EINDELIJK, EEN BESLUIT OVER HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

Op maandag had ik een drukke dag. Ik besprak alle onderwerpen die in mijn portefeuille zitten, waarbij het belangrijk is te weten wat de voortgang van deze onderwerpen is. Rond lunchtijd bezocht ik burgers met een groenklacht en ’s middags nam ik deel aan de veteranendag. Wat een leuke bijeenkomst, met aandacht voor jong en oud. Twee meisjes van het Penta college lazen brieven voor van de overgrootvader van één van de meisjes, geschreven vanuit een werkkamp in de oorlog. Indrukwekkend om te zien hoe ook deze jonge generatie bezig is met het begrip oorlog. Ook overhandigde de burgemeester het eerste exemplaar van het boekje dat we hebben laten maken met verhalen van Rozenburgse veteranen. Het werd een gezellige bijeenkomst, afgesloten door een gezamenlijke maaltijd.
Dinsdag begon met een vroege afspraak met een burger over een bouwaanvraag. Daarna volgde een persbijeenkomst, waarbij vooral de aandacht lag op de open dag van zaterdag 4 juli en de campagne “Rozenburg Bloeit”. Na de persbijeenkomst vergaderde het college van burgemeester en wethouders en aan het eind van de middag ontving ik nog een burger.
Op woensdag had ik een gesprek met de actiegroep “Decibel” over de geluidsoverlast van de Calandbrug. Op 10 juli wordt de permanente meetpost geïnstalleerd in wijk Volgerland. Ik ben benieuwd wat de resultaten daarvan zijn.
Donderdag startte met een leuke bijeenkomst met het projectteam “Raadhuisplein”. Hier werden de eerste lijnen uitgezet voor het project. Ik hoop dat we daar snel mee kunnen starten, het is een ingewikkeld project, maar erg leuk en uit de toekomstvisie bleek dat burgers hier zeker ook behoefte aan hebben. Daarna had ik een bespreking over de actie die we willen gaan voeren om de overlast van honden tegen te gaan. Met onze bevoegd opsporingsambtenaar en de afdeling communicatie proberen we acties in te zetten om ervoor te zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. Vervolgens had ik een telefonisch interview over het project de Dalen en daarna een overleg met Rijkswaterstaat over het zwerfvuil langs de Waterweg. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen hiervoor. Na dit overleg vertrok ik naar de Tweede Kamer om de beraadslagingen bij te wonen over de herindeling. De uitslag daarvan mag gevoeglijk bekend zijn, de Tweede Kamer was niet tevreden over het feit dat de Rozenburgse Gemeenteraad het referendum heeft geschrapt, maar dit was geen reden om de herindeling niet door te laten gaan. ’s Avonds was er een raadsvergadering waar de externe veiligheidsvisie werd vastgesteld, maar waar vooral over het multi-functioneel centrum werd gesproken. Uiteindelijk besloot de raad om de Zuidzijde aan te wijzen voor de bouw van het MFC.     ’s Nachts keek ik nog via internet naar de stemmingen van de Tweede Kamer over de herindeling. Het gevoel blijft dat er zomaar, zonder burgers te informeren en in het holst van de nacht het doek valt voor onze zelfstandige gemeente.
Op zaterdag was ik aanwezig bij de open dag in het gemeentehuis. Meer dan 220 mensen kregen een tasje met het logo van “Rozenburg bloeit” en hadden dus interesse in de Rozenburgse woningmarkt. Vooral de Boulevard plannen en de vrije kavels bij de Beertjes trokken veel aandacht. Maar ook Ressort Wonen, de Wilgentuinen en de makelaars die aanwezig waren werden bezocht door geïnteresseerden! Absoluut een succes! Tot de volgende week.

Algemene informatie beroep/voorlopige voorziening Hogere Waarde Calandbrug.

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben een besluit genomen tot vaststelling van “hogere grenswaarden railverkeerslawaai” en daarmee het verzoek van Prorail met betrekking tot de geluidsoverlast van de Calandbrug goedgekeurd. In een dik rapport worden alle bezwaren genoemd en er wordt toegelicht waarom de Provincie de bezwaren afwijst die in de zienswijzen genoemd staan.

Lees verder…

AFSCHEID NEMEN

Maandag begon met het welkom heten van de leerlingen van basisschool De Rozenhorst voor de jaarlijkse rondleiding voor de basisscholen. Altijd weer leuk dat kinderen op deze manier al op jonge leeftijd in contact komen met de gemeente. De rest van de dag was er vooral veel overleg over de Schans. In de week ervoor zijn in de commissie veel vragen gesteld die we aan het beantwoorden zijn. Aan het eind van de middag mocht ik bij de tennisclub Rozenburg het nieuwe terras openen. Hiermee ging tegelijkertijd het 10e BP open tennistoernooi van start gevolgd door een gezellige receptie en een prima diner.
Dinsdag begon met de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders, gevolgd door een overleg met Connexxion over de pont. Niet alleen het onderhoud gedurende de zomer, maar ook de extra vaarten in verband met het sluiten van de Botlekbrug kwamen aan de orde. Daarna had ik groenoverleg waarin we alle projecten met betrekking tot het groenstructuurplan aan de orde laten komen, maar ook de bomenkap, de herplant, de problematiek met betrekking tot bomen in verhard oppervlak en nog veel meer!
Woensdag verviel een vergadering, waardoor ik tijd had om te lezen en de alvast naar de raadsvergadering van 2 juli te kijken. 
Donderdag legde ik een bezoek af aan een horecaondernemer die graag een terras zou willen, we gaan kijken hoe we dit op een goede manier kunnen inpassen in de omgeving. Daarna had een gesprek met bewoners van de Grote Stern over het groen. Ter plekke kwam ik met de bewoners bij elkaar om van gedachten te wisselen. Altijd leuk en we gaan kijken hoe we de bewoners zo goed mogelijk kunnen helpen. Daarna reikte ik certificaten uit aan nieuw opgeleide verkeersbrigadiers. Onder het genot van een kopje koffie of thee met spraken we ook nog over de nieuwe slagbomen die zij gebruiken op de Laan van Nieuw Blankenburg bij het brigadieren. Zeker een succes en een verbetering van de verkeersveiligheid. Daarna namen we afscheid van twee medewerkers. Het valt iedere keer weer niet mee om afscheid te nemen. De laatste tijd gaan er heel wat mensen weg. De meesten heb ik zien binnenkomen bij de gemeente. Helaas gaan velen nu weg en wachten de herindeling niet af.
Op vrijdag was er nog heel wat overleg over diverse zaken, ook het plotselinge bericht van het feit dat de Tweede Kamer aanstaande donderdag 2 juli al beslist over de herindeling gaf heel wat stof tot gesprek. Overhaast en te snel, weer zonder iedereen de gelegenheid te geven om zorgvuldig te kunnen besluiten. Heel vervelend!
Zaterdag stond ik op het kraampje van GBR waar wij de Raadhuisplein plannen uit de doeken deden. Overwegend positieve reacties kregen we op de plannen. Waarbij burgers aangaven het realistische plannen te vinden. Ook vonden ze het er mooi uitzien. Vooral het idee om het groen vanaf het Molenveld door te trekken naar het Raadhuisplein oogstte veel lof! Tot de volgende week!

DE NASLEEP

Door het verloop van de nacht na de wielerronde had ik maandagmorgen vroeg een overleg met de politie over hoe we hiermee verder zouden gaan. Eigenlijk is dit de portefeuille van de burgemeester, maar aangezien hij in het buitenland zit, neem ik zijn taken waar. Gezien deze ontwikkelingen besloot ik ’s middags bij de evaluatie van de wielerronde aanwezig te zijn om eens van gedachten te wisselen over het verloop van de festiviteiten en de nacht. Tussen die vergaderingen door had ik intern overleg over onder andere woningbouw. Ik nam een kijkje op de sportvelden in Oost waar de schoolsportdagen werden gehouden. Ontzettend leuk om al die sportende kinderen te zien! En wat een begeleiders weer! Aan het eind van de middag overlegde ik met Careijn over de ontwikkelingen in Rozenburg, zoals de locatie van het Baken en het Anker. ’s Avonds was ik bij de werkgroep verkiezingen van gemeentebelangen, waar in gemoedelijke sfeer over de verkiezingen van maart volgend jaar werd gesproken en de eerste voorbereidingen getroffen werden. Op dinsdag haalde ik zowel ’s ochtends vroeg als na de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders een aantal vergaderingen in die op maandag vervielen. Verder had ik een afspraak met Rijkswaterstaat over de verbreding van de A15 in het kader van de presentatie die donderdag voor de commissie gehouden zou worden. Ook ontving ik de schoolbesturen voor een zo genaamd OOGO, let op dat betekent: Op Overeenstemming Gericht Overleg, waar wij vooral over de staat van de gebouwen spraken en over de toekomst van het Openbaar Onderwijs. Op woensdag had ik een vrije dag!
Donderdag sprak ik met de horeca ondernemers van de Emmastraat en de politie over de overlastsituaties die daar op zaterdag nog weleens willen ontstaan. De eerste stappen hebben we gezet op weg naar een gezamenlijke aanpak, dit wordt zeker vervolgd! Verder sprak ik met een burger over een verruiming van de openingstijden van de begraafplaats en ik bekeek met een burger de terreinen van het zwembad en de mogelijkheid om hier meer recreatie te creëren tot aan de woningbouw. Daarna spraken we de avond nog even door omdat we eerst een commissievergadering hadden over de Schans, daarna een presentatie van Rijkswaterstaat en vervolgens een workshopachtige avond over de nieuwe structuurvisie van Rozenburg. Het was een drukke avond maar allemaal prima bijeenkomsten.
Op vrijdag schouwde ik met de fractie het dorp. Op de fiets gingen we langs diverse locaties waar vragen en opmerkingen waren over de  buitenruimte. Prima om weer eens langs dit soort locaties te gaan en te kijken hoe de buitenruimte erbij ligt! Op zaterdag had ik de eer het DRUMA festival in de Sporthal te openen. Dit festival wordt georganiseerd door UDI met de verenigingen van Voorne-Putten en was ter ere van het 110 jarig bestaan in Rozenburg. Drumbands en majorettes van de eilanden strijden op deze dag met elkaar. Heel leuk om te zien, van jong tot oud, hoe men bezig is op zo’n dag. Een mooie afsluiting van de week! Tot de volgende!

COMMISSIES EN CONGRESSEN

Een drukke week met allerlei activiteiten. Natuurlijk wordt op maandag de commissie voorbereid. De stukken worden nog eens bekeken en besproken. De laatste ontwikkelingen worden doorgenomen en de laatste antwoorden gegeven. Rond de middag had ik een lunchafspraak bij Ressort wonen in het kader van de ontwikkeling van het zorgcentrum. De meest actuele informatie zoals over de ingediende bezwaren en het aantrekken van een nieuwe apotheek worden doorgenomen. Verder had ik een interview met twee onderzoekers over het regionale groenstructuurplan in het kader van een evaluatie ervan. De Landtong valt binnen deze projecten en ik kon haarfijn aangeven wat ik daar nou allemaal van vind, het mag wel een tikje sneller allemaal! Verder bekeek ik de eerste teksten voor de woningkrant, erg leuk! ’s Avonds woonde ik natuurlijk de commissievergadering bij, waar we de voorzitter van het bestuur van Primo ontvingen. Primo is een stichting openbaar onderwijs en onze basisschool de Phoenix valt hieronder. De voorzitter beantwoordde vragen van de commissie en gaf informatie over de toekomst van het openbaar onderwijs, dat zoals het zich nu laat aanzien in de toekomst onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) zal vallen.
Op dinsdag was de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders en ’s middags woonde ik de conferentie Bakens van Hoop bij, georganiseerd door het Albeda college. In de commissie bestuurlijke zaken van die avond werd de veiligheidsvisie gepresenteerd. Het is een mooi rapport geworden, waar Rozenburg trots op mag zijn! Op woensdag was er vooral veel aandacht voor de voorbereiding van de commissie van die avond. Naar aanleiding van de commissie van dinsdag waren er wat vragen over de Zuidzijde (waar het multi functioneel centrum kan komen) en de externe veiligheid. Samen met de veiligheidsregio werd er gekeken naar de mogelijkheden van de Rivierenlaan en de Zuidzijde om daar ’s avonds de commissie over te kunnen informeren.
Donderdag overlegde ik met het bestuur van de tennisvereniging over het renoveren van de kleedkamers en een uitbreiding van de kantine. ’s Middags woonde ik een symposium bij over het milieu in de regio. Fijnstof en geluidshinder werden daar aangemerkt als problemen van de regio. Volgens mij weten we dat met betrekking tot geluid al jaren!
Op vrijdag woonde ik een zonnige bijeenkomst bij van voorzitters van de vereniging van Rotterdamse deelgemeenten aan de kust van Hoek van Holland. Hier werd gebrainstormd over de toekomst van deze vereniging en de samenwerking van de deelgemeenten met elkaar en omdat regeren vooruit zien is,……..’s Middags legde ik de symbolische eerste steen in de nieuwbouw aan de Maasstraat. Het fantastische weer droeg bij aan het succes van deze bijeenkomst en na afloop was er een hartelijke ontvangst in de plaatselijke pizzeria, één van de aanstaande bewoners van een appartement aan de Maasstraat. Op zaterdag ben ik bij de wielerronde gaan kijken en op zondag had ik helaas nog intensief contact met de politie over de gang van zaken met betrekking tot de afloop van de festiviteiten na de wielerronde. Helaas,…niet omdat het zo erg is op zondag te moeten werken, maar liever had ik gehad dat alles rustig verlopen was, dat heet niet zo mogen zijn, wordt zeker vervolgd.

Tot de volgende week!