Verslag commissie VAV okt 2010

Commissie Volkshuisvesting, Algemene Zaken en Verkeer (VAV) van 7 oktober 2010

Opheffing deelgemeenten?
GBR kreeg de afgelopen week diverse vragen over de plannen van het kabinet om de deelgemeenten op te heffen. Zo vlak na de herindeling heeft dat nieuws voor de nodige onrust in ons dorp gezorgd. GBR is benieuwd naar de mening van het college van Rdam over de kabinetsplannen en Marjon McElligott vroeg de commissieleden of zij dat verzoek wilden ondersteunen. De meeste fracties willen zodra er meer bekend is graag het standpunt van het college en de raad van Rotterdam hierover weten, de fractie van IPR wil haar standpunt eerst nog intern bespreken. (zie ook artikel in AD, klik hier)

Veel openstaande vragen
Oud- en Nieuwfeest- evenementen extra duur?- verlichting oversteekplaatsen – Kolenkidinfo?
De verslaglegging van de vorige commissie was niet compleet:
–  De stukken van de evaluatie van het afgelopen Oud- en Nieuwfeest zouden kwijt zijn. Zijn ze al gevonden?
–  Rozenburgse Evenementen zouden extra betaald moeten worden maar zijn vastgelegd in de meerjarenbegroting. Welke extra kosten bedoelt Mw. De Sutter?
–  Hoever is de proef ‘verlichte voetgangersoversteekplaatsen’. Dit zou worden uitgezocht en het antwoord is niet in het verslag opgenomen. 
–  Heeft Mw. De Sutter al contact gezocht met de organisatoren van de Kolenkiddag over extra te betalen kosten?

Geen coffeeshops- verkeer- adviesraden deelgemeente- informatie dagelijks bestuur.
Ook waren er vragen over verdwenen onderdelen van de toezeggingenlijst:

  • Rozenburg wil GEEN coffeeshops (de zgn. 0-optie) Over de toepassing daarvan in de deelgemeente krijgen wij nog extra informatie.
  • De voorstellen van GBR om de oversteek Grote Stern/Bernhardstraat voor mindervaliden aan te passen (klik hier voor de situatieschets) en het initiatiefvoorstel van GBR –voor de aanleg van fietspaden langs de Volgerweg-  worden weer toegevoegd.
  • De (verordeningen van de) adviesraden worden alsnog bekeken.
  • De verstrekking van de notulen en parafenbesluitenlijsten van het dagelijks bestuur aan de deelraad loopt weer weken achter en ze staan nog steeds op de website (een verplichting). Mw. De Sutter zal daarop (opnieuw) actie ondernemen.

Bouwplannen, MFC, De Schans (?), Onderhoud Accommodaties(?), Calandbrug(?) /  commissie geïrriteerd
Mw.  De Sutter heeft opnieuw mondeling het een en ander toegelicht, helaas bleven de Schans, de Calandbrug en het meerjarenonderhoud aan de accommodaties onbesproken. De commissie reageerde geërgerd en wil nu wel eens beleidsstukken ontvangen voorafgaand aan de vergaderingen. Men wil duidelijkheid over de plannen en over voortgang van de verschillende projecten. Erik Nieuwenhuizen van GBR vroeg aanvullend om informatie over de besprekingen met de klankbordgroep van het MFC. Ook de beantwoording op de vragen van GBR uit de raadsvergadering van 30 september zijn nog niet schriftelijk ontvangen. (klik hier voor de vragen) 

Mw. De Sutter vindt dat er nog geen actie ondernomen kan worden. Alle plannen hangen samen met de uitkomsten van het STEC-rapport (nieuw onderzoek naar woningbouwmogelijkheden in Rozenburg) dat het dagelijks bestuur laat uitvoeren. In de commissieronde van november zal dit kunnen worden besproken, ‘alles zal dan duidelijk worden’. De commissie twijfelt daaraan en wil tussentijds toch schriftelijk geïnformeerd worden over de lopende projecten.

GBR vroeg Mw. De Sutter of zij Keyrail al had benaderd voor een bezoek aan Rozenburg vanwege de geluidsoverlast van de Calandbrug, zij had nog geen contact opgenomen maar gaat er werk van maken.

Erik Nieuwenhuizen heeft in de rondvraag aandacht gevraagd voor publiciteit voor de BROEM-dag (opfriscursus autorijden 50-plussers). Ondanks dat de deelgemeente Rozenburg daaraan deelneemt was Mw. De Sutter daar niet van op de hoogte en zij zoekt het uit.

Conclusie van deze avond was dat er weinig tot geen duidelijkheid is gegeven, de hele commissie (met uitzondering van IPR) was daar geïrriteerd over.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.