LOSLOOPGEBIEDEN VOOR HONDEN

Initiatiefvoorstel van de fractie van Gemeentebelangen Rozenburg, 23 maart 2005

Aanleiding
Onlangs zijn in Rozenburg een aantal bazen van honden verbaliseerd omdat zij de hond niet aangelijnd hadden in de openbare ruimte. De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg werd hierop attent gemaakt en heeft zich vervolgens beraden op de ontstane situatie. Hondenbezitters zouden toch de ruimte moeten hebben om binnen bepaalde gebieden hun honden los te laten lopen.

Huidige Algemeen Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening is in artikel 2.4.17 geregeld dat honden niet los mogen lopen “het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom buiten een afgesloten erf dan wel plantsoen zonder dat die hond aangelijnd is”. Tevens is de verontreiniging door honden omschreven.  Overtreding van deze artikelen kan worden bestraft met een geldboete. Er is niets geregeld over losloopgebieden voor honden.

Voorstel
Momenteel bestaat er binnen de gemeentegrens van Rozenburg geen enkele mogelijkheid om de hond los te laten lopen. De bedoeling van de losloopgebieden is dat de honden hier niet aangelijnd mogen lopen en uitrennen. De APV blijft met betrekking tot alle overige aspecten in tact. Hondenbezitters blijven nog steeds verplicht de honden te allen tijde hun behoefte in de goot te laten doen, dan wel de uitwerpselen op te ruimen.
Het voorstel is nu om in Rozenburg gebieden aan te wijzen waar honden los mogen lopen. Let wel, het betreft hier geen hondentoiletten.
Op bijgaande kaart treft u deze gebieden aan. Rekening is gehouden met het volgende:
·Mogelijkheden voor hondenbezitters in Oost, Centrum en West
·Zo veel mogelijk een aaneengesloten gebied.
Om draagvlak te creëren voor dit voorstel hebben wij dit idee met de bijgaande kaart aan de betrokken wijkverenigingen voorgelegd.  De reacties van de wijkverenigingen geven geen aanleiding om dit voorstel te wijzigen.

Werkwijze en communicatie
De raad stelt de kaart vast, deze functioneert dan met het raadsbesluit als een aanvulling op de APV. Vervolgens vindt de volgende communicatie plaats:
·De kaart wordt inclusief persbericht gepubliceerd in de Schakel.
·Jaarlijks ontvangen alle hondenbezitters (bekend bij de gemeente vanwege het betalen van de belasting) een brief met een kaartje met de losloopgebieden, waarbij de bedoeling duidelijk gemaakt wordt. Tevens kan dan in deze brief het eerder genoemde artikel uit de APV onder de aandacht van de hondenbezitter gebracht worden.

Financiën
De volgende kosten dienen gemaakt te worden:
Publicatie in de Schakel:€ 250,-
Brief hondenbezitters   :€ 500,-
Totaal:€ 750,-

Gevraagd aan de raad:
Een besluit te nemen over de kaart met losloopgebieden en deze aan te merken als bijlage bij de APV. Het benodigde krediet te betrekken uit de post onvoorzien 2005.

NOODSCHOOL NIET NODIG!

20 maart 2005

De gemeenteraad discussieert op dit moment over een noodschool die op het Molenveld geplaatst zou moeten worden. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over deze voorziening en uitleggen waarom Gemeentebelangen Rozenburg TEGEN de plaatsing van deze noodschool is.

Wat is de noodschool?

De noodschool is een gebouw dat voor vijf jaar op het Molenveld moet komen. Op bijgaande tekening kunt u zien waar het op het Molenveld komt en hoeveel ruimte het inneemt. Het is een gebouw van twee verdiepingen. Het is bedoeld als locatie waar de kinderen van de Rank (Jan van Goyenstraat en Maasstraat) en de kinderen van de Phoenix aan de Elzenlaan een onderkomen moeten krijgen. Totaal zijn dit zo’n 14 lokalen. De kosten voor het project “noodschool” bedragen € 653.000,- voor 5 jaar. Het geld hiervoor zou moeten komen uit het onderhoud voor schoolgebouwen.

Redenen voor de noodschool
De redenen die nu genoemd worden om te onderbouwen dat het wel noodzakelijk zou zijn, zijn de volgende:
·Het gebouw van de peuterspeelzaal aan de Gruttostraat voldoet niet aan de eisen die aan zo´n gebouw gesteld worden, deze kinderen gaan naar de Elzenlaan.
·De kosten van de Phoenix school aan de Elzenlaan zijn te hoog, door een te klein aantal leerlingen.
·Op de locatie van de Rank moet een nieuwe school komen voor het Protestants en Openbaar onderwijs, waar ook de kinderen van de Regenboogschool een onderkomen zouden moeten krijgen.
Gemeentebelangen vraagt zich af waarom de Elzenlaan niet geschikt zou zijn voor de Phoenix, maar wel voor de peuterzaal. Ook vraagt GBR zich af of deze uitgave wel financieel verantwoord is, zeker omdat er nog geen zicht is op de financiering van een totaal nieuwe school aan de Jan van Goyenstraat.
Bovendien weten de ouders van de kinderen van de Regenboogschool ook nog niet dat hun kinderen in de toekomst in het centrum naar school moeten.

De ouders van de kinderen op de Phoenix zijn volledig verrast door dit voorstel. Van communicatie door de gemeente is geen sprake geweest. Er is ijskoud meegedeeld dat de locatie moet sluiten wegens geldgebrek.
Gemeentebelangen vraagt zich af waarom er niet eerder en beter overleg met de ouders is geweest. Waarom is er niet met de ouders en de gemeenteraad gezocht naar een oplossing in de wijk Oost?

Het Molenveld is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar als locatie.
Op 6 april 2004 is een voorstel van Gemeentebelangen aangenomen door de gemeenteraad, alleen de PvdA en de VVD steunen dit voorstel niet. In dit voorstel staat dat het Molenveld als bouwlocatie niet geschikt is.
De gemeenteraad was dus VOOR een onbebouwd Molenveld. Dat moet dan nu toch ook nog zo zijn?
Gemeentebelangen is van mening dat het Molenveld in geen geval bebouwd mag worden, ook niet tijdelijk. Bovendien maken wij ons grote zorgen over de verkeersveiligheid in de Jan van Goyenstraat met het brengen en halen van kinderen.

Bouwen om uit de kosten te komen.
Om de bouw van een nieuwe school op de plaats van de Rank te bekostigen moeten er woningen gebouwd worden. In het centrum, aan de Gruttostraat en de Elzenlaan.
De omwonenden van deze laatste twee locaties weten nog van niets. 

Gemeentebelangen vraagt zich af waarom de omwonenden niet van deze bouwplannen op de hoogte zijn gesteld.
Bovendien maken wij ons zorgen over het verdwijnen van de scholen uit de wijken. Alle kinderen op één locatie in het centrum en geen keuze meer om in hun eigen wijk naar school te gaan baart ons zorgen.

De noodschool is helemaal niet nodig!
* Eerst overleg met alle betrokkenen zoals de ouders, de school, de peuterspeelzaal, de –buitenschoolse-
   kinderopvang en gymvereniging Excelsior en inventarisatie van de wensen.
* Onderzoek naar de mogelijkheden tot renovatie van de bestaande schoolgebouwen.
* Of het opstellen van een totaalplan voor het bouwen van een nieuwe school in het centrum waarbij rekening
   gehouden wordt met de problematiek van de peuterspeelzaal. Binnen dit plan worden oplossingen geformuleerd
   voor de tijdelijke opvang van leerlingen.
* Daarna zouden dan alle overige betrokkenen hun nieuwe plek krijgen, al dan niet op de bestaande locaties of in
   de nieuwe centrumlocatie voor een school.

Dat is de volgorde die gehanteerd moet worden. Keer op keer neemt de wethouder acties die ertoe leiden dat er voor de raad geen keuzemogelijkheden meer zijn. Het uitgangspunt van de wethouder is een centrumschool voor het openbaar onderwijs geweest. Nu worden als argumenten achterstallig onderhoud en teruglopende leerlingenaantallen genoemd.
Het feit dat er niet is gecommuniceerd, geeft volgens Gemeentebelangen aan, dat de verantwoordelijke bestuurders van PvdA, Nieuwe Democraten en VVD onvoldoende hun taken hebben verricht.
Gemeentebelangen roept het college van burgemeester en wethouders op om zo spoedig mogelijk te starten met het traject, zoals het hierboven beschreven is, zodat de bouw van een noodschool op het Molenveld niet noodzakelijk is!.

Geen gesol met de Rozenburgse burgers
Eerst overleg met betrokkenen en al helemaal geen bebouwing op het Molenveld.

Woensdag (!) 23 maart 19.30 uur
Raadsvergadering waar o.a. de beslissing over de noodschool wordt genomen.
U kunt inspreken!

Informatie bij:
Lenneke (E.P.M.) van der Meer, Fractievoorzitter, Tel: 0181-215597, Email : [email protected]
Wim Koster, raadslid, Tel: 0181-21931
Pamela (P.Y.J.) Blok-van Werkhoven, raadslid, Tel: 0181-213055, Email : [email protected]

PRATEN OVER CENTRUM ROZENBURG

Brielsche Courant, 3 maart 2005

Vanavond, donderdagavond, wordt in Rozenburg met de bewoners gesproken over de Centrumvisie. Bewoners kunnen vanaf 30.00 uur binnenlopen in de hal van het gemeentehuis. Op panelen worden de eerste ideeën over de Centrumvisie uitgelegd. Deze voorlopige plannen zijn eerder gepresenteerd op de openbare vergadering van de betrokken gemeenteraadscommissies op 3 december 2004. Wethouders, ambtenaren en de stedenbouwkundigen en architecten die het plan hebben gemaakt, zijn aanwezig om de ideeën nader toe te lichten en  vragen te beantwoorden.

Het centrum vertoond momenteel een somber gezicht: in het centrum staan nogal wat winkels leeg. Zij symboliseren de noodzaak van een nieuw elan, zo vindt het gemeentebestuur. Rozenburg is toe aan een nieuw, warm kloppend hart, zodat het dorp eelt gezonde toekomst
krijgt. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een concept Centrumvisie doen opstellen door een stedebouwkundig architectenbureau. De Centrumvisie is een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie. Dat plan, dat in 2004 door de gemeenteraad is aangenomen, geeft de mogelijke ontwikkeling van Rozenburg als geheel in de komende tien à vijftien jaar weer.

Rode draad in de Centrumvisie is de wens om het centrum tot een echt, levendig hart van het dorp te maken. De architecten hebben dat vertaald in een plan waarin wel belangrijke voorzieningen in het centrum bij elkaar worden geplaatst. Scholen, kinderopvang, gemeentehuis, bibliotheek, een medisch centrum, zorgwoningen en winkels komen dicht bij elkaar, zodat er in het centrum altijd mensen op de been zijn en er dus altijd levendigheid heerst, aldus de gemeente. Door deze voorzieningen, die nu verspreid over het dorp liggen bij elkaar te brengen, ontstaat bovendien ruimte voor nieuwe woningen. Ook daar heeft Rozenburg behoefte aan. Mede dankzij de opbrengsten van die woningbouw hoeft de uitvoering van de gehele Centrumvisie in deze opzet de gemeente Rozenburg geen geld te kosten, zo voorspelt het bestuur.

De plannen die er nu liggen zijn de eerste, voorlopige ideeën. Dat houdt in dat aanvullingen, wijzigingen, verbeteringen en zelfs totaal andere voorstellen welkom zijn. Niets staat nog vast, behalve het streven om het centrum van het dorp tot een echt hart te maken.
Na de inloopavond op 3 maart zijn er diverse momenten om een mening te geven: op 3 maart is er een formele informatieavond. Wethouder Zeegers en de architecten presenteren dan nogmaals het plan. Later in het jaar volgt de formele inspraakronde.

Uiterlijk begin 2006 besluit de gemeenteraad definitief.

SCHUTTE OPENT AANVAL OP WETHOUDER ZEEGERS

Rotterdams Dagblad, 19 februari 2005

Volgens ChristenUnie-raadslid Siemen Schutte voert de Rozenburgse wethouder Ruud Zeegers een financieel wanbeleid. De raad moet zich vanavond uitspreken over de wethouder, vindt Schutte, en daarom heeft hij een motie voorbereid.

De wethouder heeft zich in de vorige begroting vergist in de rente die de gemeente ontvangt over een landelijke lening van 25 miljoen euro, aldus Schutte. Vanaf 2008 is die rente niet meer 5,6 procent, maar daalt deze naar 3,36, procent. “De begroting is gebaseerd op het oude percentage. Dat scheelt vijf tot zes ton,” aldus Schutte.
Die inschattingsfout is nog niet eens het ergste, stelt het raadslid. Pijnlijker is het dat Zeegers niet direct naar de provincie is gestapt om het in orde te maken. “De wethouder regelt zijn zaakjes niet. Hij had daar de dag na de begrotingsbehandeling op de stoep moeten staan.”

Dan de informatievoorziening. “Als wethouder hoor je de raad te informeren,” aldus Schutte. “Informatieavonden over de centrumontwikkelingen in Rozenburg worden steeds uitgesteld, terwijl er veel onrust is in het dorp. De problemen stapelen zich op. Die onvrede leeft breed.”
Een aantal dingen moet heel snel veranderen, anders heeft de wethouder zijn langste tijd gehad, spreekt Schutte zijn vermoeden uit. De andere partijen willen nog niet aangeven of zij vanavond in de raadsvergadering zullen instemmen met de motie van de eenmansfractie van de ChristenUnie. Lenneke van der Meer van Gemeentebelangen Rozenburg herkent de kritische geluiden wel, zegt ze desgevraagd.

Zeegers zelf wil niet uitgebreid reageren. “Ik ken de motie niet, ik wacht wel af,” aldus Zeegers. “Maar de raad heeft de begroting goedgekeurd en ook de provincie heeft toestemming gegeven. Maar goed, dit soort spelletjes hoort bij de politiek.”