Verslag commissieweek aug-sept 2011

Verslagen van de commissieweek Rozenburg/ augustus-september 2011

29-8 Sociale Zaken en Welzijn (SozaWe)
Uit het ingekomen stuk WMO-jaarverslag 2010 blijkt dat dit het Rotterdamse jaarverslag is waarin de Rozenburgse gegevens niet tot uitdrukking komen. Volgend jaar met het jaarverslag 2011 zullen de Rozenburgse gegevens wel uit de verf komen, aldus de behandelend ambtenaar.

Hans de Groot gaf nog eens duidelijk het GBR-fractiestandpunt weer over het behoud van het Molenveld voor evenementen. Het intrekken van het voorstel om de voetbalkooi daar te plaatsen is een goede zaak, plaatsing op het Molenveld is voor GBR taboe. Dit wordt een hamerstuk voor de raad.

De beleidskaders van het ouderenwerk zullen als bespreekstuk naar de raad gaan. Johan de Groot gaf aan dat we goed op weg zijn met deze beleidskaders. GBR wil wellicht een verschuiving van bestedingen en zal indien nodig een amendement indienen. Er gaat veel geld naar welzijnsactiviteiten, het ouderenwerk  dat voornamelijk door Careijn wordt verzorgd, wordt begroot op ca. 220.000 euro en behelst een breed pakket aan activiteiten en dienstverlening. De warme maaltijdvoorziening is een taak geworden voor Rotterdam. Onderzocht wordt of dit toch in stand kan blijven.

In de lijst “Inzet Ouderenwerk 2012” staat nog een bedrag van € 60.000,= dat naar eigen behoefte in te zetten is. Hieruit zou een seniorenconsulent en een klanttevredenheidsonderzoek (meten waar behoefte aan is) kunnen worden bekostigd. Afwachten is of dit bedrag beschikbaar blijft omdat de kosten voor de maaltijdvoorziening ‘verhuizen’  van de deelgemeente naar Rotterdam en Rozenburg dit wellicht moet verrekenen uit die 60.000,=

Na een paar inhoudelijke aanvullingen van Hans de Groot over de Sociale Paragraaf ter aanvulling op de Structuurvisie gaat dit voorstel als hamerstuk naar de raad.

30-8 Financiën, economische zaken, personele zaken, communicatie en systeembeheer (FEPCS)
Tom de Raaf vroeg bij de behandeling van het verslag of de controleur op de klachtenafhandeling al was aangesteld. Het antwoord was “ja” en hierover zal op korte termijn meer informatie worden verstrekt.

Over de € 30.000 die beschikbaar was gesteld voor de verbetering van de groenvoorziening op ‘de Pothof’ deelde de portefeuillehouder mee dat nadere informatie zal worden aangeleverd in het verslag.

Over de kadernota voerde Johan de Groot het woord en daarbij bleek dat er veel onzekerheden en PM-posten in de nota staan en we daarom geen juist beeld kunnen vormen. De financiën voor de deelgemeente zijn nog steeds onzeker en er rest ons niets anders dan het onderzoek van Cebeon af te wachten. Dit wordt  in 2012 gehouden en beoordeelt de kostenopbouw en de benodigde bedragen uit het deelgemeentefonds voor Rozenburg . 
De deelgemeente komt financieel in de problemen doordat we diensten verplicht moeten afnemen van Rotterdam. Aan de werkzaamheden door die diensten hangt echter een fors prijskaartje en komt duurder uit voor Rozenburg. Er komt hierover een overleg met wethouder Kriens.
Gevraagd werd of het DB al suggesties heeft voor de € 264.000 die nog bezuinigd moeten gaan worden door de deelgemeente. Het antwoord van Ruud Zeegers was dat er een technische dekking bereikt is, maar wel exclusief een eventuele wensenlijst van de partijen. Een nieuwe coalitie moet hier verder mee aan het werk.De kadernota zal als hamerstuk naar de raad gaan.

Tom de Raaf stelde vragen over het vervallen van de specifieke bijdrage voor wijkveiligheid maar dit geldt niet voor Rozenburg. De verhoging van de afvalstoffenheffing blijft zoals afgesproken voor Rozenburg onaangetast en die heffing zal dus geen verhoging van de woonlasten opleveren.

Deelraadsvoorzitter De Sutter zei in een eerdere openbare vergadering dat wethouder Kriens zou bijpassen indien Rozenburg geld tekort zou komen voor de grote projecten. Tom de Raaf wilde van de portefeuillehouder financiën weten of dat correct is.

Volgens Ruud Zeegers zal er een fasering plaatsvinden van investeringsprojecten. De bestekken zullen opnieuw worden bekeken of daar nog budgetten omlaag kunnen. Ook hij benadrukte dat het DB de garantie heeft gekregen dat de Rozenburgse Projecten tot uitvoering gebracht zullen kunnen worden. GBR zou dit graag zwart op wit vastgelegd zien.

1-9 VROM Algemeen Bestuur en Veiligheid (VAV)
Het was een verschrikkelijk rommelige vergadering. De commissieleden hadden weer stapels nagekomen informatie moeten verwerken  en dat kwam de vergadering niet ten goede. Drie insprekers brachten het MFC, de speeltuintjes (een opknaplocatie) en de veiligheid aan de orde. Het reactie op de vragen over het MFC en de veiligheid werden betrokken bij het agendapunt , de betreffende speellocatie wordt apart bekeken vanwege de specifieke ondergrond. 

Burgerparticipatie blijkt ook nu weer moeilijk in praktijk te brengen voor de portefeuillehouder en de commissie wilde over het MFC geen besluit forceren, de aangeleverde informatie was onvolledig.

Het aan de omwonenden toegezegde verkeersonderzoek Zuidzijde was losgeweekt van het voorstel en zou samengevoegd worden met de verkeersmaatregelen voor de Pothof. Voor de bedrijven was namelijk gekeken naar een ontsluiting via de Droespolderweg. Marjon McElligott gaf aan dat loskoppelen geen goed idee is, de toezegging aan de omwonenden staat nog steeds en dat vindt de commissie ook. Gezamenlijk optrekken met bewoners en bedrijven is en blijft belangrijk. De kosten voor het MFC zijn 15 miljoen taakstellend geworden, dit voorstel komt in aangepaste vorm terug in de raad.

Een oude notitie over de overlast van de Calandbrug was opgeduikeld en ter info gezonden aan de deelraad. Het blijkt dat Rotterdam geen mogelijkheden zal benutten om de afgeronde procedure opnieuw op te starten. De deelgemeente kan een verzoek indienen om naar de bestuursrechter te gaan maar positief  resultaat lijkt dubieus.
Wim Van Hulten sprak zijn irritatie uit:  de treinen mogen weer met 80 km/u over de Calandbrug rijden, het is nu een R’dams verhaal, maar zij horen de brug niet…

De fractieondersteuning is op een haar na geregeld, de controle van de uitgaven wordt nog vastgelegd.

In het voorstel over het bestemmingsplan voor de woningbouw aan de Boulevard stonden onnodige zaken vermeld, er komt een aangepast besluit voor de raad.

De bouw voor tijdelijke PG woningen aan de Ruijsdaelstraat is akkoord , GBR wil nog wel weten of de tijdelijkheid vastgelegd kan worden.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.