MFC weer stapje dichterbij

Zienswijzen Multifunctioneel Centrum Zuidzijde besproken

Het  Multifunctioneel Centrum (MFC)  komt weer een stukje dichterbij.  In de commissievergadering van 21 februari werden de ingebrachte zienswijzen op het bestemmingsplan behandeld. Verschillende insprekers lichtten hun  kanttekeningen  nader toe.

Marjon McElligott (Gemeentebelangen) gaf aan dat haar fractie de zienswijzen weegt tegenover het algeheel belang van het dorp. Wanneer nu drastische wijzigingen op het plan worden gemaakt, moeten consequenties als uitstel en verhoging van kosten worden aanvaard.  Zij bedankte de insprekers voor hun getoonde inzet, mede dankzij hun input is een beter plan ontstaan.

Kernpunten veiligheid en verkeer
De deelgemeente en de deelraad  laten zich op detaillistisch en technisch niveau door de DCMR en de Veiligheidsregio (VRR)adviseren en de veiligheid van het MFC op de locatie Zuidzijde is als goed beoordeeld. Met omwonenden  zijn bijeenkomsten geweest en DCMR en VRR hebben vele vragen beantwoord.  Na groen licht door de deelraad  is de bestemmingsplanprocedure met het bijbehorende eisenpakket in gang gezet .De huidige fase is de behandeling  van de zienswijzen (kanttekeningen bij het bestemmingsplan) en de deelraad stelt,  na weging van de opmerkingen en de verwerking daarvan,  het bestemmingsplan vast.

Verkeer
Vanaf de dag dat locatie Zuidzijde onderzocht werd voor een MFC was de verkeersaanpassing rond het plangebied een eis van de deelraad. Het naastgelegen  industrieterrein waar vrachtwagens rijden vraagt om een degelijk plan zodat het veilig wordt voor fietsers en voetgangers. 
Inmiddels is besloten om verkeersaanpassingen in het gebied te combineren: de (fiets)route van en naar het MFC, verbetering van de wegen in de Pothof en de aanleg van een fietspad op de Volgerweg.

Aan de eis van GBR ( via amendement ) om verkeersaanpassingen tegelijkertijd met de voorbereiding van het MFC aan te pakken wordt voldaan. Portefeuillehouder Paméla Blok gaf aan dat dit voorjaar met omwonenden en ondernemers de gesprekken over de verkeersplannen zullen plaatsvinden.

Gemeentebelangen Rozenburg weet dat het bestemmingsplan MFC voor sommige insprekers twijfel blijft oproepen. Bewoners rondom het nieuwe complex  zullen te maken krijgen met een geheel andere situatie in hun wijk. Dit hoeft echter niet per definitie slecht te zijn. Het zal de wijk  verlevendigen met sportfaciliteiten voor heel Rozenburg én niet onbelangrijk : de gebruikers van de  oude accommodaties wachten met smart op dit MFC.

GBR beseft dat niet iedereen te overtuigen is en Marjon McElligott sloot de lange discussie met deelraad en insprekers dan ook af met de zin; “we kunnen het eens zijn dat wij het oneens zijn”.  De commissie heeft besloten geen verdere verdiepende technische vragen  te laten beoordelen,  de zienswijzennotitie is de laatste technische ronde. In de deelraadsvergadering van 21 maart zal de beoordeling van deze zienswijzen door de deelraad bekrachtigd worden.
 

Parkeerdruk rond Woonzorgcentrum valt mee

PARKEERDRUK RONDOM WOONZORGCENTRUM BLANKENBURG VALT MEE

Woningbouwcorporatie Ressort Wonen heeft onlangs een parkeeronderzoek laten uitvoeren door een gerenommeerd verkeersonderzoeksbureau. Bezoekers, gebruikers en bewoners van Woonzorgcentrum Blankenburg (WZC) spreken geregeld over de beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen aan de voorkant van het nieuwe complex, voorheen Wilgensingel. Uit het rapport bleek echter dat het met die parkeerdruk wel meeviel. Er blijken ruim voldoende parkeerplaatsen dagelijks beschikbaar te zijn, ook op de drukke tijden.
Met de wetenschap dat de deelgemeente Rozenburg in samenwerking met de gemeente Rotterdam vorige week een plan heeft gepresenteerd ter verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt Tienmorgenseweg/Laan van Nieuw Blankenburg/Blankenburg, heeft de fractie van GBR zelf ook een kleinschalig parkeeronderzoek gehouden op de volgende vier parkeerlocaties:   

1 =  de steekvakken aan de kant van de hoofdingang aan Blankenburg (voorheen Wilgensingel);

2 =  de parkeervakken aan de Acacialaan tegenover de bungalows;

3 =  de parkeervakken aan de Elzenlaan aan de kopse kant van de nieuwe appartementen en:

4 =  parkeerruimte langs Blankenburg tegenover de hoofdingang langs de stoep voor zover parkeren  op dit gedeelte  is toegestaan.

Uit het onderzoek van de fractie van GBR, uitgevoerd op verschillende tijden en dagen, zowel op drukke bezoektijden als op stille tijden, blijkt dat er voldoende parkeermogelijkheden rondom het WZC Blankenburg aanwezig zijn. Onze gegevens komen overeen met het rapport van Ressort Wonen. (lees hier de cijfers)

De parkeerintensiteit richt zich vooral op de voorzijde van het WZC nabij de hoofdingang, terwijl in de Elzenlaan en Acacialaan steeds ruim voldoende parkeerruimte aanwezig is. Gemiddeld zijn er op drukke tijden minstens 10 parkeerplaatsen vrij.

De verkeersveiligheid komt op Blankenburg in het geding zolang bijvoorbeeld de wijkbus voor de ingang van het WZC staat geparkeerd en het zicht wegneemt van automobilisten die uit de insteekvakken de weg op willen rijden. Ook het uitrijden van de vakken is onoverzichtelijk als men vooruit in een vak staat geparkeerd.
Ons advies zou dan ook zijn om achteruit in deze vakken in te parkeren, zodat het wegrijden veiliger kan plaatsvinden.

Johan de Groot  van Gemeentebelangen heeft voorgesteld een tekst op het informatiescherm in de wachtkamer van het WZC op te laten nemen. Hierop kunnen bezoekers die met de auto komen, geattendeerd worden om, als zij goed ter been en fit zijn, hun auto op locatie 2 en 3 te parkeren. Hierdoor komt er meer ruimte beschikbaar op de locatie 1 en 4. De tekst zou kunnen zijn: “Parkeertip! Bent u goed ter been? Parkeer dan even om het WZC heen”.  

De bezoekers, die met de auto naar het WZC (moeten) komen hebben terecht de indruk dat parkeren nabij de hoofdingang van het WZC moeilijk is. Maar als gezonde mensen, die met de auto komen hun voertuig voortaan in de Elzenlaan en/of in de Acacialaan parkeren, zullen er vanzelf meer parkeerplaatsen bij de hoofdingang ontstaan voor mensen met fysieke beperkingen.

De loopafstand van de parkeerplaatsen Elzenlaan/Acacialaan naar de hoofdingang kan aardig verkort worden bij gebruikmaking van de loopbrug. Met de fiets of te voet komen is natuurlijk het allerbeste.
 

Hondenbeleid in deelraadscommissie

Hondenbeleid uitvoerig besproken in deelraadscommissie.

In de commissie van donderdag 7 februari is het hondenbeleid uitvoerig besproken. De verordening van Rotterdam zorgt voor handhaving van onder andere aanlijnplicht en de  opruimplicht voor hondenpoep. Tevens geeft het  ruimte aan deelgemeenten om bijvoorbeeld losloopgebieden aan te wijzen.

Een bewoner langs het losloopgebied nabij de Volgerweg, sprak de commissie voorafgaand aan het agendapunt toe. Hij merkte op dat handhaving ook noodzakelijk is in losloopgebieden. Hij deelde zijn ervaringen om de commissie bewust te maken van de noodzaak hiervan.

Verschillende commissieleden hadden hun ‘hond’ meegebracht in de vorm van een foto. Ook in de Rozenburgse politiek zijn er hondenbezitters en niet-hondenbezitters die achter een hondenbeleid staan. Net zoals dat bij onze inwoners geldt.

Opruimmiddelen en belasting
Erik Nieuwenhuizen (GBR) gaf aan dat het hondenbeleid, en daarin vooral de plicht tot het opruimen van hondenpoep, niet kan lukken zonder prullenbakken.  Hij gaf aan dat de huidige vuilnisbakken o.a. bij bushaltes en eetgelegenheden staan. Dit zijn nou net de plaatsen waar je geen hondenpoep wilt deponeren. Nieuwe afvalbakken dus, liefst met hondenpoepzakjes erbij!

Erik wilde verder weten hoe het geregeld is met de opbrengsten hondenbelasting die door de Rozenburgers worden betaald. Wat zien de hondenbezitters van Rozenburg hiervoor terug? Portefeuillehouder Mol gaf aan dat het antwoord ook Rotterdam bezig houdt. Zeker gezien een gerechtelijke uitspraak over dit onderwerp. Op dit moment kon hij vertellen dat Rozenburg geen geld ontvangt voor de uitvoering van hondenbeleid en dat de hondenpoepzuiger, die één keer in de twee weken een ochtend in Rozenburg ingezet wordt al handenvol geld kost.

Losloopgebieden en verbodszones
De gepresenteerde kaart met mogelijke losloopgebieden bracht een lange discussie teweeg. Vragen werden gesteld zoals: Kan er gehandhaafd worden op gebieden die Rozenburg niet toebehoren? Hoe komen mensen bij een gedeelte van het losloopgebied terwijl daar een sloot tussen ligt? De vragen konden niet allemaal beantwoord worden. Daarnaast kwam er nog een discussie of er plaatsen aangegeven moeten worden waar honden verboden zijn in het dorp, zoals bij speeltuinen en trapveldjes ook al is dat al geregeld in de verordening.

Nog verder uitwerken
De conclusie van de avond was dat de verordening van Rotterdam in principe nu al voor Rozenburg geldt maar dat de daadwerkelijke handhaving met boetes pas gaat starten wanneer hondenbezitters hierover zijn geïnformeerd. Het dagelijks bestuur gaat de verzoeken vanuit de commissie verder uitwerken en de fracties geven input over de gebieden die op de kaart moeten komen te staan. Nog heel wat huiswerk dus voordat het hondenbeleid echt in Rozenburg van kracht gaat.

Gemeentebelangen wil een goed hondenbeleid in Rozenburg en zet zich al jaren hiervoor in. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u onze fractieleden rechtstreeks benaderen of onze openbare fractievergadering bezoeken die op 4 maart om 19.30 uur in het deelgemeentehuis zal starten. Uw politieke kleur is niet van belang,  uw inbreng wel. 
 

Wijkbijeenkomst groenplan Esdoornpark

Aanpak groen(gordel) Rozenburg is in gang gezet

Bewoners bij het park aan de Esdoornlaan hebben op 26 januari hun suggesties kunnen meegeven aan de deskundigen van Stadsbeheer die de opdracht hebben gekregen de groengordel op te knappen. Gemeentebelangen was daar vanzelfsprekend ook vertegenwoordigd, Johan de Groot, deelraadslid en burgercommissielid Tom de Raaf waren erbij.

Na een korte uitleg van deskundigen werd in de sneeuw(buien) een wandeling ingezet met een groep van ongeveer 20 geïnteresseerden naar het park aan de Esdoornlaan. Het is de bedoeling de oorspronkelijke opzet van het park zoveel mogelijk te herstellen door snoeiwerk van zowel groot als klein groen. Het verwilderde groen heeft nu de originele ‘zichtlijnen’ overwoekerd en dat moet hersteld worden.

De watergangen en greppels zullen opnieuw moeten worden uitgediept en de ontwatering moet worden hersteld. Er zou meer controle moeten zijn op het maaiwerk. Tevens zal er gekeken worden naar het voetpad langs de opgang Eikenlaan naar de Boulevard. Dit hoort officieel niet bij het Esdoornpark, maar bekeken wordt of dit wel opgenomen kan worden. De wandelroutepaaltjes die afgelopen voorjaar zijn omgemaaid worden weer herplaatst.

Er werd uitgelegd dat het groen niet alleen grondgebied is dat behoort bij de deelgemeente Rozenburg (R’dam) maar ook van Domeinen (het Rijk), Waterschap, Havengebied en Rijkswaterstaat. Het groen van de Boulevard is bijvoorbeeld geen Rozenburgs grondgebied. Wel vindt er overleg plaats tussen de verschillende beheerders.

Vervolgaanpak
In de wijken van Rozenburg wordt samen met de inwoners de aanpak bepaald. Wijkbewoners krijgen bericht wanneer deskundigen komen praten over het openbaar groen in de buurt.
De wijkschouw van GBR was niet voor niets en liet duidelijk zien dat het verwaarloosd openbaar groen voor velen een doorn in het oog is. Samen met u worden nu stappen ondernomen om het groen te verbeteren. Hiermee is de aanpak van het groen, óók de groengordel, in gang gezet!