Beroepschrift bewoners aan Raad van State.

Algemeen

De aangehaalde argumenten in de ingediende zienswijzen zijn nog onverkort van kracht. Er wordt in het nu voorliggende besluit hogere grenswaarden railverkeerslawaai, op geen enkele manier tegemoet gekomen aan de geuite bezwaren en de argumenten die worden aangedragen. De overlast van railverkeerslawaai wordt afgedaan als onmogelijk op te lossen en moet als zodanig geaccepteerd worden door bewoners.

Lees verder…

Beroepschrift bewoners aan Raad van State.

Algemeen

De aangehaalde argumenten in de ingediende zienswijzen zijn nog onverkort van kracht. Er wordt in het nu voorliggende besluit hogere grenswaarden railverkeerslawaai, op geen enkele manier tegemoet gekomen aan de geuite bezwaren en de argumenten die worden aangedragen. De overlast van railverkeerslawaai wordt afgedaan als onmogelijk op te lossen en moet als zodanig geaccepteerd worden door bewoners.

Niet de oorzaak van de overlast maar het gevolg van het railverkeer op de Calandbrug wordt als uitgangs- punt genomen. Niet de veroorzaker maar degenen die overlast ondervinden worden door dit besluit getroffen. Door te gaan investeren in woningisolatie wordt de bron van de overlast niet aangepakt, er wordt slechts aan symptoombestrijding gedaan.

Omwille van het economisch belang wordt een keuze gemaakt ten voordele van de verzoeker en wordt voorbij gegaan aan leefomstandigheden, woongenot en gezondheid van betrokken bewoners, waardoor zij langdurig gedupeerd worden.

Onderstaand puntsgewijs onze motivering bij het beroepschrift. Deze motivatie wordt door een aantal mede-indieners ondersteund in de vorm van specifieke uitleg die als bijlagen zijn toegevoegd.

Lees verder…

BESTUURLIJK OVERLEG ROTTERDAM EN MEER… ALWEER EEN AFSCHEID

Na de laatste raadsvergadering treedt er altijd een rustigere periode in. Tijd voor het opschonen van de e-mail en de agenda en voorbereiden voor de vakantieperiode. Op maandag bereidde ik de burgeravond voor die we in verband met de structuurvisie ’s avonds zouden houden. We spraken nog een keer de presentatie door en de vorm waarin we gesprekken zouden voeren. Jammer dat er weinig animo was voor dit onderwerp. Toch was het een leuke avond. Betrokken burgers gaven onomwonden hun mening en er ontspon zich een leuk gesprek. Op dinsdag werd in het college vooral gesproken over het bestuurlijk overleg met Rotterdam later die week. ’s Middags woonde ik een minisymposium bij over de Oranje of Blankenburgtunnel. In een geheel vernieuwd dorpscenturm “De Man” in Oostvoorne kwamen de bestuurders van dit gebied bij elkaar om een convenant te ondertekenen. Leuke bijeenkomst met een feestelijk tintje.
Donderdag bracht ik een bezoekje aan de kinderboerderij en de kindertuinen. De kindertuinen groeien letterlijk als kool. Ook op de kinderboerderij is het een vruchtbaar voorjaar geweest. Ik denk dat ik maar kantoor ga houden op de kinderboerderij, wat een landelijke omgeving in Rozenburg! Daarna evalueerden we de bijeenkomst met de burgers over de structuurvisie om te kijken hoe wij dit in de structuurvisie zouden verwerken. Aan het eind van de middag namen we afscheid van een medewerkster van de afdeling communicatie. Helaas alweer een gewaardeerde collega weg,………… ’s Avonds bracht ik een bezoek aan de informatiemarkt van Rijkswaterstaat met betrekking tot de verbreding van de A15. Ook hier was voldoende belangstelling voor.
Op vrijdag was er een bestuurlijk overleg met Rotterdam. Vroeg op de ochtend kwam het college bij elkaar in Rotterdam om dit overleg nog een keer voor te bereiden. Na weken van plannen van de afspraak met het Rotterdamse college  liet vrijdag helaas de burgemeester van Rotterdam verstek gaan en dat na die zorgvuldige agendaplanning. Maar met de twee aanwezige wethouders, Kriens en Bolsius, werden goede afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van de herindeling, een plan van aanpak en het sociaal plan. Dat laatste is natuurlijk erg belangrijk voor onze medewerkers!
Met deze afspraak sloot ik mijn werkweek af. Aanstaande dinsdag is mijn laatste werkdag voor mijn vakantie en dit is de laatste “week van de wethouder” voor het reces. In de loop van augustus komt deze weer terug! Ik wens alle lezers van de week van de wethouder een fijne zomer toe!

2e kamer, MFC en Caland.

Het was een enerverende week in politiek Rozenburg, voor de toekomst van ons dorp was op alle fronten nieuws te melden, goed en minder goed.

Tweede Kamer en herindeling: “bevolking misleid”

In de 2e Kamer viel op 2 juli het besluit om Rozenburg definitief aan Rotterdam toe te voegen. De politieke partijen in de Kamer lieten geen spaan heel van de manier waarop de besluitvorming door PvdA, VVD, RND en CU in de Rozenburgse gemeenteraad plaatsvond. Dat leverde opmerkingen op als: ‘ bevolking is misleid, schandalige werkwijze, een heel dorp is voor de gek gehouden en dit verdient niet de schoonheidsprijs’. In een pittig debat van ca. een uur werd de staatssecretaris onder vuur genomen, ook over de bedenkelijke rol van de Commissaris van de Koningin. Helaas telde uiteindelijk voor de Kamer alleen de procedure als geheel en wordt het wetsvoorstel doorgezonden naar de Eerste Kamer. Bij de stemming waren SP, PVV, PvdD en Verdonk tegen de herindeling. Een live- verslag van het debat, gemaakt door RTV-Rijnmond, kunt u beluisteren op de website www.gbrozenburg.nl

Lees verder…

2e kamer, MFC en Caland.

Juli 2009: Tweede Kamer, MFC en beroepschriften Calandbrug

Het was een enerverende week in politiek Rozenburg, voor de toekomst van ons dorp was op alle fronten nieuws te melden, goed en minder goed.

Tweede Kamer en herindeling: “bevolking misleid”

In de 2e Kamer viel op 2 juli het besluit om Rozenburg definitief aan Rotterdam toe te voegen. De politieke partijen in de Kamer lieten geen spaan heel van de manier waarop de besluitvorming door PvdA, VVD, RND en CU in de Rozenburgse gemeenteraad plaatsvond. Dat leverde opmerkingen op als: ‘ bevolking is misleid, schandalige werkwijze, een heel dorp is voor de gek gehouden en dit verdient niet de schoonheidsprijs’. In een pittig debat van ca. een uur werd de staatssecretaris onder vuur genomen, ook over de bedenkelijke rol van de Commissaris van de Koningin. Helaas telde uiteindelijk voor de Kamer alleen de procedure als geheel en wordt het wetsvoorstel doorgezonden naar de Eerste Kamer. Bij de stemming waren SP, PVV, PvdD en Verdonk tegen de herindeling. Een live- verslag van het debat, gemaakt doorRTV-Rijnmond, kunt u beluisteren op de website www.gbrozenburg.nl .

Multifunctioneel Centrum (MFC)

Op 2 juli werd door de gemeenteraad van Rozenburg een besluit genomen om het MFC definitief te gaan ontwikkelen aan de Zuidzijde. Slechts drie raadsleden (RND en CU) waren tegen dit besluit, zij zien het MFC het liefst op de locatie Oost. De overige raadsleden zien op Oost geen mogelijkheden omdat pas in 2012 een voorzichtige eerste stap genomen wordt in de besluitvorming over een extra tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Tot die tijd zal er zeker niet gebouwd kunnen worden op de locatie in Oost.

Kiezen voor Oost is dus eigenlijk niet kiezen en de verenigingen klem zetten. Wij vermoeden dat de RND en CU als tegenstanders van de Zuidzijde er op rekenen dat dit hen extra stemmen oplevert bij de verkiezingen. Maar wat zij doen is: níet kiezen voor een toekomst voor de sportverenigingen, níet kiezen voor een nieuw zwembad en sporthal maar zich verschuilen achter een keuze die onmogelijk uitvoerbaar is. Het is een tegenstem zonder consequenties want een meerderheid ondersteunt de keuze voor de Zuidzijde wèl. We wachten de verkiezingscampagne van RND en CU dus met belangstelling af.

Al 10 jaar proberen CDA en GBR een MFC op de locatie Rivierenlaan te verwezenlijken maar tevergeefs, met zeven raadsleden bleef dit de welbekende nipte minderheid. De meerderheid van de raad (8 raadsleden) steunt de zwembadlocatie absoluut niet. De heer Mol had zich echter in de raadszaal laten ontvallen dat: “de partijleden van de PvdA zelfs de Rivierenlaan zouden kunnen ondersteunen”. In de ledenraadpleging van de PvdA om een akkoord te verkrijgen voor de locatie Zuidzijde werd dit besproken. Een poging van GBR om de PvdA op basis van die uitspraak alsnog ‘mee’ te krijgen voor de Rivierenlaan, strandde. De heer Mol gaf aan dat de PvdA niet voor de locatie Rivierenlaan wil kiezen.

Ook is de mogelijkheid gepolst om meer woningen of een flat op de Zuidzijde te bouwen. Zo zou het mogelijk worden om de financiële onderbouwing voor een MFC (zonder woningbouw) op de Rivierenlaan rond te krijgen. Dit blijkt een onhaalbare zaak, flats mogen er niet gebouwd worden en de hoeveelheid laagbouwwoningen is te klein om de financiering van het MFC haalbaar te maken. Ook over de veiligheidsklassering van de twee locaties werd uitgebreid gesproken. De locatie Rivierenlaan krijgt met woningen én een MFC een onvoldoende in de veiligheidsmarges die gelden voor bouwlocaties in Rozenburg. Op de locatie Zuidzijde kan wel binnen de veiligheidsmarges een MFC ontwikkeld worden omdat hier alleen een MFC wordt gebouwd en geen aanvullende woningbouw.

De locatie Zuidzijde was tweede keus voor GBR, wij hadden liever voor de Rivierenlaan gekozen. Helaas was daar geen meerderheid voor te vinden in de raadszaal. Vasthouden aan deze locatie zou inhouden dat er weer geen keuze gemaakt zou worden voor een MFC. Ondanks de jarenlange inzet voor de zwembadlocatie wordt GBR verweten niet voldoende te hebben gedaan om de Rivierenlaan gerealiseerd te krijgen. Maar tegenstand in de gemeenteraad is de oorzaak van het mislukken van deze locatie, niets meer of minder, andere partijen waren niet te vermurwen om voor deze locatie te kiezen of haakten halverwege af (CU).

De raadsleden van GBR hebben uiteindelijk de keuze voor de Zuidzijde gesteund omdat wij het belangrijk vinden dat er eindelijk een knoop doorgehakt wordt over de bouw van een MFC. De Rozenburgse verenigingen hebben een nieuwe accommodatie nodig en het zwembad is dringend toe aan nieuwbouw. Aan het besluit hebben wij een verkeersonderzoek plus bijbehorende maatregelen voor de Zuidzijde laten koppelen evenals de voorwaarde dat de groengordel optimaal behouden blijft. Deze aanvullende voorwaarden werden door de volledige raad (minus de drie bovengenoemde leden van RND en CU) gesteund.

Door de gemeenteraad werd vervolgens unaniem ingestemd met het reserveren van € 400.000, = om de accommodaties die geen onderdeel zullen uitmaken van het MFC op te knappen en aan te passen. Mogelijk is er zelfs nog aanvullend subsidie voor beschikbaar. Deze reservering loopt alvast vooruit op het vaststellen van het accommodatiebeleid dat in het najaar van 2009 op de agenda van de gemeenteraad staat.

Beroep hogere waarde Calandbrug-Prorail

Rozenburgers die eerder een zienswijze indienden tegen de aanvraag van Prorail om de geluidsoverlast van de treinen op de Calandbrug op het huidige niveau te mogen houden, hebben gezamenlijk beroep aangetekend tegen het verlenen van de vergunning door de Provincie Zuid-Holland. Ook de gemeente Rozenburg tekent beroep aan. De wijkbewoners stellen het beroep op in samenwerking met “Decibel” en met ondersteuning van de raadsleden van GBR. Ook is een verzoek voor een voorlopige voorziening (geen maatregelen tot er een uitspraak is) bij de Raad van State ingediend.