Vragen aan DB voor raad 30-9

Vragen van GBR voor het vragenhalfuur van de vergadering van de deelraad van Rozenburg op 30 september 2010

1. Nieuw programma van eisen (PVE) voor MFC en consequenties/vertraging
In de commissie VAV deelde de portefeuillehouder de commissie mee dat besloten is om voor het MFC een nieuw progamma van eisen  op te laten stellen.
–   Waarom is de deelraad niet geïnformeerd over de plannen, kaderstelling en opdrachtverlening?
–   Welke kosten zijn met dit extra onderzoek  gemoeid?
–   Het MFC  zou worden opgeleverd  in 2013. Welk vertragend effect heeft dit onderzoek op de geplande ontwikkeling ?

2. Heropening Nieuwe Schans, herinrichting gebied en financiering MFC
De Nieuwe Schans wordt tijdelijk heropend
–   Wanneer wordt een exploitatieplan voor De Schans aan de deelraad gepresenteerd?

In perspublicaties lezen wij dat portefeuillehouder Zeegers overweegt “ de Nieuwe Schans”  te behouden.
–   Is deze informatie correct?
Zo ja:    
–  
Wanneer wordt planvorming/kaderstelling aan de deelraad voorgelegd?
–   Welke consequenties heeft dit voor de geplande herinrichting van het gebied en voor de financiering van het MFC

3. Herinrichting Raadhuisplein aangepast?
I
n de bijeenkomst van 15 september 2010 over de plannen van het Raadhuisplein is onduidelijkheid ontstaan over de status van de door de raad vastgestelde inrichtingsplannen en met name over het behoud van de vrijstaande gebouwen/kiosken. Er  werd op vragen van een van de eigenaren aangegeven dat de herinrichting volledig in samenspraak met de klankbordgroep tot stand komt en dat alle mogelijkheden nog open zijn.
–   Is besloten tot aanpassing van het inrichtingsplan en zo ja welke aanpassing betreft dit?

De fractie van GBR verzoekt het DB om de genoemde zaken ten behoeve van de deelraad tevens schriftelijk uit te werken voor  de commissieronde in oktober en aan te vullen met de recente stand van zaken.

Proefsluiting Maeslantkering

Maeslantkering dicht voor test  (bron Rijnmond.nl)

 

25 september 2010

Rijkswaterstaat heeft zaterdagmiddag omstreeks vier uur de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg voor een test gesloten. De grootste waterkerende deuren van de wereld blijven tot zondagochtend vier uur dicht.

Volgens Rijkswaterstaat is de sluiting probleemloos verlopen. Ongeveer duizend belangstellenden keken toe.

Tegelijkertijd met de Maeslantkering sloot ook de Hartelkering bij Spijkenisse. De test, die elk jaar wordt gedaan, markeert het begin van het stormseizoen. Dat loopt van 1 oktober tot 15 april.

De Maeslantkering bij Hoek van Holland werd in 1997 geopend. Tijdens een stormvloed kan in één keer de Nieuwe Waterweg worden afgesloten. Samen met de Hartelkering beschermen de waterkeringen ongeveer 1,5 miljoen mensen achter de dijken tegen het water.

De Maeslantkering werd in november 2007 voor het eerst en laatst gebruikt bij stormachtig weer. Zaterdag werd ook het vernieuwde Keringhuis, het informatiecentrum over het waterbeheer in Zuid-Holland, geopend.

 

Klik op deze link  voor een filmpje; 

 kies  

Maeslantkering         en dan werking    

( http://www.keringhuis.nl )

 

 

Overlast en werk aan Calandbrug

Op de website van de deelgemeente hebben wij de volgende informatie gevonden :

20 september 2010 | Deelgemeente Rozenburg | nieuwsbericht

Rijkswaterstaat is 13 september gestart met de renovatie van het stalen rijdek van de Calandbrug. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn nodig om de kwaliteit van het rijdek in stand te houden. In het staal is vermoeiing opgetreden als gevolg van een sterkere groei van het autoverkeer en zwaardere belasting door vrachtverkeer dan destijds tijdens de bouw kon worden voorzien. Tot 1 november wordt er dag en nacht gewerkt aan de Calandbrug. Door onder andere las- en slijpwerkzaamheden aan het staal kan geluidshinder ontstaan.
Geluid tijdens de werkzaamheden
Rijkswaterstaat probeert de hinder voor omwonenden te beperken door de werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken zoveel mogelijk overdag en aan het begin van de avond te laten uitvoeren. Ook worden de avonden in het weekend én de zondag zoveel mogelijk ontzien. Desondanks kunnen omwonenden de gehele week door in de avond en nacht geluidshinder waarnemen.

lees meer: 

 

Klankbordgroep bij Huntsman

Op 20 september bracht de klankbordgroep “Veilig werken en Wonen” een bezoek aan Chemiebedrijf Huntsman. Ook GBR was daarbij natuurlijk aanwezig. Met de bus werd een gezelschap van ca. 50 personen naar de locatie aan de Merseyweg vervoerd. 

Ontvangst, presentatie en rondleiding
Na de ontvangst met koffie en wat lekkers presenteerde bedrijfsdirecteur Max van der Meer een aantal aspecten van het bedrijf. Niet alleen het ‘product’ kwam onder de aandacht maar ook de maatschappelijke betrokkenheid en nieuwe ontwikkelingen. Het telen van groenten en planten op schuim waar Huntsman de grondstoffen voor levert is een innovatieve manier van kassenteelt die voor de toekomst grote beloftes inhoudt.


Opvallend was het cadeaupakket dat elke deelnemer ontving. Een tas met bedrijfsinformatie van Huntsman maar ook een verzameling groentes die op de innovatieve schuim-bodem geteeld is werd aan iedere bezoeker overhandigd. Inclusief een recept was dit een verrassend cadeau van een bedrijf dat toch als chemiegigant bekend staat. De gezonde inhoud staat op onderstaande foto:

huntsman klein

Na een rondleiding door enthousiaste werknemers over het fabrieksterrein en een bezoek aan de laboratoria ging het gezelschap terug naar Rozenburg.

Vragenrondje bedrijven
In de brandweerkazerne werd het programma afgesloten met een vragenrondje en informatie over overlast die de afgelopen drie maanden werd gemeld bij de DCMR. Rozenburgers hebben de laatste weken last van de werkzaamheden aan de Calandbrug die dag en nacht doorgaan. Vooral het geluid van luidsprekers is enorm hinderlijk. DCMR zal nogmaals onderzoeken wie handhavend kan optreden, zij zijn hier namelijk niet de juiste instantie voor. De deelgemeente zal ook extra inspanningen doen om de overlast terug te dringen.

Jaarrekening- speculaties of kennis?

Het jaarverslag van de gemeente Rozenburg is opgemaakt en gecontroleerd door de accountant. Rotterdam zal voor het eerst de jaarrekening vaststellen. Er is een klein overschot voor de deelgemeente. De gegevens in de jaarrekening komen voort uit beleid dat door de vorige coalitiepartners is gevoerd en waar de gemeenteraad besluiten over nam.

De wethouders zijn gestopt, het werk is in april overgedragen aan het nieuwe dagelijks bestuur van Rozenburg.  In juli 2010 is het accountants-
onderzoek gestart en in september werd het gepresenteerd.

De accountant heeft kritische kanttekeningen gemaakt. Niet over de uitgaven maar over de procedure van aanbesteding, de benodigde informatie was niet altijd voorhanden. Bij wie is de opdracht geplaatst en zijn er wel voldoende offertes gevraagd?

Gebruikelijk is dat als er vraagtekens zijn bij de accountantscontrole de wethouder of dagelijks bestuurder daar informatie over verstrekt. 
Het nieuwe bestuur wil daar geen energie in steken en wil geen moeite doen  om aanvullende informatie te verkrijgen. 
Wij vinden dat jammer.  Even met elkaar om tafel om een aantal vraagtekens op te lossen is toch niet zo’n grote moeite?
Het lijkt er nu op dat de nieuwe coalitie met veel genoegen een beschuldigende vinger opsteekt  zonder echt voor een oplossing te gaan,
“de accountant moet het maar uitzoeken, daar is hij voor”!
Het DB van de deelgemeente Rozenburg lijkt niet geïnteresseerd in oplossingen maar draagt bewust negatieve informatie uit.

De deelraad is niet op de hoogte van de dossiers waar het om gaat en de inhoudelijke constateringen. Maar er worden wel zwartepieten uitgedeeld naar een vorig bestuur en voormalige werknemers. Eigen verantwoording oppakken lijkt er niet bij te zijn.  Als imago zo belangrijk is doe je toch alles voor de uitkomsten? 
Als het resultaat voor de burger zo belangrijk is zou toch de onderste steen boven moeten komen? 

Of zou er (in tegenspraak met het coalitieakkoord) nog een politiek rekeningetje te vereffenen zijn………

Lees meer (concept-accountantsverklaring)…..

Lees meer (persinformatie)…..

Lees meer (specifieke informatie) …..

 

GBR bij info-avond Raadhuisplein

15-09-2010: Informatieavond belanghebbenden Raadhuisplein.

Marjon McElligott en Johan de Groot woonden namens GBR de informatiebijeenkomst voor de belanghebbenden van het Raadhuisplein bij. De opkomst voor de avond was enigszins teleurstellend, wel waren diverse groeperingen vertegenwoordigd te weten bewoners/huurders/eigenaren van woningen, winkeliers, vastgoedeigenaars etc.

Ruud Zeegers verzorgde de inleiding en stak het vorige college een pluim op de hoed voor een goed plan. Het dagelijks bestuur wil dit van harte verder uitvoeren en daarbij de snelheid erin houden.Ton Massaro, projectleider Raadhuisplein, presenteerde namens de deelgemeente Rozenburg de huidige stand van zaken en de te nemen vervolgstappen. Vervolgens presenteerde Jacco van Leeuwen (Stedenbouwkundig bureau Wissing) de plantoelichting. lees meer

rhplein

 

Verdubbeling containervervoer naar Meppel?

‘Containervervoer naar Meppel kan verdubbelen ? ’   (door Paméla Blok)

“In de categorie “leuk bericht en is dit geen grapje?” las ik over een mogelijk aanvullende en interessante oplossing voor het groeiende verkeersaanbod op de A15”.

Meppel – De haven van Meppel kan in de toekomst twee keer zoveel containers uit Rotterdam afhandelen. Nu worden jaarlijks bijna 30.000 containers gelost in Meppel. GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte bespreekt zaterdag 18 september met de Meppeler havenwethouder Ton Dohle een plan om de containeroverslag flink te laten toenemen. lees meer…..

Bezoek van Nieuw-Hoogvliet aan GBR

Nieuw-Hoogvliet is op bezoek geweest bij GBR in Rozenburg. De contacten die GBR met de deelraadsleden van Nieuw-Hoogvliet heeft, dateren uit de tijd dat zij nog deel uitmaakten van de IBP-fractie. Nieuw-Hoogvliet heeft daarna het contact met GBR in stand gehouden. Na een aantal malen in Hoogvliet te zijn uitgenodigd was het nu de beurt aan de GBR-ers om de contacten aan te halen.
Donnie Mees, Jan Koopmans (fractievoorzitter), Edwin Smid (deelraadvoorzitter) en Jan Scholte kwamen voor een tegenbezoek naar Rozenburg. Kennismaking met de deelgemeente en kennisuitwisseling tussen de politici waren de centrale thema’s. Na een gezamenlijke maaltijd op het stadskantoor werd een rondrit door Rozenburg gehouden waarbij heel veel Rozenburgse zaken de revue passeerden. De avond werd afgesloten met een drankje in een van onze Rozenburgse horecagelegenheden. Het was een prima bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is en we hebben weer het een en ander opgestoken van elkaars ervaringen in de politiek.

nh-ers bij gbr

Meer informatie over Nieuw Hoogvliet? Klik hier of kijk bij “links”

Verslag commissieweek september 2010

Verslagen van de gehouden commissievergaderingen:

Klik hier voor de commissie Sociale Zaken en Welzijn

Klik hier voor de commissie Financiën, Economische Zaken, Communicatie etc. 

Klik hier voor de commissie Volkshuisvesting, Algemene Zaken en Verkeer
 

GBR natuurlijk ook bij vrijwilligersdag

Vrijwilligersdag 2010:
kraampjes, gesprekken, verkiezing van de vrijwilliger van 2009, demonstraties en fantastisch weer.
Klik hier voor een foto- impressie van activiteiten  bij de kraam van GBR en op het plein.