Schans toch open?

Schans blijft waarschijnlijk open, een verantwoorde uitgave?

De Smooksnuivers haalden donderdag jl. opgelucht adem, zij willen graag terug naar De Schans en kregen een meerderheid van de raad (8-7) achter zich. De Schans moet nu open blijven tot het MFC klaar is en het college moet daar geld voor gaan vinden in de gemeentekas. Gemeentebelangen Rozenburg weet dat de Smooksnuivers hun ’honk’ terug willen maar is het niet eens met de manier waarop diverse partijen in de gemeenteraad deze keuze maken. Eerst opdracht geven om andere locaties te zoeken voor de gebruikers van De Schans en vervolgens weer terugkrabbelen en een enorm bedrag uitgeven voor de renovatie.

Het openhouden van de Schans tot er een nieuw MFC is gaat een slordige 400.000 euro’s kosten. GBR vindt 4 ton steken in een gebouw dat over drie jaar gesloopt moet worden een heel slechte besteding van gemeenschapsgeld. De kosten zijn in relatie tot het geringe aantal gebruikers ( waarschijnlijk 2 verenigingen) veel te hoog. Tijdens de raadsvergadering bleek dat de brandweer het gebouw heeft afgekeurd, de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. GBR heeft aan de politieke partijen die de Schans willen openhouden, gevraagd of ze alternatieven willen heroverwegen. Het antwoord was duidelijk, andere locaties of goedkopere oplossingen zijn onbespreekbaar, alleen De Schans komt in aanmerking en die moet open blijven en gerenoveerd worden. GBR vindt dat er goede alternatieven zijn om te oefenen, twee locaties zijn beschikbaar, de school aan de Elzenlaan komt in november weer vrij en de gymzaal aan de Laan van Nieuw-Blankenburg is beschikbaar. Met een kleiner bedrag dan 4 ton kunnen deze locaties als oefenruimte geschikt gemaakt worden en voor de opvoeringen en feestavonden is “ de Rozet” een prima locatie. UDI en Excelsior maar ook de gemeente maken gebruik van de Rozet voor grote evenementen en bewijzen daarmee dat dat heel goed mogelijk is. Het geld moet nog door B&W gevonden worden, de partijen die ‘De Schans’ open willen houden hebben geen onderbouwing gegeven van de mogelijkheden om dit bedrag te financieren, de algemene reserve ligt voor de hand. GBR betwijfelt of de Provincie en de gemeente Rotterdam akkoord zullen gaan met een onttrekking van 4 ton aan de algemene reserve. Voor elke € 5.000,= die Rozenburg wil uitgeven en die niet is begroot moet namelijk toestemming gevraagd worden.

deelgemeente vs Coolsingel

Gemeenteraad akkoord met woontorens aan Bergse Plas- 18 september 2009

Op de plek waar nu nog restaurant Plaswijck is gevestigd, komen in de toekomst drie zestien meter hoge woontorens. De gemeenteraad van Rotterdam is donderdagavond akoord gegaan met de plannen ondanks klachten van omwonenden.

Eerder leek het er nog op dat de omwonenden hun zin zouden krijgen en dat de torens maximaal elf meter hoog zouden worden. Dat zou beter passen in de groene, dorpse omgeving.

Lees verder…

Openbare fractie.

Wij bespreken vragen van inwoners en aansluitend de voorstellen die op de agenda van de raadsvergadering van 24 september a.s. staan.

Lees verder…

Verslag commissie september.

WMO/AWBZ en Onderwijshuisvesting

  • De gemeente moet nieuwe maatregelen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) opnemen. Diverse onderdelen uit de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden in 2010 overgeheveld en daarover moeten tijdig besluiten worden genomen. Diverse voorbereidingen van de maatregelen zijn maandagavond besproken door de raadscommissie. De mogelijke aanpassing van de maaltijdvoorziening (Tafeltje dekje) wordt nog verder uitgewerkt en in een volgende vergadering besproken.
  • Met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt over de huisvesting van de diverse scholen in Rozenburg en de kosten die daarmee samenhangen.

Lees verder…