ollie b

Verslag commissie VAV nov 2010

Commissie Volkshuisvesting, Algemene zaken en Verkeer (VAV)  van 25 november 2010

Aangezien portefeuillehouder Ria de Sutter met de auto in de file stond, verving Ruud Zeegers haar aan het begin van de vergadering.

Intrekken Bouwplannen doorgeschoven naar 2 december                       ollie b
Als eerste besloot de commissie de agendapunten 5, 6 en 7 van de agenda te schrappen.Punt 5 was besluitvorming over het STEC-rappport  (onderzoek herziening woningmarkt Rozenburg), punt 6 het intrekken van het bestemmingsplan Grote Stern/Koninginnelaan en punt 7 temporiseren van het bouwplan De Beertjes . De commissie had namelijk net allerlei nieuwe informatie ontvangen van het dagelijks bestuur. De commissie en vervangend portefeuillehouder waren het eens dat het daardoor niet mogelijk was om goed voorbereid te vergaderen over deze onderwerpen. Op 2 december wordt daarom een extra commissievergadering belegd waar deze punten alsnog aan de orde komen.

Nieuwjaarsfeest                vuurwerk
Het organiseren van het nieuwjaarsfeest op de Landtong is in volle gang.  Rozenburgse ondernemer ’t Centrum gaat net als de vorige jaren de party regelen.  Er waren nog wel wat opmerkingen: de ondernemers kregen 8 dagen de tijd om zich in te mogen schrijven. GBR  vond daarom de hele aanbestedingsprocedure zinloos en onredelijk. Het proces was niet goed verlopen gaf Ruud Zeegers toe.  Er is in het afgelopen jaar ook weer meer schade geweest aan vuilnisbakken. Elk jaar worden afvalbakken tijdelijk verwijderd om schade te beperken. Dit jaar zal dat nog zorgvuldiger in de gaten worden gehouden. 

De vergunningen zijn op orde en Rozenburg staat weer een feestelijke jaarwisseling te wachten! De fractie van het CDA wilde het nieuwjaarsfeest in de Nieuwe Schans laten plaatsvinden maar dit kon niet op een meerderheid rekenen in de commissie. Het gehele evenementenbeleid wordt  geagendeerd nadat de evaluatie binnen is van het nieuwjaarsfeest.

 

PG-woningen Elzenlaan, wateroverlast, politiebezuinigingen
Ria de Sutter ( die inmiddels gearriveerd was) had mededelingen over de  PG-woningen, de ‘3-D politie’ en de wateroverlast. Ze meldde dat de pompen van het waterschap nog steeds paraat staan en er binnenkort een evaluatie zal zijn over de gebeurtenissen.Over het digitaliseren van aangiftes bij de politie probeerde zij iedereen gerust te stellen door te melden dat , waarschijnlijk op afspraak,  een gewone aangifte aan de balie of via de telefoon nog steeds mogelijk blijft.  Ook gaf ze aan dat de deelgemeente geen bevoegdheid heeft om er iets aan te kunnen veranderen. In de commissie van 2 december komt er een presentatie over de PG woningen (Psychogeriatrische woningen) aan de Elzenlaan. De omwonenden zullen hierover geen uitnodiging ontvangen en zullen het moeten lezen in de Schakel aldus Ria de Sutter

IJsbaanverlichting Rembrandtsingel             schaatsen
Ons burgercommissielid Ron de Goeij was opgevallen dat er plannen waren om de ijsbaanverlichting bij de Rembrandtsingel te verwijderen als er geen vorst is. Ron gaf aan dat dit geen goed plan was omdat zodra het gaat vriezen we de kans lopen dat het natuurijs weer gesmolten is voordat de verlichting opnieuw geïnstalleerd is. Schaatsplezier is voor jong en oud, gezellig in het centrum met een goed verlichte baan. Het dagelijks bestuur heeft daarop besloten de lampen te laten staan.

iWAP en bestuursakkoord

De wijkplannen voor Rozenburg (IWAP) moeten gereed zijn op 1 januari a.s. Aangezien de ambtenaren nog hard aan het werk zijn en er nu nog geen informatie aan de commissie kon worden gegeven, zal die datum niet gehaald worden. Tijdens de beantwoording van de vragen merkte de portefeuillehouder op dat het dagelijks bestuur besloten heeft geen bestuursakkoord op te stellen tot Rotterdam de 5,4 miljoen voor zijn rekening neemt . Dit bedrag is namelijk nog een punt van discussie omdat er in de voormalige gemeente Rozenburg anders begroot werd dan in Rotterdam. De hele commissie reageerde hier verbaasd op. Na bespreking in de fracties zullen ongetwijfeld vragen aan het dagelijks bestuur over de consequenties worden gesteld. Wordt vervolgd..

Uitbreidingsplannen Plusmarkt                      sponsoren_plus
Dit plan is onderdeel van ontwikkelingen in het Schansgebied en moet in een Masterplan uitgewerkt worden. Hier is al een raadsvoorstel over vastgesteld en het is overgenomen in het coalitieakkoord.  De Plusmarkt bevindt zich in dit gebied waardoor de discussie meer ging over het wel of niet  loslaten van het Masterplan voor het hele gebied. Ook het mogelijk behouden van de Nieuwe Schans kwam aan de orde.

  • PvdA en VVD waren stellig dat het Masterplan gemaakt moest worden en dat daarna de Plus uitsluitsel kon krijgen over de uitbreiding.
  • De fracties van CDA en IPR willen dat de Plusmarkt kan uitbreiden op de huidige locatie maar IPR had over de relatie met het Masterplan nog geen duidelijke mening.
  • GBR gaf aan op twee gedachten te hinken, integrale ontwikkeling van het plangebied met een andere plaats voor de Plusmarkt of toch kiezen voor uitbreiding van de Plusmarkt op de huidige locatie. De derde optie, verhuizing naar het centrum,  vindt GBR geen goed idee. Ontwikkeling van een integraal plan kan nog wel jaren op zich laten wachten en de Plus heeft er intussen wel recht op om verder te kunnen gaan met hun plannen. Helaas konden we niet beoordelen hoe de uitbreiding er uit moet gaan zien, omwonenden moeten worden geïnformeerd, groen moet ervoor verdwijnen enz.  De informatie voor een goed oordeel bleek gewoon nog niet compleet in het voorstel.

Ria de Sutter moet van de commissie super snel aan de slag om het Masterplan Schansgebied gereed te krijgen zodat de Plus snel uitsluitsel kan krijgen over de geplande uitbreiding. GBR benadrukte dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met de ondernemer van de Plusmarkt.    

Nieuwe aanplant van bomen aan de Esdoornlaan zonder overleg
Bij de rondvraag stelde GBR de vraag hoe het nu zat met al de nieuw geplante bomen in het park aan de Esdoornlaan. Niet alleen wij maar ook de bewoners van deze straat waren verrast om te zien hoe in een rap tempo zo’n 200 bomen werden geplant. Niet iedereen was er ook blij mee.  De bomen staan dicht op elkaar, vlak bij de parkeerplaatsen waar mensen uitstappen en ook nog in de zichtlijnen van het park. Bij de skatebaan zijn rijen bomen geplant die straks de sociale controle vanaf de weg moeilijk zullen maken.  Dienst Gemeentewerken (Rotterdam) heeft de bomen geplant en de portefeuillehouder gaf aan dat zij er niets van af wist en niets aan kon doen. Ook zij was verrast. GBR en PvdA namen geen genoegen met deze houding. Bomen planten prima, maar dan niet op deze manier op deze plaatsen en dan ook nog zonder overleg met omwonenden.  Het is de vraag of de geplante bomen nu nog verplaatst zullen worden. Ria de Sutter heeft de handdoek blijkbaar al in de ring gegooid.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.