Verklaring aanblijven GBR

 

Verklaring aanblijven GBR / raadsvergadering 25-09-2008

Tot onze grote teleurstelling en die van vele Rozenburgers is met de uitkomst van de raadsvergadering van 10 juli jl.

de zelfstandige gemeente Rozenburg verleden tijd. Hoewel dit niet onze keus is respecteert Gemeentebelangen

Rozenburg de politieke besluitvorming.

Het ter discussie stellen van het referendum vinden wij nog steeds een trieste zaak. GBR had graag gezien dat er

een vergelijking tussen bestuursvormen gemaakt werd en dat de keuze samen met de inwoners gemaakt was.

Het fusiebesluit is weliswaar door een meerderheid van de raad ondersteund, maar de manier waarop dat plaats

vond vinden wij nog steeds onverteerbaar. Zonder vooraankondiging is de keuze voor een fusie met Rotterdam

geforceerd. Het vertrouwen van de inwoners in de plaatselijke politiek heeft hiermee een gevoelige deuk opgelopen.

Met het ingediende amendement op 10 juli is aan het college opgedragen: start de fusie-onderhandelingen met

Rotterdam. De coalitiewethouders in het college is daarmee gevraagd een besluit uit te gaan voeren waar zij zelf

absoluut niet achter stonden en waar de inwoners van Rozenburg niet in waren gekend.

De situatie die daarmee is ontstaan was voor ons, raadsleden en wethouder van GBR, aanleiding om ons in de

zomerperiode te beraden op de ontstane situatie. Willen wij wel verantwoording dragen voor de uitvoering van dit

besluit? Wij hebben onze leden op 15 september jl. om een uitspraak hierover gevraagd.

De GBR-leden vragen zich af of er nog echte onderhandelingsruimte is. Rotterdam heeft zich nog niet uitgesproken

over de fusie terwijl in Rozenburg de beslissing al is gevallen.

Maar zij verkiezen het deelnemen aan de onderhandelingen over de zelfstandige deelgemeente

boven ‘ aan de zijlijn staan’. De ledenvergadering van Gemeentebelangen Rozenburg heeft daarom aan wethouder

en raadsleden gevraagd aan te blijven en de coalitie voort te zetten.

Het belangrijkste punt in de onderhandelingen is de behartiging van de Rozenburgse belangen en het bereiken van

het beste resultaat voor de inwoners van Rozenburg.

“Met Rozenburgers, voor Rozenburg”, het motto voor GBR in de periode 2006-2010 blijft onverkort van kracht. We

zullen er alles aan doen om de inwoners te blijven betrekken bij het herindelingsproces.

De medewerking en het vertrouwen van de overige partijen in de raad is daarbij noodzakelijk en dit zal moeten

resulteren in een werkbare situatie.

Het op 29 mei unaniem uitgesproken vertrouwen in dit college zien wij daarvoor als basis.

Ledenvergadering GBR: blijf actief besturen

Datum :16-09-2008

Ledenvergadering GBR: blijf actief besturen

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van Gemeentebelangen Rozenburg op 15 september jl. hebben de leden aan

wethouder en raadsleden gevraagd aan te blijven en de coalitie voort te zetten.

“Met Rozenburgers, voor Rozenburg”, het motto voor het GBR-verkiezingsprogramma 2006-2010 blijft onverkort van kracht.

GBR had graag gezien dat de keuze voor de bestuursvorm samen met de inwoners gemaakt was. Het afblazen van het

referendum is een trieste zaak, maar het zonder vooraankondiging forceren van de keuze voor Rotterdam is respectloos naar

de burger, aldus de vertegenwoordigers van GBR.

Een zelfstandige gemeente Rozenburg was uitgangspunt voor de lokale partij in de discussie over de toekomstige

bestuursvorm. Dat is met de uitkomst van de raadsvergadering van 10 juli jl. een gepasseerd station.

Behartiging van de Rozenburgse belangen in de onderhandelingen met Rotterdam is nu van het grootste belang voor de

Rozenburgers. Deelnemen wordt door de GBR-leden, ondanks de beperkte onderhandelingsruimte, verkozen boven ‘ aan de

zijlijn staan’. GBR zal zich moeten inspannen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de inwoners van Rozenburg

bij de verandering naar zelfstandige deelgemeente.

Fractievoorzitter Paméla Blok: “We zullen er alles aan doen om de inwoners te blijven betrekken bij het proces maar de

medewerking en het vertrouwen van de overige partijen in de raad is daarbij noodzakelijk. De opdracht aan de twee

wethouders en de burgemeester is duidelijk: de onderhandelingen met Rotterdam starten. Maar zij zullen de ruimte moeten

krijgen om te onderhandelen zonder daarbij elke keer te worden teruggefloten door de raad”.

De ledenvergadering werd ook gevraagd of de naam Gemeentebelangen Rozenburg toekomstbestendig is of gewijzigd moet

worden. Unaniem is besloten de naam GBR te blijven voeren, ook in een deelgemeente.

Ledenvergadering over toekomst Rozenburg..

Op 15 september 2008 zal een bijzondere ledenvergadering van GBR gehouden

worden in de “Nieuwe Schans” in Rozenburg, aanvang 20.00 uur.

Gezien de belangen van zowel Rozenburg als van GBR, willen bestuur en fractie

van GBR graag met alle leden van GBR de toekomstige status van Rozenburg

bespreken.

In de gemeenteraadsvergadering van 10 juli jl. is besloten om aansluiting bij

Rotterdam te zoeken en verder aan te koersen op een status van zelfstandige

deelgemeente.