Overzicht reacties kraam 24 mei- DG hoe verder?

Bij de GBR-kraam van 24 mei is gevraagd om reacties op de stelling: 
1 jaar deelgemeente, wat wilt u?
Behalve veel mondelinge reacties zijn ook in totaal 43 schriftelijke reacties binnengekomen. Dit heeft geleid tot het volgende resultaat:

Daarnaast zijn er de volgende signalen afgegeven:

  • Graag vlottere afhandeling op het stadskantoor van klachten.
  • Meer toezicht op jeugd ’s avonds bij de Kolenkid, regelmatig  is daar sprake van vernieling en intimidatie.
  • Graag het trapveld in de Oostwijk plaatsen.
  • Veel problemen voor zieken en rolstoel/invalidescootergebruikers door overstap naar Rotterdam.
  • Problemen bij mensen in de schuldhulpverlening bij de overstap naar Rotterdam omdat Rotterdam met een ander bureau werkt, dat andere eisen stelt.
  • Ongerustheid over de leegstand van zowel winkels als huizen.
  • Eén positief geluid: fijn dat Rotterdam het schoolzwemmen weer heeft ingevoerd.

Lentegasten in de tuin

De lente is in volle hevigheid losgebarsten en de pimpelmeesjes vliegen uit. Maar ze zijn zo vreselijk klein dat ik het liefst continue een oogje in het zeil houd om de buurtkatten weg te kunnen jagen, levensgevaarlijk………(Paméla Blok)

pimpeltje

 

calamiteitenoefening Vopak 31 mei

Op dinsdag 31 mei houdt Vopak een calamiteitenoefening. Dit houdt in dat er tussen 09.00 en ca. 11.00 uur rook zichtbaar is en sirenes hoorbaar zijn, zonder dat er sprake is van een noodsituatie.

 Alle informatie rondom de oefendag is  vermeld op de website van het bedrijf. 

http://oilrotterdam.vopak.com/index.php  

Het bericht is:

http://oilrotterdam.vopak.com/news/137_689.php

 

Meedenkavond tunnels mei(+filmpje)

Klik op de link voor een beeldverslag van meedenk- en ontwerpavond 2 in het deelgemeentehuis van Rozenburg over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, oftewel de TUNNEL :  http://tinyurl.com/3fgb5tv

Onderstaand een foto van diverse geïnteresseerde deelnemers (én Rozenburgers)  aan de tweede meedenkavond.

nwo-2

 

Rozenburg tegen windmolens bij natuurgebied Landtong

Geen windmolens op de Landtong bij natuurgebied!
Op initiatief van Gemeentebelangen Rozenburg – en meteen ondersteund door de raadscommissie VAV- zal het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg een brief opstellen aan raad en college van Rotterdam over dit standpunt van de deelgemeente.

Er moeten twee windmolens herplaatst worden omdat zij door de aanleg van Maasvlakte-2 moeten verdwijnen. Het smalle deel van de Landtong zal hiervoor gebruikt worden . Om te voldoen aan de doelstellingen in het Rotterdam Climate Initiative onderzoekt wethouder Van Huffelen of Rotterdam meer windmolens kan plaatsen langs beide zijden van het brede deel van de Landtong, voorheen het Rozenburgse deel.

De discussie over de windmolens is in 1999 al gestart onder verantwoording van toenmalig minister mevrouw Annemarie Jorritsma.De zelfstandige gemeente Rozenburg heeft zich altijd verzet tegen de locatie Landtong voor windmolens en de deelgemeente Rozenburg denkt er niet anders over. 

Het natuurgebied dat zich daar heeft ontwikkeld is bijzonder vanwege vegetatie en bewoners (flora en fauna) en het is één van de slechts tien locaties voor de oeverzwaluw in Nederland, notabene zelfs een natuurlijke locatie in een aarden wal. Bovendien bevindt dit deel van de Landtong zich in een vaste route van trekvogels, zoals in 2001 al eens in een gemeenteraadscommissie VROM is toegelicht.

De deelraadscommissie beseft dat er een alternatief op tafel moet komen en stelt voor de locatie langs de Professor Gerbrandyweg (naast de zogenaamde bosjes van Verolme) te gaan bestemmen voor de windmolens. Deze discussie wordt vervolgd in de deelraad van 23 juni 2011. 

 

Commissieweek druk bezocht

Commissiebespreking met veel publiek

In de commissie Sociale zaken en Welzijn heeft Hans de Groot  van GBR gevraagd of de organisatie van het IPP project (jongeren en politiek) al besproken is met het Penta-college en of er al meer jongeren bij zijn betrokken. Meer informatie volgt in augustus.

Ook wil hij weten hoe het zit met het geld dat voor de verenigingen beschikbaar is gesteld. Bij Indus en FC Blankenburg zijn de werkzaamheden gestart , Voetbal Vereniging Rozenburg is als volgende aan de beurt en nu alleen de Tennisvereniging nog.  Zij staan volgens mevrouw De Sutter nog op het activiteitenlijstje en aan de vergunning voor het toernooi wordt gewerkt.

Het trapveld maakte de gemoederen flink los want opnieuw staat het Molenveld als bouwlocatie aangemerkt , nu voor een multifunctionele sportkooi. De onderbouwing van de financiën, het overleg met diverse partijen, het onderhoud, de organisatorische kant van het goed laten draaien van het veld zijn punten die nog niet goed zijn belicht of uitgewerkt. Arie Mol moest veel antwoorden schuldig blijven op deze en andere vragen. Volgens Wim van Hulten van GBR  maar ook volgens de VVD moet er nog veel goed geregeld worden om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

Het jongerenwerk kreeg,  na een goede voorbereiding in een brainstormsessie met de deelraad, groen licht van de commissie om met de opdrachten voor 2012 aan het werk te gaan.

De speelplaatsen moeten in het kader van de veiligheid voorzien worden van nieuwe ondergronden en dat kost erg veel geld. De discussie werd ingeleid door diverse insprekers die duidelijk maakten dat de speelplaatsen in de wijk toch echt moeten blijven, zeker  voor de kleintjes. Ook in samenspraak en samenwerking met de buurtbewoners kan heel veel aangepakt worden.  De mogelijkheden hiervoor worden uitgezocht bij Gemeentewerken Rotterdam.

Marjon McElligott gaf aan dat wat Gemeentebelangen betreft de wijkspeelplaatsen moeten blijven en dat opheffen niet aan de orde kan zijn tenzij uit wijkoverleg blijkt dat dit een goede oplossing kan zijn.  Overleg met de wijkbewoners is bovendien het sleutelwoord. Bestuurder Arie Mol gaat dit organiseren.

Over het groenonderhoud werd zeer beeldend ingesproken door mevrouw Van der Hoeven. De aanpak door Rotterdam roept erg veel vraagtekens op en veroorzaakt enorme ergernis. De diverse voorbeelden worden meegenomen in het overleg met de dienst Plantsoenen.

Johan de Groot vroeg om toch nog eens te onderzoeken of er een signalering op de Droespolderweg kan komen als melding van een openstaande Calandbrug zodat men de keus heeft om de route via de Calandtunnel te kiezen.

Marjon McElligott stelde voor om namens de deelraad een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam te sturen waarin aangegeven wordt dat Rozenburg tegen plaatsing van windmolens bij het natuurgebied op De Landtong is. Als het dan toch noodzakelijk is kan Rozenburg als alternatief leven met plaatsing naast de bosjes van Verolme. De commissie steunde dit voorstel van GBR unaniem.

De uitbreiding van de begraafplaats kreeg, na de presentatie vorige week, meteen groen licht van de commissie. Johan de Groot van GBR vroeg nog extra aandacht voor verdichting met groenblijvende beplanting aan de kant van Welgelegen.

Het verdwijnen van het zebrapad op de Eikenlaan en de overlast van met draaiende motor wachtende bussen bij de bushalte werd ook door Johan de Groot ter discussie gesteld. Als laatste vroeg hij aandacht voor de veiligheid bij het buitenzwembad. GBR maakte daar fotos’ van en stelde  de deelraad en het DB al eerder op de hoogte van de onveilige situatie en nu móet er iets aan gebeuren!

Fluiten naar Rozenburgs geld?

In de vergadering Financiën van de deelraad werd pijnlijk duidelijk dat het bestuur van de deelgemeente Rozenburg de controle over de financiën van de deelgemeente volledig kwijt is. Overschrijdingen, onderschrijdingen, het regende vragen in een bijzonder technische discussie tussen de fracties en de portefeuillehouder.
Vele vragen bleven onbeantwoord.
Niet alleen moet er nog steeds onderhandeld worden over het Rozenburgse spaargeld in het IFR, ook de portefeuillehouder
laat belangrijke beslissingen over aan ambtelijk overleg en geeft dit zelfs toe. In deze overleggen wordt uitonderhandeld wat
de deelgemeente voor eigen rekening moet nemen.
GBR vindt het geen taak voor ambtenaren om deze beslissingen te nemen. De portefeuillehouder moet toch minstens weten
waarom de lasten voor de Brandweer twee jaar langer bij de deelgemeente worden neergelegd.
De portefeuillehouder werd daarover door zijn eigen partij stevig onder vuur genomen maar ook de andere fracties vinden dit onacceptabel.
Over de rechten die Rozenburg claimt op het IFR wordt na meer dan een jaar ook nog steeds gesteggeld.

Eerder was door het DB al toegezegd om de deelraad in beslotenheid te informeren over de overschrijdingen die dreigen bij de financiering van het MFC.
Paméla Blok van GBR verzocht de commissie om dan maar meteen de penibele situatie die daardoor ontstaat in het IFR uitgebreid onder de loep te nemen. 
Heroverweging van andere posten zoals het Raadhuisplein  zal misschien noodzakelijk zijn.
De 4,3 miljoen die Rotterdam uit het IFR heeft onttrokken ‘parkeren’ we dan voorlopig als een niet te beïnvloeden post maar het restant van een slordige 28 miljoen kan maar één keer uitgegeven worden dus is herbezinning op zijn plaats.
En dat dat snel nodig is blijkt maar weer uit de onrustverhogende berichtgeving over de financiële huishouding van Rotterdam…………
                         

 

Geitenbreiers op Beestenboel

Edwin Rutten (Ome Willem van TV) opende het nationaal Kinderboederijweekend op Kinderboerderij De Beestenboel in Rozenburg en werd daarbij geholpen door vele kleine ‘geitenbreiers’.

 

Sportkooi-accommodaties-jongerenwerk

In de commissie Sociale zaken en Welzijn heeft GBR gevraagd of de organisatie van het IPP project (jongeren en politiek)  al besproken is met het Penta-college en of er al meer jongeren bij zijn betrokken. Meer informatie volgt in augustus.
Ook wil GBR weten hoe het zit met het geld dat voor de verenigingen beschikbaar is gesteld.Bij Indus en FC Blankenburg zijn de werkzaamheden gestart , VVRozenburg is als volgende aan de beurt en nu alleen de Tennisvereniging nog.  Zij staan volgens mevrouw De Sutter nog als enigen op het activiteitenlijstje.

Het trapveld maakte de gemoederen flink los want opnieuw staat het Molenveld als bouwlocatie aangemerkt , nu voor een multifunctionele sportkooi. De onderbouwing van de financiën, het overleg met diverse partijen, het onderhoud, de organisatorische kant van het goed laten draaien van het veld zijn punten die nog niet goed zijn belicht of uitgewerkt. Arie Mol moest veel antwoorden schuldig blijven op deze en andere vragen. Volgens GBR  maar ook volgens de VVD moet er nog veel goed geregeld worden om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

Het jongerenwerk kreeg,  na een goede voorbereiding in een brainstormsessie met de deelraad, groen licht van de commissie om met de opdrachten voor 2012 aan het werk te gaan.

Onderstaand het uitgebreide verslag over het trapveld annex ‘sportkooi’.

Een van de 4 jongeren op de tribune sprak in over het trapveldje. Hij gaf aan dat de jongeren het trapveld erg graag willen maar dat  het alleen in het centrum moest komen anders was het weggegooid geld. Ze zouden er dan geen gebruik van maken.

De commissie was verdeeld over het voorstel en vooral de financiële onderbouwing werd onder de loep genomen. Volgens portefeuillehouder Arie Mol is dat allemaal geen probleem want er is immers 450.000 euro beschikbaar. Wel bleek dat voor jaarlijks onderhoud (tussen 6.000 en 10.000 euro)  nog geld beschikbaar moet komen in de begroting en dat het activiteitenprogramma (ca.10.000 euro per jaar) tot 2014 uit de NASB-gelden betaald kan worden. Daarna moet er andere dekking gevonden worden. Ook is nog niet met alle betrokkenen gesproken, met de organisatie van Jeugdland staat nog een overleg gepland. 

De locatie riep veel vraagtekens op en de fracties verschilden behoorlijk van mening. Er zijn 4 locaties in beeld en het Molenveld werd door bestuurder Mol als voorkeurslocatie betiteld.GBR vindt dit geen goede keus, wij willen het Molenveld behouden als evenemententerrein en bovendien wordt dit bij de plannen voor ‘groene loper’ bij het Raadhuisplein betrokken.GBR heeft als voorkeur de locatie tussen de Rank en de Rozenhorst, direct tegen het trottoir van de Jan van Goyenstraat aan. De scholen kunnen de locatie zonder oversteken benutten voor schoolgym en buiten de schooltijden kunnen de jongeren het trapveld, of beter gezegd de multifunctionele sportkooi, gebruiken. Ook blijft zo het bestaande speelterrein bij de Vincent van Goghstraat als extra speellocatie voor de Rozenhorst behouden.

Tijdens de vergadering kwam er een aantal nieuwe mogelijkheden aan de orde die in de toekomst de kosten behoorlijk kunnen opdrijven. Dit terwijl nu al niet duidelijk gemaakt kon worden hoe de kosten van jaarlijks onderhoud gedekt gaan worden. De offerte van Push voor het ‘ beheren’ van het veld was niet meegestuurd met de informatie aan de commissie. Er werd ook gesproken over de latere toevoeging van een meetingpoint,  een overdekte ‘kletsplek’. Dit kost dan weer een half jaar extra voorbereidingstijd en dat stond nu niet in de plannen. Een voorbeeld dat ook nog werd toegevoegd is het plaatsen van toestellen voor senioren. Maar dat kwam allemaal later wel volgens bestuurder Mol, het ging nu alleen over de locatiekeuze voor de ‘kooi’. 

Het  werd steeds onduidelijker wat er nu allemaal staat te gebeuren en wat er nog in de nabije toekomst bij kan komen. De onderbouwing van de financiën, het overleg met diverse partijen, het onderhoud, de organisatorische kant van het goed laten draaien van het veld, allemaal punten die nog niet goed zijn belicht of uitgewerkt. Arie Mol moest veel antwoorden schuldig blijven op deze en andere vragen.

Volgens GBR moet er nog veel goed geregeld worden om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

Nominatie politicus v/h jaar voor Paméla Blok

In Rotterdam wordt sinds 6 jaar de verkiezing van de politicus van het jaar gehouden. 

Rozenburg komt hiermee als nieuwe deelgemeente opnieuw onder de aandacht van
heel Rotterdam. 
Onze fractievoorzitter Paméla Blok is namelijk één van de vijf genomineerden voor 2011. 

Kandidaten voor de eervolle ’titel’ zijn (in alfabetische volgorde):

 -Mevrouw P.Y.J. (Paméla) Blok – van Werkhoven | Deelraadslid Rozenburg (Gemeentebelangen Rozenburg)

– M.A. (Maarten) van de Donk | Raadslid (VVD)

– Mevrouw F. (Fatima) Haddi | Deelraadslid Overschie (PvdA)

– H.M. (Hugo) de Jonge | Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin (CDA)

– P.J.(Jos) Verveen | Raadslid (D66)

 

Alle inwoners van Rotterdam kunnen hun stem uitbrengen op één van de kandidaten op
www.politicusvanhetjaar010.nl
 
Op deze website stelt elke kandidaat zich voor en vertelt waarom hij/zij in de politiek is beland en wat hij/zij als belangrijkste taak ziet. 

Ook de meest favoriete Rotterdamse locatie wordt beschreven. 

Voor Paméla is dat (en wij hadden niet anders verwacht) een Rozenburgse locatie: de Landtong!!

 

Breng ook uw stem uit. Wíj zijn natuurlijk partijdig en stellen voor dat uw uw stem uitbrengt op : Paméla Blok

 

tweets polvhjaar