INFORMATIE OVER FUSIE ROZENBURG ROTTERDAM

De gemeentes Rozenburg en Rotterdam zijn in onderhandeling over een mogelijke fusie.

Gemeentebelangen Rozenburg vindt een fusie onnodig. De inwoners van Rozenburg zijn over de herindeling niet geraadpleegd via een toegezegd referendum. 8 van de 15 gemeenteraadsleden vonden een referendum,
ondanks het verzoek van de burgers, niet zinvol.

De gemeente Rozenburg heeft een sluitende begroting en meerjarenbegroting, bezuinigingen zijn teruggedraaid en Rozenburg is weer een financieel gezonde gemeente die haar taken prima kan uitvoeren.

Herindeling is een opgelegde taak waar de gemeenteraad van Rozenburg mee heeft ingestemd met een stemverhouding van 8 voor en 7 tegen.
Gemeentebelangen is tegen deze herindeling, samenvoeging heeft geen voordelen voor Rozenburg.
Een deelgemeente heeft minder bevoegdheden en er komt een extra bestuurslaag bij namelijk de gemeenteraad van Rotterdam die ca 2/3 van de bevoegdheden van Rozenburg gaat overnemen.

De lasten voor de burgers zullen aanzienlijk stijgen en een aantal zaken is nog onduidelijk zoals:
Gaat onze spaarpot van 25 miljoen terug naar het Rijk?
Worden de inkomsten voor de gefuseerde gemeente in totaal minder?
Houdt de nieuwe gemeenteraad van Rotterdam na de verkiezingen van 2010 woord over de afspraken?
Wilt u weten hoe een aantal regelingen in elkaar steekt of wat er in uw lasten verandert? Klik dan in onderstaand overzicht op de documenten.

Wilt u een aantal voor- en nadelen nalezen? Klik op: Roz+R’dam Voor-enNadelen.doc
Wilt u weten hoe het vervolg is in de wet ARHI? Klik op: Stappen in de wet Arhi.doc
Wilt u een vergelijking van de lasten zien?
  Klik op: Vgl woonlasten Roz+R’dam2008-A4.doc   en op:    Grafrechten Roz-R’damA4.doc
Wilt u zien welke taken in Rozenburg blijven en welke naar Rotterdam gaan?
Klik op: deelgemRoz-R’dam ovz taken.doc

Eerste herindelingsbesluit Rozenburg aangenomen.

over_en_uit_voor_RozEERSTE HERINDELINGSBESLUIT ROZENBURG AANGENOMEN
11 december 2008

In de raadsvergadering van donderdag 11 december is met een stemverhouding 8-7 het besluit gevallen, Rozenburg wordt deelgemeente van Rotterdam.
Gemeentebelangen heeft er alles aan gedaan om de zelfstandigheid van onze gemeente te behouden en om de inwoners te betrekken bij deze ingrijpende beslissing. Een ingediende motie om dit alsnog te organiseren werd verworpen.
Onze inzet heeft geen succes gehad, 8 gemeenteraadsleden hebben voor 12.700 inwoners bepaald dat er geen weg terug is en dat Rozenburg als zelfstandige gemeente wordt opgeheven in 2010.

Klik hier voor de volledige tekst van het betoog en de motie in de raadsvergadering

Molen in rouwstand.

Op 11 december 2008 werd het eerste besluit genomen om in 2010 Rozenburg samen te voegen met Rotterdam. De gemeente Rozenburg is dan na 400 jaar verleden tijd. De molenaar van Rozenburg heeft zijn mening daarover kenbaar gemaakt en dit feit vertaald in de wiekstand van de molen. Hij zette de molen in de rouwstand.

Lees verder…

LAATSTE BIJEENKOMST VAN HET JAAR

De week begon op maandag met interne overleggen met alle afdelingen die iets te maken hebben met mijn portefeuille, eens in de 14 dagen heb ik zo’n maandag. Het begint om 08.30 uur met de eerste vergadering over onderwijs, sport en kinderopvang, daarna volgt verkeer en vervoer en buitenruimte, daarna woningbouw. Na de lunch volgen dan milieu en tot slot voorlichting. Deze maandag was het de laatste bijeenkomst van het jaar in deze samenstelling. Als speciaal onderwerp staan dan de financiën op de agenda en de plannen voor het volgende jaar. Een spannend jaar, want hoe zal het met Rotterdam allemaal gaan verlopen? Er zal nog heel wat werk verzet moeten worden voordat de twee organisaties in elkaar op kunnen gaan. ’s Avonds woonde ik de openbare fractievergadering bij waar de raadsvergadering van donderdag de 11e werd voorbereid.
Na de bijeenkomst van het college op dinsdagochtend had ik ’s middags een afspraak met een burger die zijn zorg speciaal over de invoering van de chipcard uitsprak. Wanneer er dadelijk in de metro geen strippenkaarten meer gebruikt kunnen worden moet iedere reiziger in het bezit zijn van een chipcard. Of dit voor iedereen even duidelijk is, is de vraag. Ik kon deze vraag woensdag meteen neerleggen in de bijeenkomst van de wethouders verkeer en vervoer van Voorne- Putten en Rozenburg. Hier kregen we een presentatie van de vervoersonderneming die actief is in de regio om een aantal verkeersproblemen aan te pakken, zoals gedurende de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de verbreding van de A15.
Donderdag stond in het teken van de raadsvergadering ’s avonds waar belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Het eerste besluit voor de herindeling werd een feit, het door Gemeentebelangen gehouden betoog staat op de site van GBR. Het was een lange vergadering en er werd na afloop in de kantine nog lang over nagesproken. Burgers hebben nu de mogelijkheid om te reageren op het raadsbesluit en hun mening schriftelijk in te dienen.
Vrijdagmorgen moest er weer gewoon gewerkt worden. Ik bekeek de Boulevard om te kijken hoe we uitzicht op het water kunnen maken vanaf de weg en ‘schouwde’ het nieuwe fietspad. Hier en daar moet nog het één en ander aangepast worden maar het is een prima fietspad geworden.
Mocht u nu denken, ik wil over een onderwerp meer weten, of ik heb een vraag, mailt u mij dan gerust.
[email protected]
Tot de volgende week, de laatste voor het kerstreces!!  

Kraam over herindeling.

De kraam van Gemeentebelangen Rozenburg staat op 6 december in het teken van de fusie met Rotterdam. Op 11 december zal de gemeenteraad van Rozenburg het eerste besluit nemen tot opheffing van Rozenburg en samenvoeging met Rotterdam.

Lees verder…

Rotterdam bespreekt fusie.

Agenda Raadsvergadering van 4 december 2008 – aanvang 14.00 uur

1.   Vaststelling van de agenda voor de raadsvergadering van 4 december 2008 
         De definitieve agenda zal zo spoedig mogelijk worden geplaatst
2.   Regeling van werkzaamheden
3.   Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 9 oktober 2008 
4.   Mededeling van ingekomen stukken 
5.   Het voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de directeur van de Rekenkamer Rotterdam 
6.   Het voorstel met betrekking tot de samenvoeging van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg 
7.   Het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen aan de
         a. Charloisse Lagedijk;
         b. 2e Opbouwstraat vlg. nr. 1;
         c. Laanslootseweg 1 
8.  Het voorstel tot het aanwijzen van adressen voor de aanpak van actieve particuliere woningverbetering 2e
       generatie hotspots 
9.  Het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van bezwaren tegen het nemen van
        een voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen aan de President Rooseveltweg 
10. Het voorstel tot het vestigen van voorkeursrecht op gronden in de gebieden ‘Nieuwland’ en ‘Krimsloot’ te Hoek
         van Holland 
11. Het voorstel tot vaststelling van het kader voor de inrichting van de openbare buitenruimte ‘Handboek
         Rotterdamse Stijl’ 
12. Het voorstel tot vaststelling van het Binnenstadsplan 2008 – 2020, de Visie Openbare Ruimte Binnenstad
         Rotterdam en het rapport Bestemming Binnenstad

DE COOOLSINGEL

Op maandag begon mijn week met een afspraak met wethouder Karakus van Rotterdam. In het hoofdlijnenakkoord met betrekking tot de herindeling staat dat er in overleg met Rotterdam en de Stadsregio gekomen dient te worden tot woningbouwafspraken voor de periode 2010-2020.
Naast de woningbouwafspraken hadden wij het over de uitvoering van de visie van Rozenburg, omdat dit voor de raad één van de belangrijkste documenten is voor de komende jaren. De afspraak is in ieder geval gemaakt dat wij eens in de drie maanden de stand van zaken doorspreken. In de middag had ik een afspraak met een verontruste Maassluise pontgebruiker. De aanleiding is de Rozenburgse lobby voor een derde pont. Ook gebruikers van de pont uit Maassluis maken zich zorgen over deze verbinding. Aan het eind van de middag zat ik de stuurgroep “Wilgentuinen” voor, die zich boog over de verkochte woningen en het geplande moment van de aanvang bouwactiviteiten. Een lastige vraag in het kader van de kredietcrisis.
Op dinsdag hadden we de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders en ’s middags sprak ik met een afvaardiging van de welstandcommissie die adviezen geeft in het kader van de welstand bij bouw en verbouw. Op woensdag zat ik de hele ochtend in vergadering in Schiedam. Hier kwam het algemeen bestuur van de DCMR (milieudienst RIjnmond) bij elkaar. Vooral de financiële positie van de DCMR kwam aan de orde. Het werd een lange vergadering en een aantal besluiten zijn uitgesteld tot het voorjaar. ’s Middags werd in het gemeentehuis een intentieovereenkomst getekend met betrekking tot de Calandbrug. Het havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, Pro-rail, Key-rail en de gemeente Rozenburg spraken zich daarmee uit voor een lange termijn oplossing voor de geluidsoverlast van de Calandbrug, het werd een feestelijke bijeenkomst met een enorme taart met de afbeelding van de Calandbrug erop die op vakkundige wijze door de burgemeester werd aangesneden. Donderdag was er een stuurgroepbijeenkomst met betrekking tot het Woonzorgcentrum. Met een afvaardiging van de initiatiefnemers en de ontwikkelaar, Ressort wonen, bespraken we de stand van zaken. Hopelijk kunnen we in februari de bestemming van de locatie in de raad vaststellen.
’s Middags vertrokken we met het college en een afvaardiging van de raad naar het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel om te luisteren naar de Rotterdamse raad die een besluit ging nemen over de herindeling. Alleen Leefbaar Rotterdam bekritiseerde het voorstel. En naar mijn persoonlijke mening op een zeer terechte wijze.
De week sloten wij af met een kraampje bij de winkels aan de Molenweg op zaterdag. Ondanks het slechte weer waren er toch een aantal burgers die zich lieten informeren over de herindeling en vooral de financiële gevolgen daarvan. Heeft u nog vragen? Mail dan gerust naar GBR, de adressen vind u elders op deze website. 
Tot de volgende week!