Geschiedenis en Missie

GBR – geschiedenis en missie  (vanaf 17 juni 1989)

Gemeentebelangen Rozenburg is in 1989 ontstaan uit onvrede met het gemeentelijke beleid.

GBR was als lokale politieke partij voor het eerst actief bij de verkiezingen van 1990 met als resultaat twee van de vijftien gemeenteraadszetels. De onvrede van de inwoners van Rozenburg met de bestaande politieke partijen vertaalde zich in winst voor Gemeentebelangen. Bij de verkiezingen van 1994 behaalde GBR zelfs zes zetels en de eerste GBR-wethouder werd benoemd.

Het contact met de Rozenburgers werd door de gevestigde, vaak landelijk aangestuurde partijen, niet of nauwelijks in praktijk gebracht . GBR pakte dat anders aan en zocht zelf het contact met de Rozenburgers via de openbare fractievergaderingen, het ombudsbureau en de rechtstreekse contacten tussen raadsleden en de inwoners van Rozenburg. GBR plaatste in de pers diverse aanvullende en corrigerende artikelen op het gemeentelijk beleid omdat vanuit de reguliere politiek niet veel aan voorlichting over de politiek werd gedaan. GBR ontwikkelde en verspreidde zelf diverse huis-aan-huis voorlichtingskranten en financierde ze uit eigen middelen. Als enige politieke groepering houdt GBR vast aan deze manier van voorlichting van de burger en tevens wijdt GBR speciale uitgaven aan verantwoording van de verkiezingsbeloften.

GBR is altijd bereikbaar en bezoeken aan de inwoners zijn een vast onderdeel van de GBR- aanpak. Wensen en problemen worden op wijkbijeenkomsten of bij bezoeken aan bewoners geïnventariseerd en indien mogelijk direct aan de kaak gesteld en opgelost. Diverse wijkverenigingen of bewonersorganisaties zijn ontstaan door de bemoeienis en inzet van Gemeentebelangen Rozenburg. Omdat de wijkorganisaties intussen zelfstandig opereren is de aandacht van GBR voor de inwoners verlegd naar burgeravonden en de GBR-kraam waar alle Rozenburgers welkom zijn. Iedereen kan hier terecht voor informatie over gemeentelijke zaken maar ook voor suggesties of klachten

Bij de servicebalie van de gemeente kan men terecht voor alle vragen, suggesties en klachten maar soms lopen inwoners toch vast ‘in de molen’. Dan kan men zich wenden tot het GBR-ombudsbureau. Het ombudsbureau verleent gerichte ondersteuning waardoor alsnog een oplossing gevonden kan worden of op de juiste aanpak gewezen kan worden.

Bij de verkiezingen van 1998 kwam GBR met vijf zetels in de gemeenteraad en nam deel met twee wethouders in een college met het CDA. Van de verkiezingsbeloften kon 95 % worden gerealiseerd en er is keihard gewerkt aan een aantal basisplannen om een goede toekomst voor Rozenburg te realiseren. Voorbeelden zijn het groenstructuurplan, de revitalisering van industrieterrein De Pothof, nieuwbouwwijk Nachtegaallaan en Meerkoet, plannen voor Rozenstede aan de Zandweg, herstructurering van de wijk De Dalen en een stedenbouwkundige visie voor het Boulevardgebied.

Helaas werd de verkiezingsstrijd in 2002, ondanks de inzet, in het nadeel van GBR beslist. Slechts drie zetels werden behouden en bij de collegevorming werd GBR uitgesloten. Diverse beslissingen van de coalitie GBR-CDA werden teruggedraaid, een afkoopsom werd betaald voor het plan “Rozenstede” en belastingverhogingen (tot meer dan 20%!) doorgevoerd. De invloed van de Rozenburger op politieke besluitvorming werd direct teruggedraaid, de inbreng van wijkverenigingen en belangengroeperingen gereduceerd. Ook het fenomeen besloten vergaderingen werd nieuw leven ingeblazen. GBR is daar fel tegenstander van is. Voorkoken van beleid om later als hapklare brok op te dienen is niet de stijl van GBR.

Tussen 2002 en 2006 is GBR in de oppositie actief geweest om de burgers van Rozenburg te informeren en te betrekken bij beleidsbeslissingen. Rozenstede, centrumplannen, noodschool en centrumschool, bebouwing Molenveld en het bebouwen van de volkstuinen waren de punten die onder andere bij de GBR-informatiekraam onder de aandacht van de Rozenburgers werden gebracht.

Bij de verkiezingen van 2006 hebben de inwoners van Rozenburg ervoor gezorgd dat GBR opnieuw vijf zetels in de gemeenteraad kon innemen. Snelle coalitievorming resulteerde in een samenwerking van CDA (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels) en GBR (5 zetels). De ChristenUnie heeft echter de samenwerking in 2008 eenzijdig beëindigd, de CU-wethouder is verhuisd en de twee raadsleden hebben zich aangesloten bij de oppositie. GBR en CDA vormen vanaf april 2008 met twee wethouders een minderheidscollege dat gesteund wordt door de gehele gemeenteraad. De samenwerkingsovereenkomst blijft inzet voor de jaren 2006-2010 en heeft als speerpunten: bouwen, burgerparticipatie en behoud van groen en voorzieningen.

In 2008 werd een einde gemaakt aan de toekomst van een zelfstandig Rozenburg en werd besloten dat Rozenburg deelgemeente van Rotterdam wordt in maart 2010. Dat gebeurde met een stemverhouding van 8 voor en 7 tegen en zonder de Rozenburgers mee te laten praten, ondanks een verzoek voor een referendum. Ondanks de strijd die GBR tegen deze beslissing heeft gevoerd is tegenhouden onmogelijk gebleken. De leden van GBR hebben de GBR-politici verzocht om niet af te haken en de Rozenburgse belangen te gaan vertegenwoordigen in de toekomstige deelgemeenteraad.

Bij de verkiezingen van 2010 kozen de meeste Rozenburgers weer voor GBR en dat resulteerde in 4 zetels. Ondanks het feit dat GBR de coalitieonderhandelingen kon starten bleek dat – na afronding van twee onderhandelingsrondes – de partijen VVD (2 zetels), PvdA (2 zetels) en IPR (4 zetels) ook met elkaar in bespreking waren geweest. Zij besloten de eerste coalitie van de deelgemeente Rozenburg te gaan vormen. GBR is weer in de oppositierol beland, de geschiedenis van
“jojo-politiek” in Rozenburg herhaalt zich, na vier jaar staat er weer een andere club aan het roer van Rozenburg. Helaas is dit voor de continuering van beleid en projecten niet bevorderlijk, er komen nieuwe plannen maar er worden ook plannen bevroren of afgeblazen. GBR zal de plannen van de nieuwe coalitie kritisch blijven beoordelen en ook de relatie van de nieuwe coalitie met de inwoners scherp in het vizier houden. De belofte is namelijk dat alles in samenspraak met de burgers tot stand zal komen……….

GBR gaat door, voor Rózenburg en samen met de Rozenburgers !

Wat is Gemeentebelangen Rozenburg?

Gemeentebelangen Rozenburg is een belangenvereniging met als doel 
het behartigen van de belangen van de inwoners van Rozenburg.

Actieve GBR-leden werken dagelijks aan verbetering van het woon- en leefklimaat in en om Rozenburg. Zij bezoeken de inwoners, organiseren informatieavonden en staan met de GBR-informatiekraam op diverse plaatsen in het dorp. Ook houden zij openbare vergaderingen waar elke Rozenburger zijn mening kan geven en/of vragen kan stellen over politiek en over Rozenburgse aangelegenheden.

 • raadsleden altijd aanspreekbaar en bereikbaar
  De fractieleden van Gemeentebelangen behartigen in de deelgemeenteraad en elders de belangen van de Rozenburgers maar er kunnen vragen blijven. Daarom zijn onze raadsleden en burgercommissieleden zowel telefonisch als via e-mail en post te bereiken.
   
 • eigen ombudsbureau
  Gemeentebelangen Rozenburg heeft een eigen Ombudsbureau, waar vragen, problemen en klachten worden behandeld. Het gaat dan in het bijzonder om zaken waar men elders niet of onvoldoende gehoor voor krijgt of bij geholpen wordt.
  Contactpersoon voor het ombudsbureau is Marjon McElligott. Uw vragen per email kunt u richten aan:[email protected] onder vermelding van ‘ombudsbureau’.
   
 • eigen website
  De activiteiten van Gemeentebelangen Rozenburg zijn te volgen via internet. Achtergrondinformatie, het beleidsprogramma van GBR en de actuele informatie betreffende het werk van de deelgemeenteraadsleden is hier te vinden.
   
 • voorbereiding en besluitvorming  in drie stappen (werkgroepen, commissie- en raadsvergaderingen)
  Stap 1:
  De standpunten van GBR worden vooraf voorbereid in de GBR-werkgroepen; geïnteresseerden en specialisten discussiëren mee over de onderwerpen die in de deelraadscommissie aan de orde komen. Zo adviseren zij de deelgemeenteraadsleden en burgercommissieleden over de in te nemen standpunten.

  Stap 2:
  In de deelgemeenteraadscommissies wordt de besluitvorming van de deelgemeenteraad voorbereid. Burgercommissieleden hebben ook zitting in commissievergaderingen en verwoorden samen met de deelgemeenteraadsleden de standpunten van Gemeentebelangen Rozenburg. Burgercommissieleden nemen volledig deel aan de beraadslaging maar hebben geen stemrecht in de deelraad.

  Stap 3:
  In de deelgemeenteraadsvergadering worden de uiteindelijke besluiten genomen. De gekozen raadsleden (4 namens GBR; in totaal zijn er 13 raadsleden in de deelgemeenteraad)  hebben stemrecht en bepalen mee of een voorstel wordt goedgekeurd. De voorbereiding van de deelgemeenteraadsvergadering door GBR is openbaar. Elke Rozenburger wordt van de openbare vergaderingen via de krant op de hoogte gesteld. Iedereen is welkom om vooraf mee te praten of informatie te verkrijgen over de besluiten die door de deelgemeenteraad genomen gaan worden.