GBR deelnemer aan verkiezingen gebiedscommissie 2014

GBR óók in 2014 weer  ‘voor Rozenburg!’
Gemeentebelangen Rozenburg zal in maart 2014 deelnemen aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie in Rozenburg. Onze lokale partij, die volgend jaar 25 jaar actief is, zal zich opnieuw vier jaar inzetten voor de Rozenburgers.

Verkiesbaar op de lijst staan, in alfabetische volgorde : Paméla Blok, Hans de Groot, Koenraad HovensGreve, Wim van Hulten,  Erik Nieuwenhuizen, Tom de Raaf en Arno de Visser. Totaal zullen 14 kandidaten onze partij vertegenwoordigen en ondersteunen op de kieslijst.

Verrassende nieuwkomer is Rob Oosterlee, die na 19 maart Gemeentebelangen Rozenburg komt versterken. Marjon McElligott en Johan de Groot zullen GBR blijven ondersteunen maar hun actieve rol beëindigen.

Op 18 december zullen de leden de volgorde van de lijst en de lijsttrekker bepalen.

GBR uw vertrouwen waard en Rozenburg altijd in de hoofdrol!

Winnares quiz GBR-kraam verrast met ‘Rozenburgertjes’

Winnares Quiz GBR

Op 16 november hield Gemeentebelangen Rozenburg een quiz over lokale politiek. Van de 42 inzendingen bleken er 11 volledig goed zijn ingevuld. Hieruit is een winnaar getrokken: mevrouw vd Baan. Burgercommissielid Tom de Raaf en fractievoorzitter Marjon McElligott gingen bij haar op bezoek.

Verrast nam zij zaterdag 23 november de  felicitaties, de “Rozenburgertjes” en een boeket bloemen in ontvangst. Zij gaf aan de quiz samen met haar vriendin te hebben ingevuld en ze zullen dan ook samen van het gebak gaan genieten.

“Rozenburgertjes”  zijn gebakjes die te koop zijn in ons dorp. GBR vond het toepasselijk deze lokale gebakjes als prijs uit te reiken. GBR dankt alle deelnemers aan de quiz. De antwoorden op de quiz zijn elders op onze website terug te lezen.

Kraam GBR op 16 november weer druk bezocht

GBR-kraam druk bezocht 

Afgelopen zaterdag 16 november 2013 werd de kraam van GBR, ondanks het kille mistige weer, toch weer druk bezocht. (klik hier voor foto)
U kunt als inwoner ook na het opheffen van de deelgemeenten op GBR blijven rekenen. Als kiezer kunt u op 19 maart 2014 ook op GBR uw stem uitbrengen voor de gebiedscommissie in Rozenburg.

Tijdens de kraam was het mogelijk voor de bezoekers om hun kennis te testen van de lokale politiek door 6 quizvragen te beantwoorden. 42 personen namen deel aan deze quiz, waarvan er 11 geheel goed waren beantwoord. De gelukkige winnaar krijgt persoonlijk bericht.

De quizvragen worden hieronder aangegeven, zodat u ook uw kennis van de lokale politiek kunt toetsen….

1.Hoe lang bestaat GBR volgend jaar?

a. 10 jaar

b. 15 jaar

c. 25 jaar, dit is het juiste antwoord!
 

2. Waar staat de afkorting GBR voor?

Antwoord: Gemeentebelangen Rozenburg
 

3. In welk jaar is de zelfstandigheid van Rozenburg als gemeente beëindigd?

Antwoord: 2010
 

4. Was GBR voor of tegen de herindeling met Rotterdam?

Antwoord: tegen
 

5. Noem de fractie(s) in Rozenburg die jaarlijks verantwoording afleggen over de gedane beloftes uit hun verkiezingsprogramma?

Antwoord: GBR
 

6. Noem minstens 3 mogelijkheden voor u als burger om in contact te treden met fractieleden van GBR?

Antwoord: per telefoon, per e-mail, schriftelijk, bezoeken van de openbare fractie of de GBR kraam die jaarlijks op geregelde tijden op het Raadhuisplein staat.

 

Extra geld voor speeltoestellen-groen-PGwoningen door SURPLUS motie

GBR motie ‘Surplus’: onderzoek tot extra geld voor realisatie PG-woningen, groen en speeltuinen

Rozenburg wordt per maart 2014 een gebiedscommissie en zal dan geen begroting meer opstellen en behandelen, dit wordt taak van de stad.  In de laatste begroting die wij vaststelden voor 2014 mag een vastgesteld percentage van de algemene reserve niet benut worden. Het restant (surplus) kan wel ingezet worden, mits dit een bestemming krijgt. GBR wil dit laatste beetje reserve geld dat Rozenburg nog zelf mag en kan besteden, niet zomaar overdragen aan Rotterdam en heeft om die reden de motie ‘Surplus’ ingediend. (klik hier voor de motie)

Het dagelijks bestuur wordt verzocht te onderzoeken of het surplus ingezet kan worden op de volgende onderdelen: Speeltuinen, Groenonderhoud en de realisatie van woningen aan de Elzenlaan voor psychogeriatrische cliënten. De meerderheid van de deelraad steunde de GBR motie. De fracties IPR en de lijst Kruis/Koster (voormalig VVD) stemden tegen.

Psychogeriatrische woningen (PG):
De realisatie van de PG-woningen aan de Elzenlaan is vertraagd vanwege de grondprijs die Rotterdam hanteert en de nieuwe regels over de ontkoppeling van wonen en zorg. Rotterdam heeft het dagelijks bestuur verzekerd dat de huidige bewoners in de tijdelijke huisvesting in de Ruijsdaelstraat niet op straat zullen komen te staan. Lang uitstel tot de nieuwbouw aan de Elzenlaan is natuurlijk niet wenselijk. De deelraad heeft bij de jaarrekening extra geld beschikbaar te gesteld voor de realisatie van de nieuwe PG-woningen. Met de ‘Surplus’- motie wordt hier nog een extra impuls aan gegeven.

Groen:
Voor extra investeringen in het groen is een bedrag van 1,5 miljoen uit de Rozenburgse spaarpot ingezet, bovenop de jaarlijkse bestedingen door Rotterdam. Verbeteringen in de wijken maar ook in de groengordel, bijvoorbeeld bij het Esdoornpark zijn duidelijk zichtbaar. Terwijl deze aanpassingen en omvormingen in het groen verder blijven gaan, ook na 2014 is het nu al duidelijk dat extra financiën welkom zullen zijn.

Speelplaatsen: 
Dit jaar wordt een voorstel speelplaatsenbeleid aan de deelraad voorgelegd. GBR is al sinds de oprichting voorstander van het behouden van speeltuinen in de wijken. Kleine kinderen moeten veilig en dichtbij huis kunnen spelen. Alleen wanneer omwonenden zelf aangeven dat een speeltuin in hun wijk niet meer nodig is, kan in overleg aanpassing plaatsvinden. Tijdens de begrotingsbehandeling bleek dat de Rotterdamse dienst de inventarisatie van de speeltoestellen gaat analyseren en dat er gestreefd wordt om de onderhoudskosten en de vervangingsreserve te verminderen. GBR wil met deze eenmalige impuls voorkomen dat er speeltoestellen verplicht verwijderd gaan worden.
 

Oók coalitie – verantwoording 2013

Coalitiepartijen overhandigen jaarlijkse verantwoording (klik hier voor het volledige document)

Bijna aan het eind van deze bestuursperiode hebben de coalitiepartners: GBR, PvdA, CDA en Hart voor Rozenburg een overzicht gemaakt van de coalitieafspraken die vanaf 2011 zijn gerealiseerd. Deze verantwoording is voorafgaand aan de begrotingsvergadering overhandigd aan de voorzitter van de deelraad en het dagelijks bestuur.

Op 23 september 2011 ondertekenden de coalitiepartijen een speerpuntenprogramma met prioriteit voor onderwerpen en zaken die noodzakelijk zijn voor de Rozenburgse gemeenschap en de door hen overeengekomen gezamenlijke aanpak.  De jaarlijkse verantwoording bevat de uitwerking van de speerpunten en is aangevuld met nadere afspraken en de stand van zaken tot op heden.

In de afgelopen 2 jaar hebben de samenwerkende partijen hard gewerkt om de gemaakte beloftes te realiseren. Dossiers die jarenlang getouwtrek veroorzaakten in de Rozenburgse politiek zijn nu met succes afgerond, gedeeltelijk afgerond of zijn in de eindfase van planvorming die voorafgaat aan de uitvoering.