Verslag commissie VAV jan 2011

Van het spreekrecht werd geen gebruik gemaakt.

GBR had geen opmerkingen naar aanleiding van de verslagen, maar des te meer bij de toezeggingen.
Marjon McElligott overhandigde een lijst van maar liefst 17 punten van toezeggingen (klik voor overzicht). Deze ‘toezeggingenberg’ is niet meer mondeling te behandelen tijdens de vergadering. Sommige toezeggingen staan al bijna een jaar op de lijst en zijn nog steeds niet afgehandeld. De drie belangrijkste punten zijn er uitgelicht en mondeling toegelicht:

 •  voortgang van de realisatie van het MFC. Hierop verwees de portefeuillehouder weer naar OBR (Ontwikkelingsbureau van de gemeente Rotterdam) die dit in handen heeft.
   
 • Het ontbreken van een gebruiksvergunning  voor De Nieuwe Schans. De ‘Bonte Avond’ van de carnavalsvereniging ‘de Smooksnuivers’ vindt niet plaats in de Schans en bij calamiteiten staat de politie bij de besturen van die (vrijwilligers)verenigingen op de stoep terwijl vanuit het dagelijks bestuur de zaakjes niet op orde zijn gebracht. Het wás al niet acceptabel verenigingen op deze manier gebruik te laten maken van een gebouw maar dat dit een jaar na dato nóg niet heeft plaatsgevonden zorgt voor een onmogelijke situatie. Antwoord : deze week is nog van de brandweer vernomen, dat deze spoedig zal worden afgegeven. We zullen zien wat dat “spoedig” betekent.

 • Nog niet zo lang geleden is gesproken over de uitbreidingsplannen van de Plus supermarkt.  Op verzoek van de commissie zou het Masterplan voor het Schansgebied worden opgesteld en de situatie van de Plus zou daarin de voorrang krijgen. Nu staat er niets op de agenda, zelfs geen stand van zaken. Ook voor een wachtende ondernemer kost elk uitstel geld, dit mag en kan niet op de toezeggingenberg terecht komen.Het antwoord was weer een verwijzing naar OBR.

Het instellen van een deelgemeentelijke straatnamencommissie kreeg de goedkeuring van de commissie.Wel waren er nog kritische vragen over de kosten voor deze commissie, zodat dit agendapunt als bespreekstuk naar de deelraad gaat en het raadsbesluit zal worden aangepast.

Over de gedragscode bestuurlijke integriteit werden door Johan de Groot noten gekraakt met portefeuillehouder mw. De Sutter, hierin onverwacht bijgevallen door Luuk Ravesloot (PvdA) , die er voor pleitte om als meldpunt een vertrouwenspersoon aan te wijzen, waar GBR zich bij aansloot. Om de beslissing tot actie aan de deelraadsvoorzitter over te laten, die zelf ook het onderwerp kan zijn van een discussie over integriteit, vindt de commissie niet juist. Een deelraadsvoorzitter kan niet in haar eentje bepalen of een melding over een mogelijke schending van de integriteit wel of niet in een besloten deelraadsvergadering komt.
Mevrouw De Sutter wilde weer hiervoor het Seniorenconvent in het leven roepen, maar dat werd door de commissie naar de prullenbak verwezen. Het gaat om het aanzien van de lokale politiek, waarbij het belang is, dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. De griffier  zal dat verwoorden in een aangepaste gedragcode, dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de deelraad..

 
In de Rondvraag stelde GBR de volgende vragen

 • JohandG: een  vraag over het niet functioneren van het kerkklok (uurwerk) in de gerestaureerde spits van de Immanuelkerk aan de Kerkweg. De portefeuillehouder gaf aan dat zij dit heeft gedropt bij het OBR, waar ze naarstig aan het zoeken zijn naar een potje om de kosten van reparatie van dit uurwerk te kunnen bekostigen. Een antwoord waar we niets aan hebben want de gemeente Rozenburg was verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid ligt nu vanzelfsprekend bij Rotterdam. Het laat zich natuurlijk raden hoe dat afloopt met het vinden van geld hiervoor.
   
 • MarjonMcE: Waar is het bronzen beeldje is gebleven (moeder en kind) wat bij de scholen stond in de Elzenlaan. Portefeuillehoudster verzekert dat het beeldje, weliswaar beschadigd, opgeborgen is op de gemeentewerf maar volgens navraag van een burger is het daar niet. Dit wordt nogmaals nagevraagd.
   
 • MarjonMcE: Zij heeft gelezen in Stadswerk Rotterdam  dat als je online een uittreksel uit het GBA (geautomatiseerde bevolkingsregister) aanvraagt je dan maar de helft betaalt dan wanneer je het aan het loket vraagt en geldt dit ook voor Rozenburg? Beetje onredelijk tegenover niet-internet bezitters. Mevrouw De Sutter zal het uit (laten) zoeken.

 

 • MarjonMcE: Herhalingsvraag uit eerdere commissie: heeft er al een schouw plaatsgevonden van de speeltuinen en meer de speeltoestellen zelf. Portefeuillehoudster gaf aan dat het opknappen van de speeltoestellen alleen al 450.000 euro zal gaan kosten, en dat er naarstig naar geld wordt gezocht. Erg vreemd want voorheen was het jaarlijks onderhoudsbudget van ca. 200.000 euro voldoende en er is bij de begroting zelfs extra geld beschikbaar gesteld voor gewenste aanpassingen door de burgers.
   
 • MarjonMcE: Stelde nogmaals het gebrek aan informatie aan de bevolking tijdens en na de stroomstoring van 4 december aan de orde. Uit de antwoorden van burgemeester Aboutaleb op de GBR- vragen over de stroomstoring blijkt, dat de deelraadsvoorzitter elke vijftien minuten op de hoogte is gesteld van de situatie. Burgemeester Aboutaleb antwoordt er van uit te gaan dat de deelraad is geïnformeerd. De deelraadsvoorzitter had de burgers en de deelraad, zeker achteraf, wel degelijk op de hoogte kunnen stellen van wat de gevolgen waren van de stroomstoring. Zij weigert echter pertinent te erkennen dat zij daar een rol in heeft.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.