COMMISSIEWEEK

Deze week waren de eerste commissievergaderingen van de raad in deze periode. In deze commissievergaderingen praten alle fracties met elkaar over de verschillende onderwerpen op de agenda. De commissie waarin mijn onderwerpen aan de orde komen is de commissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer (VROMVV). Ook had ik deze week overleg met mijn collega-wethouders van Voorne-Putten over verkeer en vervoer. In deze eerste bijeenkomst heb ik mijn zorgen geuit met betrekking tot de situatie van het openbaar vervoer in Rozenburg. Momenteel wordt er gewerkt aan het realiseren van aanvullend openbaar vervoer. We proberen hier subsidie voor te krijgen van de stadsregio. Het verbeteren van het openbaar vervoer is belangrijk voor het woon- en leefklimaat in Rozenburg.
Ik besloot deze week op zaterdag met twee activiteiten. ´s Ochtends stond ik op de kraam Gemeentebelangen, waar het thema dit keer WMO was. U kunt hierover op de site meer informatie lezen. ´s Avonds was ik aanwezig op de receptie van de VV Rozenburg ter ere van het 75 jarig bestaan. Een feestelijke bijeenkomst en een mooie afsluiting van deze week!

GBR OVERHANDIGT OVERZICHT “KNÈL-GROEN” AAN WETHOUDER VAN DER MEER

Commissieleden Joop den Boer en Wim van Hulten van Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) zullen een overzicht van klachten over het openbaar groen in Rozenburg overhandigen aan wethouder Lenneke van der Meer.
Zij zal oplossingen moeten gaan uitwerken. De overhandiging vindt plaats voorafgaand aan de commissie VROMVV van woensdag 31 mei aanstaande.

Op 6 mei heeft Gemeentebelangen Rozenburg knelpunten in het Rozenburgse groen geïnventariseerd bij haar maandelijkse kraam. Het thema “Knelgroen in Rozenburg” leverde veel gespreksstof op bij de Rozenburgers. De meldingen varieerden van plantsoenen die veel te kort worden gesnoeid tot racende grasmaaiers en verwaarloosde en vervuilde plantsoenen. Ook ingehuurde hoveniersbedrijven kregen kritiek. Hun werk zou veel beter gecontroleerd moeten worden door de gemeente volgens een aantal bezoekers aan de kraam. Veel kritiek was er ook op het verdwijnen van de bloembakken bij de entrees van Rozenburg .Diverse zaken zijn direct gemeld bij de gemeente bijvoorbeeld waar gevaarlijke verkeerssituaties dreigen te ontstaan.
Een totaaloverzicht van alle reacties is uitgewerkt en gemarkeerd op plattegronden van Rozenburg.
Wethouder en ambtenaren kunnen er direct mee aan het werk.

SAMENWERKING EN JEUGDLAND

Deze week was een zeer korte werkweek. De eerste twee dagen waren geheel gevuld met het doornemen van alle onderwerpen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen waarmee wij in dit college samenwerken. Als college hebben we elkaar twee dagen lang over alle onderwerpen geïnformeerd en bevraagd. Meteen ook nuttig om zo een aanzet te geven tot de begroting voor 2007.  Ondanks dit `vergadergeweld` was er op woensdag tijd om op pad te gaan in Rozenburg en op verschillende plaatsen met burgers te praten over de problemen die zij ondervinden in hun directe omgeving. Van groen tot bouwvergunning zeg maar!
De vrije dagen in deze week worden voor een deel ingenomen door de organisatie van Jeugdland Rozenburg, dat in de week van 14 t/m 18 augustus weer op het Molenveld zal losbarsten!

GROEN EN CIRCLE OF THE BANDS

Deze Week werden de eerste éénjarige plantjes in de gemeentelijke plantsoenen geplant. Eén van onze speerpunten deze vier jaar is aandacht voor de groenvoorziening. Groen is belangrijk voor Rozenburg, maar wat kleur in dat groen kan ook geen kwaad. Daarom zijn zo´n 4000 plantjes in de afgelopen week in plantsoenen en bakken gezet. Een enorm karwei dat door onze hoveniers eensgezind werd geklaard. In de komende periode zal er veel over het groen gesproken moeten worden. Er is veel groen, maar dat moeten we dan ook in een goede staat van onderhoud houden.

Ook worden in het najaar in het kader van het groenstructuurplan in de Vogelwijk en in de Erven een groot aantal plantsoenen opnieuw ingericht. De inrichting hiervan is inmiddels met inspraak van de burgers tot stand gekomen. Een goede zaak!!

Wat ik zeker van deze week wil vermelden is dat ik op zondag een bezoek bracht aan `circle of the bands`. Deze activiteit in de Schans geeft jongeren die in bands spelen een podium om hun muziek te laten horen. Dit was van 11.00 uur ´s ochtend tot 18.00 uur ´s middags. Erg leuk om eens een kijkje te nemen om te zien wat er onder jongeren speelt. Tot de volgende week!

OPENBARE FRACTIEVERGADERING GEMEENTEBELANGEN ROZENBURG OP 11 MEI

Tijdens de openbare fractievergadering van GBR bespreken wij de raadsagenda van 18 mei en de Wmo-voorstellen voor de commissie Sociale Zaken. U bent van harte welkom op deze vergadering die op 11 mei aanstaande gehouden wordt om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Maar wilt u meer weten over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat, dan kunt u dit ook op deze avond aan de orde stellen.
Op de agenda van de raadsvergadering van 18 mei staan onder anderen de benoemingen van commissievoorzitters en duoraadsleden vermeld. GBR zal Wim van Hulten als duo-raadslid voordragen. Na de raadsvergadering wordt een extra vergadering van de commissie Sociale Zaken gehouden waar de contourendiscussie met betrekking tot de WMO aan de orde komt.

Wilt u aanvullende informatie over bovengenoemde zaken of wilt u uw standpunt kenbaar maken dan bent u van harte welkom. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze datum, maar toch uw vragen aan de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg wilt voorleggen, kunt u ons bereiken via de

fractiesecretaris: Johan de Groot, tel. 215648, e-mail: [email protected] of via de
fractievoorzitter Paméla Blok, tel: 0181-213055, e-mail: [email protected].

Gemeentebelangen Rozenburg

AFVAL EN GROEN

Afgelopen week sprak ik over de afvalinzameling in Rozenburg. We gaan proberen om meer papier in te zamelen omdat we daarmee achter blijven op het landelijk gemiddelde. Ook hebben we een aanzet gegeven om plannen te ontwikkelingen voor de bestrijding van zwerfvuil. Verder heb ik een bespreking gehad over het groen. Het groen moet beter onderhouden worden. Aangezien er bij de vaststelling van de begroting 2006 besloten is om 100.000 Euro op het groen te bezuinigen, kan er in ieder geval niet meer geld aan uitgegeven worden.

We moeten dus op een slimme manier omgaan met de plannen voor het groen. Voorlopig beginnen we aanstaande week met het planten van éénjarigen, zodat Rozenburg niet alleen groen, maar ook kleurig wordt!! Ook was er afgelopen week een vergadering van de stuurgroep die de woningbouwprojecten op de locatie van de volkstuinen, de Rivierenlaan en de sporthal begeleidt. Hier wordt gesproken over de voortgang van de verschillende projecten. Het wachten is nu op het advies van de commissie bezwaar en beroep met betrekking tot de bezwaren voor de kapvergunning. Deze commissie kwam dinsdagavond bij elkaar en zal advies uitbrengen aan het college. Wordt vervolgd!!

INFORMATIESTAND, Knelpunten in het groen