Klankbordgroep over A15, problemen of oplossingen?

 

De klankbordgroep “Veilig werken en Wonen” van maandag 29-11 was goed bezocht. 
Namens GBR waren Wim van Hulten, Hans de Groot, Jan Fit en Paméla Blok aanwezig.
De aanpassing van de A15 stond centraal. Er werden drie presentaties gegeven door Rijkswaterstaat (bouw van de weg), 

Gezamenlijke Brandweer (veiligheid en calamiteitenbeheersing) en de Verkeersonderneming (uitvoeringsorganisatie van 

Gemeente Rdam,Havenbedrijf Rdam, Stadsregio en Rijkswaterstaat).
(klik hier voor een verslag in het AD van 2 december) 

——————————————————————————————————————————————

1.
Rijkswaterstaat (RWS)  gaf een duidelijke uitleg over verkeersmaatregelen. Er wordt van alles aan gedaan om ’s nachts en in de weekeinden te werken en om de overlast beperkt te houden. De lus onder de Botlekbrug naar Rozenburg blijft gehandhaafd. Er werd aandacht gevraagd voor de gebrekkige aanduidingen bij de wegafsluiting Merseyweg en de wel erg lange omrijdroutes. Ook de vraag om een melding te maken langs de Droespolderweg om aan te geven als de brug open staat en je een alternatieve route kan kiezen, wordt voor de zoveelste keer “meegenomen”. Deze terugkerende ergernis zal toch ooit wel eens uitgevoerd worden???

Onderstaand de vragen die door Paméla Blok aan Marcel van der Meulen, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat zijn gesteld:

 • Het deel tussen Maasvlakte en Calandtunnel wordt omgebouwd naar Rijksweg, welke consequenties heeft dit?
  Antwoord: bijna niets, de  N15 wordt nu in zijn geheel A15.
 • Er komen spitsstroken op het traject Calandtunnel-Beneluxplein, worden zij definitief als rijstrook ingezet nu het kabinet dat van plan is door te voeren? 
  Antwoord: Voorlopig zullen het spitsstroken blijven, voor aanpassing zal een nieuwe procedure gevolgd moeten worden.
 • Waar komt het extra  geluidsscherm van 3 meter hoog en 500 meter lang?
  Antwoord: Dit komt waarschijnlijk tussen Rozenburg-Droespolderweg en de A15, locatie wordt nog nagezocht.
 • Komt er weer een bezoekerscentrum zoals bij eerdere werkzaamheden aan de A15?
  Antwoord: Dat is wel de bedoeling, de locatie is nog niet zeker, het kan bij Rozenburg komen maar waarschijnlijker is bij Hoogvliet.

2.
De Gezamenlijke Brandweer (GB)  is betrokken bij het overleg over de weginrichting. Zij adviseren o.a. over bluspunten en calamiteitsbetrijdingsmaatregelen zoals beschikbare afritten speciaal voor de Brandweer en uitwijklocaties bij aanrijdingsellende, zodat de wegen eerder vrij gegeven kunnen worden. Heel apart verhaal is dat ook de Brandweer moet omrijden naar Rozenburg bij het Hartelkruis. Er wordt nu gewerkt aan een speciale toestemming om de bussluis op het Hartelkruis te gebruiken…Samenwerking blijkt ook hier weer een toverwoord in het kader van veiligheidsmanagement.

3.
De Verkeersonderneming kwam als laatste aan het woord. Zij werken vooral aan alternatieven om de A15 te ontlasten, het zogenaamde ‘beter benutten van asfalt’. Zij hebben daarvoor diverse zaken in ontwikkeling zoals Spitsscoren , speciale fietsen en scooters en busbanenbeheer voor bedrijfsvervoer. Op  de vraag wat er dan voor Rozenburg gedaan kan worden zoals een extra pont werd geantwoord dat dat niet mogelijk is omdat er geen overleg is met de Provincie die verantwoordelijk is voor de pont. Toen ook verder in de presentatie bleek dat er eigenlijk helemaal niets voor Rozenburg gedaan kan worden (geen vervoer over water, geen extra OV, geen scooters en fietsen) werd de stemming in de zaal onplezierig. De presentator kon er niet zo heel veel aan doen maar de voorbereiding en afstemming over dit onderwerp had veel beter gekund. Hier hebben we als Rozenburg dus helemaal niets aan.
 

Onderhoud bij Verenigingen NU uitvoeren!

Wim van Hulten: ‘Onderhoud accommodaties nu eindelijk eens gaan uitvoeren!!’ wim van hulten 4

Gemeentebelangen Rozenburg heeft al sinds het aantreden van de nieuwe coalitie aandacht gevraagd voor het aanpassen van de sportaccommodaties. Er is extra geld beschikbaar gesteld om uit te geven in 2010 en de verenigingen hebben ook nog recht op hun normale onderhoudsbudget.

Noodkreet FC Blankenburg
Helaas schijnt het dagelijks bestuur van de deelgemeente niet doordrongen te zijn van de nood bij de verenigingen. Voetbalvereniging  FC Blankenburg maakte gebruik van het spreekrecht in de commissie Sociale Zaken en welzijn van 22 november 2010 met een noodkreet aan de politiek. Er is geld beschikbaar maar met de beschikbaarstelling ervan wordt geen haast gemaakt en zij hoorden maar niets van het dagelijks bestuur. Uiteindelijk hebben zij begin november zelf contact gezocht. De deelraadsvoorzitter en portefeuillehouder Mol brachten een bezoek maar kwamen met het al bekende verhaal “we werken er aan” en “natuurlijk doen we ons best”.
FC Blankenburg stuurde daarop een brief aan de deelraadsleden en besloot om in te spreken in de commissie vergadering. Het resultaat was dat na de inspraak de commissie niet onder een reactie uit kon komen en de portefeuillehouder toezegde om aan de slag te gaan.

Wim van Hulten heeft namens GBR schande gesproken over het feit dat het geld wat in 2009 al beschikbaar was gesteld nu nog steeds niet voor de verenigingen beschikbaar was gesteld. De overige commissieleden  vinden ook dat er nu eindelijk iets met dat geld moet gaan gebeuren en met een beetje geluk wordt er nu aandacht aan besteed en kunnen de verenigingen aan de slag.

Portefeuillehouder Mol gaf nogmaals aan “we maken geen onderscheid tussen grote en kleine verenigingen”, dus daar mag de traagheid niet aan liggen. GBR houdt druk op de ketel en zal aandacht blijven vragen voor aanpassing van de accommodaties van  ALLE verenigingen.
 

Klachtenrapport ’tussen wal en schip’ aangeboden

kastje muurKlachtenrapportage “tussen wal en schip”aangeboden aan bestuurder Zeegers

In november 2010 heeft Gemeentebelangen Rozenburg de klachtenbehandeling door de deelgemeente geïnventariseerd. Via mail en bij de kraam van  GBR werden diverse probleem’gevallen’ aangemeld waarvoor een oplossing gevonden moet worden.

Bij de overschakeling van gemeente naar deelgemeente zijn diverse klachten en serviceaanvragen tussen ‘wal en schip’ geraakt. De deelgemeente heeft gemeld dat de problemen verholpen zouden zijn maar er kwamen nog steeds meldingen bij GBR over onbehandelde zaken en vermiste meldingen.

GBR wil bij het oplossen bemiddelen en de betreffende klachten onder de aandacht brengen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg.

De inventarisatie is op 22 november 2010 aangeboden aan dagelijks bestuurder Zeegers die heeft aangegeven persoonlijk aanspreekbaar te zijn voor afhandeling van de problematiek.

Klik hier voor de rapportage 

Deel 2 commissie VAV 2 december

De commissie VAV  wordt in twee avonden gehouden omdat diverse informatieve stukken niet (of heel laat) beschikbaar waren. De eerste avond werd gehouden op 25 november en op 2 december wordt de discussie over een aantal plannen van het dagelijks bestuur vervolgd. (klik hier voor de agenda van 2-12-2010)


Op 25 november meldden wij al dat het intrekken van diverse bouwplannen werd doorgeschoven naar 2 december.
De commissie had op het laatste moment allerlei nieuwe informatie ontvangen van het dagelijks bestuur. Het was daardoor niet mogelijk goed voorbereid te vergaderen over deze onderwerpen:

 • Besluitvorming over het STEC-rappport  (onderzoek herziening woningmarkt Rozenburg), 
 • Het intrekken van het bestemmingsplan Grote Stern/Koninginnelaan 
 • Temporiseren van het bouwplan De Beertjes . 

Ook wordt een presentatie gegeven over de realisatie van 26 PG-woningen (psychogeriatrische opvang) aan de Elzenlaan. GBR heeft de portefeuillehouder (Mw. De Sutter) verzocht om de omwonenden te informeren maar dat vond ze niet nodig omdat de vergadering in de krant en op de website van de gemeente wordt gepubliceerd. De informatie die de deelraad ontving luidt als volgt: 

Van dagelijks bestuur aan deelraad over de realisering van 26 PG-plaatsen
Op 2 december zal een presentatie plaatsvinden over de stand van zaken met betrekking tot de PG-plaatsen. Er wordt gezocht naar tijdelijke huisvesting binnen Rozenburg in afwachting van de realisering van de nieuwbouw. Aan het bestemmingsplan voor de nieuwbouw wordt gewerkt; het voorontwerp is nu onderwerp van het wettelijke vooroverleg.


 

Verslag commissie VAV nov 2010

Commissie Volkshuisvesting, Algemene zaken en Verkeer (VAV)  van 25 november 2010

Aangezien portefeuillehouder Ria de Sutter met de auto in de file stond, verving Ruud Zeegers haar aan het begin van de vergadering.

Intrekken Bouwplannen doorgeschoven naar 2 december                       ollie b
Als eerste besloot de commissie de agendapunten 5, 6 en 7 van de agenda te schrappen.Punt 5 was besluitvorming over het STEC-rappport  (onderzoek herziening woningmarkt Rozenburg), punt 6 het intrekken van het bestemmingsplan Grote Stern/Koninginnelaan en punt 7 temporiseren van het bouwplan De Beertjes . De commissie had namelijk net allerlei nieuwe informatie ontvangen van het dagelijks bestuur. De commissie en vervangend portefeuillehouder waren het eens dat het daardoor niet mogelijk was om goed voorbereid te vergaderen over deze onderwerpen. Op 2 december wordt daarom een extra commissievergadering belegd waar deze punten alsnog aan de orde komen.

Nieuwjaarsfeest                vuurwerk
Het organiseren van het nieuwjaarsfeest op de Landtong is in volle gang.  Rozenburgse ondernemer ’t Centrum gaat net als de vorige jaren de party regelen.  Er waren nog wel wat opmerkingen: de ondernemers kregen 8 dagen de tijd om zich in te mogen schrijven. GBR  vond daarom de hele aanbestedingsprocedure zinloos en onredelijk. Het proces was niet goed verlopen gaf Ruud Zeegers toe.  Er is in het afgelopen jaar ook weer meer schade geweest aan vuilnisbakken. Elk jaar worden afvalbakken tijdelijk verwijderd om schade te beperken. Dit jaar zal dat nog zorgvuldiger in de gaten worden gehouden. 

De vergunningen zijn op orde en Rozenburg staat weer een feestelijke jaarwisseling te wachten! De fractie van het CDA wilde het nieuwjaarsfeest in de Nieuwe Schans laten plaatsvinden maar dit kon niet op een meerderheid rekenen in de commissie. Het gehele evenementenbeleid wordt  geagendeerd nadat de evaluatie binnen is van het nieuwjaarsfeest.

 

PG-woningen Elzenlaan, wateroverlast, politiebezuinigingen
Ria de Sutter ( die inmiddels gearriveerd was) had mededelingen over de  PG-woningen, de ‘3-D politie’ en de wateroverlast. Ze meldde dat de pompen van het waterschap nog steeds paraat staan en er binnenkort een evaluatie zal zijn over de gebeurtenissen.Over het digitaliseren van aangiftes bij de politie probeerde zij iedereen gerust te stellen door te melden dat , waarschijnlijk op afspraak,  een gewone aangifte aan de balie of via de telefoon nog steeds mogelijk blijft.  Ook gaf ze aan dat de deelgemeente geen bevoegdheid heeft om er iets aan te kunnen veranderen. In de commissie van 2 december komt er een presentatie over de PG woningen (Psychogeriatrische woningen) aan de Elzenlaan. De omwonenden zullen hierover geen uitnodiging ontvangen en zullen het moeten lezen in de Schakel aldus Ria de Sutter

IJsbaanverlichting Rembrandtsingel             schaatsen
Ons burgercommissielid Ron de Goeij was opgevallen dat er plannen waren om de ijsbaanverlichting bij de Rembrandtsingel te verwijderen als er geen vorst is. Ron gaf aan dat dit geen goed plan was omdat zodra het gaat vriezen we de kans lopen dat het natuurijs weer gesmolten is voordat de verlichting opnieuw geïnstalleerd is. Schaatsplezier is voor jong en oud, gezellig in het centrum met een goed verlichte baan. Het dagelijks bestuur heeft daarop besloten de lampen te laten staan.

iWAP en bestuursakkoord

De wijkplannen voor Rozenburg (IWAP) moeten gereed zijn op 1 januari a.s. Aangezien de ambtenaren nog hard aan het werk zijn en er nu nog geen informatie aan de commissie kon worden gegeven, zal die datum niet gehaald worden. Tijdens de beantwoording van de vragen merkte de portefeuillehouder op dat het dagelijks bestuur besloten heeft geen bestuursakkoord op te stellen tot Rotterdam de 5,4 miljoen voor zijn rekening neemt . Dit bedrag is namelijk nog een punt van discussie omdat er in de voormalige gemeente Rozenburg anders begroot werd dan in Rotterdam. De hele commissie reageerde hier verbaasd op. Na bespreking in de fracties zullen ongetwijfeld vragen aan het dagelijks bestuur over de consequenties worden gesteld. Wordt vervolgd..

Uitbreidingsplannen Plusmarkt                      sponsoren_plus
Dit plan is onderdeel van ontwikkelingen in het Schansgebied en moet in een Masterplan uitgewerkt worden. Hier is al een raadsvoorstel over vastgesteld en het is overgenomen in het coalitieakkoord.  De Plusmarkt bevindt zich in dit gebied waardoor de discussie meer ging over het wel of niet  loslaten van het Masterplan voor het hele gebied. Ook het mogelijk behouden van de Nieuwe Schans kwam aan de orde.

 • PvdA en VVD waren stellig dat het Masterplan gemaakt moest worden en dat daarna de Plus uitsluitsel kon krijgen over de uitbreiding.
 • De fracties van CDA en IPR willen dat de Plusmarkt kan uitbreiden op de huidige locatie maar IPR had over de relatie met het Masterplan nog geen duidelijke mening.
 • GBR gaf aan op twee gedachten te hinken, integrale ontwikkeling van het plangebied met een andere plaats voor de Plusmarkt of toch kiezen voor uitbreiding van de Plusmarkt op de huidige locatie. De derde optie, verhuizing naar het centrum,  vindt GBR geen goed idee. Ontwikkeling van een integraal plan kan nog wel jaren op zich laten wachten en de Plus heeft er intussen wel recht op om verder te kunnen gaan met hun plannen. Helaas konden we niet beoordelen hoe de uitbreiding er uit moet gaan zien, omwonenden moeten worden geïnformeerd, groen moet ervoor verdwijnen enz.  De informatie voor een goed oordeel bleek gewoon nog niet compleet in het voorstel.

Ria de Sutter moet van de commissie super snel aan de slag om het Masterplan Schansgebied gereed te krijgen zodat de Plus snel uitsluitsel kan krijgen over de geplande uitbreiding. GBR benadrukte dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met de ondernemer van de Plusmarkt.    

Nieuwe aanplant van bomen aan de Esdoornlaan zonder overleg
Bij de rondvraag stelde GBR de vraag hoe het nu zat met al de nieuw geplante bomen in het park aan de Esdoornlaan. Niet alleen wij maar ook de bewoners van deze straat waren verrast om te zien hoe in een rap tempo zo’n 200 bomen werden geplant. Niet iedereen was er ook blij mee.  De bomen staan dicht op elkaar, vlak bij de parkeerplaatsen waar mensen uitstappen en ook nog in de zichtlijnen van het park. Bij de skatebaan zijn rijen bomen geplant die straks de sociale controle vanaf de weg moeilijk zullen maken.  Dienst Gemeentewerken (Rotterdam) heeft de bomen geplant en de portefeuillehouder gaf aan dat zij er niets van af wist en niets aan kon doen. Ook zij was verrast. GBR en PvdA namen geen genoegen met deze houding. Bomen planten prima, maar dan niet op deze manier op deze plaatsen en dan ook nog zonder overleg met omwonenden.  Het is de vraag of de geplante bomen nu nog verplaatst zullen worden. Ria de Sutter heeft de handdoek blijkbaar al in de ring gegooid.

 

Verslag commissie Financien nov 2010

Verslag Commissie FEPCS (Financiën etc.) maandag 21-11-2010

Voorafgaand aan de commissie overhandigde Paméla Blok de inventarisatie van de klachten die ’tussen wal en schip’ zijn beland na de herindeling van Rozenburg. Bestuurder Zeegers heeft toegezegd de afhandeling van deze klachten persoonlijk voor zijn rekening te nemen en gaat met de rapportage aan de slag.


Koop en Sloop Kiosk                                              kiosk

Tom de Raaf gaf namens GBR aan dat de koop van de kiosk wel alle realiteitszin te boven gaat. Een leeg pand dat mogelijk verhuurd ZOU kunnen worden levert ineens 2x de WOZ waarde op. Schadeloosstelling voor gemiste huur  vindt GBR een belachelijke gang van zaken en is een slechte start voor de ontwikkelingen op het Raadhuisplein. Er moeten immers nog diverse andere panden aangekocht worden en deze prijs schept verwachtingen bij de betrokken ondernemers. Volgens bestuurder Zeegers was de WOZ-waarde in Rotterdam anders berekend dan in Rozenburg waar het blijkbaar fout gegaan is. De commissie voelde met dit punt een nieuw hoofdpijndossier aankomen, wat nu als alle WOZ- waarderingen anders beoordeeld worden in Rotterdam….??
De leden van de commissie vinden dat zolang er geen definitief plan voor sloop is, het pand ook bijvoorbeeld als informatiekiosk voor de plannen van het Raadhuisplein zou kunnen dienen. De heer Zeegers gaat zich bezinnen op de gemaakte opmerkingen, overlegt met OBR (de bouw-ambtenaren uit Rotterdam) en hij komt met een aangepast voorstel naar de raad van december.
Na deze gang van zaken is het ook de vraag of de Rozenburgse bestuurders nog wel enige inbreng hebben in de onderhandelingen over het Raadhuisplein.

Betaalt Rotterdam het tekort op de begroting van Rozenburg?  geld
De portefeuillehouder zou een gesprek hebben met Wethouder Kriens over het tekort op de begroting. Afspraak is dat dit tekort voor rekening van Rotterdam zal komen. GBR neemt aan dat de portefeuillehouder hiervoor zijn uiterste best heeft gedaan en wij waren dus heel benieuwd wat uit dit contact is gekomen. 
Concreet vroeg Paméla Blok aan bestuurder Zeegers: “Is het tekort op de begroting teniet gedaan en krijgen we nog een memo over de gespreksresultaten?” Helaas kon de heer Zeegers geen uitsluitsel geven over de bespreking, hij gaf alleen te kennen dat hij ervan uitgaat dat het tekort betaald zal worden. Wij vinden dat heel vreemd want bij een gesprek over betalen of niet is het volgens ons óf JA óf NEE! De overige partijen in de raad met uitzondering van GBR en CDA, vertrouwen erop dat het allemaal wel goed komt. Wij hopen er het beste van ….

Promotieplan ook in deelgemeente?     logo_rozenburg_bloeit_klein
Het promotieplan van de voormalige gemeente Rozenburg is recent opgesteld en kan ook in de deelgemeente gebruikt worden. De heer Zeegers deed de toezegging aan Paméla Blok om dit voor de eerstvolgende commissieronde (januari 2011) voor te bereiden.
 

Verslag commissie SozaWe nov 2010

 

Commissie Sociale Zaken en Welzijn SOZAWE- Maandagavond 22 november 2010
 

Inspraak FC Blankenburg: “Wij willen ons onderhoud nu eindelijk eens gaan uitvoeren!!”   fcb
Voetbalvereniging FC Blankenburg maakte gebruik van het spreekrecht. Zij willen (extra) onderhoud aan de accommodatie aanpakken en hoorden maar niets van het dagelijks bestuur. Er is geld beschikbaar maar met de beschikbaarstelling ervan wordt geen haast gemaakt. Uiteindelijk hebben zij begin november zelf om een overleg verzocht bij de deelgemeente. De deelraadsvoorzitter en portefeuillehouder Mol brachten een bezoek maar kwamen met het al bekende verhaal “we werken er aan” en “natuurlijk doen we ons best”. 

FC Blankenburg vroeg waarom bij de grote voetbalbroer in Rozenburg blijkbaar wat meer mogelijk is, maar dat werd dat afgedaan met ” kijk maar eens wie daar langs de lijn staan te kijken!” een heel vreemde opmerking, want het dagelijks bestuur is er toch voor alle verenigingen, groot en klein? FC Blankenburg stuurde daarop een brief aan de deelraadsleden. GBR ging op bezoek en het CDA stuurde een brief. De andere fracties hadden de brief wel ontvangen maar niet gereageerd. FC Blankenburg besloot om in te spreken in de commissievergadering mede omdat portefeuillehouder Mol een boze mail had gestuurd over het contact dat FCBlankenburg had gezocht met de plaatselijke politici. Het resultaat was dat na de inspraak de commissie nu niet onder een reactie uit kon komen.
Wim van Hulten heeft namens GBR schande gesproken over het feit dat het geld wat in 2009 al beschikbaar was gesteld nu nog steeds niet voor de vereniging beschikbaar was. De overige commissieleden  vinden ook dat er nu eindelijk iets met dat geld moet gaan gebeuren en met een beetje geluk wordt er nu aandacht aan besteed. Portefeuillehouder Mol gaf nogmaals aan “we maken geen onderscheid tussen grote en kleine verenigingen”, dus daar mag de traagheid niet aan liggen. GBR houdt druk op de ketel en zal aandacht blijven vragen voor aanpassing van de accommodaties van alle verenigingen.

Leerlingenvervoer, deel 2:                                       schoolbus
Het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs in Spijkenisse en Brielle wordt verzorgd met taxi’s en busjes. In Rotterdam ontvangen de ouders een bedrag om hun kinderen via het openbaar vervoer te laten reizen, een verslechtering voor Rozenburg dus en niet naar de zin van de politiek. Het onderwerp was al eerder aan de orde gewest waarbij de portefeuillehouder Mol de opdracht had gekregen om de soepele regeling die in Rozenburg gebruikelijk was te behouden. Ook kreeg hij  het verzoek om de mogelijkheden voor speciaal onderwijs in Rozenburg te onderzoeken. 
Voor dit onderwerp was een delegatie vanuit Rotterdam overgekomen. Door hun aanwezigheid kreeg de commissie ineens een geheel andere mening, het opkomen voor onze eigen inwoners kwam op de 2e plaats, de afspraken bij de herindeling met Rotterdam werden niet hard verdedigd. Vreemde ogen dwingen blijkbaar een andere regeling af. De dienst Jeugd Onderwijs Samenleving (JOS) heeft voor Rozenburg wel een kleine overgangssituatie bedacht zodat tot 2012 niet alles direct onder het Rotterdamse beleid valt.

Discussie over voortzetting Jongerenbeleid         push
Jongeren beleid wordt in de deelgemeente vormgegeven door Stichting Push maar zij zijn een redelijk onzichtbare factor vindt de commissie. Push doet veel maar niet zichtbaar genoeg en ook wel wat gemakzuchtig hier en daar. De meeste commissieleden zijn ondanks eigen ervaringen (èn als ouders) toch niet deskundig genoeg om te beoordelen wat de jeugd wil in Rozenburg. IPR stelde voor om een werkgroep in te stellen met zoveel mogelijk jeugd hierin vertegenwoordigd. Dit kreeg van alle partijen steun, zodat Dhr Mol hiermee aan de slag kan.

(Sociale) Adviesraden
Het opnieuw invoeren van adviesraden werd als positief beoordeeld, het zijn over het algemeen de ervaringsdeskundigen. Dit punt komt terug op de agenda van bestuurlijke aangelegenheden in de commissie VAV . Daar wordt op korte termijn (waarschijnlijk in januari 2011) voor alle adviesraden een werkwijze en procedure besproken.

 

 

Sint weer in Rozenburg

sint 2010

Zaterdag 20 november werd Sinterklaas samen met zijn trouwe Pieten hartelijk welkom geheten in Rozenburg. Eerst de aankomst met de boot bij het terrein van Rijkswaterstaat aan de Nieuwe Waterweg, daarna een rondje Rozenburg en als afsluiting het kinderfeest in de Nieuwe Schans. Het weer was prima en alle vrijwilligers kunnen terugkijken op een gezellig feest voor de kinderen in Rozenburg! Sinterklaas gaat op 6 december weer terug naar Spanje.

commissieweek-aangepaste data

De vergaderavonden van de commissieweek zijn verminderd in verband met de te behandelen onderwerpen.

Maandagavond 22-11:
 
1.
commissie SozaWe van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur.
onderwerpen:
* adviesraden noodzakelijk/wenselijk 
* leerlingenvervoer
* jongerenwerk

2.
commissie Financien en Economische Zaken vanaf ca. 21.00 uur
onderwerp:
* sloop kiosk Raadhuisplein

Dinsdagavond 23-11:  vervalt

Donderdagavond 25-11:

Commissie Volkshuisvesting,Algemene Zaken en Verkeer van 19.30 uur tot ca. 22.30 uur
onderwerpen:
* laten vervallen bestemming hoek Grote Stern-Koninginnelaan
* vertragen bouwplan De Beertjes
* woningmarktonderzoek (STEC-rapport)
* eindejaarsfeest
* nieuwe locatie Plusmarkt?

De vergaderingen zijn openbaar en geïnteresseerd publiek kan vrij in- en uitlopen.
Ook kan men inspreken op onderwerpen die op de agenda staan of op elk onderwerp uit het werkterrein van de commissie.

 

Kraam GBR 13-11 klachtenbehandeling deelgemeente

Kraam GBR –  zaterdag 13 november- thema :  klachtenbehandeling deelgemeente
kastje muur

Op zaterdag 13 november stond de kraam van GBR geheel in het teken van klachtenbehandeling door de deelgemeente.

Bij de overschakeling van gemeente naar deelgemeente zijn nogal wat klachten en serviceaanvragen tussen ‘wal en schip’ geraakt. De deelgemeente heeft gemeld dat de problemen verholpen zouden zijn maar er zijn nog steeds meldingen bij GBR over onbehandelde zaken en vermiste meldingen.

Dagelijks bestuurder Zeegers heeft verklaard persoonlijk aanspreekbaar te zijn voor de problematiek. 
GBR wil bij het oplossen bemiddelen, maar dan moet wel duidelijk zijn waar het om gaat.
We maken een inventarisatie van de
klachten en zullen die onder de aandacht brengen bij het dagelijks bestuur.

Was u niet in de gelegenheid uw klacht bij onze kraam te melden mail ons dan op: [email protected] onder vermelding van ‘Klachten”. Vergeet niet naam+ adres+ postcode, omschrijving van de klacht en het registratienummer van de klacht te vermelden.

kraam gbr 13-11