Voorstel gebiedsbestuur 30 mei in raad Rdam

RECHTSTREEKS GEKOZEN GEBIEDSCOMMISSIES ROTTERDAM  (bron Binnenlands Bestuur)

De 156 commissieleden die vanaf maart 2014 de veertien Rotterdamse gebiedscommissies gaan bemensen, worden direct gekozen. Deze gebiedscommissies komen in de plaats van de huidige deelgemeenten. Daarnaast krijgen Rotterdammers via nieuwe vormen van burgerparticipatie meer zeggenschap over hun eigen buurt.

Er komen directe verkiezingen voor de veertien Rotterdamse gebiedscommissies die in de plaats komen van de huidige deelgemeenten. Ook komen er nieuwe vormen van burgerparticipatie om Rotterdammers meer zeggenschap te geven over hun eigen buurt.

Bewonersinitiatieven

‘De politiek ligt op straat’, verwoordt wethouder Marco Florijn (bestuur, PvdA) de kern van het collegebesluit dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. ‘We halveren het aantal politici en de 5 miljoen euro per jaar die we daarmee besparen, wordt gereserveerd voor bewonersinitiatieven. Dat is 8 euro per Rotterdammer.’

Directe verkiezingen

Nu kent Rotterdam 14 deelgemeenten met 268 deelraadsleden en 50 dagelijks bestuurders. De nieuwe gebiedscommissies tellen straks 156 leden. Afhankelijk van het aantal inwoners bestaat een gebiedscommissie uit minimaal 9 (zoals Pernis en Overschie) en maximaal 15 Rotterdammers (Prins Alexander). De commissies benoemen uit hun midden een voorzitter. Dat is in principe een voltijds, betaalde functie. Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 worden de156 commissieleden gekozen. ‘Met directe verkiezingen waarborgen we hun legitimiteit’, stelt Florijn. Iedere kiesgerechtigde Rotterdammer kan zich tot 6 januari 2014 kandidaat stellen. De kandidaten hoeven geen lid van een politieke partij te zijn.

‘Deelgemeenten-light’

De gebiedscommissies zijn onderdeel van het totale stadsbestuur. Gemeenteraad, college en de gebiedscommissies vormen samen de gemeentelijke overheid. De commissies zijn geen ‘deelgemeenten-light’, benadrukt het Rotterdams college in zijn voorstel aan de raad. De gebiedscommissies maken samen met inwoners, ondernemers en andere partners in de wijk een gebiedsplan. Het gaat met name om plannen om de wijk te verbeteren zoals de veiligheid, voorzieningen en de buitenruimte. Elke commissie legt haar eigen gebiedsplan als een advies vanuit de wijk voor aan de gemeenteraad, die de kaders stelt en beslist over de toekenning van middelen. Florijn: ‘En wij controleren of de afspraken worden nagekomen.’ De gebiedscommissies krijgen lokale ‘doorzettingsmacht’.

Kennispunt Inspraak

De gebiedscommissies hebben een nadrukkelijke taak om de bewoners op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij moeten participatie organiseren en initiatieven van wijkbewoners stimuleren. Mede hiervoor is al een speciaal Kennispunt Inspraak en Participatie in het leven geroepen. ‘Daar kunnen de gebiedscommissies terecht voor hulp en ondersteuning bij het inzetten van diverse mogelijkheden van burgerparticipatie. Zoals crowdsourcen, digitale raadplegingen, maar wellicht ook andere toepassingen die we nu nog helemaal niet kennen’, aldus Florijn. De mogelijkheden voor Rotterdammers om via wijkreferenda mee te denken en te beslissen wordt eveneens uitgebreid.

Initiatiefvoorstellen raadswerkgroep

Het collegevoorstel is gebaseerd op de initiatiefvoorstellen van de raadsbreed samengestelde stuurgroep Bestuurlijk model Rotterdam na 2014 (BmR14+). Zij presenteerden medio oktober twee modellen, die in een brede consultatieronde, waaronder stadsdebatten, aan de Rotterdammers werden voorgelegd. Op basis daarvan werden eind vorig jaar 2 initiatiefvoorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind december koos een raadsmeerderheid voor de vorming van 14 Stadskwartieren, met directe verkiezingen en uitbreiding van de mogelijkheden van burgerparticipatie.  Over het uiteindelijke collegevoorstel neemt de raad op 30 mei een besluit. De nieuwe Rotterdamse gemeenteraad installeert de gebiedscommissieleden.

 

Bestemmingsplan MFC goedgekeurd door deelraad

Besluit MFC  goedgekeurd door deelraad

Rozenburg moet nu door met het MFC, dat is de mening van de meerderheid van de deelraad.  Na een lange vergadering waarin de standpunten van de voor- en tegenstanders opnieuw kenbaar werden gemaakt, bleef het oordeel van de deelraad ongewijzigd.

De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat Rozenburg een nieuw Multifunctioneel Centrum nodig heeft. De huidige voorzieningen, en ook hun gebruikers, kunnen niet langer wachten op uitstel van dit plan.

De IPR fractie vond uitstel geen enkel probleem. Fractievoorzitter mevrouw De Sutter stelde voor het plan door te schuiven naar Rotterdam om daar de besluitvorming te laten doen. Onbegrijpelijk vindt GBR zo’n uitspraak, niet alleen vanwege de onnodige vertraging, maar ook omdat het laat zien dat Rozenburg zelf geen besluiten zou durven te nemen.  GBR laat besluiten niet aan Rotterdam over, tenzij het niet anders kan.

Twee insprekers gaven nogmaals aan bedenkingen te hebben over diverse veiligheidsaspecten, behorende bij dit plan. Alhoewel er goede gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de bezwaarmakers, Veiligheidsregio en DCMR kon dit hun twijfels niet wegnemen. Ook de beantwoording op de vele ingediende schriftelijke vragen bleek voor hen niet voldoende. GBR respecteert de mening van de indieners van de zienswijzen, ook al zijn wij het niet op alle terreinen met hen eens.

Tot slot werd door een derde inspreker benadrukt hoe goed het voor ons dorp zal zijn wanneer eindelijk de schop de grond in kan gaan en begonnen kan worden met de bouw van het MFC. Met de komst van dit nieuwe gebouw in Rozenburg wordt het sport- en verenigingsleven voor de toekomst gewaarborgd. GBR zet zich in om dit voor Rozenburg te bewerkstelligen.

Bezuinigingen, totaalpakket is fors maar haalbaar

Rozenburg stemt in met gedwongen  bezuinigen

Nederland bezuinigt,  Rotterdam bezuinigt en Rozenburg ontkomt dus ook niet aan bezuinigingen. In de afgelopen deelraadvergadering is besloten tot een miljoen aan bezuinigingen in Rozenburg. Een pijnlijke beslissing.

Het gaat hier niet om een bezuiniging die alleen geldt voor 1 jaar maar ze moeten voor de komende jaren gewaarborgd zijn.  Wanneer Rozenburg niet zelf met voorstellen komt, zal Rotterdam ingrijpen. GBR vindt dat de deelraad van Rozenburg zelf de pijnlijke beslissingen moet nemen.

Er zal worden bezuinigd op allerlei terreinen. Er worden ook bezuinigingen voorgesteld voor het bestuur van Rozenburg. GBR vindt dat een goede zaak; het kan niet zo zijn dat het hele dorp bezuinigt en het bestuur van het dorp hieraan kan ontkomen. Het dagelijks bestuur heeft nu de opdracht gekregen van de deelraad om de bezuinigingen verder uit te voeren, gesprekken te houden met de diverse instanties om daarna deelvoorstellen aan de raad te presenteren ter goedkeuring.

Bezuingingen op jongerenwerk betreffen voornamelijk de locatie, bezuinigingen op ouderenwerk zijn deels al bereikt door scherper begroten en zonder aanbodsverlies.

Eventuele bezuinigingen op subsidies van verenigingen en stichtingen werden nu niet behandeld. Het dagelijks bestuur is bevoegd hier zelf acties op te ondernemen en de overleggen hierover zijn in volle gang. Uitgangspunt is dat elke instantie behouden kan blijven, ook met minder gemeenschapsgeld.

Ondanks het feit dat  een deel van de bezuinigingsopdracht uit de algemene reserve wordt gefinancierd spreekt wethouder Financiën in Rotterdam, mw Kriens haar waardering uit over de aanpak van het bezuinigingsproces. Zij meldt dat zij vertrouwen heeft dat de financiën in Rozenburg structureel op orde zullen zijn. Verder erkent zij dat dit pakket aan bezuinigingen het ‘maximaal haalbare’ is.

Toen de fractie van GBR met de huidige coalitie het stokje overnam van een coalitie en een dagelijks bestuur dat zichzelf na 1 jaar had ontslagen, wisten wij dat ons geen gemakkelijke taak te wachten stond.  De uitvoering van deze moeilijke taak ligt nu bij dit goed samenwerkende dagelijks bestuur. Een bestuur dat het vertrouwen heeft van een brede coalitie.