INSPREKERS NOODSCHOOL VOOR NIETS GEKOMEN?

Tijdens de raadsvergadering van vorige week zou de plaatsing van een noodschool op het Molenveld aan de orde worden gesteld. Een half uur vóór de raadsvergadering werd in een extra ingelaste presidiumvergadering door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, Nieuwe Democraten en PvdA medegedeeld dat zij dit voorstel wilden afvoeren van de agenda. Bij het vaststellen van de raadsagenda twee weken geleden, vonden de coalitiepartijen nog dat dit agendapunt op de raadsagenda geplaatst mòest worden.
Inspraak door de burgers kon wel plaatsvinden maar ondanks aandringen van GBR, CDA en CU werd een reactie van de raadsleden op de inspraak niet op prijs gesteld. Een voorstel van orde hierover werd door een meerderheid in de gemeenteraad, de raadsleden van de PvdA, de VVD en de Nieuwe Democraten afgewezen. In de commissievergadering van januari 2005 en de raadsvergadering van februari 2005 zal de noodschool opnieuw aan de orde worden gesteld. De reactie van de insprekers in december 2004 zal daarbij meegenomen worden.

Standpunt Gemeentebelangen:
Om de gemeenteraadsleden toch de gelegenheid te geven hun zienswijze kenbaar te maken besloot de fractie van Gemeentebelangen een motie in te dienen die dan apart besproken zou moeten worden. Helaas werd door de coalitiepartijen de behandeling van de motie geblokkeerd, zij stemden tegen.

In de motie wijst Gemeentebelangen op het feit dat beraadslaging door de raad over de noodschool op het allerlaatste moment onmogelijk is geworden en dat diverse insprekers zich hebben voorbereid hun mening tijdens het spreekrecht kenbaar te maken. Een reactie van de raad wordt de insprekers onthouden, men kan zich dus ook geen idee vormen over de standpunten van de diverse partijen in de raad.

Gemeentebelangen vindt deze werkwijze in hoge mate onfatsoenlijk tegenover allen die tijd hebben vrijgemaakt om zich over het agendapunt te informeren en in het bijzonder tegenover hen die zich hebben voorbereid om in te spreken tijdens de raadsvergadering. Het vertrouwen in de plaatselijke politiek loopt op deze manier grove schade op.

Gemeentebelangen heeft voorgesteld dat in een persbericht in de eerstvolgende editie van Gemeenteberichten excuses voor deze wijze van handelen aangeboden wordt aan de inwoners van Rozenburg en uitleg gegeven wordt over de beweegredenen om dit voorstel op het laatste moment niet te behandelen. Dìt voorstel werd direct van tafel geveegd.

Niet behandelen, prima toch?
Gemeentebelangen is van mening dat er nog veel te veel onduidelijkheden zijn over de noodschool.  Bijvoorbeeld de financiering van de noodschool en de daarmee samenhangende bouwplannen rond de Elzenlaan en in de Gruttostraat en het ontbreken van informatie naar belanghebbenden en omwonenden. Voor de werkwijze van de coalitiepartijen VVD,ND en PvdA kunnen wij geen enkel begrip opbrengen. Eerst àlles-op-àlles zetten om de  noodschool te kunnen goedkeuren en dan een halfuur voor aanvang van de vergadering je standpunten zo rigoureus wijzigen dat behandeling zelfs onwenselijk is?!  En dan geen reacties van de raad toelaten op de insprekende burgers? Was het voorstel dan toch zo slecht?
In januari en februari 2005 zal het voorstel nu opnieuw behandeld worden.
Door dit uitstel hoopt de fractie van Gemeentebelangen dat er met de reacties van de insprekers rekening gehouden wordt en dat er nieuwe informatie aan de plannen wordt toegevoegd.
De gemeenteraadsleden hebben hun mening nu niet kunnen geven, de kritiek wordt bewaard tot een nieuwe bespreking van de plannen voor de noodschool. Wordt vervolgd!

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot : Lenneke van der Meer (fractievoorzitter) tel: 0181-215597 /
[email protected],  Pamela Blok, 0181-213055/ [email protected] of Marjon McElligott, Meeuwensingel 43, tel: 0181-213512/ [email protected]

De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg,

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.