INFORMATIEAVOND GBR: ZIENSWIJZEN CALANDBRUG BESPROKEN

Op woensdag 15 oktober waren diverse ‘Westwijk’-bewoners aanwezig in basisschool “de Regenboog” op de inloopavond over de geluidsoverlast van de Calandbrug. Doel van deze door Gemeentebelangen Rozenburg georganiseerde avond was om met elkaar van gedachten te wisselen over het indienen van zienswijzen. De Regenboog stelde de schoolaula voor dit doel gratis ter beschikking.

Een aantal bewoners had al een zienswijze opgesteld en wilde weten of de zienswijze aan de eisen voldeed, of het nog kernachtiger verwoord kon worden en of er voldoende argumenten genoemd waren.
Vooral de onderlinge discussie gaf soms welkome aanvullingen op de reeds gemaakte teksten.

Een aantal bewoners heeft ervoor gekozen om gezamenlijk via een advocaat zienswijzen in te dienen.
Door sponsoring kon deze advocaat ingeschakeld worden en het is op het nippertje gelukt om een aantal betrokkenen door hem te laten vertegenwoordigen.

De raadsleden van Gemeentebelangen Rozenburg zijn, behalve Jan Fit, niet aangemerkt als betrokkenen of belanghebbenden. Desondanks hebben wij besloten ook een zienswijze in te dienen.
De geluidsoverlast gaat vooral de Westwijkbewoners aan maar in heel Rozenburg wordt de overlast ervaren. In onze zienswijze aan de Provincie hebben wij daarvoor extra aandacht gevraagd, in aanvulling op de kritiek op de argumentatie en de procedure.

Mevrouw Kist, liet ons via e-mail het volgende weten:

Blijkens artikel 15 lid 2 van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute is de regeling nog van kracht.  Een schadeverzoek moet worden ingediend bij Prorail, postbus 2038 (B 1.02), 3500 GA Utrecht  (tel.nr.: 030-2358575).
De Schadecommissie komt alleen in actie indien opdracht is verkregen van Prorail om te adviseren over de op een verzoek te nemen beslissing (zie artikel 5). Als de Schadecommissie van Prorail nieuwe opdrachten krijgt, ontvangen de verzoekers bericht op welke wijze hun verzoek door de Schadecommissie zal worden behandeld.

Tekst zienswijze GBR.

Geacht college,

Ondergetekenden, Paméla Blok, Johan de Goot, Marjon McElligott, Wim van Hulten en Hans de Groot, dienen hierbij een zienswijze in op het ontwerpbesluit hogere grenswaarde railverkeerslawaai in de zone van de Havenspoorlijn te Rozenburg. U wilt op aanvraag van ProRail voor 565 woningen in Rozenburg een hogere grenswaarde toekennen. Daar maken wij bezwaar tegen. Op dit moment wordt in delen van Rozenburg ’s nachts en overdag een onaanvaardbare geluidshinder van het railverkeer op de Calandbrug ondervonden, zowel binnen als buiten de woning. Een verhoging van de grenswaarde geeft ruimte voor een nog grotere geluidsbelasting.
Niet alleen de bewoners van de 565 woningen waarvoor een hogere grenswaarde is aangevraagd maar ook de Rozenburgers buiten de zone ondervinden overlast van het geluid van de treinen op de Calandbrug.

Lees verder…

Infobulletin geluid Calandbrug.

U hebt als inwoner van Rozenburg geluidsoverlast van de treinen die over de Calandbrug rijden. In de toekomst wordt die overlast groter door de komst van de 2e Maasvlakte. De Provincie Zuid-Holland beslist over de overlast die u maximaal mag ondervinden. U bent aangemerkt als direct betrokkene en belanghebbende in de zone van de Havenspoorlijn waarvoor hogere grenswaarden zijn aangevraagd. U hebt samen met de bewoners van nog eens 565 adressen in Rozenburg, twee brieven ontvangen:

• van Prorail, de veroorzaker van de overlast en de aanvrager van de ‘hogere waarde’
• van de Provincie Zuid-Holland ( uitleg over de procedure)

Lees verder…