Tegen besluit openhouden Schans.

Ik zou het kort kunnen houden en zeggen: onverantwoord, onnodig en onjuist, wij zijn tegen!

Maar dit besluit is te veelzeggend om het daarmee af te doen. De manier waarop door een aantal fracties over zo’n groot bedrag aan gemeenschapsgeld wordt beslist is niet de onze. We hebben het hier niet over ons eigen zakgeld maar over geld van de burger dat wij in handen gesteld krijgen om zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.

Lees verder…

Tegen besluit openhouden Schans

 

Betoog Pamela Blok (GBR) op 29 oktober 2009 tegen krediet 4 ton voor de Schans:

Ik zou het kort kunnen houden en zeggen: onverantwoord, onnodig en onjuist, wij zijn tegen!

Maar dit besluit is te veelzeggend om het daarmee af te doen. De manier waarop door een aantal fracties over zo’n groot bedrag aan gemeenschapsgeld wordt beslist is niet de onze. We hebben het hier niet over ons eigen zakgeld maar over geld van de burger dat wij in handen gesteld krijgen om zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.

Wij zijn het eens met het college, dit is een onverantwoorde investering . De exploitatie van de Schans is al jaren niet rond te krijgen, het pand heeft een boekwaarde van nulkomma nul en het gebouw moet gesloopt worden. De raad zelf heeft besloten dat er op de locatie moet worden terugverdiend voor financiering van het MFC. Elke euro die je daarin stopt is dus weggegooid geld en het gaat nu zelfs over een complete renovatie.

De berekeningen die door bureau Asset gemaakt zijn voor de aanpassingen en investeringen in de onderwijshuisvesting waren eerder zonder commentaar een hamerstuk in deze raad. Het is ronduit ongeloofwaardig dat daarentegen alle berekeningen over de Schans , door datzelfde bureau gemaakt, ter discussie worden gesteld in deze raad.

In december 2008 hebben wij als raad besloten om de Schanslocatie versneld te gaan ontwikkelen. Voor de 5 verenigingen die de Schans toen gebruikten is een alternatieve locatie gezocht en gevonden. We hebben de beschikking over De Rozet, Woutershof, Ontmoeting, oefenruimtes in de Elzenlaan en aan de Laan van Nw Blankenburg. Voor de meerkosten van de verhuizing etc. is het onderhoudsbudget 2009 van de Schans door deze raad ter beschikking gesteld.

De meerderheid van deze gemeenteraad, ja, weer de kleinst mogelijke meerderheid, kiest er nu voor om het besluit terug te draaien en daaraan wordt 400.000 euro besteed.

Als de raad het college opdraagt om voor de verenigingen een tijdelijke oplossing te zoeken dan kan het toch niet zo zijn dat er voor 1 vereniging een uitzondering wordt gemaakt en de hele zaak weer wordt teruggedraaid? En toch helemaal niet als die vereniging zelf zich open stelt voor alternatieven? Naar onze mening was er ruimte voor overleg. Er is zelfs gesproken over aanpassing van de tijdelijke locatie als oefenruimte en voor de uitvoeringsavonden waren ook alternatieven bespreekbaar.

TOT de politiek zich ermee ging bemoeien, de redelijkheid verdween al snel en toen was er geen weg meer terug. 4 ton of niet. De betrokken vereniging is dat niet aan te rekenen. Is dit een voorbeeld van betrouwbare politiek? Eerst op verzoek van de raad laten verhuizen waarvoor zelfs extra geld beschikbaar is gesteld en daarna gewoon weer terugdraaien?

Een gemeenteraad moet haar verenigingsleven gelijkwaardige kansen bieden en met de ontwikkeling van het MFC wordt daaraan tegemoetgekomen Wij hebben als gemeenteraad een verantwoording naar alle Rozenburgse verenigingen, zij verdienen het om op dezelfde manier behandeld te worden. Maar hoe kunnen wij dit besluit verantwoorden naar de andere verenigingen?

En hoe zit het met de verantwoording naar onze andere burgers? GBR klopt bijvoorbeeld al twee jaar aan bij de raad voor extra geld voor speelplaatsen, ook een wens van veel burgers, maar de meerderheid van de raad wil daar geen extra geld voor uitgeven. En dan waren er ook nog bezuinigingsrondes voor de kinderboerderij, zwembad, peuterspeelzalen. Is dat nog uit te leggen?

Ik hoef niet voor te rekenen hoeveel geld er beschikbaar is bij kapitalisering van het gevraagde bedrag, maar daar kan een veelvoud aan wensen mee vervuld worden.

En ter vergelijking, nog niet zo lang geleden moesten alle buitensportaccommodaties het met hetzelfde bedrag doen. 4 ton voor de tennis, de twee voetbalverenigingen, de volleybal, de handbal en de korfbal gezamenlijk. En nu 4 ton voor de renovatie van maar 1 pand? En was dat nu nog een bestaand en blijvend gebouw dan was het ook nog een heel bedrag maar investeren in een slooppand ? Is dit nu het goede rentmeesterschap waar de CU het altijd over heeft ?

Het verenigingsleven in Rozenburg mag best wat kosten en dat is ook nodig , het is de taak van een gemeentebestuur om het belang van alle verenigingen te wegen en daarvoor geld ter beschikking te stellen. Maar met dit voorstel worden de verhoudingen volledig scheef getrokken.

Dit voorstel kan niet gezien worden als instandhoudingskrediet voor een druk bezocht dorpshuis of verenigingsgebouw want daarvoor ontbreken nut en noodzaak volledig.

Het gaat om 4 ton waarvoor helemaal niets terugkomt en dat na gebruik verdampt tussen de sloopresten van het gebouw en zogenaamd omdat 1 vereniging daar behoefte aan heeft.

Het gaat allang niet meer over de redelijkheid en of het verantwoord is. Het gaat er niet om of de Smooksnuivers een goede locatie hebben voor hun oefeningen en uitvoeringen. Het gaat er niet meer om dat de raad zelf geld ter beschikking heeft gesteld voor de tijdelijke huisvesting of dat er alternatieven of oplossingen te vinden zijn.

Het gaat er niet om of het eerlijk is ten opzichte van de andere verenigingen Het gaat niet om een verantwoorde uitgave of goed rentmeesterschap

Hier gaat het om een hopeloos verziekte politieke verhouding die ten koste van gemeenschapsgeld wordt beslecht. Maar wel zogenaamd ten behoeve van het verenigingsleven in Rozenburg.

Voorzitter wij hebben dit spelletje nu al een aantal malen meegemaakt en we hebben onze buik er van vol. Het gaat hier niet om betrouwbare politiek, om goede argumentaties en verantwoord beheer van gemeenschapsgeld.

Nee, De meerderheid in de raad laat zich gelden en wil dat laten merken, De minderheid zal voelen wie de baas is. Of het nu onverantwoord, onjuist of onnodig is.

Maar het is niet de minderheid in de gemeenteraad die verliest, het zijn de burgers van Rozenburg . Zij zijn het die op grove wijze tekort worden gedaan, door verspilling van de ergste soort.

Eerste kamer akkoord met opheffing Rozenburg.

Senaat stemt in met opheffing gemeente Rozenburg

28 oktober 2009

De Eerste Kamer heeft dinsdag 27 oktober ingestemd met de opheffing van de gemeente Rozenburg. De Rijnmondgemeente met 12.500 inwoners, gelegen langs de Nieuwe Maas, gaat vanaf 18 maart 2010 verder als deelgemeente van de stad Rotterdam. Een van de argumenten van de regering voor samenvoeging van Rozenburg met Rotterdam is dat de bestrijding van crises en rampen in dit industrierijke gebied beter is gewaarborgd onder één gemeentelijk gezag. Alleen woordvoerders van de fracties van OSF en SP voerden het woord over het wetsvoorstel. In de slotronde lieten zij aantekenen dat zij tegen het wetsvoorstel zijn. De andere fracties maakten geen bezwaar tegen de samenvoeging.

Senator Vliegenthart uitte namens de SP-fractie met name bedenkingen over de werkwijze van het gemeentebestuur van Rozenburg, dat aanvankelijk wel, maar enkele maanden later toch geen referendum wilde houden over de herindeling. De SP is in principe voor het houden van volksraadplegingen bij gemeentelijke herindelingen. Vliegenthart citeerde staatsrechtsgeleerde D.J. Elzinga, die herindelingen als een achterhaald instrument heeft gekwalificeerd. Hij wees staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het wetsvoorstel verdedigde, op de onzekere toekomst voor het bestuurlijk stelsel van deelgemeenten in Rotterdam. Volgens de SP staat niet vast of de Maasstad na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 verder wil met dit stelsel.

Senator Ten Hoeve van de Onafhankelijke Senaatsfractie, die ook sprak namens de Partij voor de Dieren, hekelde de gang van zaken bij de inspraak. Deze zou pas op gang zijn gekomen nadat de gemeenteraad van Rozenburg met een nipte meerderheid had ingestemd met het voorstel om de eigen gemeente op te heffen. Volgens ten Hoeve heeft de gemeente Rozenburg zich onvoldoende ingespannen om maatschappelijk draagvlak te zoeken voor de beoogde herindeling. “Er is weinig zorgvuldig gehandeld”, aldus Ten Hoeve, die twijfels heeft over de noodzaak van een spoedige samenvoeging met Rotterdam per 18 maart 2010.

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten antwoordde dat de datum door de gemeenteraden van Rozenburg en Rotterdam zelf is voorgesteld. “Van onderop dus”, zo verwees zij naar een uitgangspunt dat de regering hanteert bij gemeentelijke herindelingen. De staatssecretaris erkent dat de inspraak in het geval van Rozenburg geen schoonheidsprijs verdient, maar blijft er bij dat wel degelijk is voldaan aan de regels die de Wet Algemene Bepalingen Herindeling stelt.

Gemeentebelangen Rozenburg heeft tot het einde gevochten voor de zelfstandigheid van Rozenburg en voor de inspraak van de inwoners bij dit proces. Wij hebben alle betrokkenen voorzien van informatie over de bijzondere gang van zaken, zonder draagvlak en zonder burgers. De raadsleden van de gemeente Rotterdam, de leden van Provinciale Staten, de Tweede Kamerleden en de leden van de Eerste Kamer hebben wij telkens voorzien van documentatie over de situatie. ‘Groter’ wordt als ‘beter’ aangemerkt voor de inwoners van Rozenburg maar echt goede argumenten voor de herindeling heeft niemand kunnen aandragen. Wij hebben helaas niet kunnen bewerkstelligen dat het besluit werd teruggedraaid of dat de gemeenteraad werd teruggefloten door de regering.

Op 18 maart 2010 zal Rozenburg deelgemeente van Rotterdam worden.

Gemeentebelangen Rozenburg

Eerste kamer akkoord met opheffing Rozenburg.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 27 oktober ingestemd met de opheffing van de gemeente Rozenburg. De Rijnmondgemeente met 12.500 inwoners, gelegen langs de Nieuwe Maas, gaat vanaf 18 maart 2010 verder als deelgemeente van de stad Rotterdam. Een van de argumenten van de regering voor samenvoeging van Rozenburg met Rotterdam is dat de bestrijding van crises en rampen in dit industrierijke gebied beter is gewaarborgd onder één gemeentelijk gezag. Alleen woordvoerders van de fracties van OSF en SP voerden het woord over het wetsvoorstel. In de slotronde lieten zij aantekenen dat zij tegen het wetsvoorstel zijn. De andere fracties maakten geen bezwaar tegen de samenvoeging.

Lees verder…

VERGADEREN, VERGADEREN, VERGADEREN

Opgefrist terug gekomen van een weekje vakantie weer volop aan de slag. De week begon met groenoverleg waar we over alle projecten spraken die op dit moment aan de orde zijn. Ook wordt in dit overleg kritisch gekeken naar bomenkap en andere grootschalige ingrepen in het groen. Om burgers nog beter te informeren hangen we tijdens de werkzaamheden in het kader van het groenstructuurplan de plattegronden nog een keer in de hal. Het is vaak even schrikken wanneer men het groen gaat aanpassen, maar over het algemeen bereiken we meer openheid en verbetert de hele buitenruimte. In de stuurgroep multifunctioneel centrum (MFC) werd gekeken naar de uitkomsten van de bijeenkomsten met toekomstige gebruikers en omwonenden van het MFC. We willen terdege rekening houden met alle wensen die er zijn, maar natuurlijk moet het financieel allemaal wel passen. Daar wordt op gepuzzeld, maar ook de eerste massastudie met maquette kwam aan de orde. In november in de commissie VROM! Ook op maandag een gesprek over een nieuw promotiefilmpje dat we willen laten maken over Rozenburg. Daarna volgde bestuurlijk overleg met Ressort Wonen. Hier wordt gesproken over alle projecten die lopen en ideeën en plannen worden uitgewisseld en afspraken gemaakt. “s Avonds was de ledenvergadering van Gemeentebelangen waar het verkiezingsprogramma werd vastgesteld en de volgorde van de lijst bekend werd gemaakt. Met onze huidige fractievoorzitter Paméla Blok op de eerste plaats gaan we de verkiezingen in. Ondergetekende gaat de Rozenburgse politiek verlaten en staat dan ook als lijstduwer op de 30e plaats. Dinsdagochtend was natuurlijk de gebruikelijke vergadering van het college, waarna burgemeester en secretaris in de richting van de Eerste Kamer togen waar ’s middags het besluit over de herindeling genomen zou worden. Helaas kon ik hier niet bij aanwezig zijn, een memorabel moment in de geschiedenis van ons mooie dorp!
Op woensdag had ik bestuurlijk overleg met de DCMR. We spraken over de werkzaamheden van 2009 en spraken over 2010, wanneer we geen bevoegd gezag over de DCMR meer zijn. Rotterdam gaat het dan bepalen en daar mag ons milieu niet onder lijden! ’s Avonds hadden we een wijktafel aan de Essendaal. Veel belangstelling van burgers, die in aanwezigheid van de politie, Ressort Wonen, de DCMR en de gemeente van gedachten wisselden over het thema: schoon, heel en veilig. De donderdag begon met een overleg over de ijsbaan, daarna verkeersoverleg met de politie, een tweetal gesprekken met burgers en een gesprek over de kinderboerderij en de prijs die de stichting Beest en Boel heeft gewonnen van de Rabobank. ’s Avonds was er een raadsvergadering met een tweetal besluiten over de Schans. Enerzijds openhouden en anderzijds een plan voor de herontwikkeling opstellen. Op vrijdag voerde ik gesprekken met horecaondernemers voor de activiteiten tijdens de ijsbaan. Op zaterdag opende ik de wellnessmarkt in de Ontmoeting waar ik bijzondere informatie kreeg van de standhouders. Een hele andere kant van Rozenburg, wat een enthousiasme over intuïtief schilderen en verschillende therapieën. Bovendien hadden we een kraam waar we de start gaven voor de verkiezingscampagne!
Een drukke week! Tot de volgende!

PIJNLIJK VOETJE, DAT IS NIET HANDIG

Nog steeds niet helemaal de oude waar het gaat om het scheurtje in mijn enkelband. Vooral autorijden is lastig, dus kan ik niet te ver weg,  wat vooral invloed heeft op mijn agenda.  Op dinsdag sprak ik na de wekelijkse vergadering van het college over de voortgang van het project Raadhuisplein. Er wordt gerekend op de ideeën die er zijn en gekeken naar de mogelijkheden om het financieel haalbaar te maken, het eerste raadsbesluit hierover wordt eind dit jaar verwacht. ’s Avonds had ik nog een afspraak met hondenschool WAF over nieuwe pachtprijs, verhuizing en watervoorziening op de Landtong. Erg ingewikkeld omdat er zoveel partijen bezig zijn met de Landtong.
Woensdag was het een beetje kerst in het gemeentehuis. De raadzaal werd in kerstsfeer omgetoverd om ’s avonds hier de ondernemers te kunnen ontvangen die eventueel een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van de ijsbaan. Onder het motto “Rozenburg on(w)ijs” komt in december gedurende drie weken een ijsbaan op het gemeenteplein. Echt ijs met goede horeca en een leuk programma voor het hele gezin, schaatsclinics voor de jeugd, kortom heerlijk winterfeest, in de volgende weken vast meer hierover!

Verder deze week reikte ik nog de eerste diploma’s uit op de kindertuinen voor de mooiste tuin en de grootste zonnebloem. Wat een geweldig succes dit eerste seizoen op de nieuwe tuinen en ook weer door de inzet van veel vrijwilligers! Verder was er overleg met de ruitervereniging over de Landtong.
Ook was er een inloopavond voor burgers over de structuurvisie. Helaas was er weinig animo voor. Dit was de tweede avond waar burgers konden meedenken en praten over de structuurvisie. In december wordt deze visie in de raad vastgesteld.
Op vrijdag overlegde ik over de gemeentekrant. Onderwerpen. teksten en ideeën worden dan besproken, zodat er na een paar weken weer een nieuw exemplaar ligt!

Komende week 19 t/m 25 oktober geniet ik van een weekje vakantie! Tot de week daarna!

Nieuwsbrief verantwoording 2006-2009.

Voor u ligt een speciale editie van onze leden-nieuwsbrief. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner van Rozenburg kunt beoordelen of GBR de verkiezingsbeloftes uit 2006 heeft waargemaakt. Die beloftes zijn samen met de Rozenburgers tot stand gekomen en wij hebben al onze energie in de uitvoering daarvan gestoken.

Lees verder…