Ontmoeting met raadsleden Leefbaar Rdam

Ontmoeting op straat met raadsleden Leefbaar Rotterdam 18-2-2012 (door Johan de Groot)

Een snijdende koude wind op zaterdag bij Albert Heijn weerhield de Rotterdamse raadsleden van Leefbaar Rotterdam er niet van om op straat in gesprek te gaan met de Rozenburgers om eens te kijken wat er zoal leeft in Rozenburg.Vooral werd gevraagd naar de ervaringen na de herindeling met Rotterdam, de raadsleden informeerden naar wat de burgers op het hart hadden en hebben.

casio18feb12 014Ook GBR-fractievoorzitter Marjon McElligott en ondergetekende maakten hier meteen gebruik van om toe te lichten wat er zoal leeft in Rozenburg. Andere deelraadsleden en burgercommissieleden zullen in de loop van de dag ongetwijfeld gesprekken hebben aangeknoopt met de raadsleden Michel van Elck, Ronald Buijt en Maarten Struijvenberg. Zij hoorden van ons hoe de mogelijke opheffing van de deelgemeenten leeft en dat men niet gerust is op een goede vertegenwoordiging van Rozenburg naar de stad. Ook kwamen de hoge tarieven voor marktstandplaatsen en tarieven voor begraven ter sprake.

Dat zulke ontmoetingen nuttig kunnen zijn, bleek wel aangezien de raadsleden graag met ons willen brainstormen over allerlei zaken die in Rozenburg spelen met het oog op de dreigende opheffing van Rozenburg als deelgemeente. Wordt vervolgd.

Johan de Groot

Uitbreiding begraafplaats stap verder

Groen licht voor uitbreiding begraafplaats

Afgelopen donderdag 16 februari is in de commissie VROM, Algemeen Bestuur en Veiligheid (VAV) groen licht gegeven door de deelraad om het bestemmingsplan vast te stellen voor de uitbreiding van de begraafplaats.

Al eerder bleek tijdens de informatieavond voor omwonende burgers dat, naast een algemeen enthousiasme er ook wat kritische geluiden waren van bewoners van Welgelegen en de Rembrandtsingel.

Het ging met name om het onbeperkte uitzicht van die bewoners op het nieuwe deel van de begraafplaats. Beschutting door gedeeltelijk blijvend groene bomenaanplant is toegezegd door het Dagelijks Bestuur.

De opmerkingen van inwoners die zij tijdens de eerder gehouden informatiebijeenkomsten hebben geuit, worden in het uitvoeringsstadium meegenomen. Deelraadslid Johan de Groot heeft hier nog even speciaal aandacht voor gevraagd.

Door deze uitbreiding zal de begraafplaats voor de toekomst voldoende capaciteit bieden om te begraven, wat voor veel Rozenburgers en vooral de nabestaanden een geruststellende gedachte is.

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de deelraadvergadering van 8 maart 2012.

uitbreiding begraafplaats

 

Bizarre verhogingen tarieven weekmarkt

Tariefsverhoging weekmarkt Rozenburg Z-H

Zoals de meesten van u  wel gehoord of gelezen hebben zijn de prijzen voor de ambulante handelaren op demarktRozenburgse weekmarkt dramatisch verhoogd in 2012. Zijn de kwartaaltarieven in onze omliggende gemeenten gemiddeld met 15% verhoogd,  moest er door ‘de Stad’ in Rozenburg een verhoging gemaakt worden die ligt tussen de 30% en wel 300%. Dat dit geen meevallertje is blijkt uit een (fictief)rekenvoorbeeld.

 VOORBEELD: een kraam van 5 meter lang en 2 meter breed.

In de zelfstandige gemeente Rozenburg moest hiervoor per kwartaal bijv.  € 400,00 betaald worden. Dit werd berekend n.a.v. de strekkende meters die de kraam bedroeg.
In ons voorbeeld van 5×2 meter wordt door Rotterdam de prijs verhoogd met 30% en de verrekening gedaan per vierkante metes, in dit geval dus 5 x 2 = 10 m2.
Deze oppervlakte is dus 2 x groter dan de vorige berekening (€ 400,00 x 2 = € 800,00).

Hier bovenop komt nog eens die 30% verhoging en dan komen de kwartaaltarieven voor de marktondernemer dus uit op € 800,00 x 130% = € 1040,00.
Dit is dus een totaalverhoging van € 1040,00 – € 400,00 = € 640,00 (160%).

Maar hoor ik u al denken dat is ondernemersrisico. Wat zou u er van zeggen als uw OZB – en Rioolheffingen in 1 keer 160% stijgen, dus van ongeveer € 600,00 naar € 1560,00 ? Dan zou u ook op uw achterste benen staan om deze exorbitante verhoging aan te vechten of teniet te laten doen. 

Tijdens de commissievergadering van 16 februari jl. kwam portefeuillehouder Schellenboom tot dezelfde conclusie. De tarieven die Rotterdam rekent voor de ondernemers op de Rozenburgse weekmarkt zijn niet van deze tijd ook al denkt Rotterdam daar anders over. In de mededeling die de heer Schellenboom voorafgaand aan dit agendapunt gaf kwam naar voren dat het dagelijks bestuur van Rozenburg op zoek is naar oplossingen. Dit wordt op 2 manieren gedaan:

  • Allereerst wordt er geprobeerd om ‘de Stad’ in te laten zien dat de reeds doorgevoerde verhogingen waartegen het DB vooruit al heeft aangegeven dat dit niet wenselijk is terug te draaien naar een normaler of in ieder geval redelijker niveau.
  • Ten tweede wordt onderzocht of er in combinatie met de Brancheorganisatie of de Rozenburgse weekmarkt een eigen, zelfstandige weekmarkt opgericht kan worden. Dit houdt in dat de tarieven niet meer bepaald kunnen worden door Rotterdam maar dat dit een op zich zelf draaiende en zichzelf onderhoudende weekmarkt zou kunnen worden.

Diverse politieke partijen waaronder natuurlijk Gemeentebelangen  Rozenburg onderschrijven de noodzaak om iets te doen. Wekelijks komen de burgers elkaar opzoeken op het plein en maken dan een praatje terwijl ze de verse producten etc. halen bij de marktkramen. Wij zetten ons in om ONZE Rozenburgse markt te behouden. ‘DIT MAG NIET VERDWIJNEN!!!’
Daarom hebben wij als fractie aangegeven dat wij het initiatief van het Dagelijks Bestuur toejuichen en  hen willen vragen om zeer spoedig met een voorstel naar de deelraad te komen zodat we dit stukje Rozenburg kunnen blijven behouden.

 

          Namens de Fractie van   Gemeentebelangen Rozenburg, 
Tom de Raaf, burgercommissielid.

 

 

Futureland en 9000 jaar terug in de tijd

Tja,  pensioen…. en dan ? :  een  ‘bruggetje’ naar Futureland 25 februari 2012 (door Ron de Goeij)

Als 65-jarige en sinds kort gepensioneerd heb ik eindelijk tijd om het e.e.a. overdag te doen, terwijl ik het vroeger in de avond moest doen na het werk. Zo ben ik dus aan het opruimen geslagen, want wie veel info verzamelt krijgt ook veel dozen met allerlei knipsels,boeken en andere zaken. Nu denk je „ ik wist niet dat ik dat had uitgeknipt of bewaard“ en dan bedenk je of ik gooi het weg danwel ik schrijf er iets over.

In dit geval was het een artikel in de „Telegraaf“  over de Mammoetjacht op de Noordzee van zaterdag 16 juni 2001. Het artikel verhaalt over Dick Mol die regelmatig met een vissersboot mee de Noordzee op gaat en dan gaat vissen naar allerlei zaken als botten van de Mammoet, Oer-ossen, andere dieren en mensen die toen, circa 8 tot 10-duizend jaar geleden daar rondliepen, vlogen en kropen.  Dick Mol is specialist in dit soort zaken en is in binnen-en buitenland bekend voor en door zijn kennis op dit gebied.

Het artikel uit 2001 laat lezen dat er ongelofelijk veel vondsten zijn gedaan in de loop der tijd en is tevens een aanzet naar zaterdag 25 Februari wanneer in FUTURELAND verschillende lezingen worden gehouden aangaande de vondsten bij de aanleg van Maasvlakte 2 in de bodem. Om enkele vondsten te noemen: allerlei botjes, kaakjes, tandjes  o.a. van muizen, ook verbrand botmateriaal, visresten, noten, pitten, bot met geslepen randen en kleine vuurstenen-afslagen van 3 a 4 cm groot. Kortom alles zeer interessant.  Beleef samen of met de kinderen deze speciale dag in Futureland en bedenk waar straks de schepen aanmeren er reeds meer gebeurd is zo´n 9000 jaar terug. Zaterdag 25 Februari. Tevoren Inschrijven is misschien wel verstandig, indien mogelijk. Zoniet dan zeker op tijd aldaar zijn.  Zie evt. ook de website van http://www.maasvlakte2.com/nl/futureland

Verslag inspraak-deel2 over pont bij Provincie

Verslag van inspraak bij de commissie van Provinciale Staten over de pont Rozenburg-Maassluisdoor Marjon McElligott

Afgelopen woensdag heb ik namens de deelraad van het spreekrecht gebruik gemaakt bij de Provinciale Staten over het agendapunt veerdienst Maassluis-Rozenburg. Omdat het geluid via het internet is weggevallen een ruim verslag.

Luuk Ravensloot, Harry vd Ende, Fanny Zuur, Wim van Hulten en Cornelia Molendijk waren meegekomen als vertegenwoordigers van Rozenburg en voor steun. (Waarvoor hartelijk dank!)
Na het betoog hadden twee Statenfracties nog directe vragen aan mij:

  • Bent u op de hoogte hoe de Rotterdamse raad hierover denkt? 
  • Kunt u uitleg geven over de tabelcijfers van uw betoog die zo ver afwijken van de stukken van GS? 

Antwoord M.McElligott: Ik ben op de hoogte dat de burgemeester van Rotterdam en de burgemeester van Maassluis elkaar hebben gevonden, het dagelijks bestuur van Rozenburg is ermee bezig, evenals het college van Rotterdam. Inspraak bij de Rotterdamse raad zou enkel leiden tot een opdracht richting burgemeester.. die route wordt al gelopen. Ik heb tevens uitleg van de tabelcijfers gegeven.

Daarna mocht ik weer plaatsnemen op de publieke tribune waarna de discussie verder ging tussen de Statenfracties:

D66 dhr. van Dongen: gaf aan dat de huidige exploitant niet voldoet, veel meer letten op handhaven zodat er een correcte dienstverlening plaatsvindt

CU mw.de Zoete: Heel veel mensen de dupe van slechte dienstverlening. Toezichthoudende rol van Provincie moet beter.

CDA  mw. Verkoelen: Hoe was het eigenlijk voordat Connexxion Water de pont overnam? Voornemens GS zijn goed en zijn hebben goede maatregelen getroffen. Dienstverlening is niet goed.

VVD dhr. Paymans: Is het niet zo dat de ponten gewoon oud zijn en daar wat aan gedaan moet worden? De service laat te wensen over. Gaan voor optimale dienstverlening, evt aanschaf 2e handspont of 3e pont. Na interruptie wordt gemeld dat dit dan wel betaald dient te worden door Connexxion Water.

SP mw. van Aelst: Connexxion levert de service niet zoals ze zouden moeten doen, vooral reizigers zijn hiervan de dupe. Blijkt dat de provincie volgens contract heeft gehandeld maar wat is nu de oplossing? Waar zijn de ‘noodbrieven’ van Maassluis? Strenge monitoring van Provincie is gewenst. Voorstel om met alle belanghebbende instanties: zoals bv Rotterdam, Stadsregio (voor zover nog actief), Rozenburg, VRR, Verkeersonderneming en Provincie om tafel om tot oplossingen te komen. Hierbij zou de Provincie de regierol moeten vervullen.

50plus dhr. Struijlaart: In plaats van maatregelen aan de veerstoepen om het dumpen van autowrakken te voorkomen, camerabewaking?

PvdA mw. Smits: Slechte dienstverlening van Connexxion, vraagt zich af waarom een dienstverlenend bedrijf zo omgaat met haar klanten. Zonder boetes mag men verwachten dat zo’n bedrijf toch ook zelf acties zal ondernemen voor de gedupeerde reizigers, zeker als men weet dat er een half jaar geen goede dienstverlening plaatsvindt. Slechte zaak. Connexxion probeert onder haar verplichtingen uit te komen. Strenger handhaven. Welke les kan worden getrokken uit deze hele situatie?

PVV dhr. Privé: Akties Gedeputeerde akkoord, blijkbaar heeft dreigen geholpen alhoewel de gedupeerden vast niet juichend door de straten zijn gegaan.. Er mag geen sprake zijn van verhoging van de tarieven tot de dienstverlening stabiel en goed is. Niet voldoende aandacht voor vervanging bij uitval van de pont in contract. Betreurenswaardig, les voor een volgende keer.

GL dhr. Potjer: Compensatie mager, dienstverlening is slecht geweest. Over een jaar evalueren duurt te lang. Connexxion mag niet meer onder zijn verantwoordelijkheden uit komen. Connexxion moet zorgen voor goede dienstverlening. Binnen een jaar niet op orde, dan contract opheffen? Als er genoeg boetes worden opgelegd kan met dat geld een extra pont worden aangeschaft. Er zijn geen aantallen autowrakken..

PvdD dhr. Canton: Hadden hogere eisen moeten stellen bij de aanbesteding. GS meldt dat de maat vol is maar wat voor maatregelen kunnen er worden getroffen? Door uitval van spitspont zijn meer mensen gedupeerd dan bij gewone (dal)tijden.

Beantwoording namens Gedeputeerde Staten door Mw. De Bondt:
Dit traject was leerzaam. Wanneer nu een aanbesteding zou plaatsvinden zou ze het zeker anders doen. Ze heeft inderdaad bij Connexxion aangegeven dat ‘de maat nu vol is’. Ze gaat strenger toezicht houden op de mate van dienstverlening dan nu is gebeurd. Tweedehands veerdienst kost ca 1 milj. Nieuwe pont ca 5 miljoen.
De gedane compensatieregeling is voldoende aangezien een boete niet hoger had mogen zijn dan 10.000 euro. Vervelend hierbij is dat er in het contract niet omschreven staat wat een overtreding is, waardoor ook dit een punt van juridisch conflict kan zijn. GS heeft geen behoefte aan juridisch getrouwtrek. GS is gebonden aan huidig contract en daardoor beperkt in haar mogelijkheden (meerdere malen genoemd).
Alle Veiligheidszaken, daar gaat de Provincie niet over, dat doet de VRR, aldus GS mw de Bondt

De reactie van de fracties 
Fracties geven in het algemeen aan dat GS geen medelijden hoeft te hebben met Connexxion, die wisten waar ze aan begonnen. GS is het daarmee eens. Nogmaals wordt gevraagd naar overleg met andere instanties. GS geeft geen reactie. Na nog wat heen en weer opmerkingen luidt de conclusie van de commissievoorzitter als volgt: 

-Er is steun voor de maatregelen die Gedeputeerde mw de Bondt voorstelt

-Zeer streng toezicht houden op dienstverlening

-Nagaan waar de brieven van Maassluis over de veerdienst zijn gebleven en die verstrekken aan de fracties

-Stand van zaken bespreken over 6 maanden, zonodig eerder bij calamiteiten.

Het geluidsverslag is niet goed op de site terecht gekomen. Middels onderstaande link is wel een versie te horen maar met een hoop bijgeluiden :   http://dl.dropbox.com/u/12800371/01.02.12%20Zuid-Holland%20cie-VM.MP3

Tot zover dit mega verslag. Nu kan er nagedacht worden over vervolgstappen, indien gewenst.

Marjon McElligott