GBR-KRAAM

bij Plus-markt: fractie-verantwoording 2006

Op zaterdag 31 maart 2007 stond de kraam van Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) bij de PLUS-markt
In het lentezonnetje werden de resultaten van 2006 besproken en de lopende acties toegelicht.
Zaken die aan bod kwamen waren o.a. het nieuwe fietspad aan de Meeuwensingel, hoe zit het met de bouwplannen, komen er nog kavels beschikbaar, waarom is het zo’n chaos bij de pont als de Botlektunnel dicht is, wateroverlast op een wandelpad etc. GBR heeft diverse mensen door kunnen verwijzen naar de Servicebalie van het gemeentehuis en gaat met de nog openstaande vragen aan het werk.

ONDERZOEK NAAR FILES OP A15

AD-woensdag 28 maart 2007

ROZENBURG – Rozenburg wil een inhaalverbod voor vrachtwagens op de A15, maar de buurgemeenten willen niet zo hard van stapel lopen. Een onderzoek van de Stadsregio Rotterdam moet van hen maatregelen voor het fileleed opleveren.
De Rozenburgse roep om een inhaalverbod voor vrachtwagens op de A15 vindt nog geen weerklank bij de gemeenten op Voorne-Putten. In overleg met de Stadsregio Rotterdam hebben die besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar maatregelen om de doorstroming te verbeteren op de rijksweg, waarop geregeld lange files staan door ongelukken met vrachtwagens.

“Een inhaalverbod zou een mogelijke maatregel kunnen zijn,’’ reageert wethouder Marnix Trouwborst van de gemeente Bernisse. “Het kan ook dat het onderzoek een heel andere remedie voor het fileleed oplevert.’’

Daarbij is volgens hem te denken aan snellere bergingsmethoden. Het opruimen van auto’s en vrachtwagens na een ongeluk duurt hem vaak te lang. “De schade aan zo’n wagen weegt niet op tegen die kosten van de files.’’
Het Rozenburgse gemeentebestuur verlangt een betere doorstroming op de rijksweg langs het havendorp, waarvan de bereikbaarheid door drukte en – de daaruit voortvloeiende – ongelukken, is verslechterd. Met de komst van de Tweede Maasvlakte zal dit verder verergeren, zo voorziet Rozenburg.

Het vrachtverkeer is volgens Rozenburg de voornaamste boosdoener. Een inhaalverbod voor trucks moet daarom soelaas bieden, zolang de verbreding van de A15 niet aan de orde is. Ook wil de gemeente nog altijd een tunnel onder de Nieuwe Waterweg, die de A15 met de A20 verbindt.

Alhoewel het voorstel de sympathie van de buurgemeenten heeft, vinden die nu een invoering van het inhaalverbod nog te ver gaan, zegt Trouwborst. “Eerst een gedegen onderzoek.’’

JAARVERGADERING

d.d. 22 maart 2007.

Om 20.00 opent de interim voorzitter de vergadering, heet de aanwezigen (ca. 30 leden) welkom en geeft, na het voorlezen van de met kennisgeving afwezige leden, een korte uitleg over de bestuursverkiezingen die direct na de opening worden gehouden.

Met algemene stemmen wordt Peter Geluk tot voorzitter gekozen en Peet van der Snoek tot bestuurslid. Hans de Groot stelt zich tijdens de vergadering kandidaat en geeft een korte toelichting over zichzelf. Door de vergadering wordt hij ook als bestuurslid gekozen.

Wim van Hulten zegt toe nog even penningmeester te willen blijven tot binnen het bestuur duidelijkheid is over de functieverdeling.

De notulen van 30 maart 2006 en het jaarverslag van het bestuur worden goedgekeurd.

Wim van Hulten als penningmeester leest voor uit eigen werk en krijg daarbij een compliment van Hans Tettelaar. Hans geeft aan dat, hoewel hij al heel veel kascontroles gedaan heeft bij diverse verenigingen, hij nog maar zelden heeft meegemaakt dat een penningmeester zijn zaken zo goed voor elkaar heeft en op alle vragen direct het juiste antwoord heeft (applaus !).

Daarna is er discussie over de hoogte van de diverse posten in de begroting. Voor sommige posten merkt de penningmeester op dat het ‘toch altijd koffiedik kijken is’. De begroting voor 2007 wordt goedgekeurd.
 
De penningmeester wordt door de voorzitter gedechargeerd en dezelfde leden van de kascommissie (José Klos en Hans Tettelaar) worden voor 2007 gekozen, zij mogen dit gezien de reglementen nog een jaar doen.

Met het voorstel om de afdrachtvergoedingen van de raadsleden en duo’s en de contributie voor 2007 te handhaven is het grootste deel van de vergadering het eens. Met slechts 6 stemmen voor haalt het voorstel om de contributie met 1 euro te verhogen geen meerderheid.

Gezien het tijdstip  van ± 21.00 uur besluit de vergadering, na een snelle kop koffie, door te gaan met het jaarverslag van de fractie

Via lichtbeelden op een groot scherm worden de 10 belangrijkste doelstellingen uit het G.B.R.-programma nader toegelicht. De huidige stand van zaken en de tot nu toe behaalde resultaten worden besproken. Gezien de korte bestuursperiode mogen die er al best zijn.

Met haar spreekwoordelijk enthousiasme, goed gedocumenteerd en soms met ondersteuning van Lenneke is dit een uitstekend verzorgde presentatie van Pam die een groot compliment van de vergadering krijgt.

Hierna volgt een geanimeerde discussie over de diverse punten van het beleid t.w. “waar blijft de baggerspecie uit de singels, het multifunctioneel centrum (MFC,), de jongeren soos,  “Rozenburg schoon”, wijkverenigingen, tunnels  zowel de Blankenburg- als de Oranjetunnel en de wandel- en fietspaden langs de Waterweg etc.

De vragen worden door Pam en Lenneke naar tevredenheid van de aanwezige leden beantwoord zodat er zelfs geen vragen meer over zijn voor de rondvraag.

De vergadering wordt gesloten en een ieder wordt uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een versnapering. Hier werd gezellig gebruik van gemaakt.