Rozenburg spreekt in op Coolsingel voor Rozenburgs Model

De Eerste Kamer zal waasrchijnlijk op korte termijn instemmen met de afschaffing van de deelgemeenten, in de gemeentewet zal daarvoor geen ruimte meer zijn.
Het verminderen van bestuurlijke drukte heet dat…..
De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten hier niet op te willen wachten en neemt op 20 december a.s. een besluit over de toekomstige vorm voor de deelgemeenten.
Rotterdam mag dat zelf beslissen, het instellen van deelgemeenten is een bevoegdheid van de gemeente zelf. Er wordt gekozen uit twee alternatieven, gebiedsbestuur in 14 stadsdelen of wijkparticipatie in 55 stadswijken, waarbij Rozenburg 1 wijk zou zijn.

De deelraad en het dagelijks bestuur van Rozenburg vinden unaniem dat geen van beide alternatieven past bij Rozenburg. Een steviger vorm van gebiedsbestuur, het Rozenburgs Model, zou een oplossing kunnen zijn. Dit zou betekenen een gebiedsbestuur met eigen bevoegdheden, eigen budget, een gekozen politiek gelegitimeerd bestuur binnen de mogelijkheden van art.83 van de gemeentewet (een zgn. bestuurscommissie).     (lees verder onder de foto)

Gesteund door een grote groep Rozenburgers en namens deelraad en dagelijks bestuur sprak deelgemeentevoorzitter Paméla Blok in bij de gemeenteraadscommissie van Rotterdam.  – klik hier voor de volledige tekst van de inspraak –  
Ook overhandigde zij burgemeester Aboutaleb als voorzitter van de gemeenteraad een pamflet met de uitleg van het Rozenburgse Model.
Na de inspraak bracht Sinterklaas een bezoek aan de commissiezaal en stelde de commissieleden een aantal kritische vragen over Rozenburg waarna hij de ontvangen reacties van de inwonerspeiling (ca. 4.200 reacties) op de grond uitstortte en voor de commissie achterliet.

We hopen dat de inspraak voldoende reden is voor de gemeenteraad om hun modellen bij te stellen.

lees ook dit artikel op dichtbij.nl :
http://www.dichtbij.nl/botlek/regionaal-nieuws/artikel/2556894/toekomst-deelgemeenten-rozenburg-en-hoogvliet.aspx

Rozenburgs Model voor 2014

De deelraad en het dagelijks bestuur van Rozenburg hebben het Rozenburgs Model gepresenteerd. Hiermee wil Rozenburg aan Rotterdam aangeven welke vorm voor vervanging van de deelgemeente acceptabel is na 2014. Het Rozenburgs Model is bij de inwonerspeiling van mei/juni door 95% als ‘wensoptie’ aangegeven.  

Lees meer op : http://www.rotterdam.nl/hetrozenburgsmodelinformatievandedeelgemeenterozenburg  ook voor informatie over de enquete over de twee gepresenteerde modellen.
Het AD van 17 oktober plaatste het volgende artikel:

ad-rzbwilgekozenwijkraad 001

 

Commentaar op 2 modellen voor deelgemeenten

Zelfstandig- herindeling – afschaffing?
 

In de discussie over de afschaffing van de deelgemeenten staan de afspraken met Rozenburg bij de herindeling in 2010 centraal.

De gemeenteraad van Rozenburg heeft onder voorwaarden ingestemd met de samenvoeging met Rotterdam. Het hoofdlijnenakkoord werd door beide gemeenteraden gelijktijdig vastgesteld. De afspraak voor de instelling van een zelfstandige deelgemeente werd zelfs geverifieerd bij Rotterdam door de toenmalige staatssecretaris.
 

Nu per 2014 wordt nagedacht over een andere vorm voor de deelgemeenten maakt Rozenburg zich hard voor een eigen Rozenburgs model.

Rozenburgers willen een vorm van decentraal bestuur waar (binnen de bepalingen van de gemeentewet) gekozen bestuurders gebiedsgericht kunnen werken met eigen bevoegdheden én eigen budget. Maatwerk dus!
 

Dit model sluit aan bij de keuze van de deelgemeentevoorzitters voor een uitgebreider gebiedsbestuur,  zoals onderstaand beschreven.

Hoewel gesproken wordt over Pernis kan je hier ook ‘Rozenburg’ lezen. De reden waarom Pernis specifiek genoemd wordt is omdat het huidige model voor Pernis ook na 2014 mogelijk zou kunnen zijn voor de andere deelgemeenten van Rotterdam. Een kleinere deelraad met een daaruit aangesteld dagelijks bestuur in een monistisch stelsel.

===============================================================

Persbericht 16 november 2012:

Deelgemeentevoorzitters presenteren bestuursmodel voor Rotterdam: “Pernis kan zoveel beter”

De voorzitters van de Rotterdamse deelgemeenten stellen voor het toekomstig bestuur van de stad een verbeterde versie voor van het bestuursmodel dat Amsterdam afkeek in het Rotterdamse Pernis:  “Pernis kan zoveel beter”. Dit model vult het model “Gebiedsbestuur” aan, dat nu wordt voorgelegd aan de bevolking van de gemeente Rotterdam.

De voorzitter van de Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten, Jan Cees van Duin: “Burgers hebben alleen wat aan participatie en aan een gebiedsbestuur als dat in staat is daadwerkelijk iets voor een wijk of buurt te regelen. De gemeente  blijft in haar modellen op dit punt veel te vaag. Naar onze overtuiging versterken we met ons voorstel de ambities van de stad en behouden we de positieve punten van het huidige bestel.”


De deelgemeentevoorzitters hebben verbeteringen aangebracht  aan de modellen van de stuurgroep van de Gemeenteraad en willen zo de  goede punten van het bestaande bestuurlijke bestel behouden. Met name het model “Gebiedsbestuur” dat is voorgelegd aan de bevolking van Rotterdam spreekt de voorzitters aan.  

Een overlegorgaan met 55 “wijkburgemeesters” (wijkparticipatie) wordt niet slagvaardig geacht.


De kern van het bestuursmodel ‘Pernis kan zoveel beter’  is dat het een beproefde, eenvoudige efficiënte en goedkope manier van besturen is. Alle stadsgebieden krijgen in de toekomst, net als Pernis nu, een klein bestuur dat open oog en oor is voor het betreffende stadsgebied en dat zelf kan handelen op gebieden die ertoe doen. Het model gaat voor elk gebied uit van een gebieds-programma met bevoegdheden en taken die liggen op de terreinen schoon, heel, veilig, welzijn, communicatie, participatie en de directe service aan burgers zoals nu in veel Stadswinkels.


En natuurlijk zullen de lokale besturen  ook gekwalificeerde adviezen over hun gebied aan het gemeentebestuur moeten kunnen geven. Het kan “zoveel beter” door goede afspraken te maken tussen gemeente en de stadsgebieden, zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Dit maakt het gebiedsbestuur slagvaardig en duidelijk voor de bewoners.


De deelgemeentevoorzitters vinden dat de gebiedsbestuurders gekozen moeten worden op basis van lijsten van kandidaten waaraan ook niet-politieke partijen kunnen meedoen. Het werken met kandidatenlijsten van al dan niet politieke partijen, is minder kwetsbaar dan het kiezen van slechts één persoon.

Dit wijkt af van het voorstel van de stuurgroep van de gemeente Rotterdam om personen verkiesbaar te stellen zonder aanwijsbare achterban of partijbinding.


Het model van de deelgemeentevoorzitters sluit goed aan op de huidige praktijk van deelgemeenten, maar dan wel in een vereenvoudigde vorm. Het bestuursmodel ‘Pernis Kan Zoveel Beter’ maakt het verder mogelijk om maatwerk te bieden voor de grote verschillen die er in elke wijk zijn.  Het maakt gebiedsgericht werken mogelijk, waardoor er  in ieder gebied rekening zal worden gehouden met eigen bijzondere omstandigheden, cultuur en ligging.


Dit is zeker van belang voor Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis.

Rozenburg gaat voor eigen deelgemeentemodel, wacht met invullen enquête !

Kiezen voor een Rotterdams bestuursmodel 1 of 2 ? Kiezen tussen wijkparticipatie (Rozenburg wordt een van de 55 wijken) of gebiedsbestuur (14 stadskwartieren met beperkt bestuur).

GBR vindt beide bestuursmodellen niet passen voor Rozenburg en voelt zich daarin gesteund door de eerder gehouden inwonerspeiling.

Onderstaand persbericht heeft in verschillende regionale kranten gestaan. Rozenburg gaat gezamenlijk als deelraad en dagelijks bestuur voor een Rozenburgs model.

Deze keuze wordt nu NIET door Rotterdam voorgelegd. De huis-aan-huis enquête verplicht te kiezen tussen bestuursmodel 1 en 2. Een optie om te gaan voor een ander model is er niet. Bovendien wordt met de enquête aan een grote doelgroep voorbij gegaan. Er kan alleen gestemd worden via internet… 

De deelraad vergadert 15 november a.s. openbaar over dit onderwerp. GBR adviseert te wachten met het invullen van de enquête tot de uitkomsten van die vergadering bekend zijn. De vragen kunnen tot 1 december worden ingevuld, er is nu geen noodzaak tot haast.

De deelraadvergadering is openbaar, u bent van harte welkom!

——————————————————————————————————

 

Persbericht deelgemeente van  vrijdag 2 november 2012

Rozenburg gaat voor een “Rozenburgs” model na 2014


Op dinsdag 16 oktober 2012 heeft de gemeenteraad van Rotterdam twee modellen gepresenteerd om de deelgemeenten te vervangen na maart 2014. De modellen zijn gebiedsbestuur met 14 gebieden en wijkparticipatie met 55 wijken.

Via de inwonerspeiling hebben Rozenburgers aangegeven een eigen bestuur te willen houden. De deelraad en het dagelijks bestuur stellen daarom een “Rozenburgs” model voor.


Wat doet Rotterdam om de twee modellen te toetsen?

1. Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek houdt een enquête onder 3000 Rotterdammers waaronder 200 Rozenburgers.
2. Verenigingen en organisaties uit Rozenburg zijn aangeschreven om een mening te geven.
3. Na 8 november 2012 krijgen alle 500.000 Rotterdamse stemgerechtigden een enquête die via een unieke digitale code ingevuld kan worden.
4. Op 26 november 2012 vindt er een zogenoemd stadsgesprek plaats in Rozenburg over de twee Rotterdamse modellen.  Na een inhoudelijke inleiding volgt er een debat en discussie onder leiding van een dagvoorzitter.

Het gaat bij deze toetsingen uitsluitend om de twee door Rotterdam voorgestelde modellen, het Rozenburgs model is daarin niet meegenomen.


Wat kunt u van de deelgemeente Rozenburg verwachten?

De deelgemeente werkt momenteel het “Rozenburgs” model uit. De organisaties en verenigingen zijn aangeschreven om hen te vragen het “Rozenburgs” model eerst af te wachten voordat ze een reactie geven op de twee Rotterdamse modellen.
Voor de enquêtes geldt hetzelfde, wacht tot het “Rozenburgs” model is uitgewerkt en betrek dat in de reacties. Er komt nog gelegenheid voor inwoners om hun mening te geven over het “Rozenburgs” model.
Op 28 november spreken leden van de deelraad van Rozenburg zich uit tijdens de hoorzitting op het stadhuis in Rotterdam.
Op 1 december wordt het “Rozenburgs” model aan de Rotterdamse gemeenteraad aangeboden.

De beslissing
Op 20 december valt de beslissing over de toekomst van de deelgemeente Rozenburg tijdens de gemeenteraadsvergadering van Rotterdam.

 

 

Presentatie plannen Landtong

7 november:een verslag van de informatiemiddag van de Projectgroep Herinrichting Landtong Rozenburg (door Johan de Groot)

Op 7 november 2012 verleende Jaap Luikenaar, directeur van het Educatief Informatiecentrum (EIC), gelegen op een voor deze bijeenkomst toepasselijke plaats,  de Landtong,  gastvrijheid aan de projectgroep, deelraadsleden, bestuurders en betrokken instanties en verenigingen.

 Aan de uitnodiging van de projectgroep was goed gevolg gegeven. Naast de deelraadsvoorzitter Paméla Blok waren ook de dagelijks bestuurders Geertje Timmer en Frank Schellenboom present. Daarnaast waren de beleidsambtenaren van de deelgemeente Aat Kranenburg en Guus Koppenol aanwezig. Vanuit de deelraad was eveneens veel belangstelling voor deze presentatie, waaruit moge blijken dat ook van de zijde van de deelgemeente grote interesse bestaat voor de herinrichting van onze Landtong.

Projectleider Marianne de Snoo van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam opende de bijeenkomst en stelde het projectteam en de aannemer voor. Het projectteam werkt nauw samen met het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat, de Stichting Natuurontwikkelingen, het Recreatieschap en de Stadsregio Rotterdam en de ontwerper Ronald Bakker.

Wim Zwakhals van het Havenbedrijf keek terug naar waar de herinrichting begon in 1999. Eerste wapenfeit was de Samenwerkingsovereenkomst Herinrichting  Landtong Rozenburg welke werd getekend met de gemeente Rozenburg op 18 maart 2003. In 2005 werd de uitwerkingsovereenkomst ondertekend en nu in 2012 gaan de schoppen de grond in.

Toelichting op het ontwerp  van de herinrichting gaf Ronald Bakker van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. De uitvoering van het project , gelegen tussen EIC en Noordzeeweg, is voor Rozenburg en haar omgeving zeer aantrekkelijk. Ronald vertelde dat er een evenemententerrein is gepland, waardoor de ruitervereniging iets naar het oosten op moet schuiven. De ruitervereniging zal hier beter van worden, omdat alle opstallen van de manege uit nieuwbouw zullen bestaan.

Er zal minstens 80 meter ruimte tussen het evenemententerrein van anderhalve hectare en de manege blijven. Er komt een Calandweide met nieuwe boomaanplant ter hoogte van de locatie waar de werkeilanden van Heerema worden gerepareerd.
De hondenschool WAF komt op een beschutte plaats in de hoek van de Noordzeeweg en de Boulevard. 

Het grootste deel van het terrein is de Parkheuvel waarin een  speelplek komt, diverse wandel- en fietspaden, een ATB-mountainbikepad van één kilometer lengte, een ruiterpad en een uitkijktoren. Hierdoor zal voor de inwoners van Rozenburg en omstreken een uniek natuur- èn recreatiepark ontstaan met als bepalende factor de scheepvaart in de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal.

Na de presentatie van het project konden de deelnemers vragen stellen. Een greep hieruit:

Waarom is Rozenburg niet bij het beheer van de Landtong betrokken?
Bestuurlijk is al in 2003 afgesproken dat dit door het Recreatieschap beheerd zal worden.

Waar komen de windmolens op de Landtong?
Paméla Blok gaf aan dat er negatief geadviseerd is door de deelgemeente op de aanvraag van Rotterdam voor de oprichting van extra windmolens. Deze ontwikkeling zou niet passen in de herinrichtingplannen en de partners in het project vinden dat ook.

Ook werd gepleit voor het versterken van functie van het EIC, onder andere door langere openingstijden en openstelling voor grotere doelgroepen. Hierover wordt nagedacht volgens Wim Zwakhals, maar staat op een laag pitje. Volgens Paméla zou de aanlegsteiger van het EIC gebruikt kunnen worden vooruitbreiding van vervoer over water. Dit is volgens Wim in de plannen voor de komende tijd opgenomen.

Over de veiligheid van de stortplaats zijn vraagtekens. De stortplaats is in 1975 gesloten en is afgedekt met meters schone grond en bovendien zijn er peilbuizen in de grond geplaatst. De resultaten van de metingen via deze peilbuizen worden gemonitord en heeft tot dusver geen verontrustende bevindingen opgeleverd.

Is er alleen dagrecreatie mogelijk op de Landtong of zijn ook overnachtingen mogelijk? Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de Landtong geschikt gemaakt wordt voor overnachtingsvoorzieningen.

Zijn er mogelijkheden ter verbetering van de sportvisserij?
Er komen parkeervakken zodat politie op kan treden tegen parkeren op de  paden. Ook zal er opgetreden worden tegen het achterlaten door hengelaars van afval

Er is nu maar één  toegangsweg voor fietsen, wordt dit uitgebreid? Er komt ter aanvulling op het bestaande fietspad langs de Nieuwe Waterweg, een nieuwe toegangsweg naar de manege en dat pad wordt doorgetrokken naar het EIC. Ook zal aan de kant van de Calandweide een nieuw fietspad worden aangelegd dat naar het bestaande fietspad langs het Calandkanaal zal worden doorgetrokken.

Deze buitengewone interessante middag werd besloten met een drankje en hapje in de fraaie restauratie van het EIC. Hopelijk kunnen Rozenburgers binnen afzienbare tijd een kijkje komen nemen van wat daar allemaal te zien is. Het geeft een mooie kijk op alles wat er in het havengebied aan activiteiten plaats vindt. Het EIC verdient sowieso meer bekendheid in Rozenburg.

Kijk ook op www.landtongrozenburg.nl, waar je je ook kunt abonneren op de nieuwsbrief. Zo blijf je steeds op de hoogte van de voortgang van het project. Deze website is overigens in ontwikkeling en zal binnenkort operationeel zijn.

Motie voor IJsbaan in 2013 aangenomen

Tijdens de begrotingsraad werd een motie voor organisatie van de ijsbaan ( in 2013 ) door de deelraad aangenomen. Klik hier voor de motie 


Hieronder ziet u een artikel uit het AD van vorig jaar, heeft u er ook al weer zin in ??

In december staat de ijsbaan weer op het gemeenteplein.

schaatsen  in roz

 

 

Reactie GBR op begroting 2013

Lees het betoog van fractievoorzitter Marjon McElligott namens GBR op de begrotingsvoorstellen 2013 voor de deelgemeente Rozenburg.

Als thema koos zij het Chinese woord crisis, een woord met een dubbele betekenis .
De Chinese tekens die het woord crisis vormen,  betekenen namelijk afzonderlijk  ‘gevaar’  en  ‘kans’ .
Lees hier welke betekenis GBR gaf aan deze twee schijnbaar tegengestelde begrippen…………..