Artikel 42 vragen van GBR n.a.v. bezoek aan weth.Kriens

Vrijdag, 16 maart jongstleden, was de deelraad op werkbezoek in het Rotterdamse stadhuis en bij wethouder Kriens. De fractie van Gemeentebelangen heeft toen diverse zaken aan de orde gesteld en wethouder Kriens heeft een aantal toezeggingen gedaan. Helaas hebben wij sindsdien niets meer vernomen. GBR heeft daarom besloten schriftelijke vragen in te dienen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente:

Schriftelijke vragen d.d. 23 mei 2012 conform artikel 42 van het reglement van orde van de deelraad van Rozenburg betreffende toezeggingen van wethouder Kriens

Vrijdag, 16 maart jongstleden, was de deelraad op werkbezoek in het Rotterdamse stadhuis en bij wethouder Kriens. De fractie van Gemeentebelangen heeft toen diverse zaken aan de orde gesteld. Wij willen antwoorden/terugkoppeling ontvangen vanuit Rotterdam over de door ons gestelde vragen:

 

 1. Wanneer is er uitsluitsel over het CEBEON onderzoek? Wethouder Kriens heeft de aanwezige deelraadsleden en dagelijks bestuur aangegeven te proberen om voor de zomervakantie hierover duidelijkheid te geven.

 

 1. Rozenburgers, ook met een minimum inkomen moeten voor veel zaken rond werk en inkomen naar Rotterdam. Waarom kan dit niet gewoon via het stadskantoor? Dat scheelt geld en tijd voor onze inwoners. Wethouder Kriens zou dit met haar collega wethouder Florijn bespreken.

 

 1. De (on-)bereikbaarheid van Rozenburg naar Rotterdam (en terug) is aan de orde geweest, met name rond uitgaanstijden. Hierbij is ook het schrappen van buslijn 89 naar Schiedam opnieuw gemeld. Wat kan Rotterdam in dit verhaal voor Rozenburg betekenen? Wethouder Kriens had de vraag genoteerd en zou deze doorspelen aan wethouder Baljeu.

 

 1. Amateursport in Rozenburg staat op hoog niveau maar heeft niet alle faciliteiten die noodzakelijk zijn; zoals bv. een officieel wedstrijdbad voor topzwemmers of een valkuil die nodig is voor moeilijke turnoefeningen. Rotterdam heeft die faciliteiten wel maar Rozenburg moet extra betalen om onze verenigingen daarvan gebruik te laten maken.  Kan dit anders geregeld worden? Wethouder Kriens zou dit uitzoeken.

 

Fractie van Gemeentebelangen Rozenburg

 

VVD en ‘draaideurpolitiek’

ONJUISTE INFORMATIE VVD – draaideurpolitiek !!

Het is niet de gewoonte van onze fractie om publiekelijk te reageren op persberichten van andere politieke partijen uit de deelraad van Rozenburg. Immers daarvoor zijn de commissie- en deelraadsvergaderingen.

Dat wij het nu toch doen is om u te informeren over onjuiste informatie die de heer Kruis van de VVD-fractie in de Rozenburgse deelraad in de krant van vorige week (22 mei) heeft meegedeeld.


De feiten :

 • Het groot onderhoud van het zwembad is door de (deel-)raad van Rozenburg al jaren niet aangepakt. Volgens afspraak zou alleen noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd om het zwembad open te houden tot het MFC binnen een aantal jaren gerealiseerd zou worden.
 • Na het besluit om een MFC te bouwen op de zwembadlocatie, werd er na de verkiezingen en bij wisseling van bestuur  een nieuwe locatie gewenst, de locatie Oost (o.a. door de VVD). Hierdoor vertraagde de bouw van het MFC steeds verder, terwijl (vooral) de staat van het zwembad er niet beter op werd.
 • Geen enkele partij heeft in al die periodes geld vrij gemaakt voor groot onderhoud van het zwembad, óók de VVD niet. De coalitie van GBR en CDA heeft er in 2008 wél voor gezorgd dat er een jaarlijkse garantstelling voor het zwembad kwam om tegenvallers op te kunnen vangen.
 • De deelgemeente heeft recent een aanvullend onderzoek naar de veiligheid van het zwembad laten uitvoeren door de Rotterdamse dienst Stadsontwikkeling vanwege een eerder dit jaar verschenen rapport van Sportfondsen Nederland.
 • Uit dit aanvullend rapport bleek dat het diepe bassin van het zwembad onmiddellijk gesloten moest worden vanwege een verzwakte constructie in één van de wanden. Deze conclusie kon niet uit het rapport van Sportfondsen getrokken worden.
 • Bij de commissiebehandeling over het MFC op de locatie Zuidzijde in maart 2012, is door de coalitiepartijen aangegeven dat opnieuw uitstel van het MFC  weleens tot algehele sluiting van het zwembad zou kunnen leiden. De deelraad werd voorgehouden dat geld reserveren nodig zou  zijn om de houdbaarheid van het zwembad te verlengen, de rapportages waren een zeer duidelijk signaal.
 • De VVD vond dat dé gelegenheid om nu ineens melding te maken dat, na jaren tégen de MFC-locatie Rivierenlaan te zijn, de zwembadlocatie aan de Rivierenlaan nu eigenlijk best wel een geschikte locatie zou kunnen zijn.
 • Nu een andere locatie voor het MFC kiezen zou een vertraging opleveren van jaren. De VVD had blijkbaar geen boodschap aan het risico dat het zwembad dan zéker gesloten zou moeten worden.

De lokale VVD is al 10 jaar obstructie aan het voeren om Rozenburg een nieuw MFC te bezorgen. Volgens de VVD moest het nieuwe MFC in Rozenburg Oost komen, op de velden van de daar nu gevestigde sportverenigingen. De provincie Zuid-Holland gaf in 2005 schriftelijk aan niet akkoord te gaan met deze locatie in verband met de mogelijkheid van een Blankenburgtunnel. De betreffende brief werd in de periode dat de VVD bestuurde, onder in een lade gestopt, later bleek de VVD-wethouder daar kennis van te hebben.

Ook na 2005 bleef de VVD volharden in de keuze voor Rozenburg Oost, tegen beter weten in. De locatie van het huidige zwembad aan de Rivierenlaan hebben zij altijd, om niet nader genoemde redenen, afgewezen. Toen Oost definitief afviel en er geen raadsmeerderheid mogelijk bleek voor de locatie Rivierenlaan was uiteindelijk ook de VVD in december 2009 akkoord met de inmiddels vrijgekomen locatie aan de Zuidzijde.

In de afgelopen maanden bleef de VVD obstructie plegen. Nú werd de veiligheid van de locatie Zuidzijde het argument, waarbij de professionele en deskundige onderzoeken van DCMR en Veiligheidsregio Rotterdam openlijk door de VVD in twijfel werden getrokken. De leken van de VVD denken het beter te weten dan de experts. De VVD maakte maart jl. een volledige ommezwaai en ook IPR (vanStappen-deSutter) was tegen verdere ontwikkeling op de Zuidzijde.

Gemeentebelangen Rozenburg vindt dat nu doorgezet moet worden wat het MFC betreft. Een akkoord voor het MFC op locatie Zuidzijde is al inmiddels enige tijd geleden gegeven waardoor de bestemmingsplanprocedures nu in gang zijn gezet.

Opzettelijk tegenhouden van de bouw zonder argumenten kunnen en willen we niet meer tolereren. GBR en de coalitie gaan voor een MFC op de locatie Zuidzijde, voor het behoud van de voorzieningen die daarin moeten komen en daarmee voor een goede huisvesting van onze verenigingen!

 

vergaderschema GBR

Tot aan de zomervakantie ziet onze planning van vergaderingen er als volgt uit:
(voor download van  document klik hier)

 

27 mei en 28 mei Pinksteren vrije dagen

20.00 uur

do

31-5-2012

Werkgroepvergadering/voorbereiding commissieweek

10.00- 14.00 uur

za

2-6-2012

Kraam Raadhuisplein- thema woonomgeving

20.00 uur

di

5-6-2012

commissie-week

20.00 uur

wo

6-6-2012

commissie-week

20.00 uur

do

7-6-2012

commissie-week

19.30 uur

ma

20-6-2012

openbare fractievergadering

20.00 uur

do

28-6-2012

deelraadsvergadering

20.00 uur

do

5-7-2012

 

Reservedatum  commissie/raad

 

7 juli tot en met 19 augustus vakantie

20.00 uur

di

28-8-2012

presidium

GBR-kraam 2-6 vervolg wijkschouw/zwerfvuil

Zaterdag 2 Juni Kraam van GBR op Raadhuisplein
Thema: vervolg wijkschouw GBR en GBR deelt zwerfvuilknijpers uit1wijkfiets

Op 14 april jongstleden zijn de raadsleden van Gemeentebelangen fietsend door Rozenburg knelpunten in de buitenruimte gaan bekijken, veel knelpunten die naar aanleiding van opmerkingen door inwoners aan GBR bekend hadden gemaakt. Er waren zoveel reacties dat een vervolg voor de hand ligt.

Dat vervolg komt er op zaterdag 2 juni a.s.  We gaan dan niet de wijk meer in maar inwoners kunnen dan wel hun meldingen over de buitenruimte bij de GBR-kraam doorgeven op het Raadhuisplein. Op verzoek kan er een afspraak gemaakt worden zodat de raadsleden alsnog de situatie ter plekke kunnen bekijken.

 

Ook het deelgemeentebestuur, de Roteb en gemeentewerken schouwen rond deze periode uw omgeving. Uw melding kunt u (indien u dat wenst) ook bij hen bekend maken, zelfs wanneer u dit al eerder bij ons hebt gemeld. 

GBR wil dat uw melding/klacht goed afgehandeld wordt en samen met het deelgemeentebestuur hopen wij dit te bereiken.

 

De meldingen/klachten die bij de kraam worden gemeld of al eerder bij ons binnenkwamen worden met die van de wijkschouw gebundeld.  Tijdens de commissievergadering van 7 juni a.s. gaan wij dit pakket aanbieden aan portefeuillehouder Mol en maken wij de top 3 van Rozenburgse irritaties bekend. Het dagelijks bestuur kan dan kennis nemen van de meldingen en eventuele verdere acties bepalen mocht dit nodig blijken te zijn.

Uitdelen Zwerfvuilknijpers:

Zwerfvuil blijkt een nieuwkomer te worden in de Irritatie Top 3. Diverse Rozenburgse inwoners  hebben ons gemeld mee te willen werken aan  verbetering van hun leefomgeving en willen zelf helpen het zwerfvuil in hun wijk op te ruimen. GBR vindt dit een té sympathiek gebaar om zomaar te negeren. Gemeentebelangen schaft dan ook een aantal knijpstokken aan om verdeeld over het dorp cadeau te doen.

 

Wilt u in aanmerking komen voor een zwerfvuilknijper? Meldt u zich dan aan bij GBR, uiterlijk vóór 30 mei a.s.. Dit mag ook via ons emailadres : [email protected]  

Wij maken een schema naar aanleiding van de inzendingen zodat de knijpers goed verdeeld over Rozenburg aangeboden kunnen worden. Wij berichten u of u de knijper bij ons kunt ophalen.

 

De GBR-deelraadsleden, burgercommissieleden en GBR-bestuursleden beantwoorden uw vragen graag. Zaterdag 2 juni 2012 van 10.00 tot 14.00 uur staat de gele GBR-kraam op het Raadhuisplein.

 

Inwonerspeiling over deelgemeentebestel

Inwonerspeiling Rozenburg, GBR verwacht steun voor behoud deelgemeente

GBR wil dat Rozenburg een deelgemeente blijft met eigen bestuur en eigen financiën. Met 80% van de stemmen op lokale partijen is de stem van de Rozenburger het beste vertegenwoordigd met een lokaal en Rozenburgs bestuur dat de belangen van de Rozenburgers vertegenwoordigt in Rotterdam.

GBR is blij dat deelraad en dagelijks bestuur van Rozenburg unaniem deze mening hebben en denkt dat de aangekondigde peiling onder de inwoners een stevige ondersteuning van dat standpunt zal betekenen.

GBR verwacht namelijk dat de Rozenburgers geen bestuur vanuit de Coolsingel willen en hun eigen bestuur ook na 2014 willen blijven kiezen.Twee jaar na de herindeling de deelgemeente al weer opheffen is een belachelijk idee en de afspraken die bij de herindeling met Rozenburg zijn gemaakt worden zo wel erg gemakkelijk terzijde geschoven.
(lees hier het artikel uit Binnenlands Bestuur) 


Onderstaand de uitleg van de inwonerspeiling:

Inwonerspeiling Rozenburg door deelgemeente

Eind 2012 neemt de Rotterdamse gemeenteraad een beslissing over de toekomst van de deelgemeenten. De Tweede Kamer heeft hierover een wetsvoorstel in beraad. Om de mening van de Rozenburger over die toekomst te peilen wordt binnenkort door het deelgemeentebestuur van Rozenburg een inwonerspeiling gehouden.

Rotterdam
Rotterdam wacht de wetgeving van de Tweede Kamer niet af en wil zelf bepalen hoe vorm gegeven wordt aan plaatselijk bestuur in haar wijken. De gemeenteraad van Rotterdam heeft een stuurgroep ingesteld onder de naam BmR14+.  Deze stuurgroep werkt samen met de Rotterdammers aan een zo compleet mogelijk beeld van de verschillende deelgemeenten in de stad en de toekomstmogelijkheden na 2014.
Er zijn diverse mogelijkheden, deelgemeenten behouden, deelgemeenten afschaffen of een andere vorm van decentraal bestuur instellen. Te denken valt aan ambtelijke wijkmanagers, versterking van samenwerking tussen deelgemeenten, wijkbesturen aangesteld vanuit de Coolsingel of toch aangesteld vanuit de deelgemeente.
Eind 2012 wil de gemeenteraad van Rotterdam uit  de mogelijkheden kiezen en een besluit nemen.

Rozenburg
Het deelgemeentebestuur van Rozenburg is unaniem van mening dat de deelgemeente Rozenburg met een eigen bestuur en budget behouden moet blijven en wil dat aan de gemeenteraad van Rotterdam kenbaar maken.
De afstand tot Rotterdam en de afgezonderde ligging zijn redenen daarvoor. Bovendien vindt het Rozenburgse deelgemeentebestuur dat de afspraken die twee jaar geleden bij de herindeling zijn gemaakt, nagekomen moeten worden. 

Eén van die voorwaarden was dat Rozenburg een zelfstandige deelgemeente zou worden en blijven, een afspraak die zowel met de Tweede Kamer als met Rotterdam werd gemaakt. Onder die voorwaarde heeft Rozenburg ingestemd met de herindeling.
Om ook de Tweede Kamerleden hier nogmaals aan te herinneren heeft het deelgemeentebestuur hen een brief gestuurd. (klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer)

Na 23 mei kunnen dus alle inwoners van Rozenburg vanaf 16 jaar ook hun mening over de toekomst van Rozenburg geven, zij ontvangen een brief met antwoordkaart die tot 10 juni ingestuurd kan worden. De vraagstelling is of zij het eens zijn met het deelgemeentebestuur óf vinden dat Rozenburg onder direct bestuur van Rotterdam moet komen. 
De uitkomsten van deze peiling betrekt het deelgemeentebestuur bij de reactie die eind juni aan de Rotterdamse gemeenteraad wordt gestuurd.

GBR wil dat Rozenburg een deelgemeente blijft met eigen bestuur en eigen financiën.
Met 80% van de stemmen op lokale partijen is de stem van de Rozenburger het beste vertegenwoordigd met een lokaal en Rozenburgs bestuur dat de belangen van de Rozenburgers vertegenwoordigt in Rotterdam.

Regionale bundeling lokale partijen
Mocht Rotterdam besluiten om de deelgemeenten op te heffen dan wil GBR de lokale belangen direct gaan (en blijven) behartigen in de Rotterdamse gemeenteraad. Rotterdam heeft niet altijd de goede beslissingen voor de deelgemeenten genomen, Rozenburg ondervindt daar de gevolgen nog dagelijks van. Buiten-deelgemeenten als Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg zijn niet te vergelijken met deelgemeentes als Charlois, Feyenoord of Prins-Alexander.

Daarom heeft GBR zich aangesloten bij een samenwerkingsverband van lokale partijen. Zij hebben een nieuwe partij – Regionaal Lokaal- opgericht waarin leden van lokale partijen uit diverse deelgemeenten zitting hebben en die lokale belangen vanaf 2014 willen gaan behartigen in Rotterdam. (www.regionaallokaal.weebly.com )

Zwembad- grote bassin dicht

Onderstaand bericht is 16 mei jl. gepubliceerd in verschillende kranten en op de websites van de deelgemeente en het zwembad. Op dit moment hebben de deelraadsleden de resultaten van de extra bouwkundige inspectie nog niet ontvangen.

Gemeentebelangen wil aan de hand van de resultaten weten wat nodig is om het grote bassin snel weer op een veilige manier open te krijgen en wil uiteraard ook inzicht in de daarmee gemoeide kosten. Wij hopen zeer snel hierover meer informatie te hebben.

Marjon McElligott

——————————————————————————————————————————————————————————–
Grote bassin zwembad de zeehond gesloten

16 mei 2012 | Deelgemeente Rozenburg | nieuwsbericht

Tot nader order is het grote bassin van zwembad De Zeehond gesloten. Een extra bouwkundige inspectie op verzoek van deelgemeente Rozenburg heeft uitgewezen dat de veiligheid van het grote bassin van zwembad “De Zeehond” niet gewaarborgd is.  Een van de wanden is dusdanig verzwakt dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Het instructiebad blijft geopend maar tot nader order is het grote bassin gesloten. 

Streven deelgemeente Rozenburg
Deelgemeente Rozenburg onderzoekt de te treffen maatregelen in samenspraak met het bestuur van het zwembad. Streven van de deelgemeente is het zwembad op een veilige manier te behouden tot aan de oplevering van het Multifunctioneel Centrum in 2015.

Tarieven
Voor informatie over de gevolgen voor het zwembadbezoek en de tarieven verwijzen wij u naar de website van zwembad De Zeehond.

 

Dochter voor Erik en Chantal

NIEUWE WERELDBURGER BINNEN GBR GELEDEREN

Erik Nieuwenhuizen, het jongste deelraadslid van Gemeentebelangen Rozenburg, trouwde op de laatste dag van de zelfstandige gemeente Rozenburg met zijn Chantal. Dit huwelijk op die speciale dag zorgde in het hart van Rozenburg voor een ware volksoploop en vond plaats op 17 maart 2010 in molen ‘De Hoop’.

Uit dit huwelijk is op 23 april een wolk van een meisje geboren met de prachtige naam Vajèn. Zij woog bij de geboorte 2850 gram.

     

Alle GBR-ers feliciteren Erik en Chantal Nieuwenhuizen- van den Heuvel met hun dochtertje Vajèn !
Dat geldt ook voor de grootouders, Cees Nieuwenhuizen is naast grootvader ook bestuurslid en werkgroeplid van GBR.

Welkom Vajèn in Rozenburg!

Gedenken-HERDENKEN-Nadenken

Gedenken, HERDENKEN, Nadenken. (Door Ron de Goeij)

 Beste Burgers van Rozenburg ZH.

Op 4 mei staan we allemaal op de begraafplaats bij het monument van de gevallen burgers en militairen in de 2e wereldoorlog, uit ons midden, alsmede bij de dappere Engelse RAF en USAF-mannen die hun leven verloren in de strijd tegen de Duitse overheersers. Met name over onze hier in Rozenburgse en  Engelse jongens wil ik enige informatie toelichten.

NB: (de link die onderaan het artikel vermeld staat over de Schuurman Family website is foutief en moet zijn:
http://www.historischrozenburg.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=162 )

lees hier het volledige artikel……..

Lintjesregen in Rozenburg

Op een zonovergoten Koninginnedag werden de nieuwe lintjesdragers door deelgemeentevoorzitter Blok voorgesteld aan de Rozenburgse bevolking.

De heer en mevrouw Van Zadel én mevrouw Eekhout ontvingen al op vrijdag 27 april de officiële versierselen van het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester Aboutaleb op het stadhuis van Rotterdam.
De heer Boers werd postuum geëerd, hij overleed tijdens zijn vakantie maar was eerder voorgedragen voor de onderscheiding.

De medailledragers ontvingen in Rozenburg bloemen van het Oranjecomité en uit handen van de jongste scouts een lavendelmandje.

Stand van zaken Veerdienst Rozenburg

Dienstverlening veerdienst Rozenburg onder de maat, Gedeputeerde stelt hardere maatregelen voor.

In de aankomende Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 mei a.s. staat bij de stukken ter kennisname een brief van Gedeputeerde mw I. De Bondt aan de Statencommissieleden.
Sinds 5 april 2012 is de spitsdienst van de veerdienst Maassluis-Rozenburg wegens een technisch defect opnieuw uit de vaart. Aangezien de spitsdienst in 2011 ook al 4 maanden niet heeft kunnen plaatsvinden stelt de Gedeputeerde nu de volgende maatregelen voor:

–          Connexxion Water zal geïnformeerd worden over de intentie die de provincie heeft om een boete op te leggen vanwege het niet uitvoeren van de vervoersplicht.

–          De Provincie zal een onafhankelijk maritiem expert onderzoek laten uitvoeren naar de technische staat van beide schepen alsmede de kwaliteit van het onderhoud door Connexxion Water.

–          Na deze uitkomsten wordt Connexxion Water verzocht om in overleg te treden met de opdrachtgever  en de oervergemeenten (Maassluis  en Rozenburg/Rotterdam) over de uitvoering van de vervoersovereenkomst.

–          Naar aanleiding van het overleg zal de provincie nagaan of ingrijpen in de vervoersovereenkomst mogelijk en noodzakelijk is.

–          De uitkomst van het onderzoek zal zwaar meegewogen worden in de vervolgstappen.

Gemeentebelangen Rozenburg heeft namens de deelraad van Rozenburg een aantal keer eerder aandacht gevraagd bij de provincie vanwege de steeds vaker voorkomende uitval van de pont en de gebrekkige dienstverlening. In november 2011 bleek dat alle Statenfracties het erover eens waren dat deze situatie met het veer opgelost moet worden. Een aantal maatregelen zijn toen al door Gedeputeerde mw De Bondt voorgesteld en worden uitgevoerd.
Marjon McElligott (GBR) hoopt dat de maatregelen die nu voorgesteld worden tot een structurele oplossing zullen leiden. Het kan nog jaren duren voordat een tunnelvariant oplossing kan bieden aan een betere ontsluiting van Rozenburg, daar kan niet op gewacht worden.