Begroting 2010- afgekeurd door GBR en CDA

De eerste deelgemeentebegroting (2010) is in de deelraad besproken en vastgesteld, de raadsleden van GBR en CDA stemden tegen het voorstel. Beide partijen vinden het onverantwoord en ongelooflijk dat het Dagelijks Bestuur een niet sluitende begroting met een tekort van meer dan een miljoen euro durft te presenteren. Onderstaand een samenvatting van het betoog van GBR-fractievoorzitter Paméla Blok:

“Een begroting van 7 miljoen  met  tekort van 1.2 miljoen, maar waar dat bedrag vandaan moet komen is nog onbekend 

GBR is teleurgesteld in Dagelijks Bestuur dat niet in staat is om  een complete, sluitende begroting in elkaar te sleutelen. Met de door hen zelf geroemde gezamenlijke ervaring  van dit DB hadden wij daar toch wel wat meer van verwacht.  

GBR werkt zakelijk en positief mee in de deelraad maar blijft kritisch, dat mogen de Rozenburgers verwachten. We stelden 35 vragen over het stuk en hebben diverse suggesties gedaan maar de hamvraag is: moet de deelraad dit wel vaststellen? Een achteraf-begroting met  nog twee maanden te gaan in 2010. Is dit niet onzinnig en alleen voor de vorm?

De zogenaamde  voordelen van Rotterdam zijn  voorlopig onzekerheid en onduidelijkheid. Meer dan 1 miljoen tekort; als Rotterdam niet betaalt, moet Rozenburg dat bedrag bezuinigen met nog maar een krappe 7  miljoen te besteden?

Er is geen nieuw beleid gemaakt dus volgens het hoofdlijnenakkoord KAN er helemaal geen financieel tekort zijn. Alles is gebaseerd op de afspraken en de begroting uit 2009-2010.

Maar het DB lijkt te twijfelen over wie het verschil van 1.2 miljoen moet betalen. Moet de Rozenburger het gelag  betalen door een greep uit de eigen spaarpot? GBR is daar duidelijk over.  Het is volstrekt onacceptabel dat een tekort uit het IFR wordt betaald!

“Meer doen met minder geld” zegt Rotterdam in haar collegeprogramma, maar dat geldt toch zeker NIET voor Rozenburg. Toen de fracties uit Rotterdam op bezoek kwamen in Rozenburg zeiden ze : ‘wij houden woord en we komen de afspraken na’, de VVD  was er het stelligst in. Nu zal blijken of dat verkiezingskletspraat was. Voor GBR  staat vast: Afspraak is afspraak  en wij houden Rotterdam daaraan, het tekort móet door Rotterdam worden vereffend.

Maar gelukkig hebben wij een gepokte en gemazelde bestuurder in de gelederen en toevallig gaat hij over de centen. ‘Zeegers gaat u helpen in Rotterdam ‘ is een belofte uit de verkiezingscampagne van de VVD. Belofte maakt schuld  en de Rozenburgers mogen verwachten dat het DB het met Rotterdam gaat regelen. 
Nu moet blijken dat de goede contacten van VVD en PvdA op Coolsingel wat waard zijn.

GBR stemt niet in met het begrotingsvoorstel voor 2010, het is onverantwoord. We hebben geen idee wat dit ongedekte tekort de Rozenburgers zal voorschotelen. De lasten voor onze inwoners stijgen flink door de herindeling,  dat is al triest genoeg. GBR kán en wil geen verantwoording nemen voor nog  eens 1.2 miljoen daarbovenop, het is een extra open einderegeling waar de Rozenburger voor  opdraait.

Rozenburg mag niet de dupe worden van een financieel herindelingsspelletje dat voor het eerst in Nederland gespeeld wordt. Bewindslieden bestempelen het als uniek in Nederland, in het bijzonder vanwege de financiële afhandeling midden in een begrotingsjaar. Zij schijnen het leuk te vinden om daar opmerkingen over te maken maar Rozenburg zit met de gebakken peren en de Rozenburgers schieten er geen euro mee op”.

Op 4 november a.s. vindt de bespreking plaats van de begroting voor 2011, aanvang 17.00 uur in het gemeentehuis. Het is openbaar en iedereen kan inlopen en meeluisteren. Komt u vroeg dan kunt u (gratis) om 18.15 uur een hapje mee eten, wel even voor 2 november opgeven bij de servicebalie op tel.nr. 0181-488800

De agenda

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Bepalen volgorde stemmingen
  4. Spreekrecht publiek
    Conform art. 20 van het reglement van orde kunnen burgers inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier.
  5. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2011


Rozenburg weer zelfstandig?

Rozenburg weer zelfstandig of foutje in het Algemeen Dagblad ? (door Paméla Blok)

Een bericht met een knipoog 😉  

 

Brandweer vreest bezuinigingen

De Gezamenlijke Brandweer (GB) vreest de bezuinigingsplannen die op stapel staan.
De GB bewaakt ook de Rozenburgse veiligheid en Gemeentebelangen Rozenburg volgt de ontwikkelingen op de voet.

Lees hieronder een bericht van RTV-Rijnmond.

Om het geluidsfragment te beluisteren van het interview met Carlo Bakker van de GB klik hier 

———————————————————————————————————————————————


Bron: Rijnmond.nl

26 oktober 2010

Personeelsleden van de Gezamenlijke Brandweer in onze regio trekken aan de bel. De bedrijfsbrandweer krijgt te maken met bezuinigingen, maar is bang dat daardoor de veiligheid in het geding komt.
Een van de plannen is bijvoorbeeld om minder brandweermannen op een spuitwagen te laten mee rijden. Dat aantal zou omlaag moeten van zes naar vier. De Gezamenlijke Brandweer wordt vooral ingezet bij bedrijven in het haven- en industriegebied.

Carlo Bakker van de Gezamelijke Brandweer denkt dat het terugbrengen van het aantal brandweerlieden op een wagen gevolgen heeft voor de snelheid waarbij bij een incident kan worden ingegrepen.

De gezamelijke brandweer zou het liefst zien dat de jaarlijkse contributie omhoog gaat van de bedrijven waarvoor de brandweer klaarstaat. De meeste bedrijven vinden dat idee maar niets.

Klik hier voor de website van de Gezamenlijke Brandweer.

Opheffing Deelgemeenten?

Opheffing deelgemeenten – kabinetszwaard van Damocles voor Rozenburg? (met filmpje van de NOS)

De plannen van het kabinet Rutte voor het opheffen van de deelgemeenten komt voor Rozenburg wel op een heel vervelend moment. Er wordt nog volop gewerkt aan het proces om van zelfstandige gemeente deelgemeente te worden. Na een verhitte discussie over het opheffen van de zelfstandige gemeente, met als resultaat de toetreding tot de verzameling deelgemeentes van Rotterdam, hangt er opnieuw een zwaard van Damocles boven Rozenburg.

In de discussie over de herindeling heeft GBR er altijd op gewezen dat elke gemeenteraad van Rotterdam zou kunnen besluiten om de deelgemeenten op te heffen. (zie ook ons dossier herindeling en het hoofdstuk ‘voordelen-nadelen’ op pagina 3+4 van onze brieven aan 2e en 1e Kamer)
De beslissing om deelgemeente te worden zou dus voor Rozenburg een groot risico inhouden. Rotterdam heeft in alle toonaarden ontkend dat er plannen zouden zijn om de deelgemeenten op te heffen.
 

Helaas heeft het nieuwe kabinet nu plannen gelanceerd om te snijden in de deelgemeenten. De gemeentewet moet hiervoor aangepast worden, dit gaat naar verwachting wel een aantal jaren in beslag nemen.

Terugkijken op de gevolgde herindelingprocedure en de genomen besluiten is zinloos, de herindeling is een feit. “Eens of oneens” met de deelgemeenten is voor Rozenburg ook geen punt van discussie meer. De verantwoordelijkheden die Rozenburg als deelgemeente heeft, geeft de inwoners toch nog een beetje invloed op lokale zaken. GBR constateert dat met deze kabinetsplannen Rozenburg wel eens op heel korte termijn volledig beroofd kan worden van invloed van de inwoners op dat lokale beleid.

GBR heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente gevraagd om het Rotterdamse standpunt op te vragen. De partijen in de deelgemeente wilden liever even afwachten tot er meer bekend is over de kabinetsplannen. Verantwoordelijk wethouder Mw. Kriens denkt daar hetzelfde over, ze spreekt dat uit in het bijgevoegde filmpje van de NOS. Aan het woord komen ook deelraadsvoorzitter Markerink van Overschie en Leefbaar Rotterdam raadslid Simons.

 

Website NOS, 23 oktober 2010: Het kabinet Rutte wil fors snijden in overbodige bestuurslagen. 

Hoog op het wensenlijstje staat het schrappen van deelgemeenten en deelraden. 

Dat leidt tot onzekerheid in Amsterdam en Rotterdam, waar sommige deelgemeenten net zoveel 
inwoners tellen als een middelgrote stad. 
Een reportage over de deelgemeenten met Rotterdam-Overschie als voorbeeld.

 

klik voor het filmpje op de link:       http://nos.nl/l/tcm:5-828537

 

 

Decibel meet zelf lawaai Calandbrug

Eindelijk is het continue meetsysteem operationeel!!

Decibel kan zelf metingen verrichten naar de overlast van de treinen op de Calandbrug.
(zie ook de opmerking van Decibel onder dit artikel)

Nu zal onomstotelijk blijken wat de effecten voor Rozenburg zijn van het treinverkeer dat over de Calandbrug rijdt. Het geluidsniveau, de snelheid van de treinen, de hoeveelheid wagens en de rijrichting wordt gesignaleerd maar ook de invloed van het weer en zomer/wintersituatie wordt vastgelegd en de uitkomsten kunnen vergeleken worden. Klik hier voor het artikel uit het AD van Theo Teitsma


Loek Jansen van de werkgroep ( en niet actiegroep) Decibel reageert (mede namens Joop Mookhoek) op het artikel:

‘De inhoud is niet geheel afkomstig van Decibel. Joop Mookhoek werd gebeld door het AD met wat vragen. Het gesprek heeft ongeveer 1,5 minuut geduurd en er zijn geen concrete zaken naar voren gebracht. De inhoud van dit artikel is de verwoording van de auteur. We zijn momenteel aan het testen, maar de meetset is nog niet geheel operationeel. Waarvan akte, het zou mensen op het verkeerde been kunnen zetten’.

 

GBR bij iWAP en nieuwbouw Nachtegaallaan

GBR bij  iWAP en bouwproject Nachtegaallaan
(afkortingen worden verduidelijkt in de uitleg hieronder)

De raadsleden en burgercommissieleden van Gemeentebelangen Rozenburg zitten niet stil. Ook als raadsleden van een oppositiepartij zijn wij zoveel mogelijk aanwezig bij zaken die de Rozenburgers aangaan. Vorige week hebben wij weer diverse bijeenkomsten bijgewoond,
op maandag en woensdag het Opzoomeren 
en de Wabo-bijeenkomst in Delfshaven, ( meer informatie zie actueel op de home-pagina) 
op donderdag en vrijdag waren wij bij de iWAP op het stadskantoor en de bouwlocatie aan de Nachtegaallaan :

iWAP– Donderdagavond 14 oktober was er een bijeenkomst van de deelgemeente met het zogenaamde “maatschappelijk middenveld”. Verenigingsleven, stichtingen, wijkvertegenwoordigers, politie, jongeren- en ouderenwerk, kerkgenootschappen en ondernemers waren uitgenodigd om het integraal wijkactieprogramma (iWAP) voor te bereiden. Rond vier hoofdthema’s ( sociaal, fysiek, veilig en economie) werd een discussie gevoerd over wenselijkheden en ergernissen. Circa 15 politici waren als toehoorders aanwezig, zij namen geen deel aan de discussies. De opkomst van de organisaties viel een beetje tegen, er hadden slechts 13 mensen gehoor gegeven aan de oproep die, zoals in de gesprekken bleek, ook  wel een beetje laat verstuurd was. De vraag die de politici zich zullen stellen bij de vaststelling van de iWAP is of de uitkomsten representatief zijn voor de mening van de Rozenburgse bevolking.

Nieuwbouw-Vrijdag 15 oktober was de eerste ‘grondplaatlegging’  van het bouwproject Nachtegaallaan. De 17 woningen aan de Aalscholver zijn bijna allen verkocht, een mooi resultaat in de huidige woningmarkt. De Rotterdamse wethouder Karakus bediende de knoppen van de hijskraan terwijl Mw. De Sutter samen met de ontwikkelaar, de heer Van Erk, een grondplaat op de juiste plaats manoevreerde. Het passen en meten nam enige tijd in beslag,  volgens de heer Karakus lag dat niet aan zijn vakmanschap maar had hij de collega’s expres een beetje laten aantobben.

 

GBR bij Opzoomeren en WABO

GBR bij Opzoomeren in de Rozet en WABO in deelgemeente Delfshaven
(afkortingen worden verduidelijkt in de uitleg hieronder)

De raadsleden en burgercommissieleden van Gemeentebelangen Rozenburg zitten niet stil. Ook als raadsleden van een oppositiepartij  zijn wij zoveel mogelijk aanwezig bij zaken die de Rozenburgers aangaan. Vorige week hebben wij weer diverse bijeenkomsten bijgewoond, hieronder meer over het Opzoomeren op maandag en de Wabo op woensdag.

(Een verslag van de iWAP-bijeenkomst op donderdag en de openingshandeling van de nieuwbouwlocatie Nachtegaallaan
op vrijdag vindt u bij actueel op de home-pagina van deze website)

Opzoomeren– Op maandagavond 11 oktober was er in de Rozet een bijeenkomst voor de deelnemers aan de Opzoomeracties in de wijken. Vertegenwoordigers van diverse groepen bewoners kunnen begeleid worden bij de door hen zelf georganiseerde straatactiviteiten. Ook worden diverse materialen ter beschikking gesteld. Stichting ‘Opzoomer Mee’ is door de deelgemeente ingehuurd om die begeleiding te bieden. De eerstvolgende activiteiten zijn ‘Halloween’ en ‘Kerstboom in de straat’.

WABO– Woensdagavond 13 oktober was er in de deelgemeente Delfshaven een bijeenkomst over de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Vanaf 1 oktober worden alle vergunningen die met omgeving te maken hebben (kappen, bouwen, verbouwen enz.) getoetst aan deze wetgeving.  Rozenburg heeft er niet veel meer mee te maken, de dienst stedenbouw en volkshuisvesting (dS+V) van Rotterdam is namelijk  belast met de uitvoering.

De wet is nu al ingegaan en er hoeft nu maar 1 vergunning te worden aangevraagd terwijl er vroeger 3 of 4 vergunningen nodig waren. Omdat de stad hierdoor geld misloopt moet de Rotterdamse raad nog instemmen met een verhoging van de leges met ca. 20% . De Wabo moet het makkelijker maken voor grote(re) projecten maar het lijkt erop dat het voor de doorsnee burger die gewoon zijn schuurtje wil renoveren een hele toer te gaan worden. Per 1 januari zal de website voor het aanvragen van vergunningen pas volledig operationeel zijn, in de aanloopfase van oktober tot januari zou dat wat problemen kunnen opleveren.

 


Lokalo’s geen subsidie, anderen 15 milj. p.jr

Lokale partijen geen subsidie, anderen 15 miljoen per jaar (door Paméla Blok)
In
 Binnenlands bestuur  van 13 oktober 2010 las ik een bericht over oneerlijke verdeling van subsidiegelden. Ik ben het helemaal eens met de inhoud, óf iedere partij subsidie óf geen subsidie. Dat laatste levert overigens een behoorlijke besparing op voor de staatsuitgaven.

Lokale partijen vragen de rechter om partijsubsidies te verbieden. ‘Als wij geen subsidie krijgen, mag je de landelijke partijen ook geen subsidie geven.’ De vereniging van lokale partijen en de Staat staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar in hun geschil over partijsubsidiëring.  ‘Als wij geen subsidie krijgen, mag je de landelijke partijen ook geen subsidie geven,’ zeggen de lokale partijen. De staat geeft geen krimp. 
Jaarlijks krijgen politieke partijen ruim 15 miljoen euro subsidie. Dit geld komt terecht bij de landelijke politieke partijen. Lokale partijen zijn uitgesloten. ‘Dat is onterecht. De ongelijke kansen op lokaal niveau worden hierdoor verscherpt. Dat levert strijd op met het beginsel van gelijke kansen,’ meent de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen. lees het hele bericht en hoe GBR dat aanpakt
 
gemraadsverk 2010 vedeling partijen

Schakel stopt publicatie politieke items GBR

Politiek nieuws van GBR niet meer in Schakel en voortaan alleen op eigen website
 

 

In de afgelopen jaren heeft GBR veel krantenstukjes geschreven voor ‘De Rozenburgse Courant/ De Schakel’. 

Informatief, politiek maar ook uitnodigingen voor de openbare bijeenkomsten die wij organiseerden. 

De redactie van ‘de Schakel’ heeft ons laten weten politieke stukjes niet meer te plaatsen. 

Dit geldt voor alle politieke partijen.
Alleen in verkiezingstijd wordt de gelegenheid geboden om politieke stukjes aan te bieden.

De algemene informatie van GBR wordt volgens de redactie van de plaatselijke krant nog wel geplaatst.

De eigen medewerkers van ‘de Schakel’ doen verslag van de Rozenburgse commissie- en raadsvergaderingen. 
Het is dus voor GBR niet meer mogelijk om op deze verslagen te reageren in ‘de Schakel’.
Ook reacties van GBR op publicaties van onze politieke collega’s zijn niet meer mogelijk.
‘De Schakel’ heeft hier met haar plaatsingsbeleid een streep door gehaald. 


Voor standpunten en politieke informatie kunt u dus terecht op de websites van de verschillende politieke partijen.
Via het tabblad Links 
zijn de sites van onze collega’s in de Rozenburgse politiek gemakkelijk te bezoeken.

 

Boottocht Hist.Ver.’Oud-Rozenburg’

Boottocht jubilerende Historische Vereniging (door Erik Nieuwenhuizen/Paméla Blok)
Op zaterdag 2 oktober 2010 vierde de Historische Vereniging “Oud-Rozenburg” haar 25-jarig jubileum. Ca. 330 leden van de vereniging, uit alle delen van Nederland, scheepten zich in voor een rondvaart van bijna 4 uur rondom (oud-) Rozenburgs grondgebied. Vanuit Spijkenisse ging de tocht over de Oude Maas, de Nieuwe Waterweg, het Calandkanaal, de Brittanniëhaven en via het Hartelkanaal weer terug naar Spijkenisse. lees meer……