Verslag commissie Financien okt 2010

Verslag Cie Financiën, Econ.Zaken, Personeel, Communicatie en Systeembeheer (FEPCS) 5 oktober 2010

Rozenburg On(w)ijs, het GBR-initiatief voor een ijsbaan op het gemeenteplein is enorm succesvol gebleken en zal ook de komende jaren doorgang vinden. De eerste editie bleek duurder uit te vallen dan begroot maar bij de evaluatie van de ijsbaan waren er toch voornamelijk positieve geluiden te horen. De PvdA bij monde van Hanny Krul had veel moeite met de dekking uit de NASB-gelden, die speciaal aan sporten en beweging moeten worden besteed. GBR vindt dit nu juist de meest geschikte subsidie om beweging, plezier en actie met elkaar te combineren. De kosten voor de ijsbaan 2010 zijn opgenomen in de deelraadbegroting en de SPAR (Stichting Promotionele Activiteiten Rozenburg) gaat de organisatie geheel voor haar rekening nemen. De samenwerking tussen vrijwilligers, bedrijven en deelgemeente wordt daarmee gelukkig gecontinueerd.

Programma-indeling deelgemeentebegroting 2011
De deelgemeente maakt haar eigen begroting met een andere indeling dan een zelfstandige gemeente. VVD, CDA en IPR hadden geen op- of aanmerkingen. De PvdA vroeg zich af welke programma’s er nu eigenlijk overblijven voor Arie Mol, een van de vragen die Tom de Raaf van GBR ook had. Uiteindelijk heeft GBR zich niet gemengd in deze enigszins onduidelijke discussie maar voor de PvdA (Hanny Krul) was dit een heikel punt waar het laatste woord nog niet over gesproken is. De werkzaamheden van Arie Mol komen in het overzicht spaarzaam tot uiting. Bij het MFC wordt mevr. De Sutter genoemd met de aanvulling ‘is IFR’. Tom de Raaf wilde graag weten of Mevr. De Sutter beslissingsbevoegd is over de IFR-gelden of niet. Helaas werd dit een onduidelijke discussie en kwam er niet echt een antwoord. Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 28 oktober.

Begroting 2010 (de ontvlechting van gemeente naar deelgemeente)
Tekort?!
Het jaar 2010 is al bijna om maar eindelijk is er dan een begroting voor de deelgemeente.Bij de presentatie bleek dat er een tekort is van meer dan een miljoen euro. Wel heel apart als je bedenkt dat in het hoofdlijnenakkoord met Rdam vastligt dat er voor de Rozenburgers niets verandert. Daar klopt iets niet!!  In de deelraadbegroting 2010 zijn geen nieuwe beleidskeuzes verwerkt, er is dus geen verschil in beleid, maar wel een tekort op de begroting. 
De deelgemeente Rozenburg krijgt dus óf te weinig óf heeft recht op meer. Als er werkelijk sprake zou zijn van een tekort moet de gemeente Rotterdam dit bijpassen.

Nog een verschil?!  NIET betalen uit IFR!
Bij de overdracht van Rozenburgse bezittingen ontstaat er nóg een verschil. De voormalige gemeente Rozenburg paste een andere rekenmethode toe voor eigendommen van maatschappelijk nut (voorbeeld: de rioleringen) dan Rdam. Dit zou neerkomen op € 4,3 miljoen in het nadeel van Rozenburg en moet volgens de heer Zeegers nog uitonderhandeld worden met Rdam. Zeegers gaf tevens aan dat wanneer Rdam niet akkoord gaat, het verrekend zal worden met het IFR (de spaarpot van Rozenburg). GBR vindt dit onacceptabel en Tom de Raaf heeft gezegd dat de Rozenburgers hier absoluut niet de rekening van mogen betalen of nadeel van mogen ondervinden. De nieuwe deelgemeente kan er namelijk NIETS aan doen dat Rdam er een andere rekenmethode op nahoudt.

Vragen van GBR
GBR heeft 3 pagina’s met vragen overhandigd die vóór de deelraadvergadering van 28-10-2010 beantwoord moeten zijn. De heer Zeegers gaf aan dat het al erg druk is maar hij zou ‘zijn best doen’. Hij was blij met de uitwerking en vroeg of GBR hem niet kon helpen met de begroting 2011 (klein sneertje). Hierop antwoordde Tom de Raaf dat GBR altijd verantwoordelijkheid oppakt en meedenkt. Ook de begroting van 2011 zal kritisch bekeken worden en waar nodig zal GBR vragen stellen.

Afspraak is afspraak!
Aan het eind van de discussie vroeg Tom de Raaf of de deelraad de begroting 2010 wel definitief kan vaststellen met een tekort van meer dan een miljoen euro terwijl er ook nog over diverse punten onderhandeld wordt met Rdam. De heer Zeegers gaf aan dat hij probeert om over de meeste punten in het hoofdlijnenakkoord te onderhandelen en dat de positie van de deelgemeente Rozenburg door de afspraken in het akkoord wel sterk staat. De uitspraken van de heer Zeegers kwamen niet als stevige taal over. Dat vond de commissie ook en steunde de uitspraak van GBR: daarover hoeft niet onderhandeld te worden, afspraak is afspraak en die kom je na!!” Dit voorstel gaat ook als bespreekstuk naar de raad van 28 oktober.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.