DCMR

Deze korte week begon met een informeel overleg met de DCMR. Op dit moment spelen er een aantal zaken, zoals de Calandbrug en de invoering van een nieuwe wet. Het is goed om ook eens zonder agenda met elkaar van gedachten te wisselen over de taken van de DCMR en de toekomst hiervan. Ook had ik een gesprek over de voortgang van de ontwikkeling van woningbouw aan de Nachtegaallaan. Als alles volgens planning loopt komt er dit voorjaar een gecombineerde presentatie voor omwonenden en commissieleden om te plannen te presenteren. Na de “college”dinsdag was ik vrij om van een paar daagjes “Swinging London” te genieten. Cheers!

Praat mee over de verkeersinrichting van Rozenburg

Praat mee over de verkeersinrichting van Rozenburg

Inwonersevaluatie op 19 februari 2008

Als inwoner van Rozenburg heeft u wellicht in 2001 meegedacht over de verkeersinrichting van Rozenburg. In vier

jaar tijd zijn diverse snelheidremmende verkeersmaatregelen uitgevoerd waar u dagelijks gebruik van maakt. Bent u

nog steeds tevreden over wat toentertijd is afgesproken? Nu is de tijd aangebroken om met u te evalueren.

De verkeersinrichting van Rozenburg is in de periode van 2001 tot 2004 tot stand gekomen

naar aanleiding van de Duurzaam Veilig Campagne. In samenspraak met de buurtbewoners en

met begeleiding van een verkeerskundige bureau is een categoriseringsplan voor de wegen en

een uitvoeringsprogramma voor 30 km/h-maatregelen tot stand gekomen. Zo is rekening

gehouden met de toen in te voeren regeling “Voorrang fietsers van rechts”. En zijn plateaus op

kruispunten, verkeersdrempels, wegversmallingen en inritconstructies aangelegd om de

snelheid in te perken en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Resultaat

Door de uitvoering van het plan zijn drie soorten gebieden ontstaan. In elk van deze gebieden geldt een ander

snelheidregime. Dit is stapvoets in de woonerven, 50 km/h op de zogenaamde doorgaande wegen zoals de Laan van

Nieuw Blankenburg en 30 km/h op de overige wegen. Uit registratiegegevens van de Stadsregio blijkt dat het aantal

ongevallen sterk gedaald is van 122 ongevallen in 2001 naar 26 ongevallen in 2005.

Aanpassingen

Fietsverkeer, voetgangers, hulpdiensten en openbaar vervoer, alle gebruikers zijn betrokken in

het project. Het plan is zelfs in 2003 bijgesteld naar aanleiding van een protestbrief van de

buschauffeurs. Deze brief had aanpassingen zoals een fietsstrookversmalling, een

parkeerverbod en een verplaatsing van de fietseilandjes tot gevolg. Er vindt continue bijstelling

van het plan plaats. In 2006 zijn er kleinere veranderingen doorgevoerd zoals extra

beborderingen voor de maximumsnelheid, verlaging van wegplateaus en flauwer maken van helling van opritten.

Uitnodiging evaluatie

In 2006 en vooral dit jaar krijgt de gemeente weer klachten van bewoners die vinden dat er te hard wordt

gereden in hun straat. Dit signaal is onder andere aanleiding om u uit te nodigen voor een evaluatie over

de verkeersinrichting in Rozenburg. Deze is tenslotte ook met u tot stand gekomen!

Op 19 februari 2008 om 20.00 uur gaat de gemeenteraad graag met u in gesprek in het gemeentehuis.

ZORGCENTRUM ONDER DE AANDACHT

Eén van de afspraken die de drie coalitiepartijen met elkaar gemaakt hebben is om het initiatief van de huisartsen om een zorgcentrum te realiseren te ondersteunen. In de afgelopen periode is hierover veel overleg geweest en er is veel werk verricht waardoor het mogelijk was op maandag 19 februari een presentatie te geven aan omwonenden en geïnteresseerden. Alle initiatiefnemers waren aanwezig en ik mocht namens de gemeente zitting nemen in het panel dat werd samengesteld om vragen van aanwezigen te beantwoorden. De architect gaf een toelichting op het bijzondere ontwerp. Natuurlijk zijn er ook punten van zorg. Zo is het een lastige kwestie om het parkeren ingepast te krijgen op de locatie en stelden omwonenden vragen over de bouw en het heien. Uitgangspunt is om volgend jaar de eerste paal te slaan.
Deze week was er ook weer overleg over alle lopende groenprojecten. Ook kwam de wijze van communicatie over het uitvoeren van groenprojecten aan de orde. Met betrekking tot de bomen willen we een helder overzicht maken over hoeveel bomen we kappen en hoeveel er terug geplant worden. Zo kunnen burgers precies zien hoe het ervoor staat met de hoeveelheid bomen in Rozenburg. Dit zegt natuurlijk niets over de kwaliteit van de bomen, maar ook daar is de laatste maanden druk aan gewerkt. Intensieve inventarisatie én snoei van bomen moet ervoor zorgen dat onze bomen nog lange tijd mee kunnen! Soms moeten we kappen. Als een boom ziek is, een onveilige situatie veroorzaakt of in het verleden op een verkeerde locatie is gepland. Uitgangspunt is wel dat we dan ook weer bomen willen aanplanten, zodat de voorraad “in balans” blijft. Ook wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe bomenverordening zodat we ook de beoordeling van kapaanvragen op een betere manier kunnen verwerken. Naast vergaderingen over de woningbouw en een bezoek aan burgers die een klacht hadden over groen namen wij deze week afscheid van dokter Vollenhove, die helaas Rozenburg gaat verlaten.
Deze week bezocht ik ook de begrafenis van Gerrit Versluis, voormalig bode van de gemeente Rozenburg en voorzitter van het Oranje Comité. Wij zullen hem missen.

BEGRAAFPLAATS

Deze week nam ik op maandag de stand van zaken op de begraafplaats door. Het was prachtig weer en dan komt de schoonheid van onze begraafplaats goed tot zijn recht. Hoe kunnen we dit verbeteren en behouden, wat is de stand van zaken van het groen, van de aula, hoeveel ruimte is er nog? Allemaal zaken die de revue passeren op zo’n “werkbezoek”. Op dinsdag had ik een stuurgroep vergadering over de ontwikkeling van de woningbouw op de Wilgentuinen. In het najaar moet de eerste paal erin en nu wordt het voormalig onderkomen van de volkstuinen gesloopt. Er bleek verwarring te zijn over de aanrij route. Gelukkig waren een aantal omwonenden zo alert om ons te informeren en uiteindelijk is het weer goed gekomen. Het bureau Grontmij. Moet ter plaatse toezicht houden.
Verder hebben we deze week gesproken over de communicatie over een aantal lopende projecten. Wij willen de burgers goed informeren. Hoe bereik je de burgers en wat communiceer je was de kernvraag van deze bijeenkomst. Dit verwerken we natuurlijk uiteindelijk weer in onze gemeentekrant en de persberichten.

HOEZO TUM?

Met nog een beetje bibberige benen weer aan het werk. Niet veel afspraken in de agenda als gevolg van het toch nog snelle herstel. Op dinsdagavond een goede bijeenkomst met de verenigingen die wellicht in de toekomst gebruik willen gaan maken van het multi functioneel centrum aan de Rivierenlaan. Niet alleen de presentatie van de projectleider, maar ook de vragen van de verenigingen waren interessant. Wij willen gezamenlijk met de verenigingen op weg gaan naar een nieuwe faciliteit, zodat het verenigingsleven in Rozenburg een goede en zekere toekomst tegemoet kan zien. Op dit moment worden er diverse onderzoeken gepleegd om te kijken of er op deze locatie voldoende mogelijkheden zijn en de wensen van de verenigingen worden geïnventariseerd.
Deze week werd er in de stuurgroep zorgcentrum wel gesproken over de laatste ontwikkelingen en de aankomende informatieavond van 18 februari. Verder woonde ik een vergadering bij van alle portefeuillehouders volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van de stadsregio. Het ging over Tum, wat bleek te staan voor toekomstige uitvoering milieutaken. Voorlopig zijn wij van mening dat Rozenburg met de DCMR als partner in de uitvoering van milieutaken haar milieutaken prima uitvoert.