Schadevergoeding Betuweroute?

Download hier:
Regeling Nadeelcompensatie- info algemeen  / Regeling planschade nadeelcompensatie Betuweroute 1996

RECHT OP SCHADEVERGOEDING VOOR GELUIDSOVERLAST CALANDBUG?

In 1996 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een schaderegeling voor gedupeerden van de Betuweroute (inclusief de Havenspoorlijn) ingesteld. Prorail werd aangewezen als contactpersoon voor de verzoeken en een onafhankelijke schadecommissie boog zich over de afhandeling die maximaal 1 jaar in beslag zou mogen nemen. Ook in Rozenburg werden verzoeken ingediend, totaal ca. 75 stuks. Omdat in Rozenburg de geluidsoverlast verminderd zou worden door aanpassingen aan de brug werden de verzoeken even “in de wacht” gezet, in totaal nu ca. 10 jaar!!

Op dinsdag 25 november was in de Nieuwe Schans dan eindelijk de hoorzitting van de Schadecommissie Betuweroute. De indieners van een schadeverzoek ontvingen een brief en werden uitgenodigd hun verzoek mondeling toe te lichten. De schadecommissie gaf uitleg over de te volgen procedure en de onafhankelijke positie die zij innemen. Prorail verzamelt de klachten voor de minister maar de schadecommissie vormt een onafhankelijk oordeel over het recht op schadevergoeding en adviseert daarover de minister.

Paméla Blok (toehoorder) en Jan Fit (betrokkene) van Gemeentebelangen Rozenburg waren ook aanwezig bij deze hoorzitting en zij hebben de commissie gevraagd hoe er omgegaan wordt met verzoeken die nu nog worden ingediend. Want er kunnen nog steeds verzoeken worden ingediend!  De secretaris van de Schadecommissie, mevrouw Kist, liet ons via e-mail het volgende weten:

Omdat het effectgebied van de geluidsoverlast  inmiddels aanmerkelijk groter is geworden ( voor 565 woningen wordt de hogere waardeprocedure aangevraagd)  verzocht GBR aan  Prorail om aanvullende informatie te publiceren. De vertegenwoordigster gaf aan dat Prorail dit onnodig vindt omdat iedereen geacht kan worden kennis te nemen van de regeling die gepubliceerd is in de Staatscourant (in 1996!).
Wij hebben daarom besloten de informatie te publiceren op onze website.

Denkt u in aanmerking te komen voor vergoeding wegens geleden schade, lees dan de voorwaarden door en dien een schadeverzoek in bij:

Prorail, 
t.a.v. Nadeelschadecommissie,
Postbus 2038 (B 1.02),
3500 GA Utrecht

De schadecommissie beslist over uw verzoek en laat u weten of uw verzoek in behandeling is genomen.

Wheels4all haalt AD.

Algemeen Dagblad / dinsdag 25 november 2008

‘Hét alternatief voor tweede wagen’

ROZENBURG – Het bedrijf Wheels4all wil de ‘deelauto’ in Rozenburg introduceren. Deze gemeenschappelijke auto voor buurtbewoners maakt vooral het bezit van nauwelijks gebruikte tweede auto’s overbodig en scheelt daardoor vijf tot tien parkeerplaatsen.

Lees verder…

COMMISSIEWEEK EN SINTERKLAAS

De week begon vroeg op maandagmorgen met een bijeenkomst van het college om de vergadering met het college van Rotterdam voor te bereiden waarin de herindeling centraal stond. Dit zijn natuurlijk belangrijke bijeenkomsten, de toekomst van Rozenburg staat hierin centraal. Hoewel wij ervan uitgingen dat dit het laatste bestuurlijke overleg zou zijn voor het eerste besluit dat genomen moet worden door de beide gemeenteraden van Rozenburg en Rotterdam in December, is er voor volgende week nog een overleg gepland. Na dit overleg had ik een bijeenkomst weekbij de Broekman Group, één van de buurbedrijven van Rozenburg, waar auto op- en overslag plaats vindt. Hier spraken wij met Deltalinqs, een belangenbehartiger van bedrijven in het Rotterdamse Havengebied. We namen een kijkje in de bedrijfsvoering van Broekman. 

Foto: werkbezoek bij Broekman

Aan het eind van de dag had ik een afspraak met de sportraad. Wij spraken over het aanwenden van de subsidie die wij krijgen van de NASB en hoe wij de sportraad en de verenigingen kunnen betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen en het uitreiken van de jaarlijkse sportprijs van de gemeente. ’s Avonds besprak ik in de commissie sociale zaken, welzijn en onderwijs de plannen die wij hebben voor het opknappen van een aantal scholen en het vervangen en aanvullen van de inventaris van de gymlokalen. De commissie ging akkoord met de voorstellen. Hiermee waarborgen wij de scholen in de wijken en de kwaliteit van de gebouwen, zoals wij beloofden in ons verkiezingsprogramma. Dinsdag hadden we de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Veel tijd en aandacht werd besteed aan de voortgang van de besprekingen met Rotterdam. De woensdag stond in het teken van verkeer en vervoer.
Ik had overleg met mijn collega wethouders van Voorne Putten. Groot zorgpunt was lijn 89 en het verdwijnen van deze lijn volgens Connexxion. Overleg met de Stadsregio en de door ons gestuurde brief resulteerde in een “verlossend” telefoontje op woensdagmiddag dat de lijn voorlopig blijft! Komende week zoeken we uit wat voorlopig betekent en hoe wij dit voor de langere termijn kunnen waarborgen. Woensdagavond was er een commissievergadering. Het MFC was aan de orde. Veel omwonenden van de Zuidzijde spraken hun zorg uit over deze locatie voor het MFC. Begin december overleg ik met omwonenden. Vrijdag bezocht ik de wijk waar het zorgcentrum gebouwd wordt. Een uitermate koude middag maar een nuttige bijeenkomst met zo’n 12 omwonenden die de moeite hadden genomen om op de locatie te overleggen over de aankomende bouw. Op zaterdag woonde ik de intocht van Sinterklaas bij. Op enthousiaste wijze werd de sint onthaald aan de waterkant. Na de intocht ontving de Sint vele kinderen in de raadszaal van het gemeentehuis. De activiteiten die voor het gemeentehuis zouden plaatsvinden waren naar binnen verhuisd in verband met het weer. Een gezellige zaterdag met heel veel gespannen maar toch wel vooral blije kindertjes. Hulde aan de vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maakten!!
Tot volgende week!

Algemene Beschouwingen Begroting 2009.

Een uitspraak van Cicero was: Cui bono? De letterlijke vertaling hiervan is: wie is dit tot voordeel ofwel wie profiteert? Wie profiteert is de leidraad van de algemene beschouwingen van Gemeentebelangen Rozenburg want de gemeentebegroting moet de inwoners tot voordeel zijn in de verdeling van baten en lasten, in de financiële vertaling van beleid.

Lees verder…

Motie Parkeermogelijkheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIE

Conform artikel 34 van de verordening van de raad van de gemeente Rozenburg,

ingediend in de raadsvergadering van 11 november 2008

(de behandeling van de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2009-2012)

Betreffende:

Sneller aanleggen van aanvullende parkeermogelijkheden in de wijken van Rozenburg

Constaterende dat:

de parkeerdruk in de Rozenburgse wijken de afgelopen jaren fors is toegenomen en veel Rozenburgers hierover klachten uiten

het recent gehouden onderzoek naar de parkeerdruk diverse knelpunten aangeeft

door de raad besloten is om de oplossing van de parkeerdruk gefaseerd aan te pakken

Concluderende dat:

de parkeerdruk zowel onoverzichtelijke als onveilige situaties tot gevolg heeft en een snellere aanpak behoeft

Het sneller aanleggen van extra parkeerplaatsen niet is opgenomen in de programmabegroting

Verzoeken wij de raad:

Het college op te dragen extra parkeerplaatsen aan te leggen om de parkeerdruk te verminderen

Oplossingsmogelijkheden te bieden in samenspraak met wijkbewoners

De financiering uit extra overschotten te bekostigen

De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg,

P.Y.J. Blok- van Werkhoven

J.G.W. de Groot

J.M.W McElligott- Wolters

J.F.J. Fit

W.A.M. van Hulten

Motie Ambtswoning Burgemeester

 

 

 

 

MOTIE

Conform artikel 34 van de verordening van de raad van de gemeente Rozenburg,

ingediend in de raadsvergadering van 11 november 2008

(de behandeling van de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2009-2012)

Betreffende:

 

AMBTSWONING BURGEMEESTER

Constaterende dat:

De gemeente Rozenburg haar status van zelfstandige gemeente verliest en deelgemeente wordt van de

gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam niet in het bezit is van een ambtswoning

Concluderende dat:

Rozenburg een fantastische gemeente is om in te wonen en Rozenburg een ambtswoning ter

beschikking heeft

Een goede integratie prioriteit nummer een is in de fusie van de beide gemeentes

Dit proces versterkt kan worden als de nieuwe burgemeester in de nieuwe deelgemeente gaat wonen

Verzoeken wij de raad:

Het college op te dragen de mogelijkheden te onderzoeken om In het kader van integratie tussen de

twee gemeentes de ambtswoning van de huidige gemeente Rozenburg voor te stellen als toekomstige

ambtswoning in de fusiegemeente en dit voorstel in te brengen in het onderhandelingstraject.

De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg,

P.Y.J. Blok-van Werkhoven

J.G.W. de Groot

J.M.W McElligott-Wolters

J.F.J. Fit

W.A.M. van Hulten

BEGROTINGSRAAD

Nadat ik op maandag druk intern vergaderde over alle onderwerpen in mijn portefeuille was het dinsdag na de wekelijkse vergadering van het college tijd voor de begrotingsraad. De begroting 2009 is zorgvuldig samengesteld in overleg met de gehele raad. Geen bezuinigingen, een sluitende begroting en een trendmatige verhoging van de belasting staan hierbij centraal. Om 15.00 uur begon de vergadering en rond 21.45 uur werd de vergadering gesloten. Ook de twee moties van Gemeentebelangen werden aangenomen. De eerste motie betrof de parkeerdruk in rozenburg. Eventuele extra inkomsten in 2009 worden uitgegeven aan het versneld oplossen van dit parkeerprobleem. Een ondersteuning van het ingezette beleid en dus werd de motie aangenomen! De tweede motie betrof de ambtswoning. Deze wordt in de motie aangeboden aan de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Rozenburg is een uitstekende gemeente om in te wonen en te leven en het lijkt de integratie tussen Rozenburg en Rotterdam te versterken wanneer de burgemeester in Rozenburg woont! Ook deze motie werd aangenomen. Uiteindelijk sloot de begrotingsvergadering met een unanieme stemming voor de begroting 2009. Voor het eerst in mijn carrière (en dat is toch al zo’n ruime 12 jaar) in Rozenburg dat dit gebeurt.
De volgende ochtend begonnen we vroeg in collegeverband met het bespreken van de financiële consequenties van de herindeling. Diverse financieel specialisten deden verslag van de stand van zaken. Ter voorbereiding van de werkgroepvergadering herindeling die avond bespraken we de tekst van het hoofdlijnenakkoord. Vóór die werkgroepvergadering besteedde ik het kappen van een aantal bomen aan en werd er in Den Haag met een aantal collega’s gesproken met vertegenwoordigers van de Tweede Kamer en van Provinciale Staten over de herindeling. Op donderdag had ik overleg met Ressort Wonen over lopende zaken waaronder het woonzorgcentrum (tegen welke knelpunten lopen we op) en het woningmarktonderzoek (hoe gaan we het uitwerken). Daarna had ik overleg over de parkeerproblematiek. De meest knellende problemen aan de Noordbank/Kroon en de Zuidzijde worden binnenkort opgelost en voor de overige wijken zijn wij een planning aan het maken voor 2009 en verder. Het zal afhankelijk zijn van de financiën hoe ver wij kunnen gaan met de uitvoering in 2009. ’s Middags woonde ik de fractievergadering bij. Op vrijdag ben ik bezig geweest met het bestuderen van alle stukken van het bestuurlijk overleg van maandag met Rotterdam, ’s avonds kwam de coalitie bij elkaar om onder het genot van een diner nog eens met elkaar van gedachten te wisselen over ons mooie Rozenburg, de politiek en de toekomst.

TERUG VAN WEGGEWEEST

Het heeft even geduurd, maar met ingang van deze week is de week van de wethouder terug op de site. Na het raadsbesluit op 10 juli jl. om Rozenburg als deelgemeente te laten aansluiten bij Rotterdam is er veel tijd en aandacht uitgegaan naar dit proces. In december wordt door zowel de raad van Rotterdam als die van Rozenburg het eerste officiële besluit genomen in het kader van de wet die bestaat voor herindelingen.

Deze week begon met de landelijke oefening “waterproof”, waarbij Rozenburg zou onderlopen door harde wind en een hoge waterstand. In Rozenburg werd vooral het deelproces “communicatie” geoefend. Zo hadden wij een journalist ter plekke die interviews afnam en deelnam aan de persconferenties. Natuurlijk hebben we ook hier weer van geleerd. De evaluatie wordt verwerkt in de bestaande draaiboeken zodat we nog beter voorbereid zijn op dit soort situaties.
Op dinsdag was er naast de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders een verkeersoverleg met de politie. De nadruk lag op de parkeerdruk in Rozenburg en de ergernis over de bekeuringen die uitgeschreven zijn in wijken waar het slecht parkeren is.
Op woensdag sprak ik over het groenstructuurplan 2009. We zijn de projecten aan het benoemen en de tekeningen en berekeningen aan het maken die hier altijd bij horen. Ook had ik overleg bij de DCMR over het werkplan 2009. Bij Ressort wonen sprak ik met de directeur over de woningbouwopgave 2010-2020 en aan het eind van de middag ontving ik Rijkswaterstaat en de Stadsregio om te kijken naar het proces met betrekking tot de verbreding van de A15. ’s Avonds was er een informatieavond woonzorgcentrum waar belangstellenden, omwonenden en raadsleden kennis konden nemen van de laatste stand van zaken. Een nuttige bijeenkomst, waar aanwezigen met een aantal goede tips kwamen.
Op donderdag sprak ik met alle betrokkenen van de woningbouw op de Wilgentuinen over de voortgang van het project. De huidige situatie op de kredietmarkt doet dit soort projecten natuurlijk geen goed. Toch willen we starten met de bouw en wordt er op dit moment gestudeerd op mogelijkheden. Ook overlegde ik met een dagelijks bestuurder van een deelgemeente om eens te praten over het werk in een deelgemeente. Verder had ik die dag een stuurgroepvergadering voor het zorgcentrum, waarin we de uitkomst van de avond daarvoor meteen konden bespreken. Aan het eind van de middag sprak ik met alle schoolbesturen over de besteding van geld om de locaties allemaal weer op orde te krijgen. Het was een plezierige bijeenkomst waar iedereen nut en noodzaak inzag van de uit te voeren renovaties. Op donderdag had ik ook een gesprek met de projectontwikkelaar van de Zuidzijde om te kijken naar de mogelijkheden op die locatie voor de eventuele realisatie van een multifunctioneel centrum.
Ik was op vrijdag aanwezig bij  de fractievergadering en zaterdag op de kraam van GBR bij Albert Heijn waar ik weer veel leuke en interessante gesprekken voerde met burgers. Op naar de volgende week!