Verslag thema-avond Klankbordgroep Veilig

VERSLAG VAN DE THEMA-AVOND KLANKBORDGROEP BEDRIJVEN (door Johan de Groot)

Vier keer per jaar kunnen de Rozenburgse inwoners de klankbordgroep-bijeenkomsten bijwonen. Drie maal gaat men een bedrijf bezoeken, en de laaste avond van het jaar staat in het teken van een bepaald onderwerp. Maandagavond 28 november 2011 was het weer zover.

Dit keer was de thema-avond gericht op de externe veiligheid van het gebied rondom Rozenburg. Onze deelraadvoorzitter Paméla Blok opende de avond en sprak een woord van dank uit richting Ria de Sutter voor haar voorzitterschap van de klankbordgroep tot nu toe. Tevens werd Ton van Berkel van AVR in het zonnetje gezet. Marc van Gijzel van Vopak bedankte hem met een fraai boeket en een cadeau voor zijn jarenlange inzet als werkgroeplid van de klankbordgroep suzannemulder

Het voltallig Dagelijks Bestuur van de deelgemeente was aanwezig en de avond werd geleid door dagvoorzitter Suzanne Mulder, de RTV-Rijnmond coryfee.

Ook waren er o.a. vertegenwoordigers van de wijkvereniging De Erven aanwezig en zoals altijd Gerry de Rooy van Milieudefensie. De politiek van Rozenburg was bovendien in ruime mate vertegenwoordigd door deelraadsleden en burgercommissieleden.

 

Robert Mout van de DCMR beet het spits af met zijn presentatie en gaf een overzicht van het veiligheidsbeleid in Nederland. Hij is programmamanager BRZO, wat staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Hij gaf aan, dat Rozenburg voorop heeft gelopen met het vaststellen van de Externe Veiligheidsvisie, zoals Paméla al bij haar opening met terechte trots aangaf. Daarna hebben vele gemeenten het Rozenburgse voorbeeld gevolgd. Robert verwees nog naar enkele interessante websites over dit onderwerp: www.relevant.nl , www.denkvooruit.nl en www.risicokaart.nl

Er werden na deze presentatie door de aanwezigen kritische vragen gesteld. Men wilde weten wat de sancties zijn indien bedrijven hun zaken niet goed voor elkaar hebben. Zo kan de DCMR boetes opleggen, maar een veel effectiever middel is om openbaar bekend te maken welke bedrijven niet aan de eisen voldoen of er een potje van maken. Een andere goede vraag was dat in geval van files rondom Rozenburg de externe veiligheid wel degelijk in gevaar is. Dit is inderdaad het geval en is niet of nauwelijks beheersbaar.

Marc van Gijzel van Vopak verzorgde de tweede presentatie. Hij legde uit dat Vopak een BRZO-aanwijzing heeft vanwege de tankopslag van gevaarlijke stoffen en het hiermee verband houdende verhoogde risico. De opslag van vliegtuigbrandstof en stookolie gebeurt in tanks die het dichtst bij Rozenburg staan en stoffen die minder gevaar opleveren staan verder weg.
   
Dit bracht een burger ertoe de vraag te stellen, dat dat beter andersom opgeslagen zou moeten worden. Mark legde uit dat het voormalige bedrijf Van Ommeren de opslag van brandgevaarlijke stoffen in het verre verleden al daar opsloeg. Daarna is het bedrijf samen gegaan met Pakhoed en vormt nu het tegenwoordige Vopak. Ook het verladen en verpompen in pijpleidingen van deze stoffen veroorzaakt een zeker risico. De risico’s bij tankopslag zijn tegenwoordig beter beheersbaar geworden. Een belangrijke stap is dat om roestvorming te voorkomen, de tankbodems nu standaard 10 mm dik moeten zijn. Bij de opslag in tanks mag het vloeistofniveau niet dalen of stijgen en daar staat een alarmsysteem op.
Naar aanleiding van een vraag van Gerry de Rooy bleek dat een eventuele impact van een neerstortend vliegtuig of een terroristische aanslag niet is meegenomen in de wettelijke kansberekeningen. Dit komt toch wel vreemd over.

Na de pauze kwam Maurice Lenferink van de Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) uitleg geven over de calamiteitenbestrijding en ook het oefenen wat gepaard gaat met inschaling en opschaling van de zogenaamde GRIP 1 tot en met 4. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsregeling Procedure. Hoe meer risico hoe hoger de opschaling van de GRIP. Neem als voorbeeld een brand in een appartementencomplex tot een gemeentelijk grensoverschrijdende en zelfs regionaal overschrijdende calamiteit.

Een goede vraag van Gerry was hoe er met het falende communicatiesysteem C2000 omgegaan wordt. Maurice legt uit dat dit communicatiesysteem bedoeld is voor buiten. Als bij de bestrijding door de hulpverleners zowel buiten als binnen van dit systeem gebruik wordt gemaakt, ontstaan er communicatieproblemen. Er wordt inmiddels gebouwd aan systeemverbeteringen.

Maurice schetste een beeld met de tegenwoordige particuliere technologie, dat als er hulpverleners nog onderweg zijn, er direct beelden via de mobiele telefoon van de calamiteit via de sociale media wereldwijd worden verspreid met de vermeende oorzaak erbij, wat vaak ver van de werkelijke situatie afstaat. Kortom dit maakt de crisiscommunicatie razend ingewikkeld. Om vanuit de overheid de burgers op een veel snellere manier van de juiste informatie te voorzien zijn er initiatieven genomen om de burger gecoördineerd voor te lichten via de website www.RijnmondVeilig.nl net als Amber Alert. Een noodpakket wordt sterk aanbevolen voor iedere inwoner van het Rijnmondgebied.

Via deze link kunt u snel alsnog een noodpakket bestellen. U hebt er al een in huis vanaf € 19,95   http://www.noodzaken.nl/?gclid=CPiwm4HH26wCFUcj3godWzghhw

Rondje bedrijven

Tot slot van de avond was het rondje bedrijven gepland. Dit onderdeel was volgens mijn inschatting de oorzaak van de grote opkomst van Rozenburgers.

Dick Amesz, hoofd meldkamer van de DCMR legde uit hoe de ernstige stankklachten in Rozenburg zijn ontstaan. De 87 klachten uit Rozenburg werden ervaren als stank van olie, zwavelachtige stank en brandlucht. De DCMR en het Rijksinstituut voor Milieu (RIVM) hebben hiernaar een onderzoek ingesteld en zijn tot een wel zeer verbazingwekkende slotsom gekomen. De stankoverlast is veroorzaakt door een samenloop van een aantal unieke factoren.

enoseSimon `de neus` Bootsma legde het een en ander uit over electronic noses (e-noses) door middel van woord en beeld. Hij illustreerde hoe de meting van de vervuilde lucht tot stand was gekomen. De stank, veroorzaakt in Oost Europa waar veel zwavelrijke brandstoffen worden verstookt, werd door de meteorologische omstandigheden in de hogere luchtlagen westwaards gedreven richting ons land. Die middag was het zonnig maar er was toch sprake van smogvorming en de zwavelhoudende lucht heeft zich vermengd met de smog. Bovendien zorgde een plotselinge verandering van de windrichting, turbulentie genaamd, voor een plotselinge neerslaan van deze lucht precies in een strook boven Rozenburg ter hoogte van de Boulevard. Hier kwamen ook de meeste klachten vandaan. Dit was voor de meeste aanwezigen een werkelijk ongelooflijk verhaal.

De DCMR was na de klachten onmiddellijk uitgerukt om de oorzaak op te sporen maar kwam vanuit Schiedam hopeloos vast te zitten in de files. Dit bracht sommige aanwezigen tot de vraag waarom er dan geen meetpunten of zoals ook wel aangeduid als e-noses, elektronische neuzen dus, zijn geplaatst in Rozenburg. Hopelijk wordt dit binnenkort opgelost door 3 of 4 van deze meetpunten in Rozenburg te stationeren. Dick Amesz verontschuldigde zich richting Marc van Gijzel, aangezien op de website van de DCMR al was te lezen, dat Vopak Laurenshaven, de mogelijke veroorzaker was van de stankklachten. Dit was dus in het geheel niet het geval.

De DCMR zegde verder toe dat de communicatie naar burgers naar aanleiding van klachten over milieu meer aandacht zal krijgen en klagers zullen worden teruggebeld indien dit is beloofd.

Ook kwamen er vragen over geluidsoverlast, mogelijk van de AVR. De vertegenwoordiger van AVR zal dit uit gaan zoeken. Ook werd er aandacht van de DCMR gevraagd voor de geluidsoverlast bij Cobelfret door knallende stalen oprijplaten op de kade door aan boord rijdende vrachtwagens. De vertegenwoordiger van Air Products deed en plein publique een bekentenis dat tijdens de stop daar veel geluidsoverlast was ontstaan maar dat dit wel was gemeld bij de DCMR. Deze stops komen gelukkig maar eenmaal per vijf jaar voor.

Het huidige reguliere klachtentelefoonnummer van de DCMR is tot 1 januari 2012: 010 473 3333. Na die datum is er een telefoonnummer beschikbaar voor de hele provincie Zuid-Holland: 0888 333 555. A-lanes, het consortium, dat de verbreding van de A15 gaat uitvoeren zal zich ook hierbij aansluiten op een nog nader te bepalen tijdstip. Hiervan zal nog melding worden gemaakt.

Paméla deed verslag van de acties welke zijn ondernomen door de deelgemeente om aandacht te vragen voor de klachten over de dienstregeling van het veer. Een belangrijk succes was het inspreken van Marjon McElligott namens de gehele deelraad tijdens een commissievergadering, waarop alle elf Provinciale Statenfracties hebben gereageerd. Het is daarom een succes, aangezien we bij de provincie tot nu toe tegen een muur opliepen. Wordt vervolgd.

Tot slot stelde het lid van het Dagelijks Bestuur Geertje Timmer een vraag, die allang leeft in Rozenburg, namelijk of bij calamiteiten en evacuaties het goederenspoor gebruikt kan worden voor personentreinen. Maurice Lenferink hielp iedereen meteen uit de droom om dat dit uit veiligheidsoverwegingen niet kan en mag.

De avond werd afgesloten met een hapje en drankje en kon worden gekwalificeerd als buitengewoon interessant. Een reden temeer om de Rozenburgers die nog niet eerder met deze klankbordgroep te maken hebben gehad, aan te sporen om ook eens van nabij kennis te nemen van de bedrijven welke ons omringen. Zij zijn uiteindelijk wel onze buren. De klankbordgroep-bijeenkomsten worden altijd ruim van te voren aangekondigd in De Schakel, waarbij wordt aangegeven hoe men zich kan aanmelden. Je steekt er wat van op en het is leerzaam.

 

 

Molenveld en kooi

Het Molenveld (door Wim van Hulten)

Wat doen we met het Molenveld. Voor GBR altijd een belangrijk stukje Rozenburg. Wat voor de een het behoud van evenemententerrein is, is voor de ander een stukje cultuur van vroeger. Er zijn ook mensen die het koud laat wat er mee gebeurt en mensen die het zonde vinden dat de meeste tijd het veld er ongebruikt bij ligt. Iedereen heeft daar een mening over van wat vinden en wat doen we er mee. Het lijkt het groene hart van Zuid-Holland wel, velen vinden het behoud hiervan belangrijk en elke keer gaat er wat vanaf. Als niet op korte termijn de status van het Groene Hart geregeld wordt blijft er niets van over, zo ook het Molenveld. Een groot deel is al ingenomen door het gemeentehuis en een klein stukje door de permanente bebouwing van de patattent. Een park met een jongerencentrum haalde het niet, zo ook de tijdelijke noodschool voor de Rank, maar nu komt er misschien een trapveldje. De eerste plannen hiervoor die een grote impact zouden hebben, hebben het niet gehaald. Nu staat een trapveldje in het uiterste hoekje naast het gemeentehuis op de agenda.

De meningen zijn verdeeld, kies je voor een aantal jongeren die daar graag gaan voetballen of voor een groep die van mening is ‘laat het zoals het is’. Twee mensen in de deelraad opperden een referendum, dat lijkt mij wat zwaarwegend maar het geeft wel aan hoe belangrijk voor verschillende  mensen het Molenveld is.

Verslag Commissieweek nov. 2011

Verslag commissies van 22 en 24 november 2011 

Commissie Sociale Zaken en Welzijn:
Alle agendapunten zijn bespreekstuk geworden en komen dus terug in de raad. Patty Lemson had haar eerste commissievoordracht als burgercommissielid in deze vergadering en deed dat prima.


kooiHet agendapunt trapveld is een bespreekstuk geworden vanwege de gevoeligheid van de locatie. Het voorstel was om de voetbalkooi voor het gemeentehuis te plaatsen op het grasveldje achter de vlaggenmasten. Niet iedereen is daar even gelukkig mee en dat werd verwoord tijdens de commissie.  GBR wil graag de wens van de jongeren, die ook al beloofd is door het gemeentebestuur, uitvoeren maar vindt het jammer van de voorgestelde locatie.

Commissie Financiën:
geld
  Er vindt een overheveling plaats van bedragen van 2011 naar 2012, een aantal zaken staat nog in de wachtkamer en    het geld moet beschikbaar blijven voor die projecten.

Commissie Volkshuisvesting en Algemeen Bestuurlijke Zaken:
Agendapunt bestemmingsplan Elzenlaan/PG-woningen . Het ging hier om het vaststellen van het projectbestemmingsplan en het verwerken daarin van de zienswijzen die zijn ingediend voor de Pg-woningen aan de Elzenlaan. Twee insprekers (bewoners van de Elzenlaan) maakten van de gelegenheid gebruik om hun ingediende zienswijzen toe te lichten. De hoogte van het gebouw blijft een heikel punt. Op de vraag van Gemeentebelangen of zij alleen bezwaar hebben tegen het gebouw of ook tegen de functie ervan werd duidelijk dat het alleen de bouw betrof. De commissie wil dat er opnieuw met de bewoners wordt gepraat. GBR vond dit niet nodig omdat de zienswijzen en daarmee de kritische noten van de inwoners ruim voldoende bekend zijn en kunnen worden benut voor aanpassing van het voorstel. Een gesprek zal daar geen toevoeging aan geven. De  fractie Van Stappen/De Sutter wilde het hele besluit doorschuiven naar een later stadium maar dit is gezien de procedurebepalingen niet echt mogelijk. Gemeentebelangen wil geen vertraging want de noodzaak tot de realisatie is groot. De tijdelijke bebouwing in de Ruysdaelstraat kan en mag niet langer dan de gestelde termijn in gebruik blijven. Daarna moet de verhuizing plaatsvinden naar de nieuwbouw op de Elzenlaan.

GBR wil in het bestemmingsplan aandacht voor de definitieve maximale hoogte, lichtoverlast, parkeren en hoogte hekwerk om het gebouw aan de Elzenlaan. Er wordt gekeken wat daar wettelijk gezien in mogelijk is waarna aanpassing zou kunnen plaatsvinden.  GBR heeft nog gevraagd om de tuin bij het gebouw te vergroten door het pleintje achter het schoolgebouw “het Arkje” toe te voegen aan het plan. Een verrijking van de omgeving en goed voor de bewoners, aldus Gemeentebelangen. Helaas heeft dit natuurlijk ook alles te maken met geld en dat lijkt er niet voldoende te zijn om deze vergrote tuin te realiseren. Jammer!

Paméla Blok, dagelijks bestuurder gaf aan dat de vergunningen voor de tijdelijke bebouwing aan de Ruysdaelstraat binnen zijn. Die tijdelijke behuizing is bedoeld voor de PG-patiënten die nu nog in het verouderde Baken zijn gehuisvest. De verwachting is dat in het begin van het nieuwe jaar de verhuizing van de PG-patiënten uit het Baken naar de tijdelijke woningen kan plaatsvinden. Dat was een prettige mededeling want de medewerkers en patiënten zitten nu in het bijna lege Baken en dat kan niet prettig wonen/werken zijn.

Agendapunt papierloos vergaderen.ipadRozenburg wil papierloos gaan vergaderen en daarom is er een voorstel om de fractieleden met iPads te laten werken. De enorme papiermassa’s, cartridges, bezorging en dergelijke zorgt voor onnodige kosten, is niet milieuvriendelijk en eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Deze iPads worden uit een speciaal budget voor dit soort zaken bekostigd. Het is de bedoeling dat het papierloos werken ook doorgevoerd wordt naar de ambtelijke organisatie. Gemeentebelangen is hier voorstander van.

 

Verslag inspraak bij Provincie over PONT

Op woendag 23 november heeft de fractie van Gemeentebelangen namens de gehele Rozenburgse deelraad gebruik gemaakt van het spreekrecht in het provinciehuis.
(voor het betoog klik hier)
(live in beeld, plaats schuifbalkje op 0.44.18  : http://player.companywebcast.com/provinciezh/20111123_1/nl/Player )

Op uitnodiging van de voorzitter van de commissie de heer De Vree (PVV) is dit mogelijk geworden. De schriftelijke vragen van Lies van Aelst (SP) en de brieven van Rozenburg en Maassluis over de pont hebben blijkbaar toch de aandacht getrokken van de fracties in de provincie.

pb230379               pb230380 

Alle Statenfracties hebben gereageerd op de inspraak en het komt als bespreekpunt  terug op de agenda van de commissie op 11 januari 2012. Er zijn veel vragen gesteld die dan ook besproken zullen gaan worden. Ook de vragen uit ons betoog zullen daarbij betrokken worden. Unaniem waren de Statenfracties het er over eens dat er nu iets moet gebeuren en niet alleen maar gepraat moet worden.

Gedeputeerde mw De Bondt was de commotie over het veer ook “zat”, zoals zij zelf verwoordde. Zij is in gesprek met Connexxion Water over boete of compensatie en staat niet achter een tariefsverhoging. Helaas heeft Maassluis de tariefsverhoging al akkoord bevonden. Rotterdam was tegen tariefsverhoging en werd daarin ondersteund door Rozenburg. De gesprekken gaan nog voort, de uitkomst is nu nog niet duidelijk.

In het kader van veiligheid wordt in regioverband de ‘nooduitgang’ van Rozenburg (Waterweg) opnieuw bekeken. Ook daar wordt volgende keer op terug gekomen.

Rozenburg is 11 januari uitgenodigd om weer te komen en indien gewenst in te spreken bij de commissie Verkeer en Milieu.

Via onderstaande link kan je het spreekrecht bij de Provincie over het veer bekijken en beluisteren. http://player.companywebcast.com/provinciezh/20111123_1/nl/Player

 

Inspreken door GBR bij Provincie over Pont

GBR heeft spreekrecht aangevraagd bij de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 23 november a.s.  Marjon McElligott zal het woord voeren en uitleg geven over de huidige onwenselijke situatie rond de veerdienst Maassluis-Rozenburg en daarna hopelijk de reactie vernemen van de Statenfracties.

Er wordt nog gepolst of zij de inspraak mede namens de andere fracties van de deelgemeenteraad van Rozenburg kan doen.

Navraag bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente leert dat er nog geen enkele officiële reactie van de Provincie op de brandbrieven van Rozenburg en Maassluis is ontvangen.
                                                                                          why
Van de Statenfracties hebben de SP en de PVV gereageerd. De SP heeft schriftelijke vragen ingediend.

Na 23 november meer…. 

 

 

Tuinen in de prijzen

VOORNE/ROZENBURG – Op 9 november zijn de winnaars bekend gemaakt van de mooiste voortuinen in Oostvoorne, Rozenburg, Brielle en Rockanje.

Een volle zaal kon voor de pauze genieten van een PowerPoint presentatie van de genomineerde tuinen. 
Na de pauze werden de prijzen uitgereikt door wethouder Verbeek van Brielle, deelraadvoorzitter mevrouw Blok van Rozenburg en burgemeester De Jong van Westvoorne.   Groei & Bloei Voorne kan wederom terugkijken op een geslaagde evenement.

In Brielle won de familie Van Hemert aan de Notaris van de Blinklaan, in Oostvoorne de familie Van Toledo aan de Zandweg, in Rockanje de familie Heiman aan de Groene Kruisstraat en in Rozenburg de familie Van der Pol aan de Esdoornlaan. klik hier voor de foto’s 

Column: Ongewenste Isolatie – (van Rozenburg)

Onderstaande column van Anne-Rose Hermer uit de Echo van 9 november 2011 verwoordt prima de mening van GBR .
Bron Echo 9 november 2011
Ongewenste isolatie
Door Anne Rose

Stel je voor dat de Erasmusbrug en de Willemsbrug allebei worden afgesloten en de metro ook niet rijdt. Dan heb je de poppen aan het dansen op een manier die je zelfs bij So you think you can dance niet voorbij ziet komen. Terecht, want er zouden heel wat mensen in problemen komen. Toch dreigt er voor een Rotterdamse deelgemeente hetzelfde probleem.

Wel eens met openbaar vervoer naar Rozenburg gegaan? Eerst met de trein of bus naar Maassluis West en vervolgens een slordig kwartiertje lopen naar de onmisbare pont die voetgangers en automobilisten binnen vijf minuten naar Rozenburg brengt.

Na een treinreisje, een wandelingetje en een leuk boottochtje ben je weer in Rotterdam. Het is immers een Rotterdamse deelgemeente, en eentje in nood. De huidige pontsituatie is pijnlijk. Eén pont ligt al een maand in het botenhospitaal en de andere pont vertoont ook gebreken. Auto’s moeten achteruit de pont oprijden. De ‘heen en weer boot’ vaart minder vaak en de spitsregeling is foetsie. Als deze gammele pont het óók begeeft en vervanging uitblijft, dan krijgen de Rozenburgers  te maken met ongewenste isolatie.

De SP heeft vragen gesteld over de veiligheid van de Rozenburgers. Ze wonen vlakbij het walhalla van de chemische industrie, dus bij een ramp moeten mensen probleemloos geëvacueerd kunnen worden.

Heel fijn dat de SP zich hier druk over maakt, maar waar blijft de rest? Hoe moet dat straks als minister Donner zijn zin krijgt en de deelgemeenten worden opgeheven?

Hopelijk krijgen de Rozenburgers een wijkraad met leden die hotline met het Rotterdamse stadhuis hebben. Eerst je stad moeten opheffen en kort daarna als deelgemeente moeten verdwijnen, dat gaat wel erg ver.

Of zullen we deze deelgemeente stiekem houden?  De verleiding én de motivatie zijn aanwezig.

 

 

Onacceptabele situatie Veer Rozenburg-Maassluis

Chaotische taferelen bij veerdienst Maassluis-Rozenburg, tariefsverhoging gepland.

De fractie van Gemeentebelangen heeft schoon genoeg van de chaotische taferelen die bijna structureel dit jaar bij de pont plaatsvinden. Door technische mankementen is de veerdienst vele maanden niet optimaal geweest. De gebruikers en abonnementhouders van het veer zijn de dupe. De veerdiensttarieven gaan zeer waarschijnlijk per 1 januari a.s. weer procentueel omhoog. GBR vindt dat onacceptabel!

Tijdens de raadvergadering van 3 november jl heeft Marjon McElligott gevraagd naar de stand van zaken aangaande de pont. Gebruikers van de veerdienst en nieuwslezers zijn inmiddels op de hoogte van de chaotische taferelen die zich bij het veer voordoen. Eén van de spitsponten is door een defect al een maand kapot en de andere was onlangs ook defect waardoor auto’s achteruit het pontje op moesten rijden.
Gebruikers en abonnementhouders kunnen al tijden niet optimaal gebruik maken van het veer, oplaadautomaten zijn kapot. De geplande vaartijden kunnen niet worden uitgevoerd door Connexxion Water. De abonnementhouders betalen echter wel het volledige maandtarief. Het is onduidelijk of de tweede veerpont eind november weer zal gaan varen. In het ‘gunstigste geval ‘ zou dit zo kunnen zijn. Wij hopen van harte dat dit gaat lukken!

De druk op de tweede pont is enorm hoog omdat dit nu de enige verbinding is tussen Maasluis en Rozenburg. GBR vindt dat de portefeuillehouder Paméla Blok alles in het werk heeft gesteld om de problemen aan te kaarten bij Provincie, Rijkswaterstaat, Verkeersonderneming, Stadsregio, gemeente Maassluis, etc.  Connexxion Water is geen gesprekspartner aangezien de provincie hun opdrachtgever is.  De SP fractie uit Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Rotterdam en RTV-Rijnmond heeft een ‘special’ gemaakt over de onaanvaardbare situatie. Ook in het kader van Veiligheid is extra druk uitgeoefend want de pont maakt bij calamiteiten deel uit van het Veiligheidsregime rond Rozenburg.

De fractie van Gemeentebelangen is blij met alle inspanningen die gedaan zijn maar is ontevreden dat deze enorme druk noodzakelijk blijkt om de instanties die daar verantwoordelijk voor zijn in beweging te krijgen.

De veerdiensttarieven gaan zeer waarschijnlijk per 1 januari a.s. weer procentueel omhoog. Marjon McElligott heeft gevraagd of hier wat aan te doen valt. In plaats van tariefsverhoging zou compensatie beter op zijn plaats zijn, vindt de fractie van Gemeentebelangen. De deelraadvoorzitter mw.  Blok gaf aan dat zij hier nu nog geen uitspraak over kon doen maar dat ook zij deze mening is toegedaan.

 

Overlast truckers rondom Rozenburg onder de loep

Overlast van ‘kamperende’ vrachtwagenchauffeurs bij Calandbrug

Verschillende mensen hebben bij Gemeentebelangen aangegeven hinder te ondervinden wanneer zij langs de truckers fietsen die bij de Calandbrug geparkeerd staan. Aan de gemelde klachten lijkt niets te worden gedaan. Reden voor Erik Nieuwenhuizen, raadslid GBR, om hier vragen over te stellen tijdens het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadvergadering van 3 november jl.

Nabij de Calandbrug (na de oversteek Volgerweg) wordt geparkeerd, bijna gekampeerd, door chauffeurs met hun vrachtwagens. Deze chauffeurs staan te wachten op vrachten, soms wel een paar dagen. Dit is ook het fietspad van Rozenburg naar Brielle waar veel fietsers, vooral scholieren, dagelijks gebruik van maken. Hier zijn geen voorzieningen voor de chauffeurs dus wordt er door de truckers in het openbaar geürineerd, gebarbecued en alcoholische dranken genuttigd. De rommel wordt lang niet altijd opgeruimd. Jongeren, vaak scholieren, worden bovendien regelmatig lastig gevallen door truckers die seksistische uitingen/opmerkingen maken. De fietsers hebben geen andere mogelijkheid dan hierlangs te fietsen.

Dit gebied behoort niet aan Rozenburg maar aan het Havenbedrijf. Er zijn plannen om langs de A15 gebieden te maken waar deze truckers met bijbehorende voorzieningen kunnen gaan parkeren. Zover is het echter nog niet. Omdat de truckers geen alternatief hebben benutten ze nu deze parkeerplaats bij de Calandbrug. Op zich geen probleem om dit enige tijd te gedogen, vindt Gemeentebelangen Rozenburg, zolang zij maar geen overlast veroorzaken. Helaas is dit nu wel het geval.

Erik Nieuwenhuizen vroeg het dagelijks bestuur welke acties genomen zijn op de klachten die inwoners hierover hebben ingediend. De portefeuillehouder Pamela Blok gaat het uitzoeken met het Havenbedrijf en verwacht dat zij in de volgende commissievergadering hier meer duidelijkheid over kan geven. Alhoewel het probleem zich buiten Rozenburg afspeelt, erkent de deelraadvoorzitter het probleem en gaat zij er mee aan de slag. Ondertussen kunnen inwoners bij de servicebalie in het gemeentehuis hun klachten hierover blijven indienen zodat deze geregistreerd en achterhaald kunnen worden, zo meldt Paméla Blok

Erik Nieuwenhuizen maakte gelijk van de gelegenheid gebruik door te vragen hoe gehandhaafd wordt tegen vrachtwagens die elders voor langere tijd geparkeerd staan; zoals bijvoorbeeld bij VV Rozenburg en op de Boulevard. Ook dit wordt uitgezocht en mochten er mee locaties zijn (buiten de toegestane locatie Welgelegen), dan kan dit bij ons worden doorgegeven.

De fractie van Gemeentebelangen wil dat de situatie rondom de het parkeren van vrachtwagens beheersbaar wordt zonder dat het overlast geeft.