Antwoord College op vraag GBRozenburg over afschaffing Zalmsnip

Aan Gemeentebelangen Rozenburg

t.a.v. Mw J.W.M. McElligott-Wolters
Meeuwensingel 43
3181 SK Rozenburg

Geachte mevrouw Mcelligott-Wolters

In antwoord op Uw brief van 19 januari 2005 delen wij U mede, dat “De Zalmsnip” tot en met 2004 werd ontvangen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De gemeente heeft door vaststelling van de belastingvorderingen op 11 november 2004 het artikel over de lokale kostenvermindering uit de vorderingen geschrapt zonder dit afhankelijk te stellen van de inwerkingtreding van de wet.

Samenvattend delen wij U mede, dat in de begroting 2005 de financiele middelen ontbreken om in 2005 de aanslag onroerende zaakbelastingen te verminderen met Euro 45,38.

Hoogachtend,

de secretaris,                     de burgemeester
W.A. va den Bosch (loco)     M.J. Sutter-Besters

NEGEN TELEFOONTJES NODIG VOOR KOMST ZIEKENWAGEN

Rotterdams Dagblad, 26 februari 2005

‘Vervelend dat we zo kwetsbaar zijn in onze telecommunicatie’

Negen telefoontjes kostte het voordat Rozenburger Huub Stuurman hulp kreeg voor z’n zieke biljartmaat Wim Mol. Hoe kan het dat de huisartsenpost en alarmnummer 112 zo slecht bereikbaar zijn. vragen hij en de hulpdiensten zich af.
Na bange minuten met een van pijn ineengekrompen Wim Mol te hebben doorgebracht, waarbij vier keer tevergeefs naar de huisartsenpost werd gebeld en er pas na vijf telefoontjes naar 112 hulp kwam, klom Huub Stuurman in de pen om de hulpinstanties op hun fouten te wijzen. Afschriften van de brieven stuurde lij naar het college van burgemeester en wethouders. de fractievoorzitters en de rest van de gemeenteraad van Rozenburg.

Doorverbonden
Volgens Adri van der Born, voorzitter beleidscommissie huisartsenpost Ruwaard, is op de bewuste avond geen contact geweest met de doktersassistente. Wel een aantal keer met de telefooncentrale. is gebleken uit geluidsopnamen.
.Als iemand naar de post belt, wordt er verbinding gemaakt met de centrale. Vervolgens wordt een bandje met uitleg gestart. Daarna wordt de beller doorverbonden met de assistente. Zover is het olie avond niet gekomen. Hoe dat kan, is nog steeds een raadsel. „Wel is één keer op de geluidsopnamen te horen dat er wordt opgenomen door de centrale en dat er op de achtergrond wordt gesproken.”
Uitgebreid technisch onderzoek heeft geen manco aan het licht kunnen brengen, vertelt Van der Born. ,.Het merkwaardige is, dat er de rest van de avond geen storing is geweest.” Ook de ambulancebroeder kon later op de avond gewoon contact krijgen met de post. „We kunnen hier weinig aan doen,” zegt hij. ..maar vinden het heel erg vervelend dat we zo kwetsbaar zijn in onze telecommunicatie. “
Volgens een woordvoerder van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond, waar de meldkamer onder valt, zijn de klachten momenteel in behandeling. De betrokken personen ontvangen schriftelijk antwoord. Voor die tijd wil zij geen uitspraken doen naar de pers.

‘ik kromp in elkaar van de pijn’
Wim Mol (63) is op 23 december vorig jaar samen met Stuurman en nog een paar anderen aan het biljarten in het Rozenburgse activiteitencentrum Het Anker. Rond een uur of tien ’s avonds wordt hij overvallen door heftige pijn in zijn buik. “Ik kromp in elkaar van de pijn”, vertelt hij. Er moet een dokter bij komen, dat is al snel duidelijk. De huisartsenpost Ruwaard in Spijkenisse wordt gebeld. Tot vier keer toe wordt de verbinding echter verbroken nadat wordt gemeld dat er zal worden doorverbonden of wordt er helemaal niet opgenomen, vertelt Stuurman.
Omdat de pijn zich inmiddels naar de hartstreek van Mol ,die hartpatiënt is, uitbreidt, wordt besloten het alarmnummer 112 te bellen. Ook daar geen adequate reactie. Of er wordt gemeld dat veel valse meldingen binnenkomen, òf de beller moet maar contact opnemen met de huisartsenpost. In alle gevallen wordt de verbinding weer verbroken. Pas nadat bij de  vijfde poging direct wordt gevraagd naar de naam van degene die de telefoon opneemt, wordt de vraag serieus genomen, zegt Stuurman. Een uur na het eerste telefoontje arriveert de ambulance en krijgt Mol zuurstof toegediend.
Mol moet de kerstdagen doorbrengen in het ziekenhuis waar hij uitgebreid is onderzocht. Nog immer is de oorzaak de buikklachten onbekend.

KRUL VOLHARDT IN PLAN NOODSCHOOL

Rotterdams Dagblad, 26 februari 2005

Onderwijswethouder Hannie Krul-Wouters weet niet van wijken. Zij volhardt in het plaatsen van een noodschool met veertien lokalen en een bescheiden gymlokaal op het Molenveld nabij het gemeentehuis. Maandag wuifde ze in de commissie welzijn alle bezwaren van VVD, CDA, GBR en de ChristenUnie op een bijna emotionele wijze weg.
Volgens Krul is er maar één oplossing mogelijk om de peuterspeelzaal -door stichtingsvoorzitter Bert van der Vecht aangeduid als ‘peuteronderwijs’- en de scholen De Rank en de Phoenix de komende vijf jaar op een adequate wijze te huisvesten en flat is in een 7 ton kostende noodvoorziening aan de Jan van Goyenstraat. De wethouder kreeg buitengewoon veel tegengas. VVD’er Leon Anink vroeg of er geen sprake was van ‘een te grote smet voor zo’n centraal punt’ in de gemeente. Hij drong tevens aan op een gedetailleerd onderzoek. Ook moet volgens de VVD’er duidelijk zijn of de veiligheid van de kinderen wel gewaarborgd kan worden als ze straks op het plein voor het gemeentehuis moeten spelen. Woordvoerder Van Hulten van Gemeentebelangen Rozenburg zag geen enkele noodzaak voor een noodschool op korte termijn en vond dat de peuterschool gewoon aan de Gruttostraat moet blijven. Het onderkomen daar zeil dan opgeknapt moeten worden.

Kosten
CDAer Schellenboom wilde al helemaal niet aan de oplossing van het college. Hij gaf aan flat de klassen van de Phoenix en De Rank volgend schooljaar in de dependance van De Rank aan de Maasstraat 4 zouden kunnen worden gehuisvest. De CDAer drong tevens aan op een second opinion voor de opknapbeurt van de bestaande schoolgebouwen. Hij vond de gepresenteerde kosten wel erg hoog. Siemen Schutte van de ChristenUnie had opmerkelijk veel moeite met het investeren van 7 ton voor een noodoplossing voor vijf jaar. Volgens hem zitten veel scholen nu nog te ruim in hun jasje en zeil een herschikking de oplossing kunnen bieden. Voor PvdAer Arie Mol stond vast dat de peuterspeelzaal beslist niet langer in de Gruttostraat kan blijven, hij koos net als de andere coalitiepartij de Nieuwe Democraten onverkort voor de voorgestelde noodschool.
Krul maakte er niet veel woorden aan vuil. Ze kreeg van Schutte tot slot nog wel de waarschuwing dat er bezwaren van omwonenden kunnen komen die voor veel vertraging zouden kunnen zorgen, zodat het nieuwe schooljaar helemaal niet haalbaar is. In de raad komt het punt nu opnieuw op de agenda. Dan zal pas blijken hoe de VVD zich definitief opstelt. Van CDA, GBR en ChristenUnie hoeft de wethouder in elk geval niet op steun re rekenen. Die zijn faliekant tegen de dure noodoplossing.

WETHOUDER RUUD ZEEGERS ZIT STEVIG IN HET ZADEL, ONDANKS ZWAAR GESCHUT

de Schakel, 22 februari 2005

De raadsvergadering eindigde met zwaar geschut. Onvrede bij CDA en Christenunie maakte dat beide partijen een motie indienden. Siemen Schutte van de Christenunie kwam met een Motie van afkeuring i.v.m. het beleid van wethouder Ruud Zeegers. Cees Suijker, CDA kwam met een “Motie van droefenis” over de wijze van presenteren van de centrumplannen.

Lenneke van der Meer van Gemeentebelangen vond de motie mosterd na de maaltijd. Ze kwam terug op de begrotingsraad en zei dat je een begroting niet voorwaardelijk kunt afkeuren. “Je keurt hem goed of af. GBR heeft tegen gestemd.” Ze herinnerde aan een krantenartikel van 1 juli, waarin de heren Zeegers en Schutte het nogal goed met elkaar hadden kunnen vinden. “De liefde is aardig bekoeld tussen deze twee heren.” Bert Groenewegen maakte korte metten met de motie van Schutte, beoordeelde hem wel degelijk als een motie van afkeuring, wat bijna het zwaarste middel is. Hij hield een pleidooi voor de wethouder. De provincie heeft bericht, dat de begroting voor kennisgeving is aangenomen. Dat is een soort goedkeuring. “Is dat een reden voor een motie van afkeuring? Schutte gebruikt grote woorden. Maar, om politiek ‘nat’ te gaan, hoef je niet door het ijs te zakken. Alleen de laatste punten uit de motie, met betrekking tot de Pothof, zouden voldoende zijn om een motie aan te nemen. Met deze motie voert de Christenunie een klucht op.” Zowel de Nieuwe Democraten als Partij van de Arbeid schaarde zich achter Groenewegen. Cees Suijker (CDA) uitte kritiek op het feit dat de motie volledig voorbijgaat aan de
3,36%, heel belangrijk voor de meerjarenbegroting. Hij merkte op dat er verschil van mening met de wethouder is over een aantal zaken. “Wethouder,” zegt hij,”een tik op uw vingers en ga alsjeblieft snel aan het werk.”

Wethouder Ruud Zeegers weerlegt de kritiek, dat hij niet snel genoeg een afspraak heeft gemaakt met de Provincie.
Hij zegt dat je niet zomaar een afspraak kan maken met de Provincie, dat je beslagen ten ijs moet komen. “Je hebt maar één kans.” Heel snel na de begrotingsraad heeft hij informatie gevraagd bij BNG en Deloitte en Touche. Op 16 februari kon hij, met de heer Warning, bij de Provincie terecht en heeft daar een prettig gesprek gehad. De begroting is voor kennisgeving aangenomen, d.w.z, goedgekeurd. Standaard aanpak vanaf 2008 over tien jaar, een rente tussen 5,3 en 5,4. De afspraak is, dat de provincie op 8 maart hierheen komt. Vanwege de tijdsdruk kreeg de wethouder niet de kans om zich geheel te kunnen rechtvaardigen. De informatie over de Pothof wás ook minimaal, gaf hij toe. Maar ik ga geen gebakken lucht aan u verkopen. De raadsleden krijgen nog een brief van de wethouder. En de indiener van de Motie van afkeuring, trok zijn motie in.

De “Motie van Droefenis” van het CDA vond eveneens geen genade in de ogen van de andere partijen. De Nieuwe Democraten zeiden het een motie van misverstanden te vinden. De motie concludeert o.a. vol droefenis,
1. dat de wethouder, belast met de centrum ontwikkeling, de door of namens hem gemaakte afspraken niet na
    komt.
2. dat drie leden van het presidium het tijdstip en de agenda van commissievergaderingen in Rozenburg willen
    bepalen en dat in dit geval door betrokken partijen geen enkele vorm van samenwerking met andere partijen
    op prijs gesteld wordt.
3. dat op deze manier de burgers langdurig onthouden wordt wat de mening van de raad is over de plannen voor
    het centrum.”
De Nieuwe Democraten stoorden zich ook aan de conclusie van de motie, dat de wethouder, in dit geval wethouder Rien Olijve, zijn afspraken niet na komt. Lenneke van der Meer had kritiek op het einde van de motie: “Daarom gaan wij maar weer over tot de orde van de dag.” Dat klinkt alsof je de raadsfunctie met weinig vreugde vervult. De Motie van Droefenis werd dus ook ingetrokken. C. M. v/d E.

‘GEEN OPENBAAR ONDERWIJS ZONDER NOODSCHOOL

Rotterdamsch Dagblad, 21 februari 2005

Wethouder Krul wil snel antwoord van raad

De raad van Rozenburg moet heel snel beslissen of er een noodschool in het centrum van het dorp wordt gebouwd. Dat vindt wethouder Hannie Krul. Zo niet, dan moeten de leerlingen van de vestiging Elzenlaan van openbare basisschool De Phoenix komend schooljaar verkassen naar de vestiging Bramenpad, aan de andere kant van het dorp. En dat kan het begin betekenen van de teloorgang van het openbare onderwijs in Rozenburg, vreest de wethouder.

In de vestiging aan de Elzenlaan hebben nu 67 kinderen les. ”Dat is te weinig om zes klassen te vullen.” zegt Krul. Vier leerkrachten staan er voor de klas. De kosten voor het draaiend houden van de school zijn te hoog om te kunnen dragen, laat Krul weten. “Als de gemeente er drie ton bij geeft, is het geen probleem.”
Inmiddels heeft Krul de ouders van de leerlingen van de vestiging Elzenlaan (in Oost) laten weten dat een verhuizing naar het Bramenpad (in West) onvermijdelijk is als er geen tijdelijke school -een noodschool- komt.  De ouders van zeker zeventien leerlingen hebben daarop besloten hun kind naar een andere school te sturen, weet Krul.

Ondergrens
“Zij willen niet helemaal naar liet Bramenpad. Omdat de komst van een noodschool onzeker is, doen ze hun kind bij voorbaat al naar het protestants?christelijk of rooms?katholieke onderwijs.”
In totaal zitten er op de vestigingen van De Phoenix 215 kinderen. Als straks nog meer ouders hun kinderen van de school aan de Elzenlaan halen, is de kans niet ondenkbeeldig dal de ondergrens om als school te blijven bestaan wordt bereikt. “Als alle 67 kinderen naar het bijzonder onderwijs gaan, is dat de nekslag voor het openbare onderwijs. Als mensen solidair zijn met het openbare onderwijs, dan moeten ze nog eventjes volhouden. Ik hoop dart de raad de juiste beslissing neemt”.
De noodschool zou aan het Molenveld moeten verrijzen. Ook de leerlingen van christelijke basisschool De Rank worden daar gehuisvest. Het gebouw van De Rank gaat dan tegen de vlakte. Na uiterlijk vijf jaar -de maximale tijd voor een noodschool- kan er op die plek een centrumschool verrijzen: een Brede School voor allerlei soorten onderwijs, compleet met onder meer kinderopvang en een peuterspeelzaal. “Dat, is mijn ideaal,” aldus Krul.
Volgens de wethouder kan een noodschool heel snel worden gerealiseerd als het besluit er eenmaal door is. Het regelen van vergunningen duurt maar een week of zes en de gehouwen worden er kant en blaar neergezet. Als de raad in maart beslist dat de noodschool er komt, staat die er voor het begin van het nieuwe schooljaar verzekert Krul.

PERSBERICHT

Op de bon voor loslopende hond, sluiting Phoenix-school en woonwagenperikelen?

Waarom slingert de politie sinds kort de bezitters van loslopende honden op de bon? In het vragenhalfuur van de raadsvergadering werd deze vraag door Paméla Blok van Gemeentebelangen Rozenburg voorgelegd aan burgemeester De Sutter. De gemeenteraad heeft deze actie namelijk nooit als prioriteit aangegeven. Volgens burgemeester De Sutter houdt de politie zich aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en kiest de politie haar eigen prioriteiten voor handhaving. De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg gaf aan over deze prioriteitstelling met de nieuwe korpschef te willen discussiëren in de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden. Door de burgemeester werd echter opgemerkt dat dit waarschijnlijk geen enkel effect heeft, de politie bepaalt zelf wat zij wil controleren en handhaven.

Verbaasd over de passieve opstelling van de burgemeester werd daarna door Paméla Blok aan de wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer Olijve, verzocht om mee te denken over het inrichten van losloopgebieden voor honden. In de raadscommissie VromVV van 2 maart a.s. zal getracht worden een discussie hierover op te starten.
In hetzelfde vragenhalfuur werden door Wim Koster van de fractie van Gemeentebelangen vragen gesteld over de sluiting van de Phoenix aan de Elzenlaan. Afgelopen week deelde wethouder Krul de ouders van de kinderen op deze school mee, dat de school met ingang van het nieuwe schooljaar gesloten moet worden. Geldgebrek ligt hier volgens de wethouder ten grondslag aan. Ook deze discussie wordt nog in de commissie voortgezet.
De laatste vraag van de fractie betrof de woonwagenstanplaats aan de Zuidzijde. Er verschijnen verschillende krantenberichten zoals in het Rotterdams Dagblad over de rechtszaak van de gemeente tegen de bewoners. Gemeentebelangen maakt zich zorgen over deze situatie en heeft bij monde van Lenneke van der Meer om opheldering gevraagd in het openbaar over deze zaak. De burgemeester gaf aan hier op dit moment geen uitspraken over te willen doen. U begrijpt het al,……..ook deze zaak wordt vervolgd,………..

Voor meer informatie:
Lenneke van der Meer: 215597 of Paméla Blok 213055

MOTIE VAN CHRISTENUNIE IS KLUCHT

Rotterdams Dagblad, 19 februari 2005

Wethouder Ruud Zeegers van Rozenburg kan opgelucht ademhalen. De motie van afkeuring die de ChristenUnie gisteravond tegen hem indiende, vond bij de andere fracties weinig steun. Uiteindelijk trok raadslid Siemen Schutte de motie in, nadat was overeengekomen dat de wethouder zijn verweer op schrift zal stellen.
Schutte heeft vooral moeite met de gang van zaken rond de vorige begrotingsbehandeling. De wethouder heeft zich vergist in de rente die de gemeente ontvangt over een landelijke lening van 25 miljoen euro, vindt hij. Vanaf 2008 is die rente niet meer 5,6 procent, maar daalt deze naar 3,36 procent, terwijl de begroting op het hoogste percentage is gebaseerd. Dat scheelt tonnen. De wethouder heeft verzuimd daarover direct met de provincie te gaan praten en dat keurt Schutte af.

Ook de informatieverschaffíng rond de centrumontwikkelingen en bedrijventerrein Pothof laat volgens Schutte te wensen over. “Het lijkt erop dat het informeren van de raad niet de prioriteit heeft van de wethouder.” zei hij gisteren. Het indienen van een motie van wantrouwen vond Schutte evenwel te ver gaan. “We willen de wethouder nog een kans geven, maar dat is wel de laatste. Het kan zo niet doorgaan.” VVD’er Bert Groenewegen, partijgenoot van Zeegers, vond dat de argumentatie van Schutte aan veel kanten rammelde. Hij benadrukte dat de provincie de begroting voor kennisgeving heeft aangenomen. “Dat is dus een soort goedkeuring.” Dat Zeegers niet eerder met de provincie had gepraat, heeft een simpele reden: „Het kan wel eens vervelend lang duren voordatje met de juiste personen om tafel kunt zitten: Ook de overige kritiekpunten weerlegde hij. De PvdA en de Nieuwe Democraten sloten zich bij zijn verhaal aan. Lenneke van der Meer van Gemeentebelangen Rozenburg trok nog feller van leer en liet geen spaan heel van de motie van de ChristenUnie. “Natuurlijk is het vervelend dat er een schoonheidsfout in de begroting zit, maar dan had u de begroting niet moeten goedkeuren,” sprak ze Schutte toe. Ook andere argumenten zijn volgens haar ‘volledig onbruikbaar’ of ‘te mager’ voor een dergelijke motie. “De ChristenUnie voert met deze motie een klucht op waarbij slechts krokodillentranen vloeien.”

Omdat de raad al urenlang over de overige agendapunten had gedebatteerd en het inmiddels bijna middernacht was, werd besloten dat Zeegers zijn weerlegging op schrift stelt. Hij meldde alvast dat er inmiddels een gesprek met de provincie heeft plaatsgevonden. “We hebben een uitstekend gesprek gehad en kwamen beslagen ten ijs.” Wat betreft de informatie over de Pothof, die was destijds minimaal, vertelde hij verder. “Ik moet wel iets kunnen vertellen wat van belang is. Ik ga geen gebakken lucht verkopen.”

RAADSLEDEN WIM KOSTER EN JOOP VAN LEEUWEN SCHORTEN OVERLEG AUDITCOMMISSIE OP

De Schakel, 8 februari 2005

In een brief naar de raad hebben voorzitter Wim Koster en lid Joop van leeuwen aangegeven het overleg in de Auditcommissie tot nader datum op te schorten. De reden hiervoor is dat tijdens de vergadering van de Commissie Middelen van 27 januari j.l. aan de rechtmatigheid van de meerjarenbegroting wordt getwijfeld. De geplande vergadering van 4 februari j.l. is dan ook niet doorgegaan. Men wil pas weer bijeenkomen als de provincie in deze zaak een uitspraak heeft gedaan.

De Auditcommissie is door de raad ingesteld als adviesorgaan. Deze commissie adviseert de raad bij verschillende financiële zaken van de gemeente en bestaat uit een voorzitter (Wim Koster) en leden waaronder Joop van Leeuwen, de accountant van de gemeente en de portefeuillehouder financiën, wethouder Zeegers.
Joop van Leeuwen over het opschorten van het overleg: “Wij hebben grote twijfels over de rechtmatigheid van de meerjarenbegroting. Volgens de provincie moet je in het vijfde jaar uitgaan van een rendement van 3,36% van de lening. Je mag wel meer opnemen, een rendement van 3 tot 8% is mogelijk, maar dan moet je daarvoor een voorziening opnemen in je begroting”.

Wethouder Zeegers zegt in antwoord hierop, dat hij deze week naar de provincie toegaat om de zaak, zoals met de raad is afgesproken, te bespreken. Hij legt  nog eens uit waarover het hier gaat. In het verleden heeft Rozenburg bij het opheffen van de artikel 12 status in 1988 ee afkoopsom ontvangen. Heb je als gemeente een artikel 12 status,,, dan sta je onder financiele curatele van het Rijk. Rozenburg kwam in de begin jaren tachtig hierin terecht door het overgaan van industriële gebieden en havens rondom het dorp naar de gemeente Rotterdam. Met dit bedrag is in totaal 25,3 miljoen euro belegd. De gemeente mag dit bedrag niet voor haar eigen begroting aanwenden, maar mag wel de vruchtopbrengst gebruiken. Door middel van vaste rentecoupons van 5,6% is deze opbrengst voor vier jaar vastgezet. Voor het jaaar 2008 heeft de gemeente hetzelfde rentepercentage toegepast. Deloitte en Touche, de accountant van de gemeente, vindt deze 5,6% gebaseerd op historische rendementen een aanvaardbaar rendement. Het klopt zegt de wethouder  dat de provincie voor de jaren van deze vier, te beginnen in 2008, heeft aangegeven dat moet worden uitgegaan van een basisrendement van 3,36%. Overigens heeft de provincie inmiddels wel de begroting 2005 als de meerjarenbegroting goedgekeurd. Rozenburg is wederom gekwalificeerd in de groep gemeenten met repressief toezicht. Dat betekent dat er financiële vrijheid is om de eigen begroting in te richten.

Met spanning wordt uitgekeken naar wat de provincie deze week over de kwestie zal zeggen.