Veel bouwen en vragen

Eigenlijk stond deze week in het teken van twee onderwerpen. De bouwactiviteiten die ontwikkeld worden, werden weer met verschillende mensen besproken. Ik sprak met ABB die op het oude volkstuinencomplex gaat bouwen en met de Grontmij die dit technisch ondersteunt. Ook had ik een overleg met Ressort Wonen over de beoogde ontwikkeling van het zorgcentrum. Verder werd er gewerkt aan de voorbereiding van de presentatie van 21 november, wanneer we de stedenbouwkundige onderzoeken over het bouwen aan de boulevard, de hoek Grote Stern/Koninginnelaan en vrije kavels aan de Anemonenlaan presenteren. Ook sprak ik het voorlichtingsprogramma van 2008 door. Gemeentekrant, persberichten, begrotingskrant, burgerjaarverslag enz. Allemaal prima communicatiemiddelen die we in 2008 ook weer willen maken. Een deel van de week stond in het teken van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raad over de begroting 2008, veel vragen werden gesteld en soms moet er even gepuzzeld worden op de antwoorden, maar uiteindelijk hadden we de beantwoording keurig op tijd bij de raad. Op donderdag hadden we een raadsvergadering waar de bouw van semi permanente schoollokalen in Rozenburg op de agenda stond. Het voorstel werd unaniem door de raad aangenomen.
Op vrijdag 2 november ging ik koffie schenken in het Anker in het kader van  “make a difference day” (MADD) waarbij er aandacht gevraagd wordt voor het vele goede werk dat vrijwilligers in de maatschappij doen. Ik sprak daar met gebruikers van het Anker en de medewerkster van Careyn die daar actief is, Dorien Heyboer. Het was een leerzame en een gezellige ochtend.
Ook deze week had zo zijn tegenstellingen. Op zaterdag woonde ik de uitvaart bij van oud collega-raadslid Bert Groenewegen. Namens het gemeentebestuur hield nestor van de raad Joop van Leeuwen een toespraak. Wij missen hem.

Keyrail

Op maandag had ik mijn driewekelijkse portefeuille houders overleg. Met alle betrokken ambtenaren bespreek ik dan de zaken die in mijn portefeuille spelen. Voor woningbouw is ’s middags een apart overleg. Er spelen veel onderwerpen en een aantal plannen zijn duidelijk in een volgende fase aanbeland. Dit spreken we door, bepalen eventuele te nemen besluiten en hakken knopen door!
Keyrail. Dat is de naam van de organisatie die de Betuweroute exploiteert. Op dinsdag maakte ik samen met Burgemeester Jaap Wolf kennis met de nieuwe directie van deze organisatie. Natuurlijk spraken wij daar onze zorg uit over de geluidsoverlast van de Calandbrug. Wij zijn van mening dat er gewerkt dient te worden aan een structurele oplossing. Het liefst een treintunnel of een geluidsarme brug moet op termijn de oplossing zijn. Woensdagochtend had ik bestuurlijke kamer verkeer en vervoer Zuid-West van de stadsregio. Dit keer verzamelden zich in Rozenburg alle wethouders verkeer en vervoer van Voorne-Putten en Rozenburg om te praten over alle zaken die spelen met betrekking tot dit onderwerp. Niet alleen de oeververbinding en de A4 zuid, maar ook de pont, de Botlektunnel en het voornemen van Connexxion om bus 89 uit de dienst te nemen worden besproken. Ook overleggen we welke onderwerpen aan de orde moeten komen in de commissievergadering van de stadsregio.
Op woensdag waren de aanbestedingen van de laatste groenstructuurplannen van 2007 en het snoeibestek. Altijd weer leuk om te doen omdat het de volgende stap is in een proces om een project uit te voeren. Dit keer was dat bijvoorbeeld de uitvoering van nieuw groen in de Zuidhoek, waar we, zoals gebruikelijk bij het groenstructuurplan, met bewoners een nieuwe inrichting ontworpen hebben.
Op donderdag genoot ik van een vrije dag en op zaterdag woonde ik het fantastische jubileumconcert van het Mannenkoor bij, waar ik namens het gemeentebestuur een cheque van € 800,- mocht overhandigen. Het was een muzikaal genoegen om hierbij te mogen zijn! Een prima afsluiting van een week.

A15 en ondergrondse afvalinzameling

Een aantal keer per jaar luncht het college op dinsdag met de pers. De kranten zijn altijd goed vertegenwoordigd. We bespreken de actuele onderwerpen en er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen door de pers. Het zijn nuttige en gezellige bijeenkomsten. Ook had ik deze week een bijeenkomst in Rotterdam over de verbreding van de A15. De bedoeling is dat in januari een convenant getekend wordt waarin de gemeenten garanties krijgen over de verbreding, de compensatie en de maatregelen tijdens de aanleg. De gemeenten langs de A15 maken zich zorgen over de periode van de verbreding. Dit gaat een aantal jaren in beslag nemen en we willen geen “Bredase toestanden” waarbij het verkeer op de A15 een aantal jaren stil komt te staan.
Op donderdag had ik een gesprek in Schiedam bij Irado. Niet alleen ging ik kijken naar de ondergrondse afvalinzameling in Schiedam, ook heb ik gesproken over de invoering hiervan in Rozenburg. Ondergrondse afvalinzameling is een lang gekoesterde wens. De containers van de hoogbouw, de nieuwbouw, bij de supermarkten en de andere centrale verzamelplaatsen ondergronds brengen, geeft een enorme verbetering van het aanzicht van de buitenruimte. In de eerste helft van 2008 krijgt de raad een voorstel en wanneer dit goedgekeurd wordt, kunnen we in de tweede helft van 2008 alle genoemde containers ondergronds brengen.
Helaas was deze week er één van grote tegenstellingen. Op woensdag was de begrafenis van onze collega Arie Bravenboer. Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis hebben wij afscheid van hem genomen. We missen hem enorm.

Botlektunnel

Het begin van de week stond vooral in het teken van de problemen die in het weekend waren ontstaan met de werkzaamheden aan de Botlektunnel. Niet alleen de omleidingsroute ter plekke was zeer vertragend, maar in in plaats van twee bleek er ook maar één pont te varen. Er bleek dat één pont defect was geraakt. Veel contacten met buurgemeenten hebben geleid tot twee gezamenlijke brieven, één voor rijkswaterstaat (over de zo laat aangekondigde werkzaamheden en de problemen daarmee) en één voor de provincie (over de pont).
Op disdag bracht het college een bezoek aan de collega’s in Maassluis. Onder het genot van een broodje bespraken wij een aantal onderwerpen, zoals de door iedereen zo gewenste tweede noord/zuid verbinding onder of boven de Waterweg. Naast informatief was het ook leuk om weer eens met “de overkant” van gedachten te wisselen.
Verder had ik deze week een gesprek over de voortgang naar het onderzoek met betrekking tot de mogelijkheden van de bezuinigingen op de kinderboerderij. Een aantal zaken zijn inmiddels uitgezocht. We proberen de beste oplossingen te bedenken voor de kinderboerderij. Als alles onderzocht en uitgewerkt is gaan we ermee naar de commissie en de raad die uiteraard het laatste woord hebben over de plannen. Dit doen we in nauw overleg met de mensen op de kinderboerderij die natuurlijk de uitvoering voor hun rekening moeten nemen.
Ook had ik deze week stuurgroep vergadering over de ontwikkelingen in de Dalen. Buiten wat kleine verschuivingen in de tijd loopt het hele project keurig op schema. De verkoop van de woon/werkwoningen is gestart en begin volgend jaar worden de laatste flats gesloopt. Tot de volgende week!

De drijvende vismarkt

Natuurlijk zijn er iedere week ook de nodige interne vergaderingen en besprekingen bijvoorbeeld ter voorbereiding van externe vergaderingen. Maar ook is er bijvoorbeeld overleg voor de woningbouwprojecten, voorlichting, verkeer en vervoer. Op maandag stond ik in het park bij het losloopgebied om een demonstratie te krijgen van de hondenpoepzuiger. Deze machine willen we gaan inzetten in het losloopgebied, om op het pad en langs de randen de overlast van honden zo klein mogelijk te houden. Helaas regende het, maar ik heb een goede indruk gekregen van de mogelijkheden en de werkwijze. Ook had ik overleg met de Ressort wonen om een aantal zaken door te spreken. Zo spraken wij over het zorgcentrum, de achterpaden en de prestatie afspraken. Ook bezocht ik een bijeenkomst van de stadsregio over de ontwikkeling van de rivieroevers. Hier werd vooral gebrainstormd over de mogelijkheden langs het water. Vervoer over water per taxi of bus, staat nog steeds hoog op mijn verlanglijstje!  Maar ook werd het originele idee van een drijvende vismarkt geopperd. De bijeenkomst vond plaats op de 23e verdieping van het WTC in Rotterdam, in ieder geval erg hoog! En diezelfde middag was ik bij het vieren van het bereiken van het hoogste punt van de bouw van de ééngezinswoningen in de Dalen, ook hoog, maar het WTC was duidelijk hoger!
Op donderdag sprak ik met een bezorgde omwonende van de locatie waar het zorgcentrum gebouwd zou moeten worden. De werkgroep Decibel heeft een geluidmeting in de woning van deze bewoner gemaakt en wij hebben de uitkomsten uitgelegd en een plezierig gesprek gevoerd over de ontwikkeling ter plaatse. Donderdagavond kwam de raad bij elkaar om een besluit te nemen over het krediet voor het onderzoek naar het MFC. Ook stond de visievorming van Rozenburg op de agenda. Beide agendapunten werden aangenomen en beide trajecten kunnen verder uitgewerkt worden!
Hoewel misschien een privé aangelegenheid maar wel het vermelden waard: zaterdag maakte ik een uitstekende wandeling door de bossen van Westvoorne met de personeelsvereniging. Het was heerlijk weer en we hebben veel geleerd over de natuur in de herfst. De wandeling werd afgesloten met een gezellige gezamenlijke lunch. Tot de volgende week!