Bezoek aan LindeGas door Klankbordgroep

Bezoek Klankbordgroep aan Linde Gas Benelux in de Botlek op 10 juni 2013 (door Johan de Groot)

De inleiding bij dit bedrijf werd verzorgd door door Peter van Gerwen. Linde opereert wereldwijd in meer dan 100 landen en levert industriële gassen. De locatie Botlek  is gestart in 60er jaren en bedient de Beneluxlanden. Jaarlijks vindt een audit plaats door de DCMR. De resultaten daarvan zijn openbaar.

Verbranding van fossiele brandstoffen levert CO2-emissie op, besparing op uitstoot of verwerking van CO2 is dus milieusparend. Nieuw is het afleveren van zuivere CO2 door middel van pijpleidingen aan de tuinders in het Westland. Dit netwerk is 60 km lang. . Inmiddels telt Linde 600 aangesloten tuinders. Dit levert een forse besparing op aan aardgas.
Koppeling aan processen vindt plaats bij de klanten zelf, bijvoorbeeld vulstations. Opslag van vloeibare stikstof vindt plaats op het bedrijfsterrein. Zuurstof en stikstof worden geleverd per tankauto.

Na deze interessante uiteenzettingen ging de klankbordgroep naar buiten. Interessant om te ervaren was de controlekamer, waar de stikstof en zuurstof in  gaten worden gehouden. Ook werd een kijkje genomen bij het verlaadstation hoe vloeibare stikstof werd geladen -196 graden Celsius. De slang van het verlaadstation naar de tankauto is dan ook helemaal stijf bevroren en dampt door het temperatuurverschil met de buitenlucht.

 

Ook de afdeling vervoersplanning werd bezocht. Helaas is het vervoer van de gassen van Linde zò specifiek dat er geen mogelijkheden zijn om na het lossen bij de klant ook een vracht mee terug te nemen, dus is het altijd vol heen en leeg terug en goed plannen enorm belangrijk.

 

Bij het vaste onderdeel “rondje bedrijven”:

De heer F. Koetse van Air Products benadrukte hoe de bedrijven elkaar helpen waar nodig is. Er was ook nog een nieuwtje te melden, namelijk dat Freddy Koetse de werkgroepvoorzitter wordt en opvolger van Marc van Gijzel die een andere werkgever heeft gekregen. Marc was voor de klankbordgroep het bekende gezicht van Vopak Europoort.

 

Een greep uit de vragen vanuit het aanwezige publiek:
Gerry de Rooij (namens inwoners en Milieudefensie) had weinig vragen meer aan Peter van Gerwen. Hij had in zijn inleiding al aangegeven wat de bedrijfspolitiek van Linde is ten opzichte van de DCMR. Toch had Gerry nog een vraag over de risico’s voor de inwoners van Rozenburg.  De risico-contour vloeibare stikstof beslaat alleen het bedrijf zelf en directie bedrijfsomgeving maar is niet voor Rozenburg van belang als effectgebied.

Verder was er de vraag over kostenverhogend effect door het omrijden van tankauto’s nu ze niet meer met de pont gaan of door tunnels mogen rijden. Dit werkt inderdaad kostenverhogend.

Lyondell Basell vertegenwoordigd door Yoeri Goode. Hij kondigde een nieuw project in de Botlek aan. Dit betreft de ombouw van een fabriek voor andere grondstoffen en het starten van stoomproductie in plaats van deze te betrekken van derden. Vragen hierover kunnen ingeleverd worden bij de Klankbordgroep .

Huntsman, vertegenwoordigd door Hans Schellekens, productiemanager. Hij meldde een incident waar uit voorzorg de assistentie van de brandweer was ingeroepen, omdat er dampen uit een reactorvat kwamen, welke uit voorzorg gekoeld is door de brandweer.

Op 18 juni zal Minister Kamp een nieuwe fabriek openen samen met de heer Huntsman (76) die hiervoor speciaal uit de Verenigde Staten over komt.

Vopak werd vertegenwoordigd door Johan van Tiggelen. Hij gaf weer hoe de stankoverlast  bestreden wordt. Alle stookolie operaties zijn gestopt en worden in samenwerking met DCMR een voor een weer opgestart. Tanks waar stookolie in zit  worden bovenaan afgesloten tussen het tank-

dak. Ventilatiehoeden op de tanks worden vervangen. Twee van de vier steigers zijn volledig geïnstalleerd met dampverwerking. Binnenkort worden ook de andere twee steigers aangepast. Men werkt met volle inzet om dit probleem op te lossen. In 2014 zullen deze tijdelijke dampverwerkers vervangen worden door permanente installaties voor het verbranden van dampen. De tijdelijke units kunnen dan weg. De resultaten van de laatste 8 weken geven een sterk verbeterde situatie.
Schepen aan de aanlegplaatsen in het Calandkanaal tegenover Vopak vallen onder de verantwoording van het Havenbedrijf dus daar kan Vopak niets aan doen .

De DCMR gaf nog aan dat schepen onder andere op de Oude Maas worden ontgast, de DCMR heeft hier  geen grip op en de aanpak is in onderzoek.

 

De laatste drie maanden zijn er 92 klachten uit Rozenburg ontvangen. Grootste deel ging over stank. Dat speelde in maart. Vopak heeft daar al eerder uitleg over gegeven. Een dwangsom van DCMR is  hiervoor aan Vopak opgelegd.

De revisievergunning aan Huntsman is in stand gebleven nadat deze zaak was aangespannen bij de hoogste bestuursrechter.

 

Wie meer wil weten over Linde Gas kijk dan op hun website: www.linde-gas.nl

 

 

Kavels te koop- Bouw je eigen huis en voel je in Rozenburg thuis

Vrije kavels te koop in Rozenburg / Beertjes-locatie wordt ontwikkeld.

In de deelraadsvergadering van 6 juni is het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen om de woningbouwlocatie “De Beertjes” in ontwikkeling te brengen.
De regels voor grondexploitaties schrijven voor dat er twee keuzes zijn:

  • A. de totale oorspronkelijjke grondwaarde van 1,2 miljoen + rente over 2013 in één keer afschrijven en het huidige grasveld behouden en extra geld toevoegen aan de groenonderhoudsopdracht. 
  • B. De kavelwaarde op het huidige niveau waarderen, hiervoor een bedrag van 550.000 af te schrijven waardoor de grondwaarde op niveau 2013 komt, de grond in exploitatie nemen,verkavelen en de kosten in opbrengsten ombuigen .

De locatie ligt gelegen achter de Anemonelaan.  De grond zal bouwrijp gemaakt worden en de omgeving zal hierin meegenomen worden:  het fietspad richting Boulevard, dijk en waterberging.  Hierdoor ontstaat een prachtige locatie tussen het groen en bij het water waar kopers zelf hun huis op kunnen (laten) bouwen. Deelraadslid van GBR Johan de Groot kreeg een positief antwoord van de portefeuillehouder, mw Blok, op de vraag of er creatief kan worden omgegaan met de ter beschikking te stellen kavels.

De fracties van VVD en IPR wilden het benodigde bedrag van 1,2 miljoen plus rente in een keer volledig afboeken. De afboeking komt ten laste van de BIR-gelden (het spaargeld van Rozenburg dat in Rotterdam apart gehouden wordt).

Johan de Groot van GBR gaf nog eens duidelijk aan dat we het hier hebben over gemeenschapsgeld, geld van de Rozenburgers. Wanneer wij nu het volledige bedrag afboeken hebben we in de toekomst geen enkele zeggenschap meer om op deze plek zelf bouwplannen te ontwikkelen. De geraamde kosten voor de ontwikkeling van de locatie wil de fractie van GBR in opbrengsten ombuigen.

1,2 Miljoen gemeenschapsgeld nu betalen om een grasveld te behouden waar niets mee gebeurt is voor de fractie van GBR geen optie. We zijn ons ervan bewust, dat er bij het doorgaan van de plannen, een bedrag van 5,5 ton zal moeten worden afgeboekt  Dit bedrag móet afgeschreven worden (een verplichting bij grondexploitaties) om de grondwaarde op niveau 2013 te bepalen.

GBR weet dat er geïnteresseerden zijn voor de vrije kavels en vindt dat dit plan in de “ijskast houden” met jaarlijkse rentelasten van ca. 45.000 euro, zoals de vorige coalitie heeft geregeld,  nu afgelopen moet zijn. Een grote meerderheid in de deelraad deelde die mening. PVDA, HvR, GBR en het CDA stemden voor het voorstel.

Johan de Groot benadrukte dat landelijke informatie over de vrije kavels belangrijk is en sloot af met de leus:

BOUW JE EIGEN HUIS EN VOEL JE IN ROZENBURG THUIS!

 

Motie GBR over “Hondenbeleid’ aangenomen

Motie GBR over hondenbeleid unaniem aangenomen

Hondenpoep is een grote ergernis bij veel inwoners in Rozenburg. In de wijkschouw die afgelopen jaar door GBR is gedaan werd dat nogmaals duidelijk. Een aantal maanden na overhandiging van de wijkschouw aan het dagelijks bestuur werd door portefeuillehouder A. Mol een start gemaakt met het opzetten van een hondenbeleid.

Bij de eerste openbare vergadering werd duidelijk dat de grens van de bebouwde kom gedateerd was en niet praktisch voor invulling van een hondenbeleid. Het dagelijks bestuur heeft voornamelijk om die reden het voorstel tot hondenbeleid ingetrokken zodat alleen de APV (algemene plaatselijke verordening) van kracht zal zijn.

In Rozenburg is de APV van Rotterdam van kracht. In de APV is – over dit onderwerp – opgenomen dat overal binnen de bebouwde kom een aanlijn-  en opruimplicht geldt. Buiten de bebouwde kom maar binnen de gemeentegrens is er een plicht tot opruimen maar niet tot aanlijnen.

Verschillende wandelpaden in de groengordel zijn de grens van de bebouwde kom; voor een kant van het voetpad geldt een aanlijn- en opruimplicht terwijl aan de andere kant van hetzelfde voetpad andere regels gelden. Tevens is gebleken dat een aantal woningen en straten (nog) buiten de bebouwde kom zijn gesitueerd, de bebouwde kom van Rozenburg is na diverse bouwprojecten niet aangepast.

Constaterende dat dit tot problemen zou leiden bij de handhaving heeft GBR een motie ingediend. De motie werd na enige discussie en aanpassingen unaniem aangenomen:

  • Het dagelijks bestuur moet de grens van de bebouwde kom laten aanpassen.
  • Handhavers moeten sterk ingezet worden op de meest irriterende plaatsen: honden op speelterreinen, hondenpoep op voet-, wandel-, en fietspaden tot een nieuwe grens van de bebouwde kom is bepaald.
  • Wanneer de nieuwe grens is bepaald moet een nieuw voorstel tot honden(handhaving)beleid opgesteld worden.

Het dagelijks bestuur zal communiceren met de inwoners wat de regels inhouden voordat overgegaan wordt tot de uitvoering. Het honden(handhaving)beleid zal opnieuw in de deelraad besproken worden wanneer de grens van de bebouwde kom is aangepast.. Aan het beleid kan dan meer invulling gegeven worden. GBR hoopt dat dit niet al te lang op zich laat wachten want deze motie alleen is voor ons niet voldoende.
De motie is hier te lezen

Kraam GBR 15 juni op Raadhuisplein

Zaterdag 15 juni: GBR kraam op het Raadhuisplein.                                         foto’s zien? klik hier!

Bestuur- en fractieleden van Gemeentebelangen staan zaterdag 15 juni weer op  het Raadhuisplein. U bent dan in de gelegenheid uw politieke vragen en opmerkingen direct te stellen aan de GBR leden die actief betrokken zijn als vertegenwoordigers van Rozenburg.

Op de GBR kraam kunt u zien wat wij voor u, inwoners,  hebben gedaan en nog steeds doen. Wij kunnen u de stand van zaken laten zien wat inmiddels gerealiseerd is vanuit ons verkiezingsprogramma. Als lokale partij vinden wij het belangrijk ook tussentijds verantwoording af te leggen aan de inwoners van ons dorp en niet alleen voorafgaand aan de verkiezingen.

Gemeentebelangen ontvangt geen financiële middelen van een nationale partij. De deelraadsleden, burgercommissieleden en bestuurder dragen zelf een gedeelte van hun vergoeding af aan de verenigingskas. Daarnaast hebben wij leden die een jaarlijkse contributie betalen. Door de ontvangen afdrachten en contributie is het mogelijk te sparen voor de komende verkiezingen. Ook lokale acties zoals bijvoorbeeld de wijkschouw en het uitdelen van de zwerfvuilknijpers worden uit eigen middelen betaald. Leden ontvangen geregeld een ledenbrief met informatie voor een zeer kleine bijdrage per jaar. Informatie voor nieuwe leden is op de GBR kraam beschikbaar.

Wij nodigen u van harte uit een bezoek te brengen aan de GBR kraam.