MFC weer een een (veilig) stapje verder

MFC Veilig: Gemeentebelangen wil nieuw zwembad en nieuwe sporthal nu niet meer uitstellen.

Sinds september 1999, 13 jaar geleden, is het Multifunctioneel Centrum (MFC) de speelbal van de politiek geweest.  Vooral verenigingen en sporters zagen de staat van hun accommodaties verder achteruit gaan terwijl de politiek bleef steggelen over de locatie voor het MFC. (klik hier voor een overzicht van de besluiten vanaf 2007)

Dat moet nu over zijn vindt de fractie van Gemeentebelangen. Het nut van de accommodatie is al lang bekend, de noodzaak tot nieuwbouw staat zonder enige twijfel vast, de financiën zijn aanwezig en de instanties die over milieu en veiligheid gaan geven een positief advies.

Op 22 september 2011 besloot de deelraad om bij een goede uitkomst van de veiligheidsonderzoeken door DCMR en Veiligheidsregio, met de plannen op de Zuidzijde door te gaan. Gemeentebelangen wil NU door met de bouw van het MFC en ook het verkeersonderzoek rond die locatie starten. PvdA, CDA en de nieuwe partij Hart voor Rozenburg (HVR) waren het hier mee eens.

De fracties van IPR en de VVD zagen dit anders. Zij  twijfelden openlijk aan de deskundigheid van de DCMR en de Veiligheidsregio en konden zich niet vinden in hun conclusies. De twijfel werd door beide partijen niet onderbouwd door juiste feiten en hun vaak onterechte aannames werden ontzenuwd. Fractie IPR maakte zich ook zorgen om eventuele bezwaren die ingediend zullen worden. GBR vindt dit het recht van elke bewoner en ondernemer, ongeacht de locatie en een vaststaand onderdeel van de procedure die gevolgd wordt.

 

Door GBR wordt de deskundigheid van de instanties absoluut niet in twijfel getrokken. DCMR en VRR meldden nogmaals dat ze vierkant achter hun conclusies staan. Ze wezen op het zorgvuldige en diepgravende onderzoek en de verwerking van de allernieuwste onderzoekmethodes. Ook de grote reeks technische vragen van de omwonenden konden allemaal beantwoord worden.

De VVD kwam daarna met de meest onwaarschijnlijke wending. Nadat zij zelf zo’n 10 jaar geleden de locatie Rivierenlaan hadden afgeschoten kozen ze een aantal jaren daarna voor de locatie sportpark Oost. Die plek bleek vanwege de plannen voor de Blankenburgtunnel onmogelijk en de VVD diende in 2008 een amendement in met de keuze voor locatie Zuidzijde. Nu kondigden zij doodleuk aan terug naar de Rivierenlaan te willen en eventueel ook nog locatie Oost te willen bekijken maar in ieder geval niet op de Zuidzijde. Wat een vertoning van gedraai en besluiteloosheid!!

Gemeentebelangen had tot eind 2008 een voorkeur voor de Rivierenlaan maar stemde in met de Zuidzijde omdat er een doorbraak moest komen in de discussie over de locaties. De geplande woningbouw op de Zuidzijde werd niet uitgevoerd, het perceel kon aangekocht  worden en bleek óók geschikt voor een MFC. GBR wil nu niet meer wijzigen. Het geld dat gereserveerd staat voor het MFC blijft niet eeuwig beschikbaar en het zwembad en de Rozet  kunnen niet veel langer zonder grootschalig onderhoud anders dreigt er sluiting.

 

Het MFC wordt duurder dan een paar jaar geleden, ook vanwege de  extra onderzoeken. Maar het zou kapitaalvernietiging zijn om niets te gaan doen met de aangekochte grond aan de Zuidzijde. Ook het nog langer moeten onderhouden van de bestaande voorzieningen maakt het MFC alleen maar duurder. Een recent rapport over Zwembad de Zeehond geeft aan dat nog langer uitstel van onderhoud zelfs zou kunnen leiden tot sluiting van het bad. Gemeentebelangen wil de voorzieningen in het dorp behouden, niet alleen voor dit moment maar juist voor de toekomst. Verenigingen, sporters, Stichtingen etc. wachten nu al veel te lang op dit besluit. GBR wil het MFC gerealiseerd zien, NU, nu het nog kan.

Commissie Financiën en Economie maart 2012Verslag commissie financiën en economie van 27 maart 2012

Bij het agendapunt mededelingen meldt deelraadsvoorzitter Paméla Blok dat de fractie IPR Oosterlee/Goudriaan verder zal gaan als fractie Hart voor Rozenburg (HVR). Met akkoord van de gehele commissie wordt de nieuwe naam met onmiddellijke ingang ingevoerd.

Er zijn veel toezeggingen waarover per 1 april a.s. uitsluitsel zou zijn. Aangezien de volgende commissieronde pas in juni zal plaatsvinden meldt portefeuillehouder Frank Schellenboom dat over deze zaken tussentijds een memo verstuurd zal worden aan de raad- en commissieleden.

Bezuinigingen
Het agendapunt over OGOR (opgelegd bezuinigingsvoorstel van de stad Rotterdam) riep nog steeds veel vraagtekens op. De stad is er nog steeds niet over uit op welke manier de bezuinigingen gestalte moeten krijgen. Hierdoor is het voor de deelgemeenten, waaronder Rozenburg, niet mogelijk te bepalen hoe de verplichte bezuinigingen per onderdeel zullen moeten worden uitgevoerd. De Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten (VRD) sturen mede namens Rozenburg een brief aan de Coolsingel omdat dit per 1 april vastgesteld zou worden en de verwachting is dat dit nog steeds niet zal lukken.

Daarnaast is er nog een Cebeon-onderzoek lgestart in Rozenburg om te bepalen hoe hoog de deelgemeentelijke uitkering voor Rozenburg zal gaan zijn vanuit Rotterdam. Daarover verwacht het dagelijks bestuur uitsluitsel vóór de zomervakantie.

Om de onduidelijkheid nog wat op te voeren weten wij dat de bezuinigingsopdracht per 1 januari 2012 al is ingegaan, wat tot veel protest heeft geleid vanuit alle deelgemeenten. Gelukkig hebben wij in Rozenburg nog maatregelen kunnen treffen om dit jaar niet alsnog te hoeven hakken in de financiën zodat verenigingen. stichtingen, instellingen dit jaar hiervan niet de dupe zullen worden en al eerder besloten plannen zoveel mogelijk zullen worden uitgevoerd. Hoe het in 2013 eruit zal gaan zien is nog onbekend. Zeker is dat de bezuinigingen doorgevoerd zullen worden en ook Rozenburg zullen gaan treffen.

Plusmarkt en mogelijke uitbreiding
Er zijn al jaren plannen van de Plusmarkt aan de Emmastraat om uit te breiden. De portefeuillehouder is in gesprek met de Plus en de eerste schetsen zijn al op tafel gelegd. De commissie heeft zich al eerder  positief uitgesproken over de plannen maar GBR wil wel dat omwonenden goed op de hoogte worden gebracht. Dit gaat inderdaad gebeuren.Verder ligt het in de bedoeling extra parkeerplaatsen aan te leggen naast de Plus. Daarvoor werd extra zorgvuldigheid gevraagd door Johan de Groot vanwege het historische pand dat daar, weliswaar behoorlijk verwaarloosd, staat. Portefeuillehouder Frank Schellenboom is het daar roerend mee eens, het huis zou weleens de oudste gevel van Rozenburg kunnen zijn. 

Accountantscontrole
Sinds we deelgemeente zijn geworden van Rotterdam moeten heel wat Rozenburgse zaken gestroomlijnd worden met de werkwijze van Rotterdam. Bij de interim-controle bleek dat Rozenburg op een aantal zaken nog wat aanpassingen moest doen. Een plan van aanpak moet er voor gaan zorgen dat we dat sneller voor elkaar krijgen. De portefeuillehouder gaf aan dat de meeste zaken nu in de afrondende fase zijn, er geen onverwachte financiële tegenvallers te verwachten zijn en ziet met vertrouwen de volgende controle tegemoet.

Niet naar VNG-congres
Verder gaf het dagelijks bestuur aan niet naar het VNG-congres te gaan en hier dus geen gemeenschapsgeld voor gebruikt om de kosten te declareren. Bovendien is het VNG-congres meer bedoeld voor gemeenten en niet zo zeer voor deelgemeenten.

Dag van de Zorg en NL-doet, ook in Rozenburg

Coalitie Rozenburg doet mee met Dag van de Zorg en NL-doet  cupcake

In De Roserie in Woonzorgcentrum Careyn Blankenburg werden de bewoners zaterdagochtend verrast op koffie en gebak. Careyn zorgde voor de koffie en de gezellige aankleding van de ruimte. De fracties GBR, PvdA, CDA en IPR/Goudriaan-Oosterlee waren ruim vertegenwoordigd om met de bewoners een praatje te maken, een spelletje te doen en wat hand- en spandiensten te verrichten.  Onder leiding van Dorine (Careyn) en haar medewerkers hielpen de fractieleden met het serveren van koffie met mooi versierde cup-cakejes. De 90 cup-cakejes waren gemaakt door Ineke Huijgen (PvdA) en Renate Gerrese (CDA). Het gebak was erg in trek en gelukkig was er genoeg voor iedereen. 25 cup-cakejes  werden door een medewerker van Careyn  naar ‘Het Baken’ gebracht zodat ook daar de Dag van de Zorg een feestelijk tintje kreeg.

dscn0434   dscn0459

Onder het genot van koffie met gebak kwamen al gauw de gesprekken los. Soms werd er een spelletje gespeeld maar de voorkeur ging toch het meest uit naar een praatje. Bewoners blikten ook terug op de lokatie Careyn Het Baken, vooral  vanwege het uitzicht en het buiten zitten. De meeste mensen zijn echter al gewend aan het nieuwe Woon-Zorgcentrum. Het buitenterras bij  Careyn Blankenburg is deels aangelegd maar de beplanting ontbreekt nog. De bewoners hopen van harte dat dit gauw gerealiseerd gaat worden zodat zij ook buiten kunnen gaan genieten van de zon. Ze zijn zeer te spreken over de ruime appartementen, De Roserie en de medewerkers van Careyn.

 

Verschillende fractieleden werden uitgenodigd door bewoners om hun appartement te komen bewonderen. Hierna gaf Dorine uitleg over de maaltijdverstrekkingen, de consumpties en de betaalmethode in De Roserie. Nadat de politici hielpen bij het dekken van de tafels voor de warme middagmaaltijd werd afscheid genomen zodat de bewoners in alle rust konden eten.

De coalitiepartijen hebben een duidelijk beeld gekregen van het reilen en zeilen binnen De Roserie en kijken terug op een gezellige ochtend. De fracties GBR, PvdA, CDA en IPR/Goudriaan-Oosterlee spreken hun waardering uit over de inzet van de medewerkers van Careyn en de vrijwilligers. 


Coalitieakkoord ondertekend

In de deelraadsvergadering van 8 maart is het coalitieakkoord van GBR-CDA-PvdA-IPR(Goudriaan-Oosterlee) vastgesteld en ondertekend door fractievoorzitters én bestuurders van de coalitiepartijen.

klik hier voor de tekst van het akkoord

 

dscn0335

Wilgenknotten weer terug in Rozenburg

Zaterdag 3 maart stond in het teken van een vrijwilligersactie die gelukkig weer terug op de evenementenkaart is gezet, het wilgenknotten. Na twee jaar wildgroei is er een rigoureus einde gemaakt aan de pruiken van de wilgen langs de Noordzeeweg en tussen de Kinderboerderij  en Wilgentuinen.

dscn0277 2