Dankbaar voor leven in vrijheid

Overdenking bij 4 en 5 mei  (door Ron J W de Goeij)
Laten we hen die voor onze vrijheid vochten en hen die het leven lieten niet vergeten
maar blij en dankbaar zijn dat wij in vrijheid mogen en kunnen leven.
lees meer over een oorlogstragedie bij Rozenburg (let op: in het Engels geschreven)

Rotterdamse ergernissen in beeld- reageren dus !

 

Rotterdam wil graag weten wat u van de dienstverlening vindt. Van de verbeterpunten of ergernissen die uit de inventarisatie komen, wordt een top tien samengesteld. Samen met de Rotterdammers pakt de gemeente in ieder geval de top drie binnen een jaar op.

Wat is uw favoriet?
Rotterdammers kunnen vanaf 29 april tot en met 23 mei 2011 aangeven wat zij belangrijk vinden om aan te pakken.
Lange wachttijden bij de stadswinkels? Moeilijke brieven van de gemeente? Onzekerheid over het verkrijgen van een bouwvergunning of fietstrommel?  Onveilige verkeersituaties in de straat? Alle ‘’favorieten”’ worden de komende maanden geïnventariseerd.

Wat kunnen burgers doen?
In de online vragenlijst worden onderwerpen opgesomd, waaruit kan worden gekozen. Per gekozen onderwerp is met een vervolgvraag een toelichting op de keuze mogelijk. Namen en adressen worden niet bekend gemaakt of gepubliceerd. De top tien wordt samengesteld uit alle ingevulde vragenlijsten en begin mei op de website www.rotterdam.nl gepubliceerd.

lees meer op: http://www.rotterdam.nl/burgertoptien 

De eerste klacht is al opgetekend:


 

 

Raadhuisplein- vertraagde besluitvorming

update (14 mei) : Op 30 juni 2011 zal er een nieuwe informatieavond gehouden worden over het Raadhuisplein, zodra hier meer over bekend is zullen wij dat publiceren.
—————————-
De aanpassing van het Raadhuisplein, een van de speerpunten in de toekomstvisie van Rozenburg, heeft vertraging opgelopen.
Niet alleen de herindeling gooide roet in het eten maar ook de ontwikkeling van nieuwe plannen na maart 2010 zorgde voor vertraging.

De deelraad heeft niet ingestemd met die nieuwe plannen en wilde verder met  de eerdere plannen waarover al een raadsbesluit was genomen in 2009.

Volgens een brief die namens portefeuillehouders (Zeegers en De Sutter) aan de deelraad werd gestuurd zal er in september 2011 eindelijk een nieuw besluit door de deelraad over genomen kunnen worden.

GBR vindt zo’n nieuw besluit niet noodzakelijk maar door gebrekkige terugkoppeling waren de (na de herindeling) aangepaste plannen al op de rit gezet. Nodeloze vertraging dus!

Lees hier de bijbehorende informatie 

 

GBR-kraam-Deelgemeente en verder-deel 1

Op zaterdag 23 april was het weer ‘kraam-dag’ bij GBR. Op het Raadhuisplein polsten wij de mening van de Rozenburger over de herindeling en de resultaten na een jaar. De reacties waren allemaal zeer negatief, vooral de voorgenomen afschaffing van de deelgemeenten, één jaar na de herindeling, zit de Rozenburger dwars.
Andere opmerkingen die wij noteerden waren de:

  • traagheid van de besluitvorming
  • uitblijven van een MFC
  • vervuiling van de buitenruimte (straten, pleinen en plantsoenen)
  • de wachtijden in het gemeentehuis
  • slechte communicatie vanuit de deelgemeente naar de inwoners
  • twijfel of het geld van de Rozenburger goed wordt besteed

Op 21 mei staan we weer op het Raadhuisplein, misschien is er dan al iets meer duidelijk over de voorgenomen opheffing van de deelgemeenten.
U kunt dan opnieuw een reactie geven bij onze raadsleden en commissieleden aan de kraam van GBR.

 

Geen viering 425 jaar Rozenburg

Geen aandacht van deelgemeente voor 425 jaar Rozenburg

Tijdens de begrotingsraad van 4 november 2010 diende de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg een motie in  waarin de raad werd gevraagd om in te stemmen met de opdracht aan het dagelijks bestuur om activiteiten rond het 425-jarig bestaan van Rozenburg te (laten) organiseren.        klik hier voor de motie

Hoewel de motie werd verworpen door een meerderheid van de raad met 8 stemmen tegen van PvdA, IPR en VVD en 5  stemmen vóór van GBR en CDA,  verzochten de tegenstemmers het dagelijks bestuur een voorstel te maken voor bespreking in de commissie. 

Bij de voorbespreking van de commissies bleek dat het dagelijks bestuur geen actie had ondernomen en de verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een ambtelijk advies bij de deelraad legde.  Daarna bleek  al snel dat raadsbrede steun niet aanwezig was voor het (laten) organiseren van activiteiten in het kader van 425 jaar Rozenburg.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente en de meerderheid van de deelraad zullen geen steun geven aan de intentie van de motie en hier ook geen financiën voor vrijmaken.

Gemeentebelangen Rozenburg vindt dat het vieren van het 425-jarig bestaan van Rozenburg alleen succesvol kan zijn bij raadsbrede steun. Individuele deeën zijn er voldoende maar dit is een gelegenheid die volgens ons juist vanuit het bestuur van de deelgemeente moet worden opgezet.

GBR vindt het triest dat er nu geen enkele activiteit rond het425-jarig bestaan van Rozenburg vanuit de deelgemeente wordt georganiseerd of wordt ondersteund en heeft haar teleurstelling daarover aan  de leden van de deelraad en de leden van het dagelijks bestuur kenbaar gemaakt.
klik hier voor de brief

Voor meer informatie over de historie van Rozenburg kijkt u op de website van de ‘Historische Vereniging Oud Rozenburg’ :    www.historischrozenburg.nl

ad en 425jaar roz

 

Afschaffen deelgemeenten-info + reacties

Waar GBR al voor waarschuwde in de herindelingsdiscussie wordt nu bewaarheid. Deelgemeente is geen vaste waarde als bestuursvorm. Eén jaar na de herindeling van Rozenburg worden de plannen gestart om de deelgemeenten op te heffen. Wij houden op deze pagina de ontwikkelingen chronologisch bij.

dgrdam


—————————————————————–

21 maart 2011, diverse publicaties

                             delta 21042011          botlek 210411                                                                 —————————————————————————————- 

 

15 april 2011: CDA in Tweede Kamer steunt minister Donner niet en laat Rotterdam de vrije keus in houden deelraadsverkiezingen : http://tinyurl.com/3v9ucxt

—————————————————————————————————————————————-

Niet de gemeenteraad van Rotterdam maar minister Donner (CDA)  maakt serieus werk van het afschaffen van de deelgemeenten. Lees meer op:  http://tinyurl.com/4sph3d2 .  Klik hier voor een toelichting op de plannen van de minister 
————————————————————————————————————————————————————————–
De druiven zijn enorm zuur voor Rozenburg;   Rotterdam houdt zich ‘strategisch’ stil, lees meer

druiven zuur

Vervanging door een andere vorm van verlengd bestuur zoals opgenomen in de gemeentewet onder artikel 83  zou mogelijk zijn. Wethouder Kriens van Rotterdam bekijkt de mogelijkheden , lees verder op Rijnmond.nl: http://tinyurl.com/5uhez8x

ad25-3 dg

 

 

Medewerking GBR aan rapportage over haven

Graag meegewerkt aan onderzoek en rapportage over de haven (door Paméla Blok)
Onlangs werd onze fractie benaderd door twee studenten of we mee wilden werken aan een onderzoek dat zij voor hun studie hielden over het leefmilieu en allerlei aanverwante aspecten in het havengebied. Wij hebben daar als fractie graag aan meegewerkt en gezamenlijk een reactie op de vragen opgesteld.

De rapportage is nu klaar (klik hier) en werd ons toegestuurd vergezeld van onderstaand bedankje (en met toestemming om het te publiceren). We verwachten dat Pim en Iris een goede beoordeling zullen ontvangen voor dit werkstuk, publicatie is hen al gelukt ;-).

———————————————————————————————————————————————————
Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen, en de tijd en moeite die u er in heeft moeten steken. De interviewvragen waren naar meerdere instanties in de omgeving gestuurd, en u bent de enige die onze mail heeft beantwoord. We hebben erg veel aan uw antwoorden gehad, en de opdracht hebben we voltooid. Nogmaals hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
Pim Leenheer & Iris v/d Heijden/ Dalton Lyceum Barendrecht
 

GBR vragen aan DB in deelraad 14-4

Gemeentebelangen Rozenburg heeft de volgende vragen voor het dagelijks bestuur van de deelgemeente en stelt ze in de deelraadsvergadering van 14 april 2011 aan de orde :

1.
Hoe kan het dat ‘aangifte nieuwe stijl’ bij de politie niet loopt zoals beloofd, medewerkers zijn o.a. niet op de hoogte van 3D- aangifte (diverse voorbeelden zijn gemeld bij GBR).

2.
Wethouder Kriens heeft de raad vorige week een brief gestuurd dat het onderzoek naar de begrotingsperikelen van de deelgemeente Rozenburg nog eens twee maanden extra in beslag gaat nemen en naar verwachting pas in juni kan worden afgerond.  In het kader van de actieve informatieplicht hadden wij verwacht hiervan meteen door de portefeuillehouder in kennis te worden gesteld.Wij verzoeken dringend om hierop een toelichting te geven.

3.
a. Hoe staat het met de bestemmingsplanprocedure voor PG-woningen aan de Elzenlaan?

b. Wanneer wordt gestart met de realisatie van de tijdelijke huisvesting voor PG-patiënten aan de Ruijsdaelstraat?

c. Wanneer weten de huidige gebruikers van de Elzenlaan meer over hun nieuwe locaties in de Nieuwe Schans of op de locatie Albeda college/Lekstraat?

Klankbordgroep 1 – over tunnels

Maandagavond  11 april werd in het (deel)gemeentekantoor van Rozenburg de eerste van drie klankbordgroepavonden gehouden als voorbereiding op de aanleg van een tunnel westelijk van de Beneluxtunnel. Loting door een notaris had bepaald wie daaraan konden deelnemen, de interesse voor deelname was namelijk vele malen groter dan men aankon bij de projectorganisatie.

In twee werkgroepen van elk ca. 25 personen werd uitgebreid ingegaan op de consequenties van verkeersintensiteiten bij de diverse varianten.
In de tweede sessie werd van de deelnemers gevraagd om aan te geven wat belangrijke ‘waardes’ zijn in de gebieden waar de tunnels aangelegd zouden kunnen worden. Van recreatiezones tot visgebieden, van voet- en fietspaden tot boerderijen en van geluidszonering tot verkeersaanpassingen kwamen aan de orde en werden opvallend objectief besproken door alle deelnemers aan de workshops met respect voor elkaars (soms tegengestelde) argumentaties.

Uit de mogelijkheden voor een nieuwe westelijke oeververbinding (NWO) wordt dit najaar door de minister een keuze gemaakt voor de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel.

De bijeenkomst was bijzonder interessant en er werd aan deelgenomen door inwoners uit Brielle, Vierpolders, Westvoorne, Bernisse, Maassluis, Vlaardingen, Hoek van Holland, Maasland en Rozenburg.

lees ook: Eilanders willen Blankenburgtunnel
 

Herindeling: financieel nog steeds niet geregeld

Wethouder Kriens heeft de raad van Rotterdam laten weten dat het nog langer duurt om de financiën van de deelgemeente Rozenburg te regelen. Na meer dan een jaar weet de deelgemeente nog steeds niet hoeveel geld er ter beschikking komt. Weer een  bewijs van de veel te snelle herindeling van Rozenburg. 

Voordeel is wel dat deze informatie op de website van Rotterdam voor iedereen beschikbaar is, van het bestuur van de deelgemeente hebben wij als deelgemeentelijke politici nog helemaal niets vernomen………..

Klik hier voor de brief van wethouder Kriens 

fragment: 

                dg en kriens

rdam tobt met roz