Denk mee over de tunnels op 3 februari a.s.

denk mee over de nieuwe westelijke oeververbinding

27 januari 2011 | deelgemeente rozenburg | nieuwsbericht

De projectorganisatie Rotterdam Vooruit onderzoekt de mogelijkheden om de bereikbaarheid van Rotterdam te verbeteren.

Eén onderzoek betreft de zogenoemde Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), die de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam moet verbinden met de A20 Westland/Vlaardingen-Schiedam. Onderzocht worden een Blankenburgtracé of een Oranjetracé. Zie ook www.rotterdamvooruit.nl.

Denk mee
Het project NWO hecht er veel waarde aan om samen met omwonenden de alternatieven van de NWO verder uit te werken en de effecten hiervan op de leefomgeving in kaart te brengen. Ook wil het de voor- en nadelen van beide tracés helder krijgen voor de besluitvorming eind 2011 door de minister van Infrastructuur en Milieu. Het project NWO nodigt betrokken omwonenden dan ook uit om deel te nemen aan meedenkavonden. Deze vinden plaats op de volgende data/locaties:

 •  3 februari, deelgemeentekantoor Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR  Rozenburg
 • 7 februari, LCC De Hoekstee, Mercatorweg 50, 3151CJ Hoek van Holland
 • 10 februari, Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, 3136 GZ  Vlaardingen
 • 14 februari, De Kiem, Koningin Julianaweg 91, 2691 GC ’s-Gravenzande
 • 16 februari, De Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis
 • 17 februari, Facility Center Geuzenstaete, Krammer 6-8, 3232 HE Brielle

 U bent welkom vanaf 18.45 uur. Het programma begint om 19.00 uur en eindigt op 21.00 uur.

Gesprekstafels
Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn al eerder via publieksparticipatie bij de verkenning Rotterdam Vooruit betrokken. Vanaf de start is hen in diverse sessies gevraagd mee te denken over zowel de belangrijkste knelpunten als ook de oplossingsrichtingen en het te verrichten onderzoek. Ook in de vervolgfase van de NWO speelt burgerparticipatie een belangrijke rol.

Hiervoor zullen diverse avonden worden georganiseerd met zogenaamde ‘gesprekstafels’. Aan deze gesprekstafels zal het projectteam van de NWO het gesprek aan gaan met belanghebbenden. Mocht u interesse hebben hieraan deel te nemen, dan kunt u zich hiervoor opgeven via [email protected] of u kunt bellen met het projectsecretariaat NWO: 010-4027063.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het project NWO? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar [email protected] met als onderwerp: ‘aanmelden nieuwsbrief’.

Kennisgeving
Onlangs is een kennisgeving verschenen over het voornemen voor het opstellen van een rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’. Open hier de kennisgeving

 


Tunnel

 

GBR wil uitleg bij “toezeggingenberg” deelraadsvoorzitter

marjon

In de commissie VAV heeft deelraadslid Marjon McElligott aan de voorzitter een lijst met 17 openstaande toezeggingen overhandigd. 
Omdat bespreking van die punten weleens de hele avond in beslag zou kunnen nemen werd besloten om slechts drie punten toe te lichten 

(zie ook ons verslag van de commissie VAV elders op de site). 
De overige vragen zullen schriftelijk beantwoord worden binnen de termijn die daarvoor staat. De fractie van GBR hoopt dat de deelraadvoorzitter daar ook niet nog eens de daarvoor geldende termijn van 6 weken nodig heeft………. 

Schriftelijke vragen d.d. 27 januari 2011 conform artikel 43 van de verordening van de deelraad van Rozenburg betreffende nog uitstaande toezeggingen

Er zijn in de afgelopen periode toezeggingen gedaan door portefeuillehouder mw. R. de Sutter. Deze zijn nog niet afgedaan. Het aantal toezeggingen is inmiddels zodanig hoog  dat wij hebben gekozen voor schriftelijke vragen.

 

 1. De update van het STEC-rapport moet nog worden vastgesteld in de raad. Wanneer gaat dit plaatsvinden?
 2. Er zou een uitleg komen over  de consequenties van het opdoeken van het projectteam, onderbouwd met financiële gegevens. Wanneer kunnen wij deze gegevens verwachten?
 3. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen rond het MFC en het tijdpad dat gevolgd gaat worden om te komen tot realisatie. Wanneer zal hierover  (schriftelijk) duidelijkheid gegeven worden?
 4. De integrale aanpak van het Schansgebied, het opstellen van een Masterplan heeft de goedkeuring van de commissie gekregen met als prioriteit de mogelijke uitbreiding van de Plus supermarkt. Hoever staan deze zaken nu en wanneer is het tijdpad bekend?
 5. In ‘de Nieuwe Schans’ blijken diverse vergunningen nog niet in orde te zijn, waaronder die van de brandveiligheid en de gebruikersvergunning. Omdat er al verenigingen gebruik maken van het gebouw willen wij vernemen of deze zaken inmiddels op orde zijn en wie de verantwoordelijkheid draagt bij een eventuele calamiteit. Kunt u ons hierover duidelijkheid geven?
 6. De storing van het gemaal heeft voor wateroverlast in het dorp gezorgd. Er zou geëvalueerd worden. Wanneer zal hierover de informatie bekend zijn?
 7. De inrichtingsplannen  van de Landtong zijn bekend. Wanneer wordt de deelraad geïnformeerd?
 8. Na de herindeling zouden onze adviesraden een nieuwe status krijgen. Dit heeft nog niet plaats gevonden. Wanneer kunnen wij een voorstel tegemoet zien?
 9. De IWAP (Integrale Wijk Actie Plannen) voor Rozenburg zijn nog niet gereed. Een probleem hierbij blijkt de financiële situatie te zijn.  Wanneer krijgt de deelraad de IWAP ter bespreking? Wanneer is er duidelijkheid over de financiën?
 10. Een soortgelijke vraag betreft het bestuursakkoord. Wanneer zal dit vastgesteld en/of besproken gaan worden in de deelraad?
 11. Er zijn bezuinigingen doorgevoerd bij de politie. In hoeverre zal Rozenburg veranderingen  gaan merken?
 12. De motie van 425 jaar Rozenburg zou, met een ambtelijk advies,  voorgelegd worden aan de commissie om een besluit over te nemen. Dit heeft niet plaatsgevonden. Kunt u dit uitleggen? Komt er alsnog een advies?
 13. Het OBR verhuurt de grond aan de Rotterdamse volkstuinders voor een duurdere prijs als men voorheen gewend was. Wij hebben gevraagd of dit ook gaat gelden voor onze Rozenburgse tuinders  maar wachten nog steeds op antwoord. Heeft u inmiddels informatie?
 14. Nu de mogelijkheid er is voor ouderen om gebruik te maken van gratis openbaar vervoer waarbij een combinatie van RET en Connexxion mogelijk is gemaakt, zou er ook gekeken worden naar mogelijkheden voor een BOB-bus voor jongeren. Alle jongeren in de deelgemeenten kunnen hier gebruik van maken behalve de Rozenburgse jongeren. In hoeverre heeft u dit in het bestuurlijk overleg met Rotterdam kunnen bespreken en wat zijn de resultaten?
 15. In de evaluatie van de jaarwisseling 2009/2010 blijkt dat een beduidend hoog aantal vuilnisbakken vernield, veel meer dan het jaar ervoor. Zijn deze vuilnisbakken niet tijdig verwijderd/afgesloten?
 16. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van de proef die gehouden is in Rozenburg betreffende verlichte oversteekplaatsen. Wanneer kunnen wij deze uitkomsten ontvangen?Wordt de proef uitgebreid?
 17. Is er nog iets te melden over de bomenplant die in het park bij de Esdoornlaan in gang was gezet? Worden de bomen elders geplant? Is de locatie bekend?

 De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg

 

GBR op twitter

twitter
Meegaan met je tijd, dat geldt ook voor GBR. 
Niet alleen een bijgewerkte website (vergelijk ook eens onze Rozenburgse collega’s bij “links”) maar ook een twitter-account.

Korte berichtjes in maximaal 140 tekens over politiek en GBR in het algemeen vindt u op twitter.com, zoek naar  @gbrozenburg. 
 

——————————————————————————————————————————–

 Tweets van GBR in januari 2011

30 januari 2011


GBRozenburg
GBRozenburg

meedenkavond voor omwonenden over de tunnel(-s) onder de Waterweg bij Rozenburg op 3 februari in deelgemhuis 19.00-21.00 uur, inloop 18.45


GBRozenburg
GBRozenburg

Vragenlijst toezeggingenberg deelraadsvoorzitter ingediend door deelraadslid McElligott, antwoord volgt…………#.daadkracht

GBRozenburg GBRozenburg

verslagen commissieweek Rozenburg op www.gbrozenburg.nl

 

27 januari 2011

 

GBRozenburg GBRozenburg

Kerkklok in Rozenburg staat altijd op 12 uur, geen geld in de deelgemeente om het aan te pakken, lobbyen bij Rotterdam?


GBRozenburg
GBRozenburg

MFC in Rozenburg? nog steeds geen nieuws voor verenigingen………..tijd gaat dringen


GBRozenburg
GBRozenburg

Nieuwe Schans na jaar + dure verbouwing nog steeds geen gebruikersvergunning, Carnavalsver. op laatste moment naar andere locatie, triest!


GBRozenburg
GBRozenburg

deelraadsvz moet DG informeren bij incident, wist dat niet (?), houdt vol dat Rdam verantwoordelijk is, struisvogelpolitiek?

GBRozenburg GBRozenburg

17 vragen ingediend door fractie bij deelraadsvoorzitter, sommige zijn al vanaf oktober 2010 aan beantwoording toe

 

 

Verslag commissie VAV jan 2011

Van het spreekrecht werd geen gebruik gemaakt.

GBR had geen opmerkingen naar aanleiding van de verslagen, maar des te meer bij de toezeggingen.
Marjon McElligott overhandigde een lijst van maar liefst 17 punten van toezeggingen (klik voor overzicht). Deze ‘toezeggingenberg’ is niet meer mondeling te behandelen tijdens de vergadering. Sommige toezeggingen staan al bijna een jaar op de lijst en zijn nog steeds niet afgehandeld. De drie belangrijkste punten zijn er uitgelicht en mondeling toegelicht:

 •  voortgang van de realisatie van het MFC. Hierop verwees de portefeuillehouder weer naar OBR (Ontwikkelingsbureau van de gemeente Rotterdam) die dit in handen heeft.
   
 • Het ontbreken van een gebruiksvergunning  voor De Nieuwe Schans. De ‘Bonte Avond’ van de carnavalsvereniging ‘de Smooksnuivers’ vindt niet plaats in de Schans en bij calamiteiten staat de politie bij de besturen van die (vrijwilligers)verenigingen op de stoep terwijl vanuit het dagelijks bestuur de zaakjes niet op orde zijn gebracht. Het wás al niet acceptabel verenigingen op deze manier gebruik te laten maken van een gebouw maar dat dit een jaar na dato nóg niet heeft plaatsgevonden zorgt voor een onmogelijke situatie. Antwoord : deze week is nog van de brandweer vernomen, dat deze spoedig zal worden afgegeven. We zullen zien wat dat “spoedig” betekent.

 • Nog niet zo lang geleden is gesproken over de uitbreidingsplannen van de Plus supermarkt.  Op verzoek van de commissie zou het Masterplan voor het Schansgebied worden opgesteld en de situatie van de Plus zou daarin de voorrang krijgen. Nu staat er niets op de agenda, zelfs geen stand van zaken. Ook voor een wachtende ondernemer kost elk uitstel geld, dit mag en kan niet op de toezeggingenberg terecht komen.Het antwoord was weer een verwijzing naar OBR.

Het instellen van een deelgemeentelijke straatnamencommissie kreeg de goedkeuring van de commissie.Wel waren er nog kritische vragen over de kosten voor deze commissie, zodat dit agendapunt als bespreekstuk naar de deelraad gaat en het raadsbesluit zal worden aangepast.

Over de gedragscode bestuurlijke integriteit werden door Johan de Groot noten gekraakt met portefeuillehouder mw. De Sutter, hierin onverwacht bijgevallen door Luuk Ravesloot (PvdA) , die er voor pleitte om als meldpunt een vertrouwenspersoon aan te wijzen, waar GBR zich bij aansloot. Om de beslissing tot actie aan de deelraadsvoorzitter over te laten, die zelf ook het onderwerp kan zijn van een discussie over integriteit, vindt de commissie niet juist. Een deelraadsvoorzitter kan niet in haar eentje bepalen of een melding over een mogelijke schending van de integriteit wel of niet in een besloten deelraadsvergadering komt.
Mevrouw De Sutter wilde weer hiervoor het Seniorenconvent in het leven roepen, maar dat werd door de commissie naar de prullenbak verwezen. Het gaat om het aanzien van de lokale politiek, waarbij het belang is, dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. De griffier  zal dat verwoorden in een aangepaste gedragcode, dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de deelraad..

 
In de Rondvraag stelde GBR de volgende vragen

 • JohandG: een  vraag over het niet functioneren van het kerkklok (uurwerk) in de gerestaureerde spits van de Immanuelkerk aan de Kerkweg. De portefeuillehouder gaf aan dat zij dit heeft gedropt bij het OBR, waar ze naarstig aan het zoeken zijn naar een potje om de kosten van reparatie van dit uurwerk te kunnen bekostigen. Een antwoord waar we niets aan hebben want de gemeente Rozenburg was verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid ligt nu vanzelfsprekend bij Rotterdam. Het laat zich natuurlijk raden hoe dat afloopt met het vinden van geld hiervoor.
   
 • MarjonMcE: Waar is het bronzen beeldje is gebleven (moeder en kind) wat bij de scholen stond in de Elzenlaan. Portefeuillehoudster verzekert dat het beeldje, weliswaar beschadigd, opgeborgen is op de gemeentewerf maar volgens navraag van een burger is het daar niet. Dit wordt nogmaals nagevraagd.
   
 • MarjonMcE: Zij heeft gelezen in Stadswerk Rotterdam  dat als je online een uittreksel uit het GBA (geautomatiseerde bevolkingsregister) aanvraagt je dan maar de helft betaalt dan wanneer je het aan het loket vraagt en geldt dit ook voor Rozenburg? Beetje onredelijk tegenover niet-internet bezitters. Mevrouw De Sutter zal het uit (laten) zoeken.

 

 • MarjonMcE: Herhalingsvraag uit eerdere commissie: heeft er al een schouw plaatsgevonden van de speeltuinen en meer de speeltoestellen zelf. Portefeuillehoudster gaf aan dat het opknappen van de speeltoestellen alleen al 450.000 euro zal gaan kosten, en dat er naarstig naar geld wordt gezocht. Erg vreemd want voorheen was het jaarlijks onderhoudsbudget van ca. 200.000 euro voldoende en er is bij de begroting zelfs extra geld beschikbaar gesteld voor gewenste aanpassingen door de burgers.
   
 • MarjonMcE: Stelde nogmaals het gebrek aan informatie aan de bevolking tijdens en na de stroomstoring van 4 december aan de orde. Uit de antwoorden van burgemeester Aboutaleb op de GBR- vragen over de stroomstoring blijkt, dat de deelraadsvoorzitter elke vijftien minuten op de hoogte is gesteld van de situatie. Burgemeester Aboutaleb antwoordt er van uit te gaan dat de deelraad is geïnformeerd. De deelraadsvoorzitter had de burgers en de deelraad, zeker achteraf, wel degelijk op de hoogte kunnen stellen van wat de gevolgen waren van de stroomstoring. Zij weigert echter pertinent te erkennen dat zij daar een rol in heeft.

 

 

Verslag commissie SozaWe jan 2011

Op de agenda van de commissie SoZaWe stonden zowel het ouderenwerk als het jongerenwerk. Op beide voorstellen werd nogal wat kritiek geuit door de commissie en over portefeuillehouder Arie Mol werd zo nu en dan, hard geoordeeld. Hij was nogal vaag in zijn daadkracht en uitspraken. Het lijkt erop alsof er veelal eerst wordt uitgewerkt en dan pas echt naar het beleid wordt gekeken. Men vult eerst de details in en daarna wil men op de hoofdlijnen verder gaan. 

De harde oordelen vielen vooral over het geleverde werk m.b.t. punt 5  “Aanzet tot het maken van prestatieafspraken voor het ouderenwerk van de deelgemeente Rozenburg”. De VVD, CDA en GBR waren allen teleurgesteld en Wim van Hulten van GBR noemde het ’terug naar af’. CDA was er milder over en wilde eerst hiermee aan de slag. PvdA vond het in de kern heel juist, het was binnen het budget en een goede aanzet. Behalve de PvdA vindt de commissie het een mager stuk waarin met name de financiële onderbouwing ontbreekt. De commissie wil dit stuk niet naar de deelraad tenzij het stuk zodanig wordt aangepast dat het wel aan de wensen van de commissie voldoet.

Het jongerenwerk leek wel in de zelfde stijl geschreven. VVD: is het Rozenburgse en  Rotterdamse beleid in overeenstemming? Net als GBR vonden zij geen antwoorden in het stuk. Meerdere partijen konden de eigenlijke opdracht niet terug vinden in het voorstel en er werd veel gediscussieerd over de inhoud. Uiteindelijk werd het wel gesteund als aanzet naar de deelraad, maar het raadsbesluit moet worden aangepast omdat het lastig is de doelstellingen vast te stellen terwijl onbekend is hoeveel geld en mankracht daarvoor benodigd is. Met jongerenwerkorganisatie Push wordt een brainstormsessie voorbereid op 21-4 a.s.

De Sociale paragraaf Structuurvisie 2010-2030 Rozenburg wordt verder aangepast en komt opnieuw aan de orde in de volgende commissie

Rondvraag: het nieuwe tarief voor de thuiszorg is nog steeds niet bekend en veroorzaakt onduidelijkheid voor cliënten met bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB). Portefeuillehouder Mol zoekt dit uit.

 

Decibel-GBR en nadeelcompensatie-vervolgstappen

9 maart 2011
De bezwaarprocedure ligt op schema en is in behandeling bij de advocaat. Een werkgroep bereidt de technische input voor, levert de benodigde documenten aan en overlegt met de advocaat namens de benadeelden. De beroepstermijn is verlengd tot 7 april 2011.

29 januari 2011

Het eerste overleg met de advocaat staat gepland voor 31 januari. Alle deelnemers aan de gezamenlijke bezwaarprocedure  hebben een informatie-bulletin ontvangen. Afgesproken is om met een zo groot mogelijke groep de procedure in te gaan en de kosten gezamenlijk te dragen .

12 januari 2011- tweede informatie-avond
Het tweede overleg met benadeelden dat om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Rozenburg plaatsvond werd bezocht door ca. 60 mensen. Na een uitleg via powerpoint van de stappen tot nu toe, werd door een van de benaderde advocaten een toelichting gegeven op kansen en bedreigingen. Duidelijk is dat met de huidige grote groep de kosten redelijk binnen de perken blijven ten opzichte van een individuele zaak. Lange adem is wel noodzakelijk, de schatting is dat indien deze procedure tot aan de Raad van State wordt gevolgd er misschien twee jaar verlopen zal zijn. De betrokkenen ontvangen op korte termijn een overzicht van de te verwachten acties en een definitief voorstel voor de te volgen stappen en de kosten  die daarmee gemoeid zijn. Tevens is een werkgroep gevormd die de zaak praktisch zal invullen en namens benadeelden de contacten zal leggen, uitwerken en administreren.

———————————————————————————————
6 januari 2011- pro forma bezwaar verstuurd aan Prorail
Het pro forma bezwaar is op 6 januari 2011 namens ca. 70 benadeelden in de westwijk van Rozenburg verstuurd aan Prorail. Een pro forma bezwaar wordt ingediend om te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de termijnen voor het indienen van beroep. Inhoudelijk wordt nog niet op het bezwaar ingegaan. Gebruikelijk is dat daarna een aantal weken uitstel wordt verleend om een goed en gedegen bezwaarschrift op te kunnen stellen. Er wordt nu overleg gevoerd met juristen om de groep Rozenburgers te vertegenwoordigen. Alle betrokkenen hebben de informatie via e-mail of post ontvangen. 

———————————————————————————————————————————————————————— 

 

29 december 2010: werkgroep Decibel en GBR druk bezig met inventarisatie en uitwerking vervolgstappen
Voor de indiening van een gezamenlijk bezwaar bij Prorail hebben zich 67 benadeelden aangemeld. Momenteel wordt uitgezocht hoe de procedure het best aangepakt kan worden, zodra meer informatie bekend is ontvangen alle betrokkenen de gegevens. De feestdagen beïnvloeden een snelle afwikkeling maar de termijnen van bezwaar zullen niet overschreden worden.
Bij de deelgemeenteberichten van week 52 in de Schakel is een artikel opgenomen waarin het dagelijks bestuur aangeeft geen partij te zijn in deze procedure maar wel diverse documenten ter beschikking stelt. Deze documenten zijn in bezit van Decibel en GBR en zullen benut worden bij de bezwaarprocedure.

———————————————————————————————————————————————————-


15 december 2010:Vervolgstappen besproken op bijeenkomst Decibel/GBR over nadeelcompensatie Betuweroute.


schade betuwelijn

Op woensdag 15 december om 20.00 uur hielden Decibel en Gemeentebelangen Rozenburg een bijeenkomst in het Stadskantoor over de nadeelcompensatie Betuweroute. Ca. 35 personen waren aanwezig. Voor allen geldt dat de nadeelcompensatie niet wordt toegekend en op de bijeenkomst is besproken of een gezamenlijke aanpak zinvol is. 

Een aantal benadeelden tracht via de rechtsbijstandverzekering stappen te ondernemen maar de meeste aanwezigen hebben besloten om gezamenlijk een pro-forma bezwaar in te dienen. Dit bezwaar wordt binnen de daarvoor geldende termijn ingediend en daarna kan bepaald worden welke argumenten er aangevoerd kunnen worden om het bezwaar ‘handen en voeten’ te geven.

De aanwezigen waren akkoord met de plannen van de werkgroep Decibel om uit te zoeken of het mogelijk is om de groep als geheel te laten bijstaan door een advokaat en de kosten daarvan te delen.  Begin januari zal daar waarschijnlijk meer duidelijk over zijn en wordt in overleg met de groep besloten of het zinvol en haalbaar is om een juridisch specialist in te schakelen.

Hebt u ook een afwijzing ontvangen en wilt u eveneens aanhaken bij het pro-forma bezwaar?
Download dan de ondersteuningsverklaring (klik hier voor de Word-versie)   (klik hier voor de Pdf-versie), print het uit, vul het formulier in en geef het bij voorkeur vóór 23 december af bij Loek Janssen op Heereplaats 27. Voor aanvullende informatie belt u Loek Janssen (tel 216572) of Joop Mookhoek( 214371). 

Werkgroep Decibel- Joop Mookhoek en GBR- Paméla Blok

—————————————————————————————————————————————————–


7 december 2010: Nieuws van Decibel en nadeelcompensatie Betuweroute
Diverse bewoners van de westwijk in Rozenburg hebben bericht ontvangen van de schadebeoordelingscommissie van de Betuweroute. Het lijkt erop dat er geen nadeelcompensatie wordt toegekend. Decibel beraadt zich samen met Gemeentebelangen Rozenburg op actie in de richting van de verantwoordelijk minister. We houden u op de hoogte via de Schakel en deze website. 

U kunt zich aanmelden voor meer informatie via het mailadres [email protected] onder vermelding van nadeelcompensatie.
Namens de Werkgroep Decibel,  Joop Mookhoek

 

Brief van burg.Aboutaleb over stroomstoring

Antwoord op vragen over stroomstoring ontvangen

In december hebben wij de klachten over de stroomstoring die Rozenburg op 4 december jl. trof geïnventariseerd.  

De deelgemeente verstrekte geen informatie  en op de vragen van GBR in de deelraadsvergadering van 16 december werd geen antwoord gegeven.

De vragen zouden doorgestuurd worden naar Rotterdam. Omdat wij verder niets meer vernomen,  hebben wij besloten zelf de vragen aan de burgemeester van Rotterdam te sturen met de opmerking dat de deelgemeente de verantwoordelijkheid afschoof. Op 3 januari heeft de deelgemeente alsnog onze vragen doorgestuurd aan Rotterdam.

De beantwoording van de burgemeester van Rotterdam is binnen en het blijkt dat de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking aan de deelgemeente wel degelijk berust bij de voorzitter van de deelgemeente.
Echt inhoudelijk vinden wij de beantwoording overigens niet, blijkbaar is echte openheid bij incidenten niet echt noodzakelijk voor onze bestuurders.

Klik hier voor de brief van burgemeester Aboutaleb aan GBR en de deelgemeente Rozenburg. 

Voor vragen kunt u ons mailen op [email protected] 

Nieuwjaarsbijeenkomst SP-Rotterdam

Nieuwjaarsborrel SP op 15 januari (door Marjon McElligott en Ron de Goeij)
Gedrieën (Marjon McElligott-Wolters, Rita en Ron de Goeij) togen wij vanuit Rozenburg naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de SP in Rotterdam. Op deze uitnodiging ingaan was wel heel verleidelijk, niet alleen voor de borrel maar toch vooral om contact te onderhouden met een partij die ook het goede voor heeft met de burger en de daarmee gepaard gaande inspraak. De locatie was “jazzcafè Dizzy” in Rotterdam en bij binnenkomst stonden de SP-ers de gasten op te wachten.De bijeenkomst was druk bezocht, we hebben ook nog diverse onderwerpen kunnen bespreken in relatie tot de lokale politiek.
Naast Leo de Kleijn, Ineke Palm en Wiel Senden, alledrie van de SP, waren ook Judith Bokhove (GroenLinks), Michel van Elck (Leefbaar Rotterdam), burgemeester Aboutaleb en wethouder Karakakus aanwezig. Er was een prettige sfeer, we hebben kaartjes uitgewisseld en zijn weer wat wijzer geworden met betrekking tot de Rotterdamse denkwijze over Rozenburg.

Raadsel opgelost voor Rita en Ron de Goeij.
Rita de Goeij  had nog een “appeltje te schillen” met burgemeester Aboutaleb en na enige tijd kreeg zij hem te spreken. Er moest iets worden rechtgezet waarover vraagtekens waren gerezen tijdens de laatste Koninginnedag. Tijdens die dag was de burgemeester uitgenodigd in Rozenburg en verscheen inderdaad op het podium. Wat velen zich toen hebben afgevraagd was “waarom sprak de burgemeester ons niet toe”? Dat raadsel is nu opgelost en uitgelegd aan de echtgenote van Ron. De burgemeester was uitgenodigd als gast en niet gevraagd om een toespraak te houden, dus heeft hij gezwegen tijdens de hele ceremonie. Waarschijnlijk niet prettig voor hem maar ook niet voor de vele toehoorders die daar misschien wel op hadden gerekend. Zo zie je maar weer hoe je een verkeerde indruk kan krijgen van een situatie. 

Tot slot liet de vooral gastvrije ontvangst bij de SP een goede indruk achter. Contact onderhouden met de diverse partijen en hun vertegenwoordigers in Rotterdam moeten en zullen we zeker blijven volhouden.

Fractiejaaroverzicht 2010

In 2010 hebben de raadsleden en burgercommissieleden van GBR aan heel veel activiteiten deelgenomen,
aanvullend aan de normale en extra vergaderingen van de commissies, 
het presidium en de deelraad.
 

Omwille van de privacy zijn de vele activiteiten die wij ontplooiden voor de inwoners
(via ons ombudsbureau en via de rechtstreekse contacten met de raadsleden) niet vermeld.

Het was een druk jaar!!  

 

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Nieuwjaarsreceptie 6 januari druk bezocht

De nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente Rozenburg werd druk bezocht. De deelraadsleden en burgercommissieleden van GBR hebben veel goede wensen voor een nieuw jaar ontvangen en ook weer toegewenst. Niet alleen veel Rozenburgers waren naar het gemeentehuis getogen maar ook 
diverse belangstellenden van buiten Rozenburg waren aanwezig. Wij spraken o.a. de deelraadsvoorzitter van Hoogvliet, Edwin Smid en zijn partijgenoten Jan Koopmans en Jan Scholte, wethouder Jeannette Baljeu, de heer Van Gijzel van Vopak, de heren Sorensen en Fortuin, diverse vertegenwoordigers van de politie Rotterdam-Rijnmond en de Gezamenlijke Brandweer. Maar ook vertegenwoordigers van diverse organisaties, oud politici en een aantal ondernemers hadden tijd vrij gemaakt om de bijeenkomst te bezoeken.
Na koorzang van het jubilerende St.-Jozefkoor was er de traditionele nieuwjaarstoespraak. Tijdens de bijeenkomst maakten verslaggevers van RTV-Rijnmond opnamen en peilden voor radio en tv de meningen over 9 maanden deelgemeente. Onderstaand
 een verslag en een link naar een geluidsfragment.

Lees op de website van Nieuw-Hoogvliet een impressie door onze collega’s. 

——————————————————————————————–

Bron: Rijnmond.nl

7 januari 2011- Rozenburg: negen maanden later

Verzet van burgers en ondernemers ten spijt: negen maanden geleden fuseerde Rozenburg met Rotterdam. Van een jubelstemming lijkt nog altijd geen sprake te zijn.

Rozenburg en Rotterdam: het was geen liefde op het eerste gezicht. Toen plannen voor een fusie bekend werden gemaakt, kreeg lang niet iedereen daar de handen voor op elkaar. Burgers vreesden dat de eigen identiteit van de gemeente zou verdwijnen, terwijl ondernemers zich beklaagden over de tariefstijgingen die met een fusie gepaard zouden gaan. Tegenstanders van het samengaan mochten weliswaar hun zegje doen in een hoorzitting van de Tweede Kamer, maar wisten niet het gewenste referendum binnen te slepen. In maart 2010 was de fusie een feit. Verslaggever Leo Roubos onderzocht bijna een jaar later hoe de Rozenburgers terugkijken op het samengaan met de Maasstad.


voor het geluidsfragment
klik hier