Kerstvakantie, ook in politiek Rozenburg

Vanaf 23 december is het kerstvakantie, ook voor de politiek.
U kunt ons na nieuwjaar (op 2 januari) weer terugverwachten, we blijven per e-mail bereikbaar.

Fijne Kerstdagen en een goede en veilige jaarwisseling toegewenst door fractie en bestuur van GBR.

kerst 2011 - 1            fireworks1 

De IJsbaan, weer een groot succes

Onderstaand stukje uit het AD spreekt voor zich, Rozenburg On(w)ijs Gezellig!!

schaatsen  in roz

 

Kerst- en Nieuwjaarswens coalitie

Onderzoek geseponeerd

Het voormalige bestuur van de deelgemeente liet, meteen na aantreden in april 2010, een onderzoek starten naar de integriteit van Lenneke van der Meer als wethouder
van Rozenburg en (tijdelijk) bestuurder van de deelgemeente. Het onderzoek is geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie andere prioriteiten stelt en te weinig aanknopingspunten vindt om een verder onderzoek in te stellen naar haar functioneren. Vervolging blijft uit, alhoewel het nòg beter zou zijn geweest als het onderzoek positief afgesloten had kunnen worden.

Lenneke heeft zich als GBR-wethouder jaren ingezet voor Rozenburg en haar inwoners. De toenmalige oppositiepartijen, die een motie aannamen waarmee de herindeling een feit werd, bedankten ervoor om zelf de taak op zich te nemen om Rozenburg te begeleiden naar de status van deelgemeente.

In een minderheidscoalitie van Gemeentebelangen en CDA (én met instemming van de GBR-achterban) heeft Lenneke niet alleen veel voor Rozenburg kunnen bereiken maar ook de herindeling mede begeleid. In een kort tijdsbestek is onder andere het hoofdlijnenakkoord met daarin de regeling voor het IFR-luik (waarin het spaargeld van Rozenburg behouden kon blijven) tot stand gekomen. In plaats van wachtgeld op te eisen, een regeling waar wethouders recht op hebben, heeft zij na beëindiging van haar ambtsperiode een baan gevonden.

Gemeentebelangen is blij dat aan dit onderzoek een einde is gekomen, onderstaand een bericht dat in het AD verscheen en waarin Lenneke een reactie geeft.

Fractie en bestuur van GBR 

 

 

 

Zorgwoningen Elzenlaan fase verder

Bestemmingsplan voor psychogeriatrische zorgvoorziening Elzenlaan vastgesteld

Het bestemmingsplan voor een woonvoorziening aan de Elzenlaan – voor ouderen met een psychische aandoening -is door de deelraad vastgesteld. Bewoners die specifieke zorg nodig hebben, die niet geboden kan worden in het woonzorgcentrum Blankenburg, kunnen straks ook een plaats krijgen zonder dat zij Rozenburg hoeven te verlaten. Een verademing, ook voor familie en mantelzorgers die op deze wijze hun contacten makkelijker kunnen onderhouden.

De zienswijzen van omwonenden zijn zo goed mogelijk meegenomen in deze voorstellen. Dat neemt niet weg dat de bewoners die tegenover de geplande nieuwbouw wonen een wijziging krijgen op hun huidige uitzicht, van 1 bouwlaag naar 2 bouwlagen. Marjon McElligott (GBR) complimenteerde de omwonenden dat zij het nut en noodzaak van deze voorziening inzien en op een vooral constructieve manier hun ideeën en bezwaren hebben geuit.

Portefeuillehouder Paméla Blok verzekerde nogmaals dat de goothoogte van het gebouw niet boven de 7 meter uit zal komen. De voorzieningen die op het dak moeten worden geplaatst  worden afgeschermd onder een schuin dak dat niet hoger dan 10 meter mag worden. De toezegging dat de bewoners mee mogen praten bij de uiteindelijke bouwplannen geeft hen nog wat extra zekerheid.

Unaniem werd het voorstel goedgekeurd door de raad. Wanneer dit gebouw er staat is Rozenburg weer een bijzondere zorginstelling rijker. We zijn blij dat dit mogelijk wordt, kleinschalig en op de maat van Rozenburg.

 

Nieuwe geluidsinstallatie raad- verloting oude installatie

Uit de deelraadsvergadering van 15 december 2011

De huidige geluidsinstallatie van het deelgemeentekantoor hapert nog al eens en dat heeft geleid tot een voorstel van het dagelijks bestuur aan de deelraad om deze in zijn geheel te vervangen. Daar waren alle fracties het roerend mee eens en dat zorgde voor een unaniem besluit tot de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie.

Deelraadslid Johan de Groot stemde namens de fractie van GBR in met het voorstel, dat volgens hem tot een grotere bedrijfszekerheid zal leiden. Maar de af te danken geluidsinstallatie is volgens hem nog niet zo slecht, dat deze zomaar weggedaan zou moeten worden en kan bijvoorbeeld beschikbaar gesteld worden aan een Rozenburgse vereniging.

johanHet voorstel van Johan aan de deelraad is om dat door middel van inschrijving plaats te laten vinden. Uit de gegadigden kan dan via het  lot de trekking worden verricht. Johan stelde voor om dit door de oudste inwoner van ons dorp te laten doen omdat: “.. het spreekwoord immers ‘de oudste de wijste’ is en een wijs besluit dan meteen gewaarborgd is”.

De mogelijkheden hiervan zullen door het dagelijks bestuur worden bekeken en worden uitgewerkt. Wordt vervolgd.

Dossier afschaffing Deelgemeenten

Van Rozenburg zelfstandig    ====>       Rozenburg deelgemeente     ====>      naar ???

De minister van Binnenlandse Zaken wil de deelgemeenten in Amsterdam en Rotterdam in 2014 opheffen. Met het ingediende  wetsvoorstel wil hij een einde maken aan de mogelijkheid voor  gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen.  Het lijkt er op dat het hem gaat lukken. Er wordt wel nagedacht om binnen het voorstel een aparte status voor Hoek van Holland en Rozenburg te regelen.

Het zijn onaanvaardbaar snelle bestuurswijzigingen: Van zelfstandige gemeente naar deelgemeente en dan ook dát niet meer.  Is dit alleen zuur voor bestuurders en ambtenaren of hebben ook de bewoners van Rozenburg hier last van?

Herindelingservaringen:
Gemeentebelangen is nooit voorstander geweest van de herindeling maar nu de situatie er is proberen we wel ons dorp zo stevig mogelijk binnen Rotterdam neer te zetten. De voordelen die wij zouden kunnen ontvangen van Rotterdam blijven helaas uit; de combinatie om de overgang naar deelgemeente te regelen en de recessie blijkt daarvoor een té ongelukkige timing.
Nu al kunnen veel zaken niet meer op het deelgemeentehuis worden afgehandeld. De klanten van de sociale dienst bijvoorbeeld weten daar inmiddels alles van. Aan- of afmelden voor de hondenbelasting  kan ook niet meer in Rozenburg en de lastenverhoging is inmiddels ook al behoorlijk merkbaar. Verenigingen als IVOR (vluchtelingenwerk) horen bij Rotterdam waardoor de Rozenburgse afdeling geen geld meer krijgt om hun goede werk te continueren. De deelgemeente ontvangt niet voldoende van de stad om dit soort zaken als extra’s te kunnen blijven bekostigen.
Het personeelsbestand is natuurlijk ook aangepast; er zijn minder bevoegdheden, dus ook minder personeel is noodzakelijk. Toch zijn er nog steeds mensen nodig voor de stadswinkel en voor het uitwerken van ideeën binnen Rozenburg. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat een extra slag daarin bezuinigingen zal opleveren.

Gehouden aan afspraken bij de herindeling?
Rozenburgers maken door verkiezingen in de deelgemeente korte metten met een bestuur dat de belangen niet behartigt zoals zij dat graag zouden zien.  Daar zou een eind aan  komen als er geen Rozenburgs lokaal bestuur meer gekozen kan worden;  de voortekenen uit Den Haag zijn helaas niet positief.

Rozenburg is  deelgemeente geworden met afspraken die vastgelegd zijn door Rotterdam/Rozenburg maar ook door de staatssecretaris en in de wet. Rozenburg zou ‘een zelfstandige deelgemeente’ worden.  Hierdoor heeft Rozenburg niet alle bevoegdheden meer die zij voorheen kende. Om binnen één periode ook de overblijvende bevoegdheden  van ons dorp af te pakken is zuur. Wij zijn per slot een dorp dat niet te vergelijken is met het Rotterdamse stadshart.

Rozenburg is via onze dagelijks bestuursvoorzitter  Pamela Blok vertegenwoordigd in een werkgroep die de mogelijke wijzigingen die de minister wil doorvoeren scherp bewaakt, zij heeft tevens ingesproken in de Tweede Kamer.

Bijgaand de link waar u meer informatie over het wetsvoorstel kunt vinden:  http://tinyurl.com/bmyn4vk
en voor de inspraak van Paméla Blok in de Tweede Kamer klikt u hier. 

 

Hoe verder?
Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg bereiden zich voor op de mogelijke wijzigingen in de deelgemeente. Wanneer er toch een vorm van lokaal bestuur blijft zal GBR blijven bestaan.

Maar als lokaal bestuur niet meer mogelijk is willen we via de gemeenteraad op de Coolsingel onze invloed laten gelden. Gezamenlijk met andere lokalo’s uit deelgemeenten is een nieuwe partij gestart: ‘ Regionaal Lokaal’ . Wanneer uw vertegenwoordiging niet meer in Rozenburg kan werken behalve via de Coolsingel zullen wij dat via de nieuwe partij Regionaal Lokaal gaan doen.

2e tunnel onder de Waterweg

2e tunnel onder de Waterweg (door Tom de Raaf)

Al ruim 40 jaar wordt er gekeken of er een 2e ‘Benelux’tunnel aangelegd moet en kan worden.

Al 40 jaar wordt er door het kabinet getwijfeld over welke locatie deze mogelijke nieuwe tunnel kan of moet krijgen.

Al 40 jaar kijken wij tegen een mooie historische boerderij aan en zeggen dan zonde dat hij mogelijk weg moet.

Al 40 jaar…..ach we moeten dit maar achter ons laten want eindelijk, na die 40 jaar, wordt er door het Kabinet een keuze gemaakt welke tunnel er dan wel aangelegd moet worden. Moet!! want het Kabinet ziet er ook wel de noodzaak van in.

Aan de Noordkant van de Waterweg weten ze eigenlijk helemaal niet welke ze willen hebben. De een de Blankenburg- en de andere de Oranjetunnel maar daar zijn er zowel voor- als tegenstanders van beide tunnels als we de uitingen langs de snelweg A20 moeten geloven.

csc_1081        csc_1101

In Rozenburg zijn we al blij dat er in ieder geval nu iets wordt ondernomen en als straks in 2020 de nieuwe tunnel er eindelijk ligt hebben we weer een kleine extra calamiteitenroute om ‘Ons Dorp’ te ontsluiten bij grootschalige calamiteiten.