LOSLOOPGEBIEDEN VOOR HONDEN

Initiatiefvoorstel van de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg, 23 maart 2005

Aanleiding
Onlangs zijn in Rozenburg een aantal bazen van honden verbaliseerd omdat zij de hond niet aangelijnd hadden in de openbare ruimte. De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg werd hierop attent gemaakt en heeft zich vervolgens beraden op de ontstane situatie. Hondenbezitters zouden toch de ruimte moeten hebben om binnen bepaalde gebieden hun honden los te laten lopen.

Huidige Algemeen Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening is in artikel 2.4.17 geregeld dat honden niet los mogen lopen “het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom buiten een afgesloten erf dan wel plantsoen zonder dat die hond aangelijnd is”. Tevens is de verontreiniging door honden omschreven.  Overtreding van deze artikelen kan worden bestraft met een geldboete. Er is niets geregeld over losloopgebieden voor honden.

Voorstel
Momenteel bestaat er binnen de gemeentegrens van Rozenburg geen enkele mogelijkheid om de hond los te laten lopen. De bedoeling van de losloopgebieden is dat de honden hier niet aangelijnd mogen lopen en uitrennen. De APV blijft met betrekking tot alle overige aspecten in tact. Hondenbezitters blijven nog steeds verplicht de honden te allen tijde hun behoefte in de goot te laten doen, dan wel de uitwerpselen op te ruimen.
Het voorstel is nu om in Rozenburg gebieden aan te wijzen waar honden los mogen lopen. Let wel, het betreft hier geen hondentoiletten.
Op bijgaande kaart treft u deze gebieden aan. Rekening is gehouden met het volgende:
·Mogelijkheden voor hondenbezitters in Oost, Centrum en West
·Zo veel mogelijk een aaneengesloten gebied.
Om draagvlak te creëren voor dit voorstel hebben wij dit idee met de bijgaande kaart aan de betrokken wijkverenigingen voorgelegd.  De reacties van de wijkverenigingen geven geen aanleiding om dit voorstel te wijzigen.

Werkwijze en communicatie
De raad stelt de kaart vast, deze functioneert dan met het raadsbesluit als een aanvulling op de APV. Vervolgens vindt de volgende communicatie plaats:
·De kaart wordt inclusief persbericht gepubliceerd in de Schakel.
·Jaarlijks ontvangen alle hondenbezitters (bekend bij de gemeente vanwege het betalen van de belasting) een brief met een kaartje met de losloopgebieden, waarbij de bedoeling duidelijk gemaakt wordt. Tevens kan dan in deze brief het eerder genoemde artikel uit de APV onder de aandacht van de hondenbezitter gebracht worden.

Financiën
De volgende kosten dienen gemaakt te worden:
Publicatie in de Schakel:€ 250,-
Brief hondenbezitters   :€ 500,-
Totaal:€ 750,-

Gevraagd aan de raad:
Een besluit te nemen over de kaart met losloopgebieden en deze aan te merken als bijlage bij de APV. Het benodigde krediet te betrekken uit de post onvoorzien 2005.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.