KRUL IS OUDEREN EN CHRONISCH ZIEKEN HELEMAAL NIET VERGETEN

Brielse Courant, 27 januari 2005

De fractie van gemeentebelangen Rozenburg heeft heftige kritiek op de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Daar zou nu al helemaal geen rekening meer worden gehouden met het eigen Rozenburgse sociale beleid en ook achteraf zou de ISD niet bereid zijn vanuit Rozenburg afkomstige aanpassingen alsnog in te voeren.

Marjon MacElligott-Wolters confronteerde wethouder Hannie Krul-Wouters maandag met deze ongezouten kritiek in de commissie Welzijn. Daar trok eerder op de avond woordvoerder J. Rijke van de seniorenorganisaties ANBV en PCOB ook aan de bel. Hij stelde dat de gemeente niet bereid blijkt om de ouderenbonden mee te laten denken over het gemeentelijk ouderenbeleid. Tevens drong de inspreker erop aan om als gemeente zorg te dragen voor een gedeeltelijke vergoeding van een aanvullende collectieve ziektekostenverzekering voor ouderen. Dat zouden andere gemeente volgens Rijke inmiddels al doen. Wethouder Krul begreep de kritiek niet. Zij deelde mee dat ze de seniorenorganisaties helemaal niet vergeten was en dat ze de ISD inmiddels al opdracht had gegeven om voor een passend pakket met maatregelen te zorgen. Ook had ze voor deze week reeds een afspraak gepland met de Seniorenraad en het Gehandicaptenplatform, zo liet ze weten. Concrete toezeggingen wilde de wethouder op 24 januari niet doen, maar ze gaf wel aan dat er voor 1 mei beslist een regeling ligt.

De gemeente Rozenburg heeft van het Rijk 66.000 euro gekregen om ouderen, gehandicapten en chronisch zieken enigszins tegemoet te komen in de voor hen sterk gestegen lasten. Krul ontkende dat er bij de ISD geen rekening werd gehouden met het eigen Rozenburgse beleid en dat er alleen maar ja geknikt moest worden, zoals de woordvoerster van GBR beweerde. MacElligott trachtte maandag tevergeefs om ook de andere fracties uit hun tent te lokken en een discussie aan te gaan over de opstelling van de ISD met betrekking tot de implementatie van het Rozenburgse beleid. Een echte discussie over de bijzondere bijstand voor chronisch zieken kwam in elk geval niet op gang bij het door GBR ingebrachte agendapunt.  Geertje Timmer (Rozenburgse Democraten) vond de kritiek van GBR op de PvdA-wethouder volkomen onterecht. “Deze groepen worden helemaal niet vergeten. De wethouder heeft al afspraken gemaakt”, viel ze Krul bij. MacElligott kreeg ten slotte ook nog op haar kop van ambtenaar Schrijver. Die stelde dat de woordvoerder van GBR de wereld op zijn kop zettte.

INFORMATIECENTRUM ROZENBURG EEN GOED IDEE – ALS ER GELD WAS

Rotterdams Dagblad, 26 januari 2005

Het idee is sympathiek, maar het geld ervoor ontbreekt. Dat was de heersende mening van de commissie bestuurlijke en -regiozaken van Rozenburg. Die behandelde gisteren het initiatiefvoorstel van de Nieuwe Democraten om in de gemeente een informatiecentrum op te richten.
De Nieuwe Democraten lanceerden in november vorig jaar het plan voor een centraal informatiecentrum dat burgers informatie geeft over onder meer de structuurvisie, het centrumplan en allerlei andere bouwplannen.
In dat centrum moeten partijen als de woningcorporatie, makelaars, projectontwikkelaars en de gemeente samen-
werken. Met het informatiecentrum zou ongeveer 150.000 euro gemoeid zijn, schat de partij.

Hoewel de meeste fracties het idee toejuichen, vormen de kosten een probleem, bleek gisteren uit de reacties.
“Het is nu wellicht een stap te snel en te ver,” meende Y. van der Ster van de VVD, doelend op de weinig rooskleurige financiële situatie van de gemeente. “We kunnen deze stap nu niet maken en dan houdt het op. Maar het is beslist niet te ver,” reageerde A Mol van de PvdA. “Geen haalbare zaak,” oordeelde J. van Leeuwen van het CDA.

Behoefte
Ook L. van der Meer van Gemeentebelangen Rozenburg denkt dat de investeringen voor een dergelijk centrum op dit moment te groot zijn. De behoefte ziet zij echter wel degelijk. “De burgers hebben recht op informatie.” Een dergelijk infocentrum hoort eigenlijk in het gemeentehuis thuis, zei zij. “De hal is groot en leeg,  kan van alles en nog wat.”
Nieuwe Democraat A Bakels hield nogmaals een, pleidooi voor het idee van zijn partij. “Dit gemeentehuis is alleen ’s ochtends open en ’s middags is het een soort bunker. Hoe moeten burgers hun informatie halen? Als ze het nodig hebben, is het er niet.” Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de huidige servicebalie uit te bouwen, maar daar ziet Bakels weinig heil in. “Uitbreiden, waarmee?,” vroeg hij zich af.
Burgemeester en wethouders zien de bemensing van een infocentrum ook als obstakel.’ “Je moet mensen hebben die gericht antwoord kunnen geven op de vragen. Als je dat niet kunt, moet je er niet aan beginnen,” zei burgemeester Ria de Sutter.
Bakels reageerde teleurgesteld. “Mensen, bedankt voor de moeite, u hoort nog van ons, zo klinkt dit,” zei hij. “Er komt dus helemaal niks. Misschien een pc-tje erbij in de hal, maar daar zal het blijven. Dat vind ik jammer.”
Het onderwerp komt nog terug in de vergadering van de gemeenteraad.

GBR- KRAAM, CENTRUM OP DE SCHOP?

Komende zaterdag 29 januari 2005 staat Gemeentebelangen Rozenburg weer met de kraam naast Albert Heijn. Het thema is de Centrumvisie.

Onlangs hebben de coalitiepartijen Nieuwe Democraten, PvdA en VVD hun plannen voor het centrum van Rozenburg gepresenteerd. Het lijkt erop dat het een plan is met grote gevolgen voor Rozenburg.
Moet het gemeentehuis verhuizen, de huidige bibliotheek verdwijnen, een jongerencentrum verrijzen op het Molenveld en een groot scholencomplex op de lokatie van “De Rank” gebouwd worden?
En dan die parkeergarage, is dat allemaal wel nodig en wie gaat dat betalen?
In onze kraam hebben wij de informatie die hierover nu bekend is voor u beschikbaar.
U als Rozenburger heeft daar natuurlijk ook een mening over.Graag willen wij UW reactie horen op deze plannen. Uw mening is voor ons van groot belang bij onze meningsvorming over dit onderwerp.

GBR luistert niet alleen, maar zal ook zoveel mogelijk haar beleid er tussentijds op afstemmen.
Wij gebruiken uw inbreng in de commissie- en raadsvergadering die aan de Centrumvisie wordt gewijd. Tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u uw reactie kwijt bij de gele kraam van Gemeentebelangen Rozenburg. De raadsleden van GBR kunt u ook rechtstreeks benaderen met uw op- en aanmerkingen of vragen: Lenneke van der Meer, tel: 0181-215597 / [email protected], Pamela Blok, 0181-213055 / [email protected], Marjon McElligott (fractiesecretaris), Meeuwensingel 43, tel: 0181-213512/ [email protected] . Bezoek ons ook op internet : www.gbrozenburg.nl.

AKKOORD CALANDBRUG BEREIKT NA ACHT JAAR ONDERHANDELEN

Aanpassingen in 2007 gereed

De Calandspoorbrug ten westen van Rozenburg zal vanaf 2007 een stuk minder lawaai maken. De gemeente Rozenburg, spoorwegbeheerder ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben na acht jaar onderhandelen daarover een akkoord bereikt.

Mogelijk wordt de uit eind jaren zestig stammende brug na 2015 vervangen door een nieuwe brug. Dat is overeengekomen met het ministerie, eigenaar van de brug.Het ministerie zal hoe dan ook vanaf 2015 de verantwoordelijkheid nemen voor de brug, die vanaf dan door de komst van de Tweede Maasvlakte een veelvoud van het huidige aantal treinen krijgt te verwerken. Om druk te zetten op het ministerie, heeft de gemeente eerder getracht de aanleg van de Tweede Maasvlakte te blokkeren door daartegen een bezwaarschrift in te dienen bij de Raad van State. Rozenburg heeft het bezwaarschrift nu ingetrokken, nadat een naaste medewerker van minister Karla Peijs heeft toegezegd inderdaad de verantwoordelijkheid voor de brug op zich te nemen.De maatregelen die de geluidsreductie moeten bewerkstelligen moeten na Europese aanbesteding in 2006 beginnen en moeten in 2007 klaar zijn. De spoorbrug ten westen van Rozenburg, die intenstief gebruikt wordt voor goederenvervoer, moet dan een stuk minder lawaai produceren.

Het project zal naar schatting, inclusief renovatie van de brug, 50 miljoen euro kosten.De spoorbrug over het Calandkanaal krijgt geluiddempende blokken en zogenoemde sandwichplaten bij de stalen liggers. Door de brug zwaarder te maken, zal deze als vanzelf minder geluid produceren. Ook wordt de brug gerenoveerd. Eerder al werden er geluidsschermen geplaatst. Het totaalpakket aan maatregelen, dat nu nog wordt aangevuld met een snelheidsbeperking voor de voorbij denderende goederentreinen, moet een reductie van zo’n zeven decibel opleveren. De ingrepen zijn nodig, omdat in de toekomst in plaats van de huidige 450 treinen per week dat er nog eens zo’n duizend meer zullen zijn.Wethouder Rien Olijve van Rozenburg toont zich verheugd over het gesloten convenant, dat in de loop van januari pas officeel bekend wordt gemaakt. Wel vindt hij dat het nemen van maatregelen ‘veel te lang’ heeft geduurd. ,,Maar goed, het akkoord is er nu. Dat is het belangrijkste.” Loek Jansen van Werkgroep Decibel, die zich jarenlang namens omwonenden hard maakte voor verstrekkende geluidsmaatregelen, reageert gematigd positief. ,,Eerst zien, dan geloven. Bovendien houden na de maatregelen nog steeds 250 tot 300 huizen last.”

INSPREKERS NOODSCHOOL VOOR NIETS GEKOMEN?

Tijdens de raadsvergadering van vorige week zou de plaatsing van een noodschool op het Molenveld aan de orde worden gesteld. Een half uur vóór de raadsvergadering werd in een extra ingelaste presidiumvergadering door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, Nieuwe Democraten en PvdA medegedeeld dat zij dit voorstel wilden afvoeren van de agenda. Bij het vaststellen van de raadsagenda twee weken geleden, vonden de coalitiepartijen nog dat dit agendapunt op de raadsagenda geplaatst mòest worden.
Inspraak door de burgers kon wel plaatsvinden maar ondanks aandringen van GBR, CDA en CU werd een reactie van de raadsleden op de inspraak niet op prijs gesteld. Een voorstel van orde hierover werd door een meerderheid in de gemeenteraad, de raadsleden van de PvdA, de VVD en de Nieuwe Democraten afgewezen. In de commissievergadering van januari 2005 en de raadsvergadering van februari 2005 zal de noodschool opnieuw aan de orde worden gesteld. De reactie van de insprekers in december 2004 zal daarbij meegenomen worden.

Standpunt Gemeentebelangen:
Om de gemeenteraadsleden toch de gelegenheid te geven hun zienswijze kenbaar te maken besloot de fractie van Gemeentebelangen een motie in te dienen die dan apart besproken zou moeten worden. Helaas werd door de coalitiepartijen de behandeling van de motie geblokkeerd, zij stemden tegen.

In de motie wijst Gemeentebelangen op het feit dat beraadslaging door de raad over de noodschool op het allerlaatste moment onmogelijk is geworden en dat diverse insprekers zich hebben voorbereid hun mening tijdens het spreekrecht kenbaar te maken. Een reactie van de raad wordt de insprekers onthouden, men kan zich dus ook geen idee vormen over de standpunten van de diverse partijen in de raad.

Gemeentebelangen vindt deze werkwijze in hoge mate onfatsoenlijk tegenover allen die tijd hebben vrijgemaakt om zich over het agendapunt te informeren en in het bijzonder tegenover hen die zich hebben voorbereid om in te spreken tijdens de raadsvergadering. Het vertrouwen in de plaatselijke politiek loopt op deze manier grove schade op.

Gemeentebelangen heeft voorgesteld dat in een persbericht in de eerstvolgende editie van Gemeenteberichten excuses voor deze wijze van handelen aangeboden wordt aan de inwoners van Rozenburg en uitleg gegeven wordt over de beweegredenen om dit voorstel op het laatste moment niet te behandelen. Dìt voorstel werd direct van tafel geveegd.

Niet behandelen, prima toch?
Gemeentebelangen is van mening dat er nog veel te veel onduidelijkheden zijn over de noodschool.  Bijvoorbeeld de financiering van de noodschool en de daarmee samenhangende bouwplannen rond de Elzenlaan en in de Gruttostraat en het ontbreken van informatie naar belanghebbenden en omwonenden. Voor de werkwijze van de coalitiepartijen VVD,ND en PvdA kunnen wij geen enkel begrip opbrengen. Eerst àlles-op-àlles zetten om de  noodschool te kunnen goedkeuren en dan een halfuur voor aanvang van de vergadering je standpunten zo rigoureus wijzigen dat behandeling zelfs onwenselijk is?!  En dan geen reacties van de raad toelaten op de insprekende burgers? Was het voorstel dan toch zo slecht?
In januari en februari 2005 zal het voorstel nu opnieuw behandeld worden.
Door dit uitstel hoopt de fractie van Gemeentebelangen dat er met de reacties van de insprekers rekening gehouden wordt en dat er nieuwe informatie aan de plannen wordt toegevoegd.
De gemeenteraadsleden hebben hun mening nu niet kunnen geven, de kritiek wordt bewaard tot een nieuwe bespreking van de plannen voor de noodschool. Wordt vervolgd!

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot : Lenneke van der Meer (fractievoorzitter) tel: 0181-215597 /
[email protected],  Pamela Blok, 0181-213055/ [email protected] of Marjon McElligott, Meeuwensingel 43, tel: 0181-213512/ [email protected]

De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg,