geslaagd om juist deze groep in beweging te krijgen door een (vecht)sport aan te bieden die bij hen past. Er hebben zich hiervoor al 35 jongeren, meest jongens, aangemeld en deze kunnen per elf tegelijk wekelijks hun energie kwijt en kunnen daarbij laten zien hoe stoer ze zijn in plaats van te blowen en drinken. Een hele positieve ontwikkeling dus.

Op de vraag van Erik Nieuwenhuzien wat de BSC doet aan obesitas bij kinderen, gaf hij aan dat dit gelukkig (nog) geen issue is in Rozenburg, maar hij blijft wel alert. Om ouderen in beweging te krijgen werkt Patrick samen met Careyn.

Vooral doorgaan dus! Al met al een heel positief verhaal met verve gebracht door de Buurtsportcoach Patrick.

 Johan de Groot/Deelraadslid GBR

 

 

Klankbordgroep Thema-avond Transport

Verslag Themabijeenkomst Klankbordgroep Rozenburg 25 november 2013-  door Johan de Groot

Sprekers: de heren M. Meijer van Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS) en J. van Belzen van het Platform Transport Veiligheid en van de firma Den Hartogh: H. den Hartogh en A. Snel.

De avond werd geopend door onze deelraadvoorzitter Paméla Blok. Suzanne Mulder van RTV Rijnmond was de gespreksleider.

Martin Meijer (DCMR) werd als eerste door Suzanne aan de tand gevoeld. Waar mag gereden worden in de directe omgeving met gevaarlijke stoffen? Dat is op de rijks- en provinciale wegen. Door bebouwde kom mag ook, maar zoveel mogelijk mijden als je ook een andere route kunt nemen.
De definitie van gevaarlijke stoffen werd uitgelegd. Voor vervoer gelden criteria over water spoor, pijpleidingen en de weg. De herkenbaarheid is wettelijk geregeld in klassen, aard van het gevaar en aanvullende labels zijn toegekend. Ook de verpakking van gevaarlijke stoffen moet aan eisen voldoen, welke verpakking voor welke gevaarlijke stoffen zijn vereist.
90 procent van de gevaarlijke stoffen gaat per pijpleiding. Door tunnels mogen ook gevaarlijke stoffen, verdeeld in vijf categorieën tunnels.

Van alle gecontroleerde voertuigen met gevaarlijke stoffen bleek 40 procent niet te voldoen aan de eisen. Dit geldt ook voor mankementen aan het voertuig zelf of de papieren bij de lading. Het LIOGS kan landelijk gebeld worden voor advies en inzet van mensen en middelen bij (dreigende) calamiteiten. Bijvoorbeeld was dat het geval bij de ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen bij Barendrecht.

Vragen uit het publiek:
*Is het nog steeds mogelijk dat Poolse chauffeurs met vervalste papieren en slecht onderhouden voertuigen blijven rijden en overlast veroorzaken door legen drankflessen achter te laten op de plaats waar zij verblijven in hun vrachtwagens? Dit beeld werd geschetst in een televisie uitzending van Zembla.
Fa. Den Hartogh herkent zich niet in dit door Zembla geschetste beeld en de insinuerende toon. Suzanne Mulder was als gesprekleider onverbiddelijk en gaf de vraagsteller aan dat voor dergelijke vragen nog later gelegenheid was bij de presentatie van Den Hartogh.
*Hoe frequent vinden controles plaats?
Antwoord: 2500 per jaar door de Inspectie leefomgeving en transport die valt onder het ministerie.
*Hoe controleer je dat vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt door de tunnel als een alternatieve route mogelijk is?
Antwoord: dit valt onder het gewone controleregime, gesnapt worden betekent een proces-verbaal.

Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht was de volgende spreker. De Inleidende vraag voor hem kwam van Suzanne over het spoorwegincident in 2009. Vertrouwen op kundigheid en geoefendheid van de hulpdiensten, daar komt het op aan was zijn antwoord.
De gemeente Barendrecht is een gemeente van transport van gevaarlijke stoffen door het enorme spoorwegknooppunt bestaande uit 9 sporen en bovendien drie snelwegen en talloze pijpleidingen.
Bovendien vragen bewoners van VINEX-locaties ook om ontsluiting via de weg. De Heinenoordtunnel loopt door vijf gemeenten, maar dat moest wel op een veilige manier met zoveel vormen van vervoer van gevaarlijke stoffen in deze omgeving.
Direct naast het spoorwegknooppunt ligt een sportcomplex waar zaterdags 5000 mensen komen, waarbij het gaat om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hier komt de Veiligheidsregio om de hoek kijken.
Kijk ook op www.risicokaart.nl hiervoor.

Vragen:

*Hoe is de samenwerking tussen de verschillende Veiligheidsrisico’s?
Antwoord:Veel oefeningen tussen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en die van Zuid-Holland Zuid moeten die samenwerking bij calamiteiten versterken.
*Hoe verloopt de communicatie met de burgers?
Antwoord: Hij pleit voor Klankbordgroep ook in Barendrecht. Burgemeester Van Belzen moest toegeven dat Barendrecht nog geen klankbordgroep kent zoals die in Rozenburg al vele jaren bestaat, maar wat niet is kan nog komen.

Arthur Snel van Tanktransportbedrijf Den Hartogh was de volgende spreker. Hij begon met te stellen dat een vrachtwagen besturen wel aan fouten onderhevig is en de chauffeur kan ook door andere weggebruikers in de problemen gebracht worden.
Arthur werkt al 25 jaar bij Den Hartogh, een bedrijf dat logistiek dienstverlener met 1044 medewerkers in 30 vestigingen is. Pieter den Hartogh is de algemeen directeur. Per 1-8 -2012 is het kantoor naar de Waalhaven verhuisd maar de werkplaatsen zijn nog steeds in Rozenburg.
Er wordt gebruik gemaakt van een database voor o.a. het logboek en voor probleemoplossingen en is op elke locatie raadpleegbaar en tevens door de chauffeurs onderweg.

Hans den Hartogh vertelt over het toezicht op vervoer gevaarlijke stoffen en het waarborgen van veiligheid zodat er veilig getransporteerd kan worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport kijkt met het bedrijf mee op basis van een convenant.
In de uitzending van het televisieprogramma Zembla op 12-10-2012 kwam Den Hartogh er bekaaid af. Men herkent zich hier niet in. Den Hartogh heeft geen illegale constructies om chauffeurs goedkoop aan het werk te zetten. Alles gebeurt volgens de geldende wet- en regelgeving.
Twee voorbeelden van tachograaffraude zijn er bekend, waarbij de betrokken chauffeur op staande voet is ontslagen, maar hierover vermeldde Zembla niets.
Er wordt bovendien veel geïnvesteerd in opleidingen voor de verplichte basiseisen maar ook aanvullende opleidingen die er samen voor zorgen dat de veiligheid wordt geborgd. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op verantwoordelijkheidsgevoel, zodat dit tussen de oren komt te zitten.

Een greep uit te gestelde vragen.
*Een vraag over borgen van veiligheid. Hoe is het beleid om chauffeurs de weg op te sturen bij mist waarbij het zicht minder dan 200 meter is?
Antwoord: hier gelden de nationale regels, wat betekent dat er dan niet gereden mag worden, maar deze regels gelden niet in de ons omringende landen.
*Hoe zit het met misdragingen van chauffeurs? Antwoord: deze problemen komen voor en moeten gezamenlijk worden aangepakt. Problemen met chauffeurs komen het meest voor bij vervoer van stukgoed.
Martin Meijer (DCMR) stelt vast dat er veel te weinig gecontroleerd wordt. Er is een plicht om ongevallen en bijna- ongevallen te melden.
Burgemeester Van Belzen stelt vast dat er regelmatig tankauto’s door de verkeerde categorie tunnels rijden. Voor de brandweer is een incident met gevaarlijke stoffen al dan niet in de tunnel meestal een grote verrassing om meteen de juiste middelen in te zetten ter bestrijding van het incident.

Suzanne wilde weten van Paméla of het verbod gevaarlijke stoffen over de Droespolderweg te bespreken is, maar dit is door Rotterdam niet geregeld qua routes omdat door Rotterdam voldoende doorgaande (rijks)wegen lopen voor dit soort transporten. Helaas is als alternatieve route bij stremmingen de pont aangewezen. Het vervoer met gevaarlijke stoffen is heel moeilijk te regelen gaf Paméla aan, door verschillende instanties wordt eraan gewerkt om de routering rond Rozenburg en naar Maassluis te reguleren.

Bij de afsluiting door Paméla van deze zeer interessante avond gaf ze aan dat onze grootste Rozenburgse risicobron, het LPG-tankstation, nu weg is van de Oranjelaan, waarna zij een ieder uitnodigde voor een drankje waarbij nog eens nagepraat kon worden en waarvan massaal gebruik werd gemaakt.